Rozporządzenie 1956/88 przyjmujące przepisy w sprawie stosowania Systemu Wspólnej Międzynarodowej Kontroli przyjętego przez Organizację Rybacką Północno-Zachodniego Atlantyku

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1988.175.1

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1956/88
z dnia 9 czerwca 1988 r.
przyjmujące przepisy w sprawie stosowania Systemu Wspólnej Międzynarodowej Kontroli przyjętego przez Organizację Rybacką Północno-Zachodniego Atlantyku

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 170/83 z dnia 25 stycznia 1983 r ustanawiające wspólnotowy system ochrony i zarządzania zasobami połowowymi(1), w szczególności jego art. 11,

uwzględniając wniosek Komisji,a także mając na uwadze, co następuje:

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, zwana dalej Konwencją NAFO, została zatwierdzona przez Radę rozporządzeniem (EWG) nr 3179/78(2) i weszła w życie 1 stycznia 1979 r.;

Organizacja Rybacka Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO), ustanowiona na mocy Konwencji NAFO, przyjęła system wspólnego egzekwowania międzynarodowego, obejmujący przepisy w odniesieniu do wzajemnych praw w zakresie wchodzenia na pokład i przeprowadzania inspekcji przez umawiające się strony oraz prowadzenia dochodzenia i nakładania sankcji przez państwo bandery; ujawniły się niektóre słabe punkty w stosowaniu tego schematu; Wspólnota w efekcie zawiadomiła 26 czerwca 1986 r. o swym zamiarze rezygnacji z uczestnictwa w schemacie wspólnego międzynarodowego egzekwowania po upływie 12 miesięcy od tej daty; do czasu przyjęcia zweryfikowanego systemu przez NAFO Rada przyjęła w rozporządzeniu (EWG) nr 3251/87(3) tymczasowy i autonomiczny system kontroli w odniesieniu do statków Wspólnoty działających w obszarze regulowanym;

Komisja Rybołówstwa NAFO przyjęła 10 lutego 1988 r. propozycję zmodyfikowanego systemu, który obecnie będzie nosił nazwę "Systemu Wspólnej Międzynarodowej Kontroli"; na mocy art. XI Konwencji NAFO propozycja ta stanie się, przy braku sprzeciwów, środkiem wiążącym umawiające się strony z mocą od 10 czerwca 1988 r.; zmodyfikowany system może być zaakceptowany przez Wspólnotę;

właściwe jest rozszerzenie inspekcji statków Wspólnoty w obszarze regulowanym, tak aby obejmowały one kwestię zgodności z innymi środkami wspólnotowymi w zakresie kontroli i ochrony zasobów połowowych;

w interesie monitorowania działalności w zakresie rybołówstwa prowadzonej przez statki Wspólnoty w obszarze regulowanym, niezbędna jest współpraca Państw Członkowskich między sobą i z Komisją w zakresie stosowania zmodyfikowanego systemu i innych odpowiednich środków wspólnotowych;

zmodyfikowany system stosuje się bez uszczerbku dla zobowiązania Państw Członkowskich zgodnie z art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2241/87 z dnia 23 lipca 1987 r. ustanawiającego niektóre środki kontroli w odniesieniu do działalności z zakresu rybołówstwa(4) do prowadzenia inspekcji i kontroli statków Wspólnoty, które brały udział w połowach i innych pokrewnych działaniach w obszarze regulowanym;

należy przyjąć szczegółowe zasady wykonywania zmodyfikowanego systemu i niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

System wspólnej międzynarodowej kontroli i nadzoru przyjęty przez Komisję ds. Rybołówstwa NAFO w dniu 13 września 1991 r. zwany dalej "systemem", stosuje się we Wspólnocie.

Tekst opisu systemu jest załączony do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2
1. 2
Komisja Wspólnot Europejskich wyznacza inspektorów Komisji do realizacji systemu. Inspektorzy mogą być wyznaczeni przez Komisję lub Państwo Członkowskie. Inspektor Wspólnoty może zostać umieszczony na pokładzie dowolnego statku lub statku powietrznego Państwa Członkowskiego, który realizuje lub ma realizować funkcje kontrolne lub nadzoru w obszarze regulowanym NAFO.
2.
Poza funkcjami wynikającymi z systemu, inspektorzy Wspólnoty dokonują w obszarze regulowanym inspekcji statków Wspólnoty, do których stosuje się system w zakresie zgodności z innymi wspólnotowymi środkami kontroli czy ochrony mającymi zastosowanie do tych statków.
Artykuł  3

Przy realizacji systemu Państwa Członkowskie współpracują między sobą i z Komisją.

Artykuł  4

Szczegółowe zasady w celu wykonywania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się, w razie potrzeby, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 170/83.

Artykuł  5

Rozporządzenie (EWG) nr 3251/87 zostaje uchylone.

Artykuł  6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 9 czerwca 1988 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 czerwca 1988 r.

W imieniu Rady
N. BLÜM
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 24 z 27.1.1983, str. 1.

(2) Dz.U. L 378 z 30.12.1978, str. 1.

(3) Dz.U. L 314 z 4.11.1987, str. 1.

(4) Dz.U. L 207 z 29.7.1987, str. 1.

SYSTEM WSPÓLNEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONTROLI I NADZORU 3

1. i) Kontrola i nadzór przeprowadzane są przez inspektorów służb kontroli rybołówstwa Umawiających się Stron, po ich przystąpieniu do systemu wspólnej międzynarodowej kontroli i nadzoru, zwanego dalej "systemem".

ii) Właściwe władze Umawiających się Stron powiadamiają Sekretarza Wykonawczego - do dnia 1 listopada każdego roku - o nazwiskach inspektorów i nazwach specjalnych statkach inspekcyjnych (określenie to obejmuje statki rybackie na pokładzie, których znajduje się inspektor) oraz o rodzaju i sygnale rozpoznawczym śmigłowców lub innych statków powietrznych, które przydzielają do systemu zgodnie z ust. 13 systemu.

