Rozporządzenie 1853/2004 dotyczące dodatkowych środków ograniczających w odniesieniu do Birmy/Myanmar i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2004

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.323.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1853/2004
z dnia 25 października 2004 r.
dotyczące dodatkowych środków ograniczających w odniesieniu do Birmy/Myanmar i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2004

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/730/WPZiB z dnia 25. października 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB dotyczące dodatkowych środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Myanmarowi(1).

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

1) W dniu 28 października 1996 r. Rada zaniepokojona brakiem postępów w kierunku demokratyzacji oraz ciągłym łamaniem praw człowieka w Birmie/Myanmar, nałożyła niektóre środki ograniczające wymierzone przeciwko Birmie/Myanmar na mocy wspólnego stanowiska 1996/635/WPZiB(2) W związku z poważnym i systematycznym łamaniem praw człowieka przez władze birmańskie, a w szczególności ciągłymi i nasilającymi się przypadkami naruszania praw cywilnych i politycznych, oraz niepodjęciem przez władze kroków w kierunku demokracji i pojednania, środki ograniczające przeciwko Birmie/Myanmar zostały następnie kilkakrotnie przedłużane, ostatnio na mocy wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB(3). Niektóre ze środków ograniczających nałożonych przeciwko Birmie/Myanmar zostały wdrożone na poziomie Wspólnoty na mocy rozporządzenia (WE) nr 798/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. odnawiającego środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmar i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2000(4).

(2) Z uwagi na obecną sytuację polityczną w Birmie/- Myanmar, o której świadczy fakt, że władze wojskowe nie uwolniły Daw Aung San Su Kyi i innych członków Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (National League for Democracy - NLD) jak również innych więźniów politycznych oraz nie zezwoliły na prawdziwy i otwarty Konwent Narodowy i w związku z ciągłym prześladowaniem NLD i innych zorganizowanych ruchów politycznych, wspólne stanowisko 2004/730/WPZiB podtrzymuje i wzmacnia środki ograniczające nałożone na Birmę/Myanmar na mocy wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB w celu uwzględnienia, między innymi, zakazu udzielania pożyczek lub kredytów finansowych niektórym birmańskim przedsiębiorstwom państwowym oraz nabywania lub rozszerzania udziałów w nich. O ile tego rodzaju zakaz nie powinien mieć wpływu na wykonanie zobowiązań wynikających z istniejących kontraktów lub umów, to po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia powinno się zakazać zawierania nowych kontraktów lub umów w sprawie stanowiącej przedmiot niniejszego rozporządzenia lub odnowienia istniejących kontraktów i umów po ich wygaśnięciu.

(3) Środki te wchodzą w zakres Traktatu. Dlatego, w celu uniknięcia jakiegokolwiek zakłócenia konkurencji, konieczne jest prawodawstwo wspólnotowe w celu wykonania ich w odniesieniu do Wspólnoty.

(4) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie z dniem jego opublikowania,

(5) Rozporządzenie (WE) nr 798/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym w rozporządzeniu (WE) nr 798/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 8 a

1. Zakazuje się:

a) udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów finansowych birmańskim przedsiębiorstwom państwowym wymienionym w załączniku IV lub nabywania obligacji, certyfikatów depozytowych, warrantów lub skryptów dłużnych wystawianych przez te przedsiębiorstwa,

b) nabywania lub rozszerzania udziałów w birmańskich przedsiębiorstwach państwowych wymienionych w załączniku IV, włącznie z nabywaniem w całości tego rodzaju przedsiębiorstw oraz nabywaniem udziałów i papierów wartościowych o charakterze udziałowym.

2. Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których przedmiotem lub skutkiem jest, bezpośrednio albo pośrednio, łamanie przepisów określonych w ust. 1.

3. Ust. 1 nie narusza wykonania kontraktów handlowych na dostawę towarów i świadczenie usług na zwyczajowych handlowych warunkach płatności i dla zwyczajowych porozumień uzupełniających w związku z wykonywaniem tych kontraktów, jak na przykład ubezpieczeń kredytów eksportowych.

