Rozporządzenie 1473/86 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2759/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1986.133.36

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1473/86
z dnia 13 maja 1986 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2759/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Zgromadzenia (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 20 rozporządzenia (EWG) nr 2759/75 (3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3768/85 (4), ustanawia możliwość przedsięwzięcia środków stabilizujących rynek w celu uwzględnienia wszelkich ograniczeń nałożonych na swobodny obrót wieprzowiną na skutek środków podjętych w zakresie polityki weterynaryjnej lub zdrowotnej; wspomniane środki są obecnie ograniczone wyłącznie do rynków, które zostały objęte tymi ograniczeniami; ograniczenia przywozu do państw trzecich produktów z części Państwa Członkowskiego, którego terytorium dotknęła epidemia, mogą mieć poważne skutki dla całości wywozu danego Państwa Członkowskiego; dlatego należy rozszerzyć możliwość dostosowania środków wspierających rynek w takich przypadkach na całe terytorium takiego Państwa Członkowskiego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 20 rozporządzenia (EWG) nr 2709/75 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 20

W celu uwzględnienia wszelkich ograniczeń handlu wewnątrzwspólnotowego lub handlu z państwami trzecimi, wynikających z zastosowania środków podjętych w celu zwalczania rozprzestrzeniania się chorób zwierząt, mogą zostać podjęte wyjątkowe środki, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 24, w celu stabilizacji rynku objętego takimi ograniczeniami. Środki takie można podjąć jedynie w takiej mierze i przez taki okres, które są bezwzględnie konieczne do stabilizacji takiego rynku."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego publikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 maja 1986 r.

W imieniu Rady
W. F. van EEKELEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 85 z 14.4.1986, str. 83.

(2) Opinia wydana dnia 17 kwietnia 1986 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1.

(4) Dz.U. L 362 z 31.12.1985, str. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.