Wszelkie zmiany takich powiadomień wprowadzane przez Umawiające się Strony są przekazywane, w miarę możliwości, Sekretarzowi Wykonawczemu z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

iii) Po powiadomieniu Sekretarza Wykonawczego i w przypadku wzajemnego porozumienia między odpowiednimi Umawiającymi się Stronami inspektorzy przydzieleni przez jedną ze Stron mogą zostać umieszczeni na pokładzie specjalnych inspekcyjnych statków lub inspekcyjnych statków powietrznych innej Strony przydzielonych do systemu.

iv) Po otrzymaniu od Umawiającej się Strony zawiadomienia o przydzieleniu do systemu Sekretarz Wykonawczy wydaje odpowiednim władzom dokument tożsamości, którego wzór przedstawiono w załączniku I. Dokument ten posiada numer. Każdy inspektor ma dokument tożsamości przy sobie i okazuje go przy wchodzeniu na pokład statku.

v) Specjalne inspekcyjne statki lub inspekcyjne statki powietrzne niezwłocznie zawiadamiają Sekretarza Wykonawczego przez radio/teleks, faks lub inny środek komunikacji o dacie i godzinie rozpoczęcia swoich obowiązków w ramach systemu. Istnieje domniemanie, że wszyscy inspektorzy znajdujący się na pokładzie są inspektorami NAFO.

vi) Między terminem rozpoczęcia i terminem zakończenia swoich obowiązków w ramach systemu inspektorzy oraz specjalne inspekcyjne statki lub inspekcyjne statki powietrzne nie mogą, w odniesieniu do statków i statków powietrznych podlegających jurysdykcji innych Umawiających się Stron, wprowadzać przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących strefy Umawiającej się Strony, która ich przydzieliła.

vii) Specjalne statki inspekcyjne lub inspekcyjne statki powietrzne niezwłocznie zawiadamiają Sekretarza Wykonawczego przez radio/teleks o dacie i godzinie zakończenia swoich obowiązków w ramach systemu.

viii) W każdym przypadku terminy określone w vi) powyżej są odnotowywane w rejestrze pokładowym statku lub statku powietrznego albo w jego odpowiedniku. Terminy odnotowane w rejestrze są terminami stosowanymi do vi) powyżej. W przypadkach, w których przesłanie zawiadomienia nie jest możliwe lub wykonalne, wpisy te stanowią wypełnienie obowiązków wynikających z v) i vii).

ix) Sekretarz Wykonawczy przekaże zasadniczą treść zawiadomień dostarczonych mu w związku z systemem przez którąkolwiek z Umawiających się Stron wszystkim członkom Komisji ds. Rybołówstwa, zwanej dalej "Komisją", w ciągu 15 dni od daty ich otrzymania.

2.
i) Podczas kontroli Umawiająca się Strona dąży, poprzez równomierne rozłożenie prowadzenia kontroli, do zapewnienia równego traktowania wszystkim Umawiającym się Stronom, których statki znajdują się w obszarze regulowanym.

ii) W celu zapewnienia obiektywizmu podczas przeprowadzania kontroli i przy rozłożeniu ich prowadzenia na Umawiające się Strony liczba kontroli dokonanych przez statki Umawiającej się Strony na statkach którejkolwiek innej Umawiającej się Strony powinna, na ile to możliwe, odzwierciedlać stosunek działalności w zakresie rybołówstwa kontrolowanej Strony do całokształtu działalności w zakresie rybołówstwa prowadzonej w obszarze regulowanym, mierzony na podstawie m.in. wielkości połowu oraz liczby dni spędzonych w porcie.

Kontrole statków są prowadzone w sposób niedyskryminujący. Liczba kontroli jest oparta na wielkości floty, z uwzględnieniem zapisów w zakresie przestrzegania przepisów. Umawiające się Strony zapewnią, że ich inspektorzy dokładają specjalnych starań, aby uniknąć uszkodzenia ładunku lub kontrolowanych narzędzi. Należy zminimalizować zakłócenia zarówno w działalności połowowej, jak i w działalności niezwiązanej z połowami. Załogi i statki działające zgodnie ze Środkami Ochrony i Egzekwowania NAFO nie są szykanowane. Kontrole przeprowadza się wyłącznie w celu ustalenia, że wskazane powyżej reguły NAFO są przestrzegane.

3.
Właściwe władze Umawiających się Stron powiadamiają Sekretarza Wykonawczego o nazwach władz wyznaczonych do odbierania natychmiastowego zawiadomienia o jawnych naruszeniach oraz poinformują o środkach stosowanych do celów przyjmowania takich zawiadomień i odpowiadania na te komunikaty.

Jeżeli w jakimkolwiek czasie w obszarze regulowanym znajduje się więcej niż 15 statków jednej Umawiającej się Strony zaangażowanych w działania połowowe lub w przetwarzanie lub przenoszenie ryb w obszarze regulowanym, ta Umawiająca się Strona umieści na ten czas inspektora lub innego wyznaczonego przedstawiciela władz obecnego w obszarze regulowanym lub innego wyznaczonego przedstawiciela władz obecnego na terytorium państwa Umawiającej się Strony, przylegającego do obszaru regulowanego w celu bezzwłocznego odbierania i udzielania odpowiedzi w odniesieniu do zawiadomić o jawnym naruszeniu.

4.
i) Każdy statek lub śmigłowiec przydzielony do systemu, na którego pokładzie znajduje się inspektor, pokazuje następujące sygnały wskazujące na obecność inspektora wykonującego kontrolę w ramach systemu:

a) w ciągu dnia w warunkach normalnej widoczności dwa proporce inspekcji, jak pokazano w załączniku II, zawieszone w linii pionowej jeden nad drugim, przy czym odległość między nimi nie może przekraczać jednego metra;

b) statek lub śmigłowiec z inspektorem wskazuje jeden proporzec inspekcji, jak określono w załączniku II, który może być o połowę mniejszy.

ii) Nadzorujący statek powietrzny przydzielony do systemu posiada wyraźnie emitowany międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy.

