Rozporządzenie 1458/2005 w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.233.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1458/2005
z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków paszowych oraz tymczasowego dopuszczenia nowych zastosowań niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych 1 , w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt 2 , w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczenie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt.

(2) Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Wnioski o dopuszczenie dodatków paszowych określonych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4) Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5) Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)- beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (MUCL 39199) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla kurczaków przeznaczonych do tuczu rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 3 . Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego preparatu enzymatycznego bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Preparat enzymatyczny określony w załączniku I powinien zatem zostać dopuszczony do użytku bez ograniczeń czasowych.

(6) Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)- beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfaamylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) dopuszcza się dla kurczaków przeznaczonych do tuczu bez ograniczeń czasowych, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 358/2005 4 , oraz tymczasowo dla indyków przeznaczonych do tuczu, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2013/2001 5 . Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o rozszerzenie dopuszczenia do użytku tego preparatu enzymatycznego w karmieniu kur niosek. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat stosowania preparatu, która stwierdza, że nie stwarza on zagrożenia dla tej dodatkowej kategorii zwierząt. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia tego preparatu dla danego zastosowania, określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres czterech lat.

(7) Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-betaksylanazy, wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanazy, wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) dopuszcza się dla kurczaków przeznaczonych do tuczu bez ograniczeń czasowych, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 833/2005 6 . Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o rozszerzenie dopuszczenia do użytku tego preparatu enzymatycznego w karmieniu kur niosek. EFSA wydał opinię na temat stosowania preparatu, która stwierdza, że nie stwarza on zagrożenia dla tej dodatkowej kategorii zwierząt. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia tego preparatu dla danego zastosowania, określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres czterech lat.

(8) Przedłożono dane na poparcie wniosku o dopuszczenie do użytku preparatu enzymatycznego z endo-1,4-betaksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) w karmieniu kurczaków przeznaczonych do tuczu. EFSA wydał opinię na temat stosowania preparatu, która stwierdza, że nie stwarza on zagrożenia dla konsumenta, użytkownika, tej kategorii zwierząt lub środowiska. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia tego preparatu do danego zastosowania, określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat określony w załączniku II powinien zatem zostać dopuszczony do użytku na okres czterech lat.

(9) Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami określonymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 7 .

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1  8  

(uchylony)

Artykuł  2

Preparaty należące do grupy "enzymy" określone w załączniku II dopuszcza się do użytku jako dodatki paszowe w żywieniu zwierząt, na warunkach określonych w tym załączniku, na okres czterech lat.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 8 września 2005 r.
W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  9  

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK  II  10

Nr lubDodatekWzór chemiczny,Gatunek lubMaksymalnyMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćPozostałe przepisyData
nr WEopiskategoria zwierzątwiekjednostek aktywnych/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowejważności dopuszczenia
Enzymy
54Endo-1,3(4)-betaglukanaza WE 3.2.1.6

Endo-1,4-betaglukanaza WE 3.2.1.4

Alfa-amylaza WE 3.2.1.1

Endo-1,4-betaksylanaza WE 3.2.1.8

Preparat z endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum(CBS 592.94), alfaamylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) o następującej aktywności minimalnej:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10.000 U(1)/g

Endo-1,4-beta-glukanaza: 120.000 U(2)/g

Alpha-amylaza: 400 U(3)/g

Endo-1,4-beta-ksylanaza: 210.000 U(4)/g

Kury nioski-Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U

endo-1,4- beta-glukanaza: 6.000 U

alfa-amylaza: 20 U

endo-1,4- beta-ksylanaza: 10.500 U

-

-

-

-

1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2. Zalecana dawka na 1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta- glukanaza: 500-1.500 U endo-1,4-beta- glukanaza: 6.000-18.000 U alfa-amylaza: 20-60 U endo-1,4-beta- ksylanaza: 10.500-34.500 U.

3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta -glukany i arabinoksylany), np. zawierających ponad 30 % pszenicy.

29.9.2009
60skreślony
62skreślony
(1) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,0056 mikromoli cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 7,5 oraz temperaturze 30 °C.
(2) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,0056 mikromoli cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 4,8 oraz temperaturze 50 °C.
(3) 1 U to ilość enzymu, która hydrolizuje 1 mikromol wiązań glukozydowych z usieciowanego polimeru skrobi nierozpuszczalnego w wodzie w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 37 °C.
(4) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 0,0067 mikromoli cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu brzozy w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.
(5) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z ksylanu łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,3 oraz temperaturze 50 °C.
(6) 1 U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol cukrów redukujących (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 30 °C.
(7) 1 TXU to ilość enzymu, która uwalnia 5 mikromoli cukrów redukujących (odpowiedników ksylozy) z arabinoksylanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 3,5 oraz temperaturze 55 °C.
1Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).
2Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).
3 Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15.
4 Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 3.
5 Dz.U. L 272 z 13.10.2001, str. 24.
6 Dz.U. L 138 z 1.6.2005, str. 5.
7Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).
8 Art. 1 uchylony przez art. 19 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.
9 Załącznik I uchylony przez art. 19 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.
10 Załącznik II:

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 1096/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. dotyczacego zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 109.713) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych i zezwolenia na nowe zastosowanie tego preparatu jako dodatku paszowego dla kaczek (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1458/2005 (Dz.U.UE.L.09.301.3) z dniem 7 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 19 pkt 3 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.