Rozporządzenie 1454/2005 zmieniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.231.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1454/2005
z dnia 2 września 2005 r.
zmieniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) ("rozporządzenie podstawowe"),

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIE PROCEDURY

(1) Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1015/94(2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych ("SKT") pochodzących z Japonii.

(2) W art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 1015/94 Rada w szczególności wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego systemy kamer wymienione w Załączniku do tego rozporządzenia ("Załącznik"), które są profesjonalnymi systemami kamer o najwyższej jakości z technicznego punktu widzenia, objętymi definicją produktu z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1015/94, ale których nie można traktować jako systemy kamer telewizyjnych.

(3) W październiku 1995 r. rozporządzeniem (WE) nr 2474/95(3) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1015/94, w szczególności w odniesieniu do definicji podobnego produktu i niektórych modeli profesjonalnych systemów kamer, które zostały zwolnione w wyraźny sposób z ostatecznego cła antydumpingowego.

(4) W październiku 1997 r. rozporządzeniem (WE) nr 1952/97(4) Rada zmieniła stawki ostatecznego cła antydumpingowego dla dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, a mianowicie Sony Corporation i Ikegami Tsushinki Co. Ltd zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawowego. Ponadto Rada wyłączyła z zakresu cła antydumpingowego w szczególności niektóre nowe modele profesjonalnych systemów kamer, dodając je do Załącznika.

(5) W styczniu 1999 r. oraz w styczniu 2000 r. rozporządzeniami (WE) nr 193/1999 (5) oraz (WE) nr 176/2000 (6) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 1015/94, dodając niektóre nowsze wersje modeli profesjonalnych systemów kamer do Załącznika i w ten sposób wyłączając je z zastosowania ostatecznego cła antydumpingowego.

(6) We wrześniu 2000 r. rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000(7) Rada potwierdziła ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1015/94 zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(7) W styczniu 2001 r. oraz w maju 2001 r. rozporządzeniami (WE) nr 198/2001 (8) oraz (WE) nr 951/2000 (9) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 2042/2000, dodając niektóre nowe modele profesjonalnych systemów kamer do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 i w ten sposób wyłączając je z zastosowania ostatecznego cła antydumpingowego.

(8) We wrześniu 2001 r. w wyniku przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1900/2001(10), potwierdziła poziom ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 2042/2000 na przywóz SKT przez producenta eksportującego Hitachi Denshi Ltd.

(9) We wrześniu 2002 r. oraz w kwietniu 2004 r. rozporządzeniami (WE) nr 1696/2002 (11) oraz (WE) nr 825/2004 (12) Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 2042/2000, dodając niektóre nowsze wersje modeli profesjonalnych systemów kamer do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 i w ten sposób wyłączając je z zastosowania ostatecznego cła antydumpingowego.

(10) W styczniu 2005 r. rozporządzeniem (WE) nr 84/2005 Rada zmieniła rozporządzenie (WE) nr 2042/2000, dodając dwa modele profesjonalnych systemów kamer do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 i w ten sposób wyłączając je z zastosowania ostatecznego cła antydumpingowego.

B. DOCHODZENIE DOTYCZĄCE NOWYCH MODELI PROFESJONALNYCH SYSTEMÓW KAMER

1. Procedura

(11) Trzech japońskich producentów eksportujących, a mianowicie Ikegami Tsushinki Co., Ltd ("Ikegami"), Hitachi Denshi (Europa) GmbH ("Hitachi") oraz Matsushita poinformowało Komisję, że zamierzają wprowadzić na rynek Wspólnoty nowe modele profesjonalnych systemów kamer i złożyło wniosek do Komisji o dodanie tych nowych modeli, łącznie z akcesoriami do nich, do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000, wyłączając je w ten sposób z zakresu ceł antydumpingowych.