5.
i) W obszarze regulowanym inspekcje i kontrole w ramach systemu stosuje się w odniesieniu do następujących statków:

a) statków rybackich, które są w trakcie działań połowowych w obszarze regulowanym lub je zakończyły;

b) statków wyposażonych w urządzenia do przetwarzania ryb na pokładzie, które są w trakcie działań związanych z przenoszeniem ryb w obszarze regulowanym lub je zakończyły; oraz,

c) statków transportowych obecnie zaangażowanych w działania związane z przenoszeniem ryb.

ii) Po otrzymaniu właściwego sygnału nadanego zgodnie z Międzynarodowym Kodem Sygnałowym ze statku lub śmigłowca z inspektorem na pokładzie kapitan statku objętego systemem ułatwi wejście na pokład. Statek, na który inspektor ma wejść, nie musi się zatrzymywać ani wykonywać manewrów, jeśli jest w trakcie łowienia, zarzucania czy wybierania sieci. Bez względu na to, kapitan zapewnia:

a) w przypadku statków o całkowitej długości przekraczającej 30 m - trap do wchodzenia na pokład o budowie i sposobie użytkowania zgodnym z opisem podanym w załączniku III;

b) taką pomoc przy wejściu na pokład ze śmigłowca, jak określono w załączniku IV.

Kiedy statek rybacki nadał sygnał, że grupa inspektorów ma zamiar wejść na pokład statku rybackiego, który rozpoczął bądź ma zamiar rozpocząć wybieranie swoich sieci, kapitan tego statku rybackiego zapewnia, że sieć nie będzie wybierana przez 30 minut od otrzymania sygnału.

We wszystkich przypadkach, kapitan przestrzega zasad dobrej praktyki morskiej, by zapewnić możliwie jak najszybsze wejście grupy kontrolującej na pokład.

iii) Procedury ustanowione do przenoszenia personelu śmigłowcem nie nakładają na kapitana statku rybackiego większej odpowiedzialności niż ta, która wynika z prawa międzynarodowego.

iv) W skład grupy przeprowadzającej kontrolę wchodzi najwyżej dwóch inspektorów przydzielonych do systemu. Używanie broni podczas kontroli jest zabronione, w szczególności inspektorzy nie noszą broni. Bez względu na przepisy niniejszej sekcji zasada, iż nie wolno posiadać ani używać i broni, nie jest uważana za ograniczenie działalności inspektorów przez Umawiającą się Stronę, której statki pływają pod własną banderą.

v) Od statku odpowiedzialnego za prowadzenie jednoczesnych operacji w zakresie połowu włokiem wymaga się, aby zidentyfikował się przez pokazanie proporczyka lub bandery podczas zbliżania się inspektora.

6.
i) Kontrole przeprowadza się w taki sposób, aby powstałe w związku z nimi uszczerbek i niedogodności dla statku, jego działalności i połowu były jak najmniejsze. Kontrola trwa nie dłużej niż trzy godziny lub do czasu wybrania sieci i skontrolowania sieci i połowu, zależnie od tego, która z tych czynności wymaga więcej czasu, lecz ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku jawnego naruszenia.

W przypadku różnicy między odnotowanymi połowami a szacunkami inspektora w zakresie połowu znajdującego się na statku inspektor może ponownie sprawdzić obliczenia, procedury, odpowiednią dokumentację wykorzystaną do ustalenia ostatecznej wielkości połowów w obszarze regulowanym oraz połowu znajdującego się na pokładzie; w takiej sytuacji inspektor opuszcza pokład w ciągu godziny po zakończeniu kontroli podstawowej.

Inspektor ogranicza swoje żądania wyjaśnień do koniecznych celem sprawdzenia stanu faktycznego w związku z przestrzeganiem tych środków Komisji, co do których Umawiająca się Strona, w odniesieniu do kontrolowanego statku, nie wniosła sprzeciwu na mocy art. XII Konwencji. Kontrolę przeprowadza się w oparciu sprawozdanie z kontroli przedstawione w załączniku V.

W odniesieniu do sekcji 15 załącznika V, bez względu na wszelkie sprzeciwy co do kwot połowowych wniesionych na mocy art. XII Konwencji, inspektorzy podsumują na podstawie rejestru pokładowego, dla bieżącego rejsu, wielkości połowów statku w obszarze regulowanym w podziale według gatunków i rejonów i odnotują te wyniki w formularzu kontroli. W tym celu bieżący rejs należy zdefiniować jako rejs rozpoczęty z chwilą wpłynięcia statku na obszar regulowany i zakończony w momencie opuszczenia przez statek obszaru regulowanego (do którego zalicza się również porty graniczące z obszarem regulowanym objętym nadzorem) na czas dłuższy niż 20 kolejnych dni. Bieżącego rejsu nie uważa się za zakończony, dopóki na pokładzie statku znajduje się połów z obszaru regulowanego.

W przypadku trudności językowych inspektor lub kapitan posługują się, we właściwym języku, właściwą częścią kwestionariusza przedstawionego w załączniku VI.

Umawiające się Strony mogą za pośrednictwem pisma do Sekretarza Wykonawczego skorzystać z opcji, w której inspektor podsumuje z zapisów w rejestrze pokładowym wielkości połowów ich statku w obszarze regulowanym nie dla bieżącego rejsu, lecz dla okresu obowiązywania kwoty połowowej, w podziale według gatunków i rejonów, i wpisze wynik takiego podsumowania w sekcji 15 formularza kontroli.

Podczas przeprowadzania kontroli inspektor może prosić kapitana o wszelką niezbędną pomoc. Kapitan ułatwia pracę inspektora. Do treści sprawozdania z kontroli mogą być zgłaszane zastrzeżenia i podpisują go wszystkie osoby, których podpis jest wymagany. Kapitan statku otrzymuje kopię sprawozdania.