4. Przepisy ust. 1 lit. a) nie naruszają wykonania zobowiązania wynikającego z kontraktów lub umów zawartych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 lit. b) nie jest przeszkodą w rozszerzeniu udziału w birmańskich przedsiębiorstwach państwowych wymienionych w załączniku IV, jeżeli takie rozszerzenie jest obowiązkowe na mocy umowy zawartej z danym birmańskim przedsiębiorstwem państwowym przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Odpowiednie właściwe organy wymienione w załączniku II oraz Komisja są informowane przed wszelkimi tego rodzaju transakcjami. Komisja informuje właściwe organy pozostałych Państw Członkowskich."

2) Artykuł 12 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 12

Komisja jest uprawniona do:

a) zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez Państwa Członkowskie,

b) zmiany załączników III i IV na podstawie decyzji podjętych w związku z załącznikami I i II do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB zmienionego wspólnym stanowiskiem 2004/730/WPZiB(*).

______

(*) Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 17."

3) Dodaje się nowy załącznik jak przewidziano w poniższym załączniku

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r.

W imieniu Rady
R. VERDONK
Przewodniczący

______

(1) Zob. strona 17 tego wydania Dziennika Urzędowego.

(2) Dz.U. L 287 z 8.11.1996, str. 1. Wspólne stanowisko uchylone i zastąpione wspólnym stanowiskiem 2003/297/WPZiB (Dz.U. L 106 z 29.4.2003, str. 36).

(3) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/730/WPZiB.

(4) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1517/2004 (Dz.U. L 278 z 27.8.2004, str. 18).

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz birmańskich przedsiębiorstw państwowych określonych w art. 8 a

NazwaAdresNazwisko dyrektora
I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD
UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD189/191 MAHABANDOOLA ROAD,MAJ-GEN WIN HLAING, MANAGING DIRECTOR
CORNER OF 50TH STREET,
YANGON
A. MANUFACTURING
1. MYANMAR RUBY

ENTERPRISE

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,
YANGON
(MIDWAY BANK BUILDING)
2. MYANMAR IMPERIAL

JADE CO. LTD

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,
YANGON
(MIDWAY BANK BUILDING)
3. MYANMAR RUBBER

WOOD CO. LTD

4. MYANMAR PINEAPPLE

JUICE PRODUCTION

5. MYAWADDY CLEAN

DRINKING WATER

SERVICE

4/A, NO 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

6. SIN MIN (KING

ELEPHANTS)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR
CEMENT FACTORY

(KYAUKSE)

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

7. TAILORING SHOP

SERVICE

8. NGWE PIN LE

(SILVER SEA)

LIVESTOCK BREEDING

AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL

ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,
YANGON
9. GRANITE TILE

FACTORY

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,
(KYAIKTO)CORNER OF 50TH STREET,
YANGON
10. SOAP FACTORY

(PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,
CORNER OF 50TH STREET,
YANGON
B. TRADING
1. MYAWADDY TRADING

LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR
CORNER OF 50TH STREET,
YANGON
C. SERVICES
1. MYAWADDY BANK LTD24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI,
MANAGING DIRECTORS
2. BANDOOLA

TRANSPORTATION CO.

399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP,COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR
LTDYANGON
AND/OR
PARAMI ROAD,
SOUTH OKKALAPA,
YANGON
3. MYAWADDY TRAVEL

SERVICES

24-26, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

4. NAWADAY HOTEL AND

TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,
PADEBAN TSP,
YANGON
5. MYAWADDY AGRICULTURE

SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,
CORNER OF 50TH STREET,
YANGON
6. MYANMAR AR (POWER)

CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,
CORNER OF 50TH STREET,
YANGON
JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES
A. MANUFACTURING
1. MYANMAR SEGAL

INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL

U BE AUNG, MANAGER
ZONE,
MINGALARDON TSP,
YANGON
2. MYANMAR DAEWOO

INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL

ZONE,
MINGALARDON TSP,
YANGON
3. ROTHMAN OF PALL MALL

MYANMAR PRIVATE LTD

NO 38, VIRGINIA PARK,

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,
YANGON
4. MYANMAR BREWERY LTDNO 45, NO 3, TRUNK ROAD,RETD LT-COL MAUNG MAUNG
PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,AYE,

