Rozporządzenie 1771/79 zmieniające rozporządzenie nr 467/67/EWG ustalające kursy wymiany, koszty przetworzenia oraz wartość produktów ubocznych ryżu na różnych etapach przetworzenia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1979.203.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1979 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1771/79
z dnia 10 sierpnia 1979 r.
zmieniające rozporządzenie nr 467/67/EWG ustalające kursy wymiany, koszty przetworzenia oraz wartość produktów ubocznych ryżu na różnych etapach przetworzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1418/76 z dnia 21 czerwca 1976 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1552/79(2), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 2, 3 i 4 rozporządzenia Komisji nr 467/67/EWG(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1572/77(4), ustaliło koszty przetworzenia, wartość produktów ubocznych i wartość ryżu łamanego dla poszczególnych etapów przetworzenia; w wyniku ogólnego wzrostu cen wzrosły koszty przetworzenia oraz wartość produktów ubocznych; wspomniane koszty i wartość należy ustalić na poziomie reprezentatywnym dla całej Wspólnoty;

rozporządzenie Rady (EWG) nr 652/79(5) ustanowiło współczynnik dla wyrażania kwot wyznaczonych w jednostkach rozliczeniowych w ECU;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu nr 467/67/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

1. Koszty przetworzenia, które należy brać pod uwagę przy przeliczaniu ryżu niełuskanego na ryż łuskany to 35,30 ECU za tonę ryżu niełuskanego.

2. Koszty przetworzenia, które należy brać pod uwagę przy przeliczaniu ryżu łuskanego na ryż bielony to 35,30 ECU za tonę ryżu łuskanego.

3. Koszty przetworzenia przy przeliczaniu ryżu półbielonego na ryż bielony nie są brane pod uwagę."

2) Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

1. Wartość produktów ubocznych uzyskanych w wyniku przetworzenia ryżu niełuskanego na ryż łuskany jest uważana za równą zeru.

2. Wartość produktów ubocznych uzyskanych w wyniku przetworzenia ryżu łuskanego na ryż bielony to:

a) 35,35 ECU za tonę ryżu okrągłoziarnistego łuskanego;

b) 48,65 ECU za tonę ryżu długoziarnistego łuskanego.

3. Wartość produktów ubocznych uzyskanych w wyniku przetwarzania ryżu półbielonego na ryż bielony to:

a) 10,88 ECU za tonę ryżu okrągłoziarnistego półbielonego;

b) 13,15 ECU za tonę ryżu długoziarnistego półbielonego."

3) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

Przeliczania wartości ilości ryżu łuskanego na wartość takiej samej ilości ryżu na innym etapie przetwarzania dokonuje się biorąc za podstawę ryż łuskany zawierający 3 % ryżu łamanego. Jeżeli ryż łuskany zawiera więcej niż 3 % ryżu łamanego, przeliczanie następuje po korekcie dokonanej przy wzięciu za podstawę wartości 110 ECU za tonę ryżu łamanego.

Przeliczenia wartości ilości ryżu półbielonego lub ryżu bielonego na wartość takiej samej ilości ryżu na innym etapie przetworzenia dokonuje się, przyjmując za podstawę ryż półbielony lub bielony nie zawierający ryżu łamanego. Jeżeli jakikolwiek ryż półbielony lub bielony zawiera ryż łamany, przeliczanie następuje po korekcie dokonanej przy wzięciu za podstawę wartości 150 ECU za tonę ryżu łamanego.

Przeliczenia przewidziane w poprzednich akapitach nie są dokonywane, gdy ceny ryżu łuskanego i ceny ryżu półbielonego lub bielonego brane pod uwagę przy wyznaczaniu opłat wyrównawczych i zwrotów wywozowych są niższe niż:

- 110 ECU za tonę ryżu łuskanego,

- 150 ECU za tonę ryżu półbielonego lub bielonego".

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1979 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 sierpnia 1979 r.

W imieniu Komisji
Finn GUNDELACH
Wiceprzewodniczący

__________

(1) Dz.U. L 166 z 25.6.1976, str. 1.

(2) Dz.U. L 188 z 26.7.1979, str. 9.

(3) Dz.U. 204 z 24.8.1967, str. 1.

(4) Dz.U. L 174 z 14.7.1977, str. 26.

(5) Dz.U. L 84 z 4.4.1979, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.