Umawiająca się Strona dokonująca kontroli przekaże na piśmie szczegółowe dane na temat jawnego naruszenia wyznaczonym władzom Umawiającej się Strony, której statek był kontrolowany, o ile to możliwe w ciągu dnia roboczego następującego po kontroli.

Umawiające się Strony dokonujące kontroli statku przekażą zawiadomienie o wykazie statków skontrolowanych w ciągu miesiąca kalendarzowego wyznaczonym władzom Umawiających się Stron, których statki były kontrolowane, za pośrednictwem biura Sekretarza Wykonawczego. W przypadku jawnego naruszenia lub różnic między odnotowanymi połowami a szacunkami inspektora co do połowu znajdującego się na pokładzie kopia sprawozdania z kontroli wraz z dokumentacją towarzyszącą zawierającą drugi zestaw wykonanych zdjęć jest przekazywana możliwie najszybciej odpowiedzialnym władzom Umawiającej się Strony, której statek był kontrolowany, po zawinięciu statku inspekcyjnego do portu. W przypadku innych sprawozdań z kontroli oryginał jest przekazywany w miarę możliwości w ciągu 30 dni wyznaczonym władzom Umawiającej się Strony, do której należy skontrolowany statek. Kopię każdego sprawozdania z kontroli otrzymuje również Sekretarz Wykonawczy.

ii) Bez względu na jakiekolwiek sprzeciwy dotyczące kwot połowowych, zgłoszonych na mocy art. XII Konwencji:

a) inspektorzy są uprawnieni do skontrolowania i pomiaru wszystkich narzędzi połowowych na lub w pobliżu pokładu roboczego i łatwo dostępnego do pracy oraz do skontrolowania i zapisania oszacowanej wielkości połowu znajdującego się na i pod pokładem w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy statek realizuje środki wprowadzone przez Komisję;

b) kontrola narzędzi połowowych odbywa się zgodnie ze środkami Komisji;

c) w odniesieniu do wielkości połowów może być ustalona zależność między zapisami w dzienniku połowowym dla obszaru regulowanego a szacunkami połowu na pokładzie odnoszącymi się do tych zapisów, a różnice procentowe między wielkościami połowów odnotowanymi w dzienniku a szacunkami inspektora w zakresie połowu znajdującego się na pokładzie zostaną wykazane w sekcji 18 sprawozdania z kontroli (sekcja uwag); oraz

d) inspektorzy mogą również potwierdzić, że posiadany na statku rejestr za okres obowiązywania kwoty połowowej do dnia kontroli jest zgodny ze Środkami Ochrony i Egzekwowania NAFO, część 1 C (2) b) iii).

iii) Inspektor jest uprawniony do badania połowu, sieci oraz innych narzędzi połowowych oraz wszelkich odpowiednich dokumentów, których zbadanie uzna za konieczne w celu sprawdzenia, czy są przestrzegane środki wprowadzone przez Komisję.

W przypadku stwierdzenia jawnego naruszenia środków:

– inspektor odnotowuje wyraźne naruszenie w sprawozdaniu, podpisuje się pod dokonanym wpisem i uzyskuje pod nim podpis kapitana,

– inspektor dokonuje wpisu do dziennika połowowego lub innego odpowiedniego dokumentu z podaniem daty, miejsca i rodzaju stwierdzonego jawnego naruszenia i podpisuje się pod taką adnotacją. Inspektor może sporządzić kopię każdego odpowiedniego wpisu w takim dokumencie i zażądać od kapitana statku pisemnego potwierdzenia na każdej stronie takiej kopii jej zgodności z oryginalnym wpisem,

– inspektor dysponuje nieograniczoną możliwością udokumentowania jawnego naruszenia zdjęciami odpowiednich narzędzi połowowych lub połowów, w takim przypadku drugi zestaw zdjęć jest przekazywany kapitanowi statku i dołączony do sprawozdania przesyłanego właściwym władzom Umawiającej się Strony, której statek kontrolowano.

iv) W przypadku stwierdzenia jawnego naruszenia środków zabraniających:

a) połowu w obszarze zamkniętym lub przy użyciu narzędzi niedozwolonych w szczególnym obszarze;

b) połowu zasobów lub gatunków po terminie zgłoszonym Sekretarzowi Wykonawczemu przez Umawiającą się Stronę, do której należy kontrolowany statek, jako termin zakończenia ukierunkowanego połowu tych zasobów lub gatunków;

oraz

c) połowu w ramach "innych" kwot połowowych bez wcześniejszego zawiadomienia Sekretarza Wykonawczego lub po upływie siedmiu dni roboczych po zawiadomieniu przez Sekretarza Wykonawczego Umawiającej się Strony, do której należy kontrolowany statek, że połowy w ramach "innych kwot połowowych" dla tych zasobów lub gatunków należy zakończyć,

inspektor, aby ułatwić Umawiającej się Stronie działanie w sprawie jawnego naruszenia, niezwłocznie podejmuje próbę skontaktowania się ze znajdującym się w pobliżu inspektorem Umawiającej się Strony, do której należy skontrolowany statek, lub władzami wyznaczonymi zgodnie z ust. 3 powyżej. Kapitan kontrolowanego statku udostępni do nadawania i odbierania komunikatów w tej sprawie sprzęt radiowy statku oraz wyznaczy operatora do wykonywania tych czynności.

