Rozporządzenie 1902/2004 zmieniające elementy specyfikacji nazwy zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w... - OpenLEX

Rozporządzenie 1902/2004 zmieniające elementy specyfikacji nazwy zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Les Garrigues)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.328.73

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1902/2004
z dnia 29 października 2004 r.
zmieniające elementy specyfikacji nazwy zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Les Garrigues)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych(1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 władze hiszpańskie wystąpiły z wnioskiem o zmianę obszaru geograficznego dla nazwy "Les Garrigues" zarejestrowanej jako chroniona nazwa pochodzenia rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92(2).

(2) Po przeanalizowaniu złożonego wniosku o zmianę stwierdzono, że nie chodzi o drobne zmiany.

(3) Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 oraz w odniesieniu do poważniejszych zmian stosuje się mutatis mutandis procedurę przewidzianą w art. 6.

(4) Uznano, że w tym przypadku chodzi o zmiany zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 2081/92. Po opublikowaniu powyższych zmian w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(3). Komisja nie otrzymała żadnej deklaracji sprzeciwu w rozumieniu art. 7 powyższego rozporządzenia.

(5) W konsekwencji zmiany te powinny zostać zarejestrowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany zamieszczone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia są rejestrowane i publikowane zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Zestawienie zawierające główne elementy specyfikacji jest zamieszczone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 21).

(2) Dz. U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1345/2004 (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, str. 14).

(3) Dz.U. L 187 z 7.8.2003, str. 7 (Les Garrigues).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) nr 2081/92

ZMIANA SPECYFIKACJI CHRONIONEJ NAZWY POCHODZENIA (art. 9) NR WE: ES/0070/24.1.1994

1. Zarejestrowana nazwa: "Les Garrigues"

2. Wnioskowane zmiany:

– Rubryka specyfikacji:

[ ] Nazwa

[ ] Opis

[x] Obszar geograficzny

[ ] Dowód pochodzenia

[ ] Metoda uzyskania

[ ] Powiązanie

[ ] Oznakowanie

[ ] Wymogi krajowe

– Zmiana/zmiany:

Zamierzonym celem jest poszerzenie obszaru geograficznego tej nazwy o następujące gminy:

RegionGmina
Les GarriguesTarrès
El SegriàAitona (reszta)
Alcarràs
La Granja d'Escarp
Massalcoreig
Seròs (reszta)
Soses
Torres del Segre

Obszar geograficzny, który ma być poszerzony, na płaszczyźnie powiązania ze środowiskiem (historią, gleboznawstwem, rzeźbą terenu i klimatem) posiada ten sam stopień spójności i jednorodności, jaki miał przed poszerzeniem (pierwotne PDO); jest on zgodny z wszystkimi głównymi elementami specyfikacji tej chronionej nazwy pochodzenia, która jest wpisana do wspólnotowego rejestru upraw oliwek. Produkcja na tym obszarze obejmuje oliwę z oliwek extra virgin, która charakteryzuje się tymi samymi cechami, co chroniona oliwa.

ZAŁĄCZNIK  II

ZESTAWIENIE

ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 2081/92

"LES GARRIGUES"

NR WE : ES/0070/24.1.1994

PDO (X) PGI ( )

Niniejsza karta stanowi streszczenie sporządzone dla celów informacyjnych. W celu uzyskania pełnej informacji, w szczególności dla producentów produktów objętych danymi oznaczeniami PDO lub PGI, należy zajrzeć do kompletnej wersji specyfikacji dostępnej bądź na poziomie krajowym, bądź u służb Komisji Europejskiej(1).

1. Właściwe służby Państwa Członkowskiego:

Nazwa: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España.

