Rozporządzenie 1594/2006 ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.296.8

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1594/2006
z dnia 25 października 2006 r.
ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/1999 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych(2), w szczególności jego art. 25 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2006(3) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT, o których mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

(2) Wnioski o wydanie pozwoleń w odniesieniu do niektórych kontyngentów i grup produktów przekraczają ilości dostępne w ramach kontyngentu na 2007 r. Należy zatem ustalić współczynniki przydziału, o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

(3) Biorąc pod uwagę ograniczenie czasowe we wdrożeniu procedury określania współczynników, jak określono w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1285/2006, niniejsze rozporządzenie należy zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz złożone zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1285/2006 przyjmuje się po zastosowaniu współczynników przydziału ustanowionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4.

(3) Dz.U. L 235 z 30.8.2006, str. 8.

ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według dodatkowych uwag w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych AmerykiIdentyfikacja grupy

i kontyngentu

Ilość dostępna w 2007 r.

(w tonach)

Współczynnik przydziału wskazany

w art. 1

Nr uwagiGrupa
(1)(2)(3)(4)(5)
16Ser bez cech szczególnych16-Tokio 908,8770,1553118
(NSPF)16-Urugwaj3.446,0000,0996713
17Ser pleśniowy17-Urugwaj 350,0000,0933333
18Cheddar18-Urugwaj1.050,0000,3037799
20Edam/Gouda20-Urugwaj1.100,0000,1593279
21Ser typu włoskiego21-Urugwaj2.025,0000,0955189
22Ser szwajcarski lub22-Tokio 393,0060,3459523
Ementaler bez dziur22-Urugwaj 380,0000,2900763
25Ser szwajcarski lub25-Tokio4.003,1720,3285379
Ementaler z dziurami25-Urugwaj2.420,0000,3634190

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.