Na żądanie inspektora kapitan przerwie wszelkie połowy, które inspektor uzna za naruszające środki określone w lit. a)-c) powyżej. W tym czasie inspektor zakończy kontrolę oraz, jeżeli nie uda mu się w odpowiednim czasie skontaktować z inspektorem lub wyznaczonymi władzami Umawiającej się Strony, do której należy kontrolowany statek, opuści kontrolowany statek i możliwie jak najszybciej skontaktuje się z inspektorem lub władzami. Jeżeli jednak kontakt zostanie nawiązany, gdy inspektor jest jeszcze na pokładzie kontrolowanego statku i pod warunkiem że inspektor lub wyznaczone władze Umawiającej się Strony, do której należy statek, wyrażą na to zgodę, inspektor może pozostać na pokładzie. Dopóki inspektor pozostaje na pokładzie, kapitan statku nie może podjąć połowów, do czasu aż inspektor, czy to wskutek działań podjętych przez kapitana statku, czy kontaktu inspektora z innym inspektorem lub wyznaczonymi władzami Umawiającej się Strony, do której należy kontrolowany statek, nie uzyska pewności, w rozsądnych granicach, że jawne naruszenie nie zostanie powtórzone.

v) Inspektor odpowiedzialny może zażądać, by kapitan usunął wszelkie narzędzia połowowe, które w opinii inspektora są sprzeczne ze środkami Komisji. Każda część narzędzi połowowych, która zdaniem inspektora narusza przepisy, zostanie trwale opatrzona znakiem identyfikacyjnym, a fakt ten odnotowany przez inspektora w sporządzonym przez niego sprawozdaniu. Oznaczone narzędzie zostanie zachowane do czasu zbadania przez inspektora lub wyznaczone władze Umawiającej się Strony, do której należy kontrolowany statek, którzy ustalą ponowne wydanie narzędzi.

vi) Inspektor ma prawo sfotografować narzędzia połowowe w taki sposób, by był widoczny znak identyfikacyjny oraz rozmiar narzędzi połowowych, a sfotografowane części należy wymienić w sprawozdaniu. Drugie zdjęcie zostanie przekazane kapitanowi statku.

7. Właściwe władze Umawiającej się Strony, zawiadomione o jawnym naruszeniu popełnionym przez statek tej Strony, podejmuje niezwłoczne działania w celu uzyskania i rozważenia dowodów jawnego naruszenia, przeprowadzenia dalszego dochodzenia niezbędnego do likwidacji jawnego naruszenia oraz, w każdym przypadku, gdy jest to możliwe, wejścia na pokład danego statku. Właściwe władze Umawiającej się Strony, do której należy dany statek, w pełni współpracują z właściwymi władzami Umawiającej się Strony, która wyznaczyła inspektora, tak aby zapewnić przygotowanie dowodu jawnego naruszenia oraz zachować go w formie ułatwiającej postępowanie sądowe.

Właściwe władze Umawiającej się Strony, zawiadomione o różnicach między odnotowanymi połowami a szacunkami inspektora, w każdym przypadku, gdy będzie możliwe, wchodzą na pokład danego statku, a w każdym przypadku współpracują z inspektorami NAFO w celu zapewnienia, że zostanie przygotowany dowód i w celu zachowania go w postaci ułatwiającej ewentualne postępowanie sądowe, oraz prowadzą wszelkie późniejsze dochodzenia niezbędne do ustalenia dalszych właściwych działań.

8.
Inspektor, który zauważy, że statek nie umożliwia wejścia na pokład grupie inspekcyjnej, mimo iż został wcześniej prawidłowo powiadomiony sygnałami:

i) w możliwie jak najkrótszym czasie zgłasza jawne naruszenie któremukolwiek z przebywających w pobliżu inspektorów Umawiającej się Strony, do której należy statek, lub wyznaczonym władzom tej Umawiającej się Strony;

oraz

ii) przygotowuje i przekazuje Sekretarzowi Wykonawczemu sprawozdanie zawierające możliwie jak największą ilość informacji, z podaniem rodzaju sygnału odległości, z jakiej sygnał został nadany, widzialności w tym czasie, stanu morza, wiatru i warunków oblodzeniowych.

9.
Następujące jawne naruszenia podlegają procedurom określonym w ust. 10:

i) błędne sprawozdania o połowach;

ii) naruszenia przepisów o rozmiarze oczek sieci;

iii) naruszenia systemu przywoływania;

iv) zakłócenia satelitarnego systemu lokacyjnego;

v) uniemożliwianie inspektorowi lub obserwatorowi wykonywania jego lub jej obowiązków;

vi) ukierunkowanie połowów na zasoby podlegające moratorium lub takie, których połów jest zakazany.

10.
Bez względu na ust. 7 i 8:

i) Jeśli inspektor NAFO wymienia statek jako popełniający w znacznym stopniu jawne naruszenie, jak określono w ust. 9, Umawiająca się Strona, do której statek należy, zapewnia przeprowadzenie w ciągu 72 godzin kontroli danego statku przez inspektora należycie przez tę Umawiającą się Stronę upoważnionego. W celu zabezpieczenia dowodów inspektor NAFO przyjmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości dowodów oraz może pozostać na pokładzie statku przez okres niezbędny do dostarczenia należycie upoważnionemu inspektorowi informacji dotyczącej jawnego naruszenia.

ii) W uzasadnionych przypadkach właściwy organ Państwa Członkowskiego bandery lub inspektor upoważniony przez organ danego statku żąda, będąc należycie upoważnionym do tego, niezwłocznego skierowania statku do najbliższego, jednego z następujących portów wybranych przez kapitana, a mianowicie, St. John’s, Halifax, portu macierzystego statku lub portu wyznaczonego przez Państwo Członkowskie bandery, dla szczegółowej kontroli z upoważnienia Państwa Członkowskiego bandery i w obecności inspektora NAFO z jakiejkolwiek innej Umawiającej się Strony, która chce uczestniczyć w kontroli. Jeśli statek nie zostanie wezwany do portu, Umawiająca się Strona musi przedstawić we właściwym czasie odpowiednie uzasadnienie sekretarzowi wykonawczemu, który udostępnia je na żądanie każdej z Umawiających się Stron.

iii) Jeśli inspektor NAFO wymieni statek jako popełniający w znacznym stopniu jawne naruszenie, jak określono w ust. 9, to niezwłocznie zgłasza to właściwemu organowi Państwa Członkowskiego bandery i sekretarzowi wykonawczemu, który z kolei niezwłocznie zawiadamia pozostałe Umawiające się Strony mające statek inspekcyjny w obszarze Konwencji.

iv) Jeśli od statku zażądano skierowania się do portu dla przeprowadzenia szczegółowej kontroli zgodnie z ii), inspektor NAFO z innej Umawiającej się Strony może, z zastrzeżeniem zgody Umawiającej się Strony, do której należy statek, wejść na jego pokład, gdy statek kieruje się do portu, może pozostać na jego pokładzie podczas tego kursu i być obecnym w czasie kontroli statku w porcie.

v) W przypadku wykrycia jawnego naruszenia środków Ochrony i Egzekwowania, które w opinii należycie upoważnionego inspektora Umawiającej się Strony, do której należy statek, jak określono w ii) jest dostatecznie poważne, inspektor podejmuje wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości dowodów, łącznie w razie potrzeby z zaplombowaniem ładowni dla ewentualnej kontroli nadbrzeżnej.

