Rozporządzenie 1797/86 znoszące niektóre opłaty pocztowe przy zgłoszeniu celnym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1986.157.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1797/86
z dnia 9 czerwca 1986 r.
znoszące niektóre opłaty pocztowe przy zgłoszeniu celnym

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzja 79/8/EWG przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zebranych w ramach Rady, z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zniesienia niektórych opłat pocztowych przy zgłoszeniu celnym (4), zakończyła pobieranie opłat przy zgłoszeniu celnym w odniesieniu do przesyłek towarów wysyłanych z Państwa Członkowskiego, oraz z korzystanie przy przywozie ze zwolnień z podatków obrotowych i akcyzowych;

władze niektórych Państw Członkowskich dalej pobierają takie opłaty w odniesieniu do innych przesyłek towarów wspólnotowych wysyłanych z innego Państwa Członkowskiego;

pożądane jest wzmocnienie wspólnotowego rynku wewnętrznego przez zmniejszenie oraz, tam gdzie to możliwe, usunięcie formalności i opłat stosowanych w handlu towarami wspólnotowymi między Państwami Członkowskimi; ostateczne zniesienie opłat pocztowych przy zgłoszeniu celnym w handlu we Wspólnocie byłoby istotnym wkładem w osiągnięciu tego celu, gdyż miałoby to widoczny i natychmiastowy wpływ na taki handel z korzyścią dla obywateli Europy;

Traktat nie przewiduje w tym celu niezbędnych kompetencji, poza zawartymi w art. 235,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Przy zgłoszeniu celnym przesyłek towarów wysyłanych z Państwa Członkowskiego, które spełniają warunki ustanowione w art. 9 i 10 Traktatu, nie pobiera się odtąd opłat pocztowych.

Na zasadzie odstępstwa od art. 1, przepisy obowiązujące w Hiszpanii i Portugalii w zakresie opłat pocztowych przy zgłoszeniu celnym w handlu z państwami trzecimi mogą być stosowane na tych samych warunkach do handlu prowadzonego we Wspólnocie tak długo, jak długo w związku z tym handlem pobierane są opłaty celne.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 9 czerwca 1986 r.

W imieniu Rady
G. M. V. van AARDENNE
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 202 z 10.8.1985, str. 8.

(2) Dz.U. C 352 z 31.12.1985, str. 289.

(3) Dz.U. C 344 z 31.12.1985, str. 6.

(4) Dz.U. L 6 z 10.1.1979, str. 26.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.