Rozporządzenie 1693/2004 ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.305.8

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1693/2004
z dnia 30 września 2004 r.
ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (2), w szczególności jego art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 stanowią, że różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów wymienionych w art. 1 każdego z tych rozporządzeń a cenami wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta za pomocą refundacji wywozowej.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości takich refundacji (3), określa produkty, dla których należy ustalić stawkę refundacji mającą zastosowanie w przypadku, jeśli produkty te są wywożone jako towary wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 odpowiednio.

(3) Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1520/2000, stawkę refundacji na 100 kg każdego z omawianych produktów podstawowych ustala się co miesiąc.

(4) Ustalenie z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji może zagrozić zobowiązaniom podjętym w odniesieniu do ewentualnych refundacji wywozowych do produktów rolnych, należących do towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. W takich sytuacjach niezbędne jest zatem zastosowanie środków ostrożności, nie zapobiegając jednak zawieraniu umów długoterminowych. Ustalenie określonej stawki refundacji dla celów ustalenia refundacji z wyprzedzeniem jest środkiem, który pozwala na osiągnięcie tych różnych celów.

(5) Uwzględniając porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wywozów produktów z ciasta makaronowego ze Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych, przyjęte decyzją Rady 87/482/EWG (4), niezbędnym jest zróżnicowanie refundacji do produktów objętych kodami CN 1902 11 00 i 1902 19 ze względu na ich miejsce przeznaczenia.

(6) Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000, należy ustalić obniżoną stawkę refundacji wywozowej, uwzględniając wysokość mającej zastosowanie refundacji produkcyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1722/93 (5), dla omawianego produktu podstawowego, stosowaną w zakładanym okresie wytworzenia towarów.

(7) Napoje alkoholowe uważane są za mniej wrażliwe na cenę zbóż stosowanych do produkcji tych napojów. Niemniej jednak Protokół 19 Aktu Przystąpienia Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii stanowi, że należy uchwalić środki niezbędne w celu ułatwienia stosowania zbóż wspólnotowych do produkcji napojów alkoholowych pozyskiwanych ze zbóż. Koniecznym jest zatem dostosowanie stawki refundacji stosowanej odpowiednio do zbóż wywożonych jako napoje alkoholowe.

(8) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia autonomicznych oraz przejściowych środków dotyczących przywozów niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozów niektórych przetworzonych produktów do Bułgarii (6) z mocą począwszy od dnia 1 października 2004 r., przetworzone produkty rolne wywone do Bułgarii, niewymienione w załączniku I do Traktatu, nie kwalifikują się do otrzymania refundacji wywozowych.

(9) Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Stawki refundacji stosowane do produktów podstawowych wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 1520/2000 i w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 i wywożonych jako towary wymienione odpowiednio w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub w załączniku B do rozporządzenia (WE) nr 1785/2003, ustala się na poziomie podanym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

W drodze odstępstwa od art. 1 z mocą od dnia 1 października 2004 r., stawki ustalone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do produktów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, jeżeli są one wywożone do Bułgarii.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Olli REHN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96.

(3) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 886/2004 (Dz.U. L 163 z 1.5.2004, str. 14).

(4) Dz.U. L 275 z 29.9.1987, str. 36.

(5) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1548/2004 (Dz.U. L 280 z 31.8.2004, str. 11).

(6) Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od 1 października 2004 r. do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

(EUR/100 kg)
Opis produktu(1)Stawka refundacji na 100 kg produktu podstawowego
Kod CNW przypadku ustalania refundacji z wyprzedzeniemInne
1001 10 00Pszenica durum
- przy wywozie towarów objętych

kodami CN 1902 11 i 1902 19

do Stanów Zjednoczonych Ameryki

--
- w innych przypadkach--
1001 90 99Pszenica zwykła i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):
- przy wywozie towarów objętych

kodami CN 1902 11 i 1902 19 do

Stanów Zjednoczonych Ameryki

--
- w innych przypadkach
- - jeżeli ma zastosowanie art. 4

ust. 5 rozporządzenia (WE) nr

1520/2000(2)

--
- - przy wywozie towarów wymienionych

w pozycji 2208(3)

--
- - w innych przypadkach--
1002 00 00Żyto--
1003 00 90Jęczmień
- - przy wywozie towarów wymienionych

w pozycji 2208(3)

--
- w innych przypadkach--
1004 00 00Owies--
1005 90 00Kukurydza (ziarna) w formie:
- skrobia:
- - jeżeli ma zastosowanie art. 4

ust. 5 rozporządzenia (WE) nr

1520/2000(2)

3,0433,043
- - przy wywozie towarów wymienionych

w pozycji 2208(3)

--
- - w innych przypadkach3,0433,043
- glukoza, syrop glukozowy,

maltodekstryna, syrop

maltodekstrynowy objęte kodami CN

1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91,

1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,

1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90

55(4)

- - jeżeli ma zastosowanie art. 4

ust. 5 rozporządzenia (WE) nr

15 20/2000(2)

2,2822,282
- - przy wywozie towarów wymienionych

w pozycji 2208(3)

--
- - w innych przypadkach2,2822,282
- przy wywozie towarów wymienionych

w pozycji 2208(3)

--
- inne (w tym nieprzetworzone)3,0433,043
Skrobia ziemniaczana objęta kodem CN 1108 13 00 podobna do produktu pozyskiwanego z przetworzonej kukurydzy:
- - jeżeli ma zastosowanie art. 4

ust. 5 rozporządzenia (WE) nr

15 20/2000(2)

3,0433,043
- przy wywozie towarów wymienionych

w pozycji 2208(3)

--
- w innych przypadkach3,0433,043
ex 1006 30Ryż całkowicie bielony:
- okrągłoziarnisty--
- średnioziarnisty--
- długoziarnisty--
1006 40 00Ryż łamany--
1007 00 90Ziarno sorgo, inne niż mieszańcowe, przeznaczone na siew--
(1) W odniesieniu do produktów rolnych pozyskanych w drodze przetwórstwa

produktu podstawowego lub/i produktów powiązanych, stosuje się

współczynniki przedstawione w załączniku E do rozporządzenia Komisji (WE)

nr 1520/2000 (Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1).

(2) Omawiane produkty wchodzą w zakres kodu CN 3505 10 50.
(3) Towary wymienione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 lub

o których mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 (Dz.U. L 258

z 16.10.1993, str. 6).

(4) W odniesieniu do syropów objętych kodami CN 1702 30 99, 1702 40 90 i

1702 60 90, pozyskanych w drodze mieszania syropów glukozowego

i fruktozowego, refundacji wywozowych można udzielić tylko do syropu

glukozowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.