11.
Dla celu systemu "nadzór" jest oparty o oględziny prowadzone przez inspektora ze statku inspekcyjnego lub inspekcyjnego statku powietrznego przydzielonego do systemu.

i) Jeśli w wyniku nadzoru inspektor zaobserwuje statek Umawiającej się Strony i gdy obserwacja taka nie jest zgodna z ostatnią informacją dostępną inspektorowi, jak przewidziano w sekcji E.2 część III Środków Ochrony i Egzekwowania, inspektor wypełnia część I formularza sprawozdania nadzoru przedstawionego w załączniku VII oraz na poparcie swoich obserwacji fotografuje statek. Na wykonanych zdjęciach powinny znajdować się jednocześnie dokonane zapisy dotyczące pozycji, daty i godziny, w sposób przedstawiony na przyrządach statku nadzorującego.

ii) Nie późnej niż 72 godziny po zapisaniu obserwacji w części I sprawozdania nadzoru i w oparciu o zawiadomienia otrzymane od Umawiającej się Strony, do której należy dany statek, na mocy systemu przywoływania, inspektor wypełnia część II sprawozdania z nadzoru.

iii) Oryginał każdego sprawozdania z nadzoru, wypełnionego zgodnie z pkt. 9 i) i ii), oraz wszystkie zdjęcia są przekazywane możliwie najszybciej Umawiającej się Stronie, do której należy dany statek, albo wyznaczonej władzy tej Umawiającej się Strony. Kopia każdego sprawozdania nadzoru jest przekazywana również Sekretarzowi Wykonawczemu.

iv) Właściwe władze Umawiającej się Strony, po otrzymaniu sprawozdania z nadzoru dotyczącego statku należącego do tej strony podejmują natychmiastowe działanie w celu otrzymania i rozpatrzenia sprawozdania oraz, w miarę możliwości, wejścia na dany statek i prowadzenia dalszego dochodzenia niezbędnego w celu podjęcia właściwych działań.

12.
Przeciwstawianie się inspektorowi lub odmowa wykonania jego poleceń jest traktowane przez państwo bandery statku tak, jakby inspektor był inspektorem tego państwa.
13.
Inspektorzy wypełniają swoje obowiązki zgodnie z zasadami określonymi w ramach systemu, lecz podlegają kontroli operacyjnej władz swoich Umawiających się Stron i są przed nimi odpowiedzialni.
14.
Właściwe władze Umawiającej się Strony rozpatrują sprawozdania inspektorów innych Umawiających się Stron w ramach systemu na takiej samej podstawie, jakby te sprawozdania były złożone przez ich własnych inspektorów. Przepisy niniejszego ustępu nie nakładają na właściwe władze Umawiającej się Strony obowiązku nadawania większej wartości dowodowej sprawozdaniu zagranicznego inspektora, niż ta, jaką miałoby to sprawozdanie we własnym państwie inspektora. Właściwe władze Umawiających się Stron współpracują w celu ułatwienia postępowań sądowych lub innych, wynikających ze sprawozdania złożonego przez inspektora w ramach niniejszego systemu.
15.
Do dnia 1 listopada każdego roku właściwe władze Umawiającej się Strony informują Sekretarza Wykonawczego o wstępnych planach udziału w systemie jej inspektorów, statków i śmigłowców oraz innych statków powietrznych w kolejnym roku kalendarzowym, Sekretarz Wykonawczy zaś może skierować do właściwych władz Umawiających się Stron sugestie dotyczące koordynacji ich działań w tej dziedzinie, w tym liczby inspektorów oraz liczby statków i śmigłowców oraz innych statków powietrznych do przewozu tych inspektorów.
16.
Właściwe władze każdej z Umawiających się Stron do dnia 1 marca każdego roku przedstawią Sekretarzowi Wykonawczemu sprawozdanie za rok poprzedni, podając:

i) liczbę kontroli przeprowadzonych przez nią w ramach systemu, z wyszczególnieniem liczby kontroli dokonanych na statkach poszczególnych Umawiających się Stron oraz, w przypadku jawnego naruszenia, datę i pozycję tego statku w czasie kontroli oraz rodzaj jawnego naruszenia;

ii) sposobu załatwienia sprawy jawnych naruszeń, o których zostały powiadomione przez Umawiającą się Stronę. Adnotacje o jawnym naruszeniu umieszczane są w rocznych sprawozdaniach, aż do chwili zakończenia działań na mocy ustawodawstwa państwa bandery, a wszelkie kary nałożone w związku z tym opisywane są w szczególny sposób;

iii) różnice, uznane przez te władze za znaczne, między odnotowanymi połowami wskazanymi w dziennikach połowowych statków Umawiających się Stron i oszacowanymi przez inspektorów na pokładach statków. Przypadki uznane za istotne wymienia się corocznie do czasu poinformowania NAFO o podjętych działaniach, w tym o wszelkich karach nałożonych przez państwo bandery. Kary te opisuje się w szczególny sposób;

iv) liczbę godzin lotów patroli NAFO, liczbę oględzin i liczbę sporządzonych sprawozdań z nadzoru zawierających datę, godzinę i pozycję oględzin odnoszących się do tych sprawozdań z nadzoru;

v) przepisów dotyczących sprawozdań z nadzoru podanych im do wiadomości przez Umawiającą się Stronę. Adnotacje o sprawozdaniach z nadzoru umieszczane są w rocznych sprawozdaniach aż do chwili zakończenia działań następczych podjętych przez właściwe władze. W przypadkach gdy w wyniku działań następczych zostaje podjęte postępowanie karne, wszelkie nałożone w związku z nim kary opisywane są w szczególny sposób.