Adres: Po Infanta Isabel, 1, E- 28071 - Madrid

Telefon: (34-91) 347 53 94

Faks: (34-91) 347 54 10

2. Grupa:

2.1 Nazwa: CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.P. "LES GARRIGUES"

2.2 Adres: Complex la Caparrella 97 1a planta. E-25192 Lleida

Telefon: (34-973) 28 04 70

Faks: (34-973) 26 04 27

2.3 Skład grupy: producent/przetwórca (X) inny ( )

3. Rodzaj produktu: oliwa z oliwek virgin - klasa 1.5

4. Opis w specyfikacji: (streszczenie warunków z art. 4 ust. 2)

4.1 Nazwa: "Les Garrigues"

4.2 Opis:

Oliwa z oliwek virgin otrzymana z oliwek odmian "Arbequina" i "Verdiell". Kwasowość niższa niż 0,5o; liczba nadtlenkowa: 15; wilgotność mniejsza niż 0,1 %. Wyróżnia się dwa rodzaje oliwy: oliwa owocowa i oliwa łagodna. Oliwa owocowa ma zielonkawy kolor i smak gorzkiego migdała. Oliwa łagodna ma żółty kolor i łagodny smak.

4.3 Obszar geograficzny:

Obszar geograficzny, położony na południowym wschodzie prowincji Lida, obejmuje regiony: Les Garrigues, El Segriá i L'Urgel. Gminy wchodzące w skład tego obszaru geograficznego są następujące:

Region Gmina

Les Garrigues Albagés, l'; Albi,l'; Arbeca; Bellaguarda; Borges Blanques, les; Bovera; Castelldans; Cervià de les Garrigues; Cogul, el; Espluga Calba, l'; La Floresta; Fulleda; Granyena de les Garrigues; Granadella, la; Juncosa; Juneda (jusqu’à la limite de la route de Lleida à Tarragone); Omellons, els; Pobla de Cérvoles, la; Soleràs, el; Tarrés;Torms, els; Vilosell, el; Vinaixa

El Segrià Aitona; Alcanó; Alcarràs; Alfés; Almatret; Aspa; Granja d'Escarp, la; Llardecans; Maials; Massalcoreig; Sarroca de Lleida; Seròs; Soses; Sunyer (limite du canal de Seròs); Torrebesses; Torres de Segre

L'Urgell Belianes; Ciutadilla; Guimerà; Maldà; Nalec; Omells de Na Gaia, els; San Martí de Riucorb; Vallbona de les Monges; Verdú

4.4 Dowód pochodzenia:

Oliwę z oliwek tłoczy się z dozwolonych odmian pochodzących z gajów oliwnych zarejestrowanych w przedsiębiorstwach objętych kontrolą Consejo regulador (Rady Regulacyjnej).

4.5 Metoda uzyskania:

Tłoczenie oliwy ma miejsce ze zdrowych i czystych oliwek z zastosowaniem odpowiednich technik tłoczenia, które nie zmieniają w niczym cech produktu.

4.6 Powiązanie:

Gleba jest wapienna, miękka, o strukturze gliniastej i piaskowo-gliniastej, w kolorze czerwonawym lub ochry. Klimat jest kontynentalny. Uprawa, zbiór i uzyskiwanie są objęte kontrolami.

4.7 Jednostka kontrolna:

Nazwa: Consejo Regulador D.O. "Les Garrigues"

Adres: Complex la Caparrella 97 1a planta. - E-25192 Lleida

Telefon: (34-973) 28 04 70

faks: (34-973) 26 04 27

Rada Regulacyjna dla chronionej nazwy podchodzenia "les Garrigues" spełnia wymogi normy EN 45011.

4.8 Oznakowanie:

Etykiety dozwolone przez Radę Regulacyjną. Figuruje na nich wpis: "Denominación de Origen »Les Garrigues« aceite virgen" (Nazwa pochodzenia "Les Garrigues" oliwa z oliwek virgin). Tylne etykiety są numerowane i wydawane przez Consejo regulador.

4.9 Wymogi prawa krajowego (jeśli dotyczy):

Ustawa 25/1970 z dnia 2 grudnia 1970 r. Dekret z dnia 10 maja 1987 r., który określa nazwę pochodzenia "Borjas Blancas" i jej Radę Regulacyjną. Dekret z dnia 9 sierpnia 1993 r. zastępujący kontrolowaną nazwę pochodzenia "Borjas Blancas" nazwą "Les Garrigues".

______

(1) Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa - Jednostka Polityki Jakości Produktów Rolnych - B-1049 Bruksela

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.