CHAIRMAN

MINGALARDON TSP,
YANGON
5. MYANMAR POSCO STEEL

CO. LTD

PLOT 22, NO 3, TRUNK ROAD,
PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,
MINGALARDON TSP,
YANGON
6. MYANMAR NOUVEAU STEEL

CO. LTD

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL

ZONE,
MINGALARDON TSP,
YANGON
7. BERGER PAINT

MANUFACTURING CO. LTD

PLOT NO 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL

ZONE,
MINGALARDON TSP,
YANGON
8. THE FIRST AUTOMOTIVE

CO. LTD

PLOT NO 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL

U AYE CHO AND/OR LT-COL TUN MYINT,
ZONE,MANAGING DIRECTOR
MINGALARDON TSP,
YANGON
9. MERCURY RAY

MANUFACTURING LTD

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,U NYO MIN OO
MINGALARDON TSP,
YANGON
10. MYANMAR HWA FU

INTERNATIONAL LTD

NO 3, MAIN ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL

ZONE,
MINGALARDON TSP,
YANGON
11. MYANMAR MA MEE

DOUBLE DECKER CO.

PLOT 41, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL

LTDZONE,
MINGALARDON TSP,
YANGON
12. MYANMAR SAM GAUNG

INDUSTRY LTD

NO 6/A, PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL

ZONE,
MINGALARDON TSP,
YANGON
13. MYANMAR TOKIWA CORP.44B/NO 3, TRUNK ROAD,
PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,
MINGALARDON TSP,
YANGON
14. MYANMAR KUROSAWA

TRUST CO. LTD

22, PYAY ROAD,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,
YANGON
B. TRADING
1. DIAMOND DRAGON (SEIN

NAGA) CO. LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,
CORNER OF 50TH STREET,
YANGON
C. SERVICES
1. NATIONAL DEVELOPMENT

CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN
MAYANGONE TSP,
YANGON
2. HANTHA WADDY GOLF

RESORT AND MYODAW

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,
(CITY) CLUB LTD7 MILE,
MAYANGONE TSP,
YANGON
AND
THIRI MINGALAR ROAD,
INSEIN TSP,
YANGON
3. MYANMAR CEMENT LTDRM. 814/815,
4. MYANMAR HOTEL AND

CRUISES LTD

TRADER’S HOTEL,

223, SULE PAGODA ROAD,

YANGON
II. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)
MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

COL YE HTUT OR BRIG-GEN KYAW WIN,
YANGONMANAGING DIRECTOR
1. INNWA BANK554-556, MERCHANT STREET,U YIN SEIN, GENERAL
CORNER OF 35TH STREET,MANAGER
KYAUKTADA TSP,
YANGON
2. MYAING GALAY (RHINO

BRAND)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

COL KHIN MAUNG SOE
CEMENT FACTORYSHWEDAGON PAGODA ROAD,
DAGON TSP,
YANGON
3. DAGON BREWERY555/B, NO 4,
HIGHWAY ROAD,
HLAW GAR WARD,
SHWE PYI THAR TSP,
YANGON
4. MEC STEEL MILLS (HMAW

BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

COL KHIN MAUNG SOE
SHWEDAGON PAGODA ROAD,
DAGON TSP,
YANGON
5. MEC SUGAR MILL KANT

BALU

6. MEC OXYGEN AND GASES

FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON
7. MEC MARBLE MINE PYINMANAR
8. MEC MARBLE TILES

FACTORY

LOIKAW
9. MEC MYANMAR CABLE

WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,
ZONE (4),
HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,
YANGON
10. MEC SHIP BREAKING

SERVICE

THILAWAR,

THAN NYIN TSP

11. MEC DISPOSABLE

SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,
DAGON TSP,
YANGON
12. GYPSUM MINE THIBAW"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.