17.
i) W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub stosowania systemu dane Umawiające się Strony konsultują się w celu wyjaśnienia nieporozumienia.

ii) Jeżeli po konsultacjach nieporozumienie nie zostanie rozstrzygnięte, Sekretarz Wykonawczy, na wniosek Umawiającej się Strony, przedstawia spór na specjalnym posiedzeniu Stałego Komitetu Kontroli Międzynarodowej (STACTIC).

STACTIC sporządza sprawozdanie w sprawie nieporozumienia i przekazuje go Komisji ds. Rybołówstwa w ciągu dwóch miesięcy od posiedzenia Komitetu.

iii) Po otrzymaniu sprawozdania STACTIC Umawiająca się Strona może w okresie kolejnych dwóch miesięcy wystąpić o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji ds. Rybołówstwa, w celu rozpatrzenia sprawozdania i podjęcia stosownych działań.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI INSPEKTORA

(nie mniejszy niż 8,5 cm × 5,5 cm)

grafika

ZAŁĄCZNIK  II

PROPORCZYKI INSPEKCJI

ZAŁĄCZNIK  III

BUDOWA I STOSOWANIE TRAPU DO WCHODZENIA NA POKŁAD

1. Trapy są odpowiednio przystosowane do celów bezpiecznego wchodzenia i schodzenia inspektorów z pokładu na morzu. Trapy muszą być utrzymywane w czystości i dobrym stanie.

2. Trap przymocowany jest w takim położeniu, żeby nie znajdował się w miejscu jakichkolwiek zrzutów ze statku, każdy stopień opiera się trwale o burtę statku, w miarę możliwości poza jej krzywiznami i w taki sposób, aby inspektor miał bezpieczny i wygodny dostęp do statku.

3. Stopnie trapu:

a) wykonane są z drewna twardego lub innego materiału o równoważnych właściwościach, w jednym kawałku bez sęków, o wystarczająco niepoślizgowej powierzchni; cztery najniższe stopnie mogą być wykonane z gumy o odpowiedniej wytrzymałości i sztywności lub z innego materiału o równoważnej charakterystyce;

b) posiadają minimalne wymiary: długość 480 mm, szerokość 115 mm, grubość 25 mm bez powłoki przeciwpoślizgowej; i

c) są równomiernie rozmieszczone, nie rzadziej i nie gęściej niż 380 mm i mogą być przymocowane tak, by utrzymywały się w pozycji poziomej.

4. Żaden trap nie może mieć więcej niż dwa stopnie wymienne, które są przymocowane za pomocą metody innej niż zastosowana w odniesieniu do stopni oryginalnej konstrukcji trapu i każdy stopień tak przymocowany należy wymienić w możliwie jak najkrótszym, rozsądnym czasie, na stopień zamocowany w taki sposób jak w oryginalnej konstrukcji trapu.

5. Bocznymi linami trapu są dwie nieosłonięte liny z konopi manilskich lub o równoważnej jakości, o obwodzie nie mniejszym niż 60 mm, zamocowane na każdej stronie; każda lina musi być ciągła, bez żadnych połączeń poniżej górnego stopnia; w pobliżu, gotowe do użycia w razie potrzeby powinny znajdować się dwie liny o obwodzie nie mniejszym niż 65 mm, odpowiednio przymocowane do statku oraz lina bezpieczeństwa.

6. Listwy, wykonane z drewna twardego lub innego materiału o równoważnych właściwościach, jednolite i nie krótsze niż 1,80 m, należy zamocować w takich odległościach, aby zapobiec skręcaniu się trapu. Najniższą listwę należy umieścić przy piątym stopniu, licząc od dołu trapu, a odległość między kolejnymi listwami nie może być przekraczać dziewięciu stopni.

7. Należy zapewnić środki umożliwiające bezpieczne i wygodne wejście na statek i zejście ze statku przy użyciu trapu pilota, trapu burtowego lub innego sprzętu. Jeżeli wejście następuje przez bramkę w relingu lub nadburciu, należy zamocować odpowiednie poręcze. W przypadku wejścia za pomocą trapu w nadburciu trap należy trwale zamocować do relingu lub pomostu, a w miejscu wejścia na statek umieścić dwie poręcze w odległości nie mniejszej niż 0,70 m i nie większej niż 0,80 m jedna od drugiej. Każdą poręcz należy sztywno przymocować do konstrukcji statku przy podstawie lub w jej okolicy oraz wyżej; poręcz powinna mieć średnicę nie mniejszą niż 40 mm i sięgać do wysokości co najmniej 1,20 m powyżej krawędzi nadburcia.

8. W nocy należy zapewnić oświetlenie, tak by zarówno trap wzdłuż burty, jak i miejsce wejścia inspektora na pokład były odpowiednio oświetlone. Koło ratunkowe z samozapłonowym urządzeniem oświetlającym powinno znajdować się w pobliżu, gotowe do użycia. Lina do wyciągania powinna znajdować się w pobliżu, gotowa do użycia w razie potrzeby.

9. Należy zapewnić możliwość spuszczenia trapu po obu stronach statku.

10. Mocowanie trapu oraz wchodzenie i schodzenie inspektora ze statku nadzoruje odpowiedzialny za to oficer.

11. Jeżeli cechy konstrukcyjne statku, takie jak odbojniki uniemożliwiają wykonanie któregokolwiek z powyższych przepisów, zostaną dokonane szczególne uzgodnienia, satysfakcjonujące Komisję, celem zapewnienia bezpiecznego wejścia osób na pokład i zejścia z pokładu.

