Rozporządzenie 1525/2004 ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w... - OpenLEX

Rozporządzenie 1525/2004 ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.278.43

Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1525/2004
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru(1), w szczególności jego art. 27 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2) Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2135/95 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania przyznawania refundacji wywozowych w sektorze cukru(2), refundacja za 100 kg produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, będących przedmiotem wywozu, równa jest kwocie podstawowej pomnożonej przez zawartość sacharozy, powiększoną, jeżeli właściwe, o zawartość innych cukrów przemienionych na sacharozę. Tę zawartość sacharozy, stwierdzoną w odniesieniu do rozpatrywanego produktu, określa się zgodnie z przepisami art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(3) Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, podstawowa kwota refundacji w odniesieniu do sorbozy wywożonej w stanie nieprzetworzonym musi być równa podstawowej kwocie refundacji, pomniejszonej o jedną setną refundacji produkcyjnej obowiązującej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1265/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do przyznawania refundacji produkcyjnych do niektórych produktów cukrowych stosowanych w przemyśle chemicznym(3), w odniesieniu do produktów wymienionych w Załączniku do tego ostatniego rozporządzenia.

(4) Zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, w odniesieniu do pozostałych produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) wymienionego rozporządzenia, wywożonych w stanie nieprzetworzonym, podstawowa kwota refundacji musi być równa jednej setnej kwoty ustalonej, biorąc pod uwagę różnicę między ceną interwencyjną dla cukru białego, obowiązującą w strefach Wspólnoty bez deficytu w trakcie miesiąca, dla którego została ustalona kwota podstawowa a notowaniami lub cenami cukru białego, stwierdzonymi na rynku światowym, oraz konieczność ustanowienia równowagi między wykorzystaniem produktów podstawowych Wspólnoty w celu wywozu produktów przetworzonych w przeznaczeniu do państw trzecich a wykorzystaniem produktów z tych krajów, dopuszczonych do obrotu na mocy ustaleń o uszlachetnianiu czynnym.

(5) W myśl art. 30 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, stosowanie kwoty podstawowej może być ograniczone do niektórych produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) wymienionego rozporządzenia.

(6) W myśl art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, istnieje możliwość zastosowania refundacji wywozowej do wywozu w stanie nieprzetworzonym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. f), g) i h) wymienionego rozporządzenia. Poziom refundacji musi być określony dla 100 kg suchej masy, biorąc pod uwagę w szczególności refundację stosowaną do wywozu produktów określonych kodem CN 1702 30 91, refundację stosowaną do wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 oraz aspekty gospodarcze proponowanego wywozu. W odniesieniu do produktów, o których mowa w lit. f) i g) wymienionego ust. 1, refundacji udziela się tylko produktom odpowiadającym warunkom określonym w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2135/95, a w odniesieniu do produktów, o których mowa w lit. h), refundacji udziela się tylko produktom odpowiadającym warunkom określonym w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(7) Wyżej wymienione refundacje muszą być ustalone raz na miesiąc. Mogą być zmieniane w tym odstępie czasowym.

(8) Artykuł 27 ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(9) Znaczący i szybki wzrost preferencyjnego przywozu cukru pochodzącego z zachodnich krajów bałkańskich od początku 2001 r., oraz wywozu cukru ze Wspólnoty do tych krajów wydaje się być istotnie sztuczny.

(10) Aby uniknąć wszelkiego nadużycia w związku z ponownym przywozem do Wspólnoty produktów w sektorze cukru, dla których przyznano refundację wywozową, nie należy ustalać refundacji do produktów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do wszystkich zachodnich krajów bałkańskich.

(11) Biorąc pod uwagę te informacje, należy ustalić refundacje do rozpatrywanych produktów w odpowiedniej wysokości.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Refundacje, które przyznaje się do wywozu w stanie nieprzetworzonym produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d), f), g) i h) rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, ustalone są zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

__________

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 6).

(2) Dz.U. L 214 z 8.9.1995, str. 16.

(3) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 63.

ZAŁĄCZNIK

REFUNDACJE WYWOZOWE DO SYROPÓW I NIEKTÓRYCH INNYCH PRODUKTÓW W SEKTORZE CUKRU, WYWOŻONYCH W STANIE NIEPRZETWORZONYM OD DNIA 27 SIERPNIA 2004 R.

Kod produktuMiejsce przeznaczeniaJednostka miaryKwota refundacji
1702 40 10 9100S00EUR/100 kg suchej masy44,04 (1)
1702 60 10 9000S00EUR/100 kg suchej masy44,04 (1)
1702 60 80 9100S00EUR/100 kg suchej masy83,67 (2)
1702 60 95 9000S00EUR/1 % sacharozy x 100 kg produktu netto 0,4404 (3)
1702 90 30 9000S00EUR/100 kg suchej masy44,04 (1)
1702 90 60 9000S00EUR/1 % sacharozy x 100 kg produktu netto 0,4404 (3)
1702 90 71 9000S00EUR/1 % sacharozy x 100 kg produktu netto 0,4404 (3)
1702 90 99 9900S00EUR/1 % sacharozy x 100 kg produktu netto 0,4404 (3)(4)
2106 90 30 9000S00EUR/100 kg suchej masy44,04 (1)
2106 90 59 9000S00EUR/1 % sacharozy x 100 kg produktu netto 0,4404 (3)
NB: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" są określone

w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz. U. L 366 z 24.12.1987,

str. 1).

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji

(WE) nr 2081/2003 (Dz. U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:

S00: wszystkie miejsca przeznaczenia (państwa trzecie, inne terytoria,

zaopatrywanie w żywność i inne miejsca przeznaczenia traktowane

jako wywóz poza Wspólnotę) z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni

i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (wraz z Kosowem, określonym

rezolucją nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z 10

czerwca 1999 r.) i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii,

oprócz cukru włączonego do produktów, o których mowa w art. 1

ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady nr 2201/96 (Dz. U. L 297 z

21.11.1996, str. 29).

(1) Stosowane wyłącznie do produktów, o których mowa w art. 5

rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(2) Stosowane wyłącznie do produktów, o których mowa w art. 6

rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(3) Kwoty podstawowej nie stosuje się do syropów o czystości mniejszej niż

85 % [rozporządzenie (WE) nr 2135/95]. Zawartość sacharozy określona

jest zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2135/95.

(4) Kwoty nie stosuje się do produktu określonego w pkt. 2 załącznika do

rozporządzenia (EWG) 3513/92 (Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 12).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.