Rozporządzenie 1646/2001 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w odniesieniu do przyznawania pomocy dostosowawczej dla przemysłu rafinacji preferencyjnego cukru surowego oraz dostosowujące zarówno pomoc dostosowawczą, jak i dodatkową pomoc podstawową dla przemysłu rafinacji cukru

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.219.14

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1646/2001
z dnia 13 sierpnia 2001 r.
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w odniesieniu do przyznawania pomocy dostosowawczej dla przemysłu rafinacji preferencyjnego cukru surowego oraz dostosowujące zarówno pomoc dostosowawczą, jak i dodatkową pomoc podstawową dla przemysłu rafinacji cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru(1), w szczególności jego art. 38 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że w latach gospodarczych 2001/02-2005/06 pomoc dostosowawcza przyznawana jest jako środek interwencyjny dla wspólnotowego przemysłu rafinacji preferencyjnego surowego cukru trzcinowego, wraz z dodatkową pomocą podstawową do surowego cukru trzcinowego produkowanego we francuskich departamentach zamorskich. Przepisy te określają również, iż pomoc dostosowawcza może być przyznana wyłącznie do ilości określonych w przepisach określonych w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(2) Cukier, który może kwalifikować się do pomocy rafinacyjnej, musi być cukrem preferencyjnym w rozumieniu art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. Aby zapewnić jego pochodzenie oraz w celu monitorowania jego przywozu do Wspólnoty, należy odpowiednio dokonać odniesienia do przepisów i dokumentów ustanowionych rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2782/76 z dnia 17 listopada 1976 r. ustalające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu cukru preferencyjnego(2), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2665/98(3).

(3) W celu przyznania pomocy należy przewidzieć zadowalające środki w celu monitorowania cukru rafinowanego oraz należy określić pojęcie rafinacji, formułę plonu przedmiotowego cukru surowego oraz obowiązek przeprowadzania analiz w laboratorium zatwierdzonym przez właściwe władze Państw Członkowskich, gdzie prowadzona jest rafinacja cukru.

(4) Środki zarządzania w odniesieniu do surowego cukru trzcinowego produkowanego we francuskich departamentach zamorskich i kwalifikującego się do dodatkowej pomocy podstawowej powinny być takie same jak przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1554/2001 z dnia 30 lipca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 dotyczącego wprowadzania do obrotu cukru produkowanego we francuskich departamentach zamorskich oraz wyrównywania warunków cenowych z preferencyjnym cukrem surowym(4).

(5) Artykuł. 38 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 ustanawia, że pomoc dostosowawcza i dodatkowa pomoc może być dostosowana tak, aby wziąć pod uwagę koniunkturę gospodarczą w sektorze cukru, w szczególności rezerwy produkcyjne i rafinacyjne. Aby wziąć pod uwagę potrzebę utrzymania równowagi rezerwy produkcyjnej oraz rezerwy rafinacyjnej, co doprowadziło do wprowadzenia tej pomocy oraz ich dostosowania w trakcie poprzedniego systemu, kwoty pomocy na rok 2001/02 powinny być utrzymane na poziomach pomocy na rok gospodarczy 2000/01.

(6) Komitet Zarządzający ds. Cukru nie dostarczył opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Pomoc przewidziana w art. 38 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, zwana dalej "pomocą", przyznawana jest na wniosek przedłożony przez przedsiębiorstwo, które rafinowało przedmiotowy preferencyjny cukier surowy, właściwym władzom Państwa Członkowskiego, w którym rafinacja miała miejsce.
2.
Wnioskowi o pomoc musi towarzyszyć dowód, że rafinowany cukier został otrzymany z preferencyjnego cukru surowego przywiezionego do Wspólnoty na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2782/76.

Dowód ten dostarczany jest poprzez przedstawienie oryginału dokumentu określonego, w zależności od przypadku, w art. 6 ust. 1 lub art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 2782/76 albo kopii tych dokumentów, poświadczonych jako autentyczna kopia przez właściwe władze importującego Państwa Członkowskiego. Władze te dokonują wpisu wymienionych adnotacji do sekcji 8 kopii, odpowiednio w art. 6 ust. 2 lub art. 7 ust. 3.

3.
Do celów przyznania pomocy

a) "rafinacja" oznacza przekształcenie w przedsiębiorstwie wnioskującego, jak określono w art. 7 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, cukru surowego określonego w art. 1 ust. 2 lit. b) tego rozporządzenia na cukier biały określony w art. 1 ust. 2 lit. a) tego rozporządzenia;

b) przedmiotowy cukier surowy podlega kontroli celnej lub innej kontroli administracyjnej zapewniającej takie same gwarancje.

4.
W celu ustanowienia pomocy, plon przedmiotowego cukru surowego jest obliczany poprzez dwukrotną redukcję stopnia polaryzacji tego cukru przez 100.
5.
Analizy prowadzone są po dostarczeniu przez laboratoria zatwierdzone przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym musi odbyć się rafinacja.

Jednakże jeśli cukier był już poddany analizom w celu sprawdzenia plonu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, analizy te uważa się za zgodne z wymogami akapitu pierwszego.

Artykuł  2
1.
Dodatkowa pomoc podstawowa przewidziana w art. 38 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 jest przyznawana na wniosek przedłożony przez przedsiębiorstwo, które rafinowało cukier wyprodukowany we francuskich departamentach zamorskich.
2.
Rozporządzenie (WE) nr 1554/2001 stosuje się mutatis mutandis do dodatkowej pomocy podstawowej.
Artykuł  3 1
1.
Pomoc dostosowawczą i dodatkową pomoc podstawową dla lat gospodarczych 2002/2003 do 2005/2006, określoną zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, ustala się w wyniku dostosowania określonego w art. 38 ust. 4, na 2,92 EUR za 100 kg cukru wyrażonego jako cukier biały.
2.
Kwota ta może być dostosowana, zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, tam gdzie dominujące warunki ekonomiczne, w szczególności stopa procentowa, istniejące przed rozpoczęciem jednego z lat gospodarczych, o których mowa, znacząco różnią się od tych występujących, gdy kwota została ustalona po raz pierwszy.
Artykuł  4

Zainteresowane Państwo Członkowskie powiadamia Komisję, dla każdego kwartału oraz w miesiącu kalendarzowym następującym po przedmiotowym kwartale, o ilościach wyrażonych jako cukier biały, dla których pomoc została przyznana oraz kwotach w walucie krajowej odpowiadających tym ilościom.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2001 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 sierpnia 2001 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1.

(2) Dz.U. L 318 z 18.11.1976, str. 13.

(3) Dz.U. L 336 z 11.12.1998, str. 20.

(4) Dz.U. L 205 z 31.7.2001, str. 18.

1 Art. 3 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1164/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz.U.UE.L.02.170.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2002 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.