Rozporządzenie 1586/95 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 776/78 w sprawie stosowania najniższej stawki refundacji na wywóz produktów mleczarskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.150.84

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1586/95
z dnia 30 czerwca 1995 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 776/78 w sprawie stosowania najniższej stawki refundacji na wywóz produktów mleczarskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1538/95(2), w szczególności jego art. 17 ust. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1098/68 z dnia 27 lipca 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2767/90(4), ustanawia strefy przeznaczenia przyjęte w celu ustalania refundacji; rozporządzenie Komisji (EWG) nr 776/78(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3337/94(6), w sprawie stosowania najniższych stawek refundacji wywozowych do mleka i produktów mleczarskich odnosi się do tych stref;

rozporządzenie (EWG) nr 1098/68 zastępuje się rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1466/95(7); rozporządzenie Komisji (WE) nr 3079/94(8) ustanawia krajową nomenklaturę w odniesieniu do danych statystycznych w dziedzinie handlu zagranicznego Wspólnoty i w odniesieniu do danych statystycznych w dziedzinie handlu między Państwami Członkowskimi; rozporządzenie (EWG) nr 776/78 powinno być zmienione przez zastąpienie odniesień do stref odpowiadającą im nomenklaturą;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu (EWG) nr 776/78 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 "Strefa E" zastępuje się: "miejsce przeznaczenia nr 400";

2) w załączniku II:

– w kolumnie zatytułowanej "Miejsce przeznaczenia" wyrazy "Strefa E" zastępuje się wyrazami: "nr 400",

– w przypisie 1 odniesienie do "rozporządzenia (EWG) nr 1098/68" zastępuje się "rozporządzenia (WE) nr 3079/94".

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 1995 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13.

(2) Dz.U. L 148 z 30.6.1995.

(3) Dz.U. L 184 z 29.7.1968, str. 10.

(4) Dz.U. L 267 z 29.9.1990, str. 14.

(5) Dz.U. L 105 z 19.4.1978, str. 5.

(6) Dz.U. L 350 z 31.12.1994, str. 66.

(7) Dz.U. L 144 z 28.6.1995, str. 22.

(8) Dz.U. L 325 z 17.12.1994, str. 17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.