Rozporządzenie 1754/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.313.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1754/2004
z dnia 4 października 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 176/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1015/94 nakładające cło ostateczne na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) ("rozporządzenie podstawowe"),

uwzględniając propozycję przedłożoną przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych ("TCS") pochodzących z Japonii. Następnie Rada potwierdziła ostateczne cło antydumpingowe rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000 (3), zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(2) W art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1015/94 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 2042/2000 ("rozporządzeniach ostatecznych") Rada wyraźnie wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego systemy kamer wymienione w załączniku do rozporządzeń ostatecznych ("Załączniku"), będące zaawansowanymi systemami kamer, pod względem technicznym wchodzących w zakres definicji produktu zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzeń ostatecznych, których nie można jednak uznać za systemy kamer telewizyjnych.

(3) Jeden z producentów eksportujących, a mianowicie Ikegami Tsushinki Co. Ltd ("Ikegami"), wystosował pismo, otrzymane przez Komisję 15 kwietnia 1999 r., w którym zwrócił się o dodanie pewnych nowych modeli systemów kamer profesjonalnych oraz akcesoriów do nich do Załącznika, a tym samym wyłączenie ich z zakresu obowiązywania ceł antydumpingowych. W styczniu 2000 r. Rada rozporządzeniem (WE) nr 176/2000 (4) ("rozporządzeniem zmieniającym") przychyliła się do powyższego wniosku i stosownie zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1015/94. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 176/2000, powyższa poprawka weszła w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejski, tj. 28 stycznia 2000 r.

B. OBECNA KONTROLA

(4) Instytucje Wspólnoty otrzymały informacje, że właściwe byłoby wsteczne zastosowanie rozporządzenia zmieniającego, w zakresie, w jakim zmieniało ono Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1015/94.

(5) Faktycznie, jeden z producentów eksportujących, a mianowicie Ikegami, zmuszony był, na mocy rozporządzenia zmieniającego, do płacenia ostatecznego cła antydumpingowego z tytułu całości eksportu produkowanych przez siebie systemów kamer profesjonalnych, dokonanego przed datą wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. przed dniem 28 stycznia 2000 r., mimo że modele te zostały później zwolnione z cła zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzeń ostatecznych.

(6) W tym kontekście zainteresowany producent eksportujący powoływał się także na uprzednią praktykę instytucji Wspólnoty, zgodnie z którą poprawka do Załącznika miała na ogół zastosowanie wsteczne, do daty złożenia wniosku, w przypadkach gdy było to właściwe. Dlatego też zainteresowany producent eksportujący twierdził, że poprawka do Załącznika zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym powinna stosować się od daty otrzymania przez Komisję odnośnego wniosku o zwolnienie z cła ostatecznego, tj. od 15 kwietnia 1999 r., zgodnie z konsekwentną praktyką instytucji Wspólnoty.

(7) Komisja zbadała, czy wsteczne zastosowanie rozporządzenia zmieniającego będzie faktycznie właściwe. W związku z tym uwzględniono w pierwszej kolejności fakt, że wszystkie modele kamer profesjonalnych wymienione w motywie (5), zostały faktycznie uznane za systemy kamer profesjonalnych. Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzeń ostatecznych, kamery te są zwolnione z ostatecznego cła antydumpingowego z tytułu ich wpisania do Załącznika.

(8) Zwrócono uwagę na fakt, że system kamer profesjonalnych, wchodzący w zakres art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzeń ostatecznych, jest zwolniony z cła ostatecznego od daty jego wyraźnego wpisania do Załącznika w trybie zmiany rozporządzeń ostatecznych. W tym kontekście zakłada się, że producenci eksportujący znają z góry, tj. przed dokonaniem pierwszego eksportu na teren Wspólnoty, własne cykle produkcyjne oraz wiedzą, czy nowe modele będzie można zakwalifikować do kategorii kamer profesjonalnych w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. e), a co za tym idzie, że powinny one zostać wpisane do Załącznika i że należy złożyć w tym celu odpowiedni wniosek.

