Rozporządzenie 1779/2004 w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii - OpenLEX

Rozporządzenie 1779/2004 w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.316.73

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1779/2004
z dnia 13 października 2004 r.
w sprawie wstrzymania połowów molwy przez statki pływające pod banderą Danii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2340/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustalające możliwości połowowe w odniesieniu do głębinowych zasobów rybnych na lata 2003 i 2004 (2) przewiduje kwoty na połowy molwy błękitnej na rok 2004.

(2) W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń ilościowych połowów niektórych gatunków objętych kwotami, niezbędne jest określenie przez Komisję daty wykorzystania przyznanej kwoty przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego.

(3) Według informacji przekazanych Komisji, połowy molwy w wodach strefy ICES III (wody wspólnotowe i wody niepodlegające władzy lub jurysdykcji państw trzecich), dokonane przez statki pływające pod banderą Danii lub zarejestrowane w Danii, osiągnęły kwotę przyznaną na rok 2004. Dania zabroniła połowów tego gatunku od dnia 1 sierpnia 2004 r. Należy więc utrzymać tę datę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Połowy molwy w wodach strefy ICES III (wody wspólnotowe i wody niepodlegające władzy lub jurysdykcji państw trzecich), dokonane przez statki pływające pod banderą Danii lub zarejestrowane w Danii, wykorzystały kwotę przyznaną Danii na rok 2004.

Połowy molwy w wodach strefy ICES III (wody wspólnotowe i wody nie podlegające władzy lub jurysdykcji państw trzecich), dokonane przez statki pływające pod banderą Danii lub zarejestrowane w Danii, są zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie zastosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dzień po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Jörgen HOLMQUIST
Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa

______

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 356 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 762/2004 (Dz.U. L 120 z 24.4.2004, str. 8).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.