Rozporządzenie 1660/77 w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie o współpracy i w Umowie przejściowej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Syryjską Republiką Arabską

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1977.186.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 1977 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1660/77
z dnia 18 lipca 1977 r.
w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie o współpracy i w Umowie przejściowej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Syryjską Republiką Arabską

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43 i 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

dnia 18 stycznia 1977 r. zostały podpisane: Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską, zwana dalej "Umową o współpracy" i Umowa przejściowa(2);

w celu wprowadzenia w życie klauzul ochronnych i środków zapobiegawczych przewidzianych w art. 31-33 i 41 Umowy o współpracy oraz w art. 23-25 i 32 Umowy przejściowej należy określić szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Wspólnoty, a w szczególności rozporządzenia Rady (EWG) nr 1439/74 z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu(3) i rozporządzenia Rady (EWG) nr 459/68 z dnia 5 kwietnia 1968 r. w sprawie ochrony przed dumpingiem lub przyznawaniem premii i subsydiów przez państwa nie będące członkami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej(4), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2011/73(5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W przypadku praktyk mogących powodować konieczność wprowadzenia przez Wspólnotę środków ochronnych na podstawie art. 33 Umowy o współpracy i art. 25 Umowy przejściowej, Komisja podejmuje decyzję, bez uszczerbku dla przepisów art. 2 niniejszego rozporządzenia i po zbadaniu sprawy z własnej inicjatywy lub na wniosek danego Państwa Członkowskiego, czy odnośne praktyki są zgodne z Umową.

Artykuł  2

W przypadku dumpingu lub pomocy publicznej uzasadniających zastosowanie przez Wspólnotę środków przewidzianych w art. 31 Umowy o współpracę i art. 23 Umowy przejściowej, decyzja o wprowadzeniu ceł antydumpingowych lub wyrównawczych jest podejmowana zgodnie z procedurą i szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 459/68.

Artykuł  3

W przypadku praktyk uzasadniających zastosowanie przez Wspólnotę środków przewidzianych w art. 32 i 41 Umowy o współpracy i art. 24 i 32 Umowy przejściowej, odpowiednie środki ochronne mogą być, na warunkach określonych w powyższych artykułach, przyjęte przez Radę, zgodnie z procedurą i szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 1439/74, w szczególności jego art. 13 ust. 2 i 3.

W nagłych przypadkach i na warunkach określonych w art. 32 Umowy o współpracy i art. 24 Umowy przejściowej:

– Komisja może przyjąć odpowiednie środki ochronne zgodnie z procedurą i szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 1439/74, w szczególności jego art. 12 ust. 2 i 3.

– każde Państwo Członkowskie może podjąć tymczasowe środki ochronne zgodnie z procedurą określoną w art. 14 ust. 1-4 rozporządzenia (EWG) nr 1439/74 na podstawie ust. 2-4 niniejszego artykułu.

Artykuł  4
1.
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi przeszkody w stosowaniu rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynków rolnych lub przepisów Wspólnoty lub krajowych przepisów administracyjnych z nich wynikających lub specjalnych rozporządzeń przyjętych na mocy art. 235 Traktatu odnośnie do przetworzonych produktów rolnych; niniejsze rozporządzenie stosuje się dodatkowo.
2.
Jednakże art. 3 akp. 2, tiret drugie, nie stosuje się do produktów objętych powyższymi rozporządzeniami.
Artykuł  5

Komisja dokonuje notyfikacji wspólnotowych Radzie Współpracy i Wspólnemu Komitetowi zgodnie z art. 33 Umowy o współpracy i art. 25 Umowy przejściowej.

Artykuł  6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 1977 r.

W imieniu Rady
A. HUMBLET
Przewodniczący

______

(1) Opina wydana dnia 8 lipca 1977 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 126 z 23.5.1977, str. 89.

(3) Dz.U. L 159 z 15.6.1974, str. 1.

(4) Dz.U. L 93 z 17.4.1968, str. 1.

(5) Dz.U. L 206 z 27.7.1973, str. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.