Rozporządzenie 1566/2000 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 94/92 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.180.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1566/2000
z dnia 18 lipca 2000 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 94/92 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie uzgodnień dotyczących przywozu z państw trzecich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2092/91

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1437/2000(2), w szczególności jego art. 11 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 stanowi, że produkty przywożone z państw trzecich mogą być wprowadzone do obrotu jedynie wtedy, gdy pochodzą z państwa trzeciego widniejącego w wykazie sporządzonym stosownie do kryteriów ustanowionych w ust. 2 tego artykułu. Wykaz ten zawarty jest w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 94/92(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 548/2000(4).

(2) Władze Australii zwróciły się do Komisji z wnioskiem o powołanie nowej jednostki kontrolującej i jednostki certyfikującej, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 94/92.

(3) Władze Australii dostarczyły Komisji wszystkich niezbędnych gwarancji i informacji potwierdzających, że nowa jednostka kontrolująca i jednostka certyfikująca spełniają kryteria określone w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu określonego w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 94/92 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2000 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 161 z 1.7.2000, str. 62.

(3) Dz.U. L 11 z 17.1.1992, str. 14.

(4) Dz.U. L 67 z 15.3.2000, str. 12.

ZAŁĄCZNIK

Punkt 3 tekstu dotyczącego Australii otrzymuje brzmienie:

"Jednostki kontrolujące:

- Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)

- Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

- Biological Farmers of Australia (BFA)

- Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)

- Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA)

- Organic Food Chain Pty Ldt (OFC)

- National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.