ZAŁĄCZNIK  IV

PROCEDURA DOWOŻENIA INSPEKTORA ŚMIGŁOWCEM

ZAŁĄCZNIK  V

KOMISJA RYBOŁÓWSTWA ORGANIZACJI RYBACKIEJ PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ATLANTYKU SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

(Inspektor: Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)

grafika

ZAŁĄCZNIK  VI

KWESTIONARIUSZ KONTROLI

1. Jestem inspektorem działającym w ramach systemu. Oto mój dokument tożsamości. Chciałbym przeprowadzić kontrolę Pana sieci/innych narzędzi połowowych/połowów/dokumentów.

2. Chciałbym skontaktować się z kapitanem statku.

3. Proszę o podanie nazwiska.

4. Proszę o współpracę ze mną przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych dotyczących połowów/urządzeń/dokumentów, pod kątem zgodności ze środkami Komisji.

5. Proszę o sprawdzenie obecnej pozycji statku i godziny.

6. Zapisuję pozycję statku ...jako szerokość geograficzną......o długość geograficzną......o o godz...GMT. Czy Pan się zgadza?

7. Czy chciałby Pan sprawdzić swoją pozycję na moich urządzeniach na pokładzie statku inspekcyjnego?

8. Czy teraz Pan się zgadza?

9. Proszę o pokazanie mi dokumentów ustalających przynależność Pan statku/dokumentów rejestracji/dziennika mostka/dziennika(-ów) połowowego(-ych).

10. Proszę o wpisanie nazwy i adresu właściciela tego statku w miejscu, które wskazuję na formularzu sprawozdania.

11. Jakie podstawowe gatunki są przedmiotem połowów?

12. Czy łowicie do celów odłowu?

13. Zgadzam się.

14. Tak.

15. Nie zgadzam się.

16. Nie.

17. Proszę mnie zaprowadzić na mostek/pokład roboczy/do pomieszczeń służących do przetwarzania/do ładowni ryb.

18. Czy używa Pan jakichkolwiek urządzeń mocujących sieci? Jeżeli tak, jakiego typu? Proszę o wpisanie ich w miejscu, które wskazuję.

19. Proszę o włączenie tych świateł.

20. Chciałbym sprawdzić tę sieć/fartuch.

21. Proszę o pokazanie pozostałych narzędzi połowowych znajdujących się na pokładzie połowowym lub w jego pobliżu.

22. Proszę o pokazanie mi szablonu do pomiaru oczek sieci, o ile go Pan posiada.

23. Proszę poprosić Pana ludzi/członków załogi, aby przytrzymali tę sieć, tak abym mógł ją zmierzyć.

24. Proszę zanurzyć tę sieć w wodzie na 10 minut.

25. Sprawdziłem... oczek w ... tej sieci.

26. Proszę sprawdzić, czy zapisałem w sprawozdaniu w miejscu, które wskazuję, dokładnie taką szerokość oczek, jaką zmierzyłem.

27. Chciałbym sprawdzić Pana połowy. Czy sortowanie zostało skończone?

28. Czy możecie wyłożyć te ryby?

29. Chcę oszacować w waszym połowie proporcje gatunków objętych nadzorem.

30. Proszę o wzięcie formularza kontroli w języku, jakim się Pan posługuje i podanie mi informacji niezbędnych do wypełnienia. Będę wskazywał kolejno pozycje.

31. Jeżeli nie będzie Pan współpracować, o odmowie powiadomię Pana umawiającą się stronę.

32. Stwierdziłem, że średnia szerokość oczek, które zmierzyłem w ... sieci wynosi... mm. Wydaje się, że jest to poniżej minimalnego stosowanego rozmiaru oczka i zostanie to zgłoszone Pana umawiającej się stronie.

33. Stwierdziłem obecność sprzętu mocującego sieć/innych narzędzi połowowych, które wydają się być nielegalne. Zostanie to zgłoszone Pani/Pana umawiającej się stronie.

34. Umieszczę teraz znak identyfikacyjny na tych narzędzi połowowych, które mają być zachowane wraz z tym znakiem do chwili zbadania przez inspektora połowowego Pana umawiającej się strony, na jego żądanie.

35. Stwierdziłem... niewymiarowych ryb. Zgłoszę to Pana umawiającej się stronie.

36. Stwierdzam, że w sposób oczywisty łowi Pan w tym obszarze po terminie/przy użyciu niedozwolonych narzędzi/niedozwolone zasoby lub gatunki. Zostanie to zgłoszone Pana umawiającej się stronie.

37. Stwierdziłem obecność przyłowu gatunków objętych nadzorem, w ilościach przewyższających dopuszczalne. Zostanie to zgłoszone Pani/Panu umawiającej się stronie.

38. Sporządziłem kopie następującego wpisu/wpisów w tym dokumencie. Proszę o podpisanie dla potwierdzenia wiarygodności kopii.

39. Chciałbym się skontaktować z wyznaczonymi władzami Pana umawiającej się strony. Proszę o wysłanie tego komunikatu i odebranie odpowiedzi.

40. Czy chciałby Pan wnieść jakieś uwagi w związku z tą kontrolą, włączając sposób jej przeprowadzenia oraz zachowania inspektora(-ów)? Jeżeli tak, proszę je wpisać w tym miejscu w sprawozdaniu, w którym spisałem ustalenia z kontroli. Czy ma Pan świadków, którzy chcieliby przedstawić swoje uwagi? Jeżeli tak, mogą to zrobić w miejscu, które wskazuję w formularzu sprawozdania.

41. Opuszczam statek. Dziękuję.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 436/92 z dnia 10 lutego 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.54.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 marca 1992 r.
2 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 436/92 z dnia 10 lutego 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.54.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 marca 1992 r.
3 Przepisy Systemu:

- zmienione przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 436/92 z dnia 10 lutego 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.54.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 marca 1992 r.

- zmienione przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 761/94 z dnia 6 kwietnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.90.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 1994 r.

- zmienione przez art. 1 rozporządzenia nr 3067/95 z dnia 21 grudnia 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.329.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 stycznia 1996 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.