(12) Komisja odpowiednio poinformowała przemysł wspólnotowy i rozpoczęła dochodzenie ograniczone do określenia, czy rozpatrywane produkty są objęte cłami antydumpingowymi i czy normatywna część rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 powinna zostać odpowiednio zmieniona.

2. Modele objęte dochodzeniem

(13) Otrzymano wnioski o zwolnienie z cła następujących modeli systemów kamer, do których dołączono odpowiednią informację techniczną:

i) Ikegami:

- głowice kamery HC-500 i HC-500W;

ii) Hitachi:

- głowica kamery V-35,

- zespół sterujący kamery RU-Z35,

- adapter kamery CA-Z35,

- adapter kamery EA-Z35;

iii) Matsushita:

- głowica kamery AW-E860L.

Wszystkie modele przedstawiono jako nowsze wersje modeli wcześniej wyłączonych z zakresu obowiązujących środków antydumpingowych.

3. Ustalenia

i) głowice kamery HC-500 i HC-500W

(14) Stwierdzono, że głowice kamery HC-500 i HC-500W wchodzą w zakres opisu produktu z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2042/2000. Modele te są jednak używane przede wszystkim w urządzeniach profesjonalnych. Przemysł wspólnotowy twierdził, że te głowice kamery mogą być użyte do celów nadawania wraz z odpowiednim systemem triax lub adapterem triax. Jednakże na podstawie dostępnych informacji i w odniesieniu do wcześniejszych modeli stwierdzono, że głowice kamery HC-500 i HC-500W nie są sprzedawane z odpowiednim systemem typu triax lub adapterem triax na rynku Wspólnoty. W związku z powyższym na rynku tym modele te nie były używane jako kamery nadawcze w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2042/2000. Dlatego też zgodnie z wcześniejszą praktyką instytucji Wspólnoty stwierdzono, że wymienione kamery powinny być uznane za profesjonalne systemy kamer, objęte definicją określoną w art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2042/2000. W rezultacie modele te powinny być wyłączone z zakresu obowiązujących środków antydumpingowych i dodane do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000.

(15) Zgodnie z ustaloną praktyką instytucji Wspólnoty modele te powinny zostać zwolnione z cła antydumpingowego z dniem otrzymania przez służby Komisji odpowiedniego wniosku o zwolnienie. W związku z tym, począwszy od dnia 28 października 2004 r., cały przywóz następujących kamer powinien zostać zwolniony z cła antydumpingowego:

Ikegami - głowice kamery HC-500 i HC-500W;

ii) głowica kamery V-35, zespół sterujący kamery RU-Z35 oraz adaptery kamer CA-Z35 i EA-Z35

(16) Stwierdzono, że głowica kamery V-35, stacja bazowa kamery RU-Z35 oraz adaptery kamer CA-Z35 i EAZ35 wchodzą w zakres opisu produktu z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2042/2000. Modele te są jednak używane przede wszystkim w urządzeniach profesjonalnych i nie są sprzedawane z odpowiednim systemem triax lub adapterem triax na rynku Wspólnoty. Dlatego też stwierdzono, że powinny one być uznane za profesjonalny system kamer, objęty definicją z art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2042/2000. W rezultacie system ten (głowica, stacja bazowa i adaptery) oraz akcesoria do niego powinny być wyłączone z zakresu obowiązujących środków antydumpingowych i dodane do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000.

(17) Zgodnie z ustaloną praktyką instytucji Wspólnoty wymieniony system kamer telewizyjnych powinien zostać zwolniony z cła antydumpingowego z dniem otrzymania przez służby Komisji odpowiedniego wniosku o zwolnienie. W związku z tym, począwszy od dnia 27 stycznia 2005 r., cały przywóz następujących kamer i akcesoriów do nich powinien zostać zwolniony z cła antydumpingowego:

Hitachi - głowica kamery kolorowej V-35,

zespół sterujący kamery RU-Z35,

adaptery kamer CA-Z35 i EA-Z35;

iii) głowica kamery AW-E860L

(18) Stwierdzono, że głowica kamