Rozporządzenie 1898/87 w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.182.36

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1898/87
z dnia 2 lipca 1987 r.
w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68(4), z ostatnimi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (EWG) nr 773/87(5), ustanowiło wspólną organizację rynku mleka i przetworów mlecznych;

sytuację sektora mleka i przetworów mlecznych charakteryzują nadwyżki strukturalne; dlatego też sprzedaż tych produktów powinna ulec poprawie dzięki promowaniu ich spożywania;

naturalny skład mleka i przetworów mlecznych powinien podlegać ochronie w interesie producentów i konsumentów Wspólnoty;

przepisy, które zapewniają stosowne oznakowanie i zapobiegają wprowadzeniu konsumenta w błąd, przyczynią się do osiągnięcia tego celu;

powinno się więc podać definicję mleka i przetworów mlecznych i określić oznaczenia, które mają być dla nich zastrzeżone;

poza przypadkami produktów, których dokładny charakter jest znany dzięki tradycyjnemu stosowaniu, konieczne jest również zapobieżenie powstawaniu w umyśle konsumenta jakichkolwiek pomyłek między przetworami mlecznymi i innymi produktami spożywczymi, włącznie z tymi, które składają się częściowo ze składników mleka;

niniejsze rozporządzenie ma na celu ochronę konsumenta i ustanowienie reguł konkurencji pomiędzy przetworami mlecznymi a produktami konkurencyjnymi w zakresie oznaczania produktów, etykietowania i reklamy, co pozwoli uniknąć wszelkich zniekształceń;

produkty konkurencyjne mają przewagę konkurencyjną w kategoriach kosztów produkcji, ponieważ do produkcji wielu z nich używa się surowców przywożonych po zerowej stawce celnej, podczas gdy przetwory mleczne mają wyższe koszty produkcji dyktowane potrzebą ochrony dochodów producenta rolnego;

Komisja powinna z bliska śledzić zmiany na rynku przetworów mlecznych i produktów konkurencyjnych zastępczych oraz zdawać z tego sprawozdanie Radzie;

do czasu otrzymania sprawozdania Komisji, po podjęciu działań krajowych w celu ograniczenia produkcji i obrotu tymi produktami na swoich terytoriach, Państwa Członkowskie muszą utrzymywać w mocy własne reguły, zgodnie z ogólnymi zasadami Traktatu, do końca piątego dwunastomiesięcznego okresu stosowania opłat dodatkowych w sektorze mlecznym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, znajdujących się w obrocie na rynkach Wspólnoty.
2.
W rozumieniu niniejszego rozporządzenia:

a) "obrót" oznacza posiadanie lub wystawienie w celu sprzedaży, oferowanie na sprzedaż, sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania na rynek;

b) "nazwa" oznacza nazwę używaną na wszystkich etapach obrotu.

Artykuł  2
1.
Nazwa "mleko" oznacza wyłącznie zwykłą wydzielinę piersiową, otrzymywaną z jednego lub więcej udojów, bez żadnych dodatków ani ekstrakcji.

Jednakże nazwa "mleko" może być używana:

a) 1 w przypadku mleka poddanego obróbce, która nie ma wpływu na zmianę jego składu lub w przypadku mleka, którego zawartość tłuszczu znormalizowana jest na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1411/71 z dnia 29 czerwca 1971 r. ustanawiającego dodatkowe zasady wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych dotyczące mleka spożywczego, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 566/76.

b) w połączeniu z wyrazem lub wyrazami dla oznaczenia typu, klasy jakości, pochodzenia i/lub zamierzonego użycia takiego mleka lub dla opisania technologicznych procesów jego przetworzenia lub zmiany składu, której zostało poddane, pod warunkiem że zmiany te są ograniczone do dodania lub usunięcia naturalnych składników mleka.

2.
W rozumieniu niniejszego rozporządzenia "przetwory mleczne" oznaczają produkty uzyskiwane wyłącznie z mleka, przez co należy rozumieć, że można do nich dodać substancje konieczne do ich wytwarzania, pod warunkiem że substancje te nie są używane do zastąpienia, w całości lub częściowo, jakichkolwiek naturalnych składników mleka.

Wyłącznie dla przetworów mlecznych zarezerwowane są:

– nazwy wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

– nazwy w rozumieniu art. 5 dyrektywy Rady 79/112/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamowania środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu (6), z ostatnimi zmianami wprowadzonymi dyrektywą 85/7/EWG (7), aktualnie stosowane do przetworów mlecznych.

3.
Termin "mleko" i nazwy używane do przetworów mlecznych mogą być również stosowane w połączeniu ze słowem lub słowami dla oznaczenia przetworów złożonych, których żadna część nie zastępuje ani nie ma zastępować żadnego składnika mleka i których zasadniczą częścią jest mleko lub produkt mleczny, zarówno w kategoriach ilości, jak i charakterystyki produktu.
4.
Pochodzenie mleka i przetworów mlecznych określonych zgodnie z procedurą, przewidzianą w art. 30 rozporządzenia (EWG) nr 804/68, musi być podane, jeżeli nie jest to mleko krowie.
Artykuł  3
1.
Nazwy określone w art. 2 nie mogą być stosowane do produktów innych niż wymienione w tym artykule.

Jednakże przepisu tego nie stosuje się do oznaczania produktów, których dokładny charakter jest jasny dzięki tradycyjnemu stosowaniu i/lub kiedy oznaczenia są konkretnie stosowane do opisania charakterystycznej jakości produktu.

2.
W odniesieniu do produktów innych niż opisane w art. 2, nie wolno używać żadnej etykiety, dokumentu handlowego, materiału reklamowego ani żadnej formy reklamy, określonej w art. 2 ust. 1 dyrektywy 84/450/EWG (8) ani żadnej formy prezentacji, która wskazuje, implikuje lub sugeruje, że produkt ten jest przetworem mlecznym.

Jednakże, względem produktu, który zawiera mleko lub przetwory mleczne, nazwa "mleko" lub nazwy wymienione w art. 2 ust. 2 akapit drugi mogą być stosowane tylko do opisania jego podstawowych surowców i wymienienia jego składników, zgodnie z dyrektywą 79/112/EWG.

Artykuł  4
1.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji nie później niż 1 października 1987 r. orientacyjną listę produktów, które uznają za odpowiadające na ich terytoriach produktom wymienionym w art. 3 ust. 3 akapit drugi.

W razie potrzeby Państwa Członkowskie uzupełniają później tę listę.

2.
Zgodnie z procedurą określoną w art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 804/68 Komisja:

a) przyjmuje szczegółowe reguły stosowania niniejszego rozporządzenia;

b) sporządza i, w razie konieczności, uzupełnia listę produktów wymienionych w art. 3 ust. 1 akapit drugi na podstawie list przesłanych jej przez Państwa Członkowskie;

c) wprowadza, w razie potrzeby, zmiany do listy nazw podanych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.
Każdego roku przed 1 października, a po raz pierwszy przed 1 października 1988 r., Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji sprawozdanie dotyczące zmian na rynku przetworów mlecznych i produktów konkurencyjnych w ramach wykonania niniejszego rozporządzenia tak, aby Komisja mogła przedstawić Radzie sprawozdanie nie później niż dnia 1 marca następnego roku.
Artykuł  5

Do końca piątego okresu stosowania art. 5c rozporządzenia (EWG) nr 804/68 i zgodnie z ogólnymi postanowieniami Traktatu, Państwa Członkowskie mogą utrzymać w mocy przepisy krajowe, ograniczające wytwarzanie i obrót na ich terytoriach produktami, które nie spełniają warunków wymienionych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1987 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 1987 r.

W imieniu Rady
K. E. TYGESEN
Przewodniczący

_______

(1)Dz.U. C 111 z 26.04.1984, str. 7.

(2)Dz.U. C 72 z 18.03.1985, str. 127.

(3)Dz.U. C 307 z 19.11.1984, str. 1.

(4)Dz.U. L 148 z 28.06.1968, str. 13.

(5)Dz.U. L 78 z 20.03.1987, str. 1.

(6)Dz.U. L 33 z 3.02.1979, str. 1.

(7)Dz.U. L 2 z 3.01.1985, str. 22.

(8)Dz.U. L 250 z 9.09.1984, str. 17.

ZAŁĄCZNIK 2

Nazwy wymienione w art. 2 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze

- serwatka- kazeina
- śmietanka- bezwodny tłuszcz mleczny
- masło- ser
- maślanka- jogurt
- masło topione- kefir
- kumys
- viili/fil
- smetana
- fil
1 Art. 2 ust. 1 lit. a) zmieniona przez art. 38 rozporządzenia nr 222/88 z dnia 22 grudnia 1987 r. (Dz.U.UE.L.88.28.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1988 r.
2 Załącznik zmieniony przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.