Rozporządzenie 1740/78 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1579/74 w sprawie procedury obliczania wyrównawczej opłaty przywozowej dla produktów przetworzonych ze zbóż i ryżu oraz procedury wcześniejszego ustalania przywozowej opłaty wyrównawczej dla tych produktów i mieszanek paszowych wytworzonych ze zbóż

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1978.202.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1740/78
z dnia 25 lipca 1978 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1579/74 w sprawie procedury obliczania wyrównawczej opłaty przywozowej dla produktów przetworzonych ze zbóż i ryżu oraz procedury wcześniejszego ustalania przywozowej opłaty wyrównawczej dla tych produktów i mieszanek paszowych wytworzonych ze zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2727/75 z dnia 29 października 1975 r. w spawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1254/78(2), w szczególności jego art. 24,

a także mając na uwadze, co następuje:

ze względu na konieczność posiadania bardziej aktualnych informacji dotyczących przywozu niektórych produktów niezbędne jest zapewnienie częstszego przedkładania sprawozdań przez Państwa Członkowskie; dlatego rozporządzenie (EWG) nr 1579/74 z dnia 24 czerwca 1974 r. (3) należy odpowiednio zmienić;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1579/74 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jednakże w odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 07.06 A, 23.02 A I i 23.02 A II Wspólnej Taryfy Celnej takie dane szczegółowe są przekazywane Komisji codziennie."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lipca 1978 r.

W imieniu Komisji
Finn GUNDELACH
Wiceprzewodniczący

________

(1) Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 1.

(2) Dz.U. L 156 z 14.6.1978, str. 1.

(3) Dz.U. L 168 z 25.6.1974, str. 7.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.