Rozporządzenie 1866/94 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1766/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.197.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1866/94
z dnia 27 lipca 1994 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1766/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 42 i 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92(4) zapewnia system płatności wyrównawczych dla producentów ziemniaków przeznaczonych na produkcję skrobi. Mając na celu kontrolowanie produkcji skrobi, udzielanie takich płatności wyrównawczych powinno być uzależnione od przedstawienia umowy kontraktacji;

rozporządzenie (EWG) nr 1766/92 wprowadza również przepis o środkach dostosowawczych, zgodnie z sytuacją na rynku światowym, w odniesieniu do opłat i refundacji ustalonych z góry; aby ułatwić zarządzanie takimi środkami i w interesie prawidłowego zarządzania, przepisy regulujące ustalanie premii i kwot korygujących wynikających z takich środków powinny zostać złagodzone;

ponadto, kiedy przyjęto rozporządzenie (EWG) nr 1766/92, przeniesiono słód z grupy produktów określonych w art. 1 ust. 1 lit. d) do grupy produktów określonych w lit. c) tego ustępu; w związku z tym załącznik A do wyżej wymienionego rozporządzenia powinien zostać zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1766/92 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 8 ust. 2 dodaje się następujący akapit:

"Bez uszczerbku dla przepisów pierwszego akapitu płatność wyrównawczą wypłaca się tylko w odniesieniu do ilości ziemniaków objętej umową zawartą między producentem ziemniaków a producentem skrobi."

2) W art. 12 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"W tym przypadku premię dodaje się do opłaty."

3) W art. 13 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Może zostać ustalona kwota korygująca. Stosuje się ją do refundacji ustalonych z góry. Kwotę korygującą ustala się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 23. Jednakże, w miarę potrzeby, Komisja może zmienić kwoty korygujące."

4) W załączniku A kod CN 1107 (słód palony lub nie) skreśla się.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1994 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 1994 r.

Jednakże art. 1 pkt 4 stosuje się z mocą od dnia 1 lipca 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 1994 r.

W imieniu Rady
Th. WAIGEL
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 83 z 19.3.1994, str. 1.

(2) Dz.U. C 128 z 9.5.1994.

(3) Dz.U. C 148 z 30.5.1994, str. 49.

(4) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2193/93 (Dz.U. L 196 z 5.8.1993, str. 22).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.