(9) Niezależnie od powyższego, nie było zamiarem instytucji Wspólnoty, aby ostateczne cło antydumpingowe miało zastosowanie do przywozu systemów kamer profesjonalnych, które ostatecznie uznaje się za zwolnione z tego cła poprzez stosowanie art. 1 ust. 3 lit. e). Z tego względu uznano, tam gdzie to właściwe, konieczność wstecznego zastosowania rozporządzenia zwalniającego niektóre modele kamer profesjonalnych, licząc od daty otrzymania takiego wniosku, co pozwoliło instytucjom Wspólnoty właściwie nadzorować poprawność klasyfikacji. Miało to miejsce w szczególności w przypadku przywozu modeli kamer profesjonalnych na teren Wspólnoty przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego Załącznik, ale po dacie wniosku o zwolnienie.

(10) W obecnym przypadku wykazano, że przedsiębiorstwo Ikegami dokonywało przywozu niektórych systemów kamer profesjonalnych, które zostały później zwolnione z cła poprzez zastosowanie art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzeń ostatecznych, przed publikacją rozporządzenia zmieniającego, ale po złożeniu wniosku o zwolnienie. Rozporządzenie zmieniające weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, tj. 28 stycznia 2000 r. Jednakże, jak wspomniano powyżej, nie było zamiarem instytucji Wspólnoty, aby ostateczne cła antydumpingowe miały zastosowanie do systemów kamer, które uznano za podlegające zwolnieniu z cła po złożeniu wniosku o takie zwolnienie na ręce Komisji. W rzeczywistości Komisja, natychmiast po nałożeniu środków ostatecznych i stworzeniu pierwszego Załącznika w 1994 r., faktycznie poinformowała zainteresowanych producentów eksportujących, że ma zamiar zwrócić ostateczne cła antydumpingowe zapłacone z tytułu przywozu systemów kamer profesjonalnych, ostatecznie uznanych za wchodzące w zakres art. 1 ust. 3 lit. e), w okresie pomiędzy złożeniem w pełni udokumentowanego wniosku o zwolnienie a odpowiadającą mu publikacją Załącznika po poprawkach. W tym kontekście uznano, że wsteczne zastosowanie rozporządzenia zmieniającego, w zakresie, w jakim zmieniło ono Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1015/94, będzie postępowaniem w obecnym przypadku zgodnym z konsekwentną praktyką instytucji Wspólnoty.

(11) Przedsiębiorstwa na terenie Wspólnoty oraz Ikegami zostały w tym zakresie stosownie poinformowane. Dano im również czas na ustosunkowanie się do ustaleń służb Komisji. Żadna z zainteresowanych stron nie zgłosiła zastrzeżeń do powyższych wniosków.

C. ZAKOŃCZENIE

(12) Biorąc pod uwagę powyższe, instytucje Wspólnoty postanowiły, że wsteczne zastosowanie Załącznika zmienionego rozporządzeniem zmieniającym jest uzasadnione.

(13) W świetle powyższego Załącznik zmieniony rozporządzeniem (WE) nr 176/2000 powinien mieć zastosowanie do wszystkich przywozów następujących modeli kamer profesjonalnych produkowanych i eksportowanych na teren Wspólnoty Europejskiej przez Ikegami od daty otrzymania przez Komisję odnośnego wniosku o zwolnienie tych modeli z ostatecznego cła antydumpingowego, tj. od dnia 15 kwietnia 1999 r.:

- głowica do kamery HC-400,

- głowica do kamery HC-400W,

- celownik VF15-46,

- operacyjna jednostka sterująca RCU-390,

- adaptateur CA-400,

- jednostka sterująca MA-200A,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 176/2000 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 2

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Do produktów Ikegami Tsushinki Co. Ltd wymienionych poniżej niniejsze rozporządzenie będzie stosowało się od dnia 15 kwietnia 1999 r.:

- głowica do kamery HC-400,

- głowica do kamery HC-400W,

- celownik VF15-46,

- operacyjna jednostka sterująca RCU-390,

- adapter CA-400,

- jednostka sterująca MA-200A.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 października 2004 r.

W imieniu Rady
A. J. DE GEUS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 111 z 30.4.1994, str. 106. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 176/2000 (Dz.U. L 22 z 27.1.2000, str. 29).

(3) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 38. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 825/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 12).

(4) Dz.U. L 22 z 27.1.2000, str. 29.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.