Rozporządzenie 1495/2004 w sprawie wstrzymania połowu dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Szwecji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.274.12

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1495/2004
z dnia 23 sierpnia 2004 r.
w sprawie wstrzymania połowu dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Szwecji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), a w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe, przewiduje kwoty na połowy dobijakowatych na rok 2004 (2).

(2) W celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ograniczeń ilościowych połowów niektórych gatunków objętych kwotami, niezbędne jest określenie przez Komisję daty wykorzystania przyznanej kwoty przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego.

(3) Według informacji przekazanych Komisji dotyczących połowów dobijakowatych w wodach strefy ICES IIa, Skagerrak, Kattegat i Morza Północnego, Szwecja wstrzymała połowy prowadzone przez statki pływające pod banderą szwedzką lub zarejestrowane w Szwecji od 12 lipca 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Połowy dobijakowatych w wodach strefy ICES IIa, Skagerrak, Kattegat i Morza Północnego, dokonywane przez statki pływające pod banderą szwedzką lub zarejestrowane w Szwecji są zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie wejścia w życie tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Jörgen HOLMQUIST
Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa

_________

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, s. 1).

(2) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.