Rozporządzenie 1582/2004 wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy... - OpenLEX

Rozporządzenie 1582/2004 wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.289.54

Akt indywidualny
Wersja od: 11 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1582/2004
z dnia 8 września 2004 r.
wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i 5,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK

Na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Wniosek został złożony dnia 16 sierpnia 2004 r. przez Lighting Industry and Trade in Europe (LITE), w imieniu producentów i importerów CFL Wspólnoty.

B. PRODUKT

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie, są elektroniczne fluorescencyjne lampy wyładowcze z jedną lub więcej szklanymi bańkami, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi i układami elektronicznymi przymocowanymi do podstawy lampy lub włączonymi do jej podstawy, zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex 8539 31 90 (kod TARIC 8539 31 90*91) ("rozważany produkt") pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej. Kody te podane są jedynie w celach informacyjnych.

Produktem objętym postępowaniem są fluorescencyjne lampy wyładowcze z jedną lub więcej szklanymi bańkami, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi i układami elektronicznymi przymocowanymi do podstawy lampy lub włączonymi do jej podstawy, wysyłane z Wietnamu, Pakistanu lub Filipin ("produkt objęty postępowaniem"), zwykle zgłaszane w ramach tych samych kodów CN, co produkt rozważany, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej.

C. ISTNIEJĄCE ŚRODKI

Środkami obecnie obowiązującymi, które być może są obchodzone, są środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1470/2001 (2).

D. PODSTAWY

Wniosek zawiera prima facie wystarczające dowody, że obowiązujące środki antydumpingowe dotyczące przywozu rozważanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone przez dokonywanie przeładunku w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach lub montaż w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach.

Przedstawione dowody są następujące:

Wniosek wskazuje, że nastąpiła istotna zmiana w strukturze handlu, tzn. przywóz produktów objętych postępowaniem znacznie wzrósł, natomiast przywóz rozważanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej zmalał po nałożeniu środków, oraz że nie ma innego wystarczającego powodu lub uzasadnienia tej zmiany, niż nałożenie cła.

Ta zmiana w strukturze handlu wydaje się wynikać z przeładunku CFL pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach lub montażu CFL w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach.

Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że skutki naprawcze środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu rozważanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej są osłabiane zarówno w zakresie jakości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu CFL z Wietnamu, Pakistanu i Filipin zastąpiły przywóz rozważanego produktu z Chińskiej Republiki Ludowej.

Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie na to, że ceny produktu objętego dochodzeniem są znacznie niższe od zwykłej wartości ustalonej uprzednio dla CFL pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

W razie rozpoznania w trakcie postępowania innych niż przeładunek i montaż praktyk obchodzenia środków antydumpingowych poprzez Wietnam, Pakistan i Filipiny objętych art. 13 rozporządzenia podstawowego, postępowanie może objąć również takie praktyki.

E. PROCEDURA

W świetle powyższego Komisja stwierdziła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania na podstawie art. 13 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu CFL wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu i Filipin, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

a) Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla swego postępowania, Komisja prześle kwestionariusze eksporterom i producentom oraz stowarzyszeniom eksporterów i producentów w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach, eksporterom i producentom oraz stowarzyszeniom eksporterów i producentów w Chińskiej Republice Ludowej, importerom oraz stowarzyszeniom importerów we Wspólnocie, którzy współpracowali podczas postępowania, które doprowadziło do ustanowienia istniejących środków lub są wskazani we wniosku oraz władzom Chińskiej Republiki Ludowej, Wietnamu, Pakistanu i Filipin. Informacje mogą także pochodzić od przemysłu wspólnotowego, jeśli ma to zastosowanie.

W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony powinny skontaktować się z Komisją niezwłocznie, a najpóźniej w terminie określonym w art. 3 niniejszego rozporządzenia, w celu ustalenia, czy są one wymienione we wniosku oraz, w razie potrzeby, wystąpić o kwestionariusz w terminie określonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, biorąc pod uwagę fakt, że termin określony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron.

Władze Chińskiej Republiki Ludowej, Wietnamu, Pakistanu i Filipin są powiadamiane o wszczęciu postępowania i otrzymują kopię wniosku.

b) Zbieranie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony zostają niniejszym zaproszone do przedstawienia swych stanowisk na piśmie i dostarczenia dowodów na ich poparcie. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony pod warunkiem, że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem i wykażą, że istnieją szczególne powody dla ich przesłuchania.

c) Zwolnienie z rejestracji przywozu lub środków

Ponieważ możliwe obchodzenie ma miejsce poza Wspólnotą, mogą zostać przyznane zwolnienia z obowiązku rejestracji, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, producentom rozważanego produktu, którzy mogą wykazać, że nie są związani z producentami poddanymi środkom antydumpingowym i że nie uczestniczą w praktykach obejścia ceł antydumpingowych określonym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia podstawowego. Producenci pragnący uzyskać zwolnienie powinni złożyć odpowiednio poparty dowodami wniosek w terminie określonym w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

F. REJESTRACJA

Na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, przywóz produktu objętego postępowaniem powinien podlegać rejestracji w celu zapewnienia, że jeśli postępowanie zakończy się ustaleniem obchodzenia, możliwe będzie nałożenie ceł antydumpingowych w odpowiedniej wysokości z mocą wsteczną, od dnia rejestracji przywozu wysyłanego z Wietnamu, Pakistanu i Filipin.

G. TERMINY

W interesie należytego zarządzania, należy określić terminy, w których:

- zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje stanowiska na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusz lub wszelkie inne informacje, które powinny zostać uwzględnione podczas postępowania,

- producenci w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach mogą wnioskować o zwolnienie z rejestracji przywozu lub środków,

- zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

Zwraca się uwagę na fakt, że wykonywanie większości praw proceduralnych określonych w rozporządzeniu zasadniczym zależy od zgłoszenia się przez stronę w terminach wymienionych w art. 3 niniejszego rozporządzenia.

H. BRAK WSPÓŁPRACY

W przypadkach, gdy zainteresowana strona odmawia dostępu lub w inny sposób nie zapewnia niezbędnych informacji w terminie albo znacznie utrudnia postępowanie, ustalenia, pozytywne bądź negatywne, mogą zostać dokonane zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego w oparciu o dostępne fakty.

Jeśli ustalono, że którakolwiek z zainteresowanych stron dostarczyła fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, informacje te nie będą brane pod uwagę oraz, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, zostaną wykorzystane dostępne fakty. Jeśli zainteresowana strona nie będzie współpracowała lub będzie współpracowała tylko częściowo i zostaną wykorzystane dostępne fakty, rezultat może być mniej korzystny niż w przypadku gdyby podjęła współpracę.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96, niniejszym wszczyna się postępowanie w celu ustalenia, czy przywóz do Wspólnoty fluorescencyjnych lamp wyładowczych z jedną lub więcej szklanymi bańkami, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi i układami elektronicznymi przymocowanymi do podstawy lampy lub włączonymi do jej podstawy, objętych kodem CN ex 8539 31 90 (kod TARIC 8539 31 90*92), wysyłanych z Wietnamu, Pakistanu i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, Pakistanu i Filipin, jest obchodzeniem środków nałożonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1470/2001 na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia fluorescencyjne lampy wyładowcze składają się z jednej lub więcej szklanych baniek, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi i układami elektronicznymi przymocowanymi do podstawy lampy lub włączonymi do jej podstawy. Są one przeznaczone do zastępowania zwykłych żarówek i pasują do tych samych gniazd, co żarówki. Produkowane są w różnych rodzajach, zależnie m.in. od długości życia, mocy i osłony lampy.

Artykuł  2

Na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96, organom celnym nakazuje się niniejszym podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestracji przywozu do Wspólnoty określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Rejestracja wygasa dziewięć miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Komisja, w drodze rozporządzenia, może nakazać organom celnym zaprzestania rejestracji odnośnie przywozu do Wspólnoty produktów wytwarzanych przez producentów, którzy wnioskowali o zwolnienie z rejestracji i co do których ustalono, że nie obchodzą ceł antydumpingowych.

Artykuł 3
1.
O kwestionariusze należy się ubiegać przed Komisją w terminie 15 dni od opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.
Zainteresowane strony, jeżeli ich oświadczenia mają być uwzględnione podczas postępowania, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje stanowisko na piśmie i dostarczyć odpowiedzi na kwestionariusz oraz wszelkich innych informacji w terminie 40 dni od opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie ustalono inaczej.
3.
Producenci w Wietnamie, Pakistanie i na Filipinach wnioskujący o zwolnienie z rejestracji ich przywozów lub środków powinni złożyć odpowiednio poparty dowodami wniosek w tym samym czterdziestodniowym terminie.
4.
Zainteresowane strony mogą także, w tym samym czterdziestodniowym terminie, składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję.
5.
Wszelkie informacje odnoszące się do sprawy, wszelkie wnioski o przesłuchanie lub o kwestionariusz, jak również wszelkie wnioski o zwolnienie, muszą być sporządzane na piśmie (nie w formie elektronicznej, o ile nie ustalono inaczej) oraz muszą zawierać nazwisko/nazwę, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, faksu i/lub numer teleksu zainteresowanej strony. Wszelkie materiały dostarczone na piśmie, w tym informacje wymagane w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedzi na kwestionariusz i korespondencję przekazywaną przez zainteresowane strony na zasadach poufności oznacza się jako "Zastrzeżone" ("Limited") (3) i zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego dołącza się do nich wersję nieopatrzoną klauzulą poufności, oznaczoną "Do wglądu zainteresowanych stron" i jest ona przesyłana na następujący adres:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks: (32 2) 295 65 05

Teleks: COMEU B 21877

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 8 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY
Członek Komisji

__________

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 8.

(3) Oznacza to, że dokument jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego. Podlega on ochronie na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny na mocy art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 i art. 6 Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie stosowania art. VI GATT 1994 (Porozumienia Antydumpingowego).

1 Art. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 26 lutego 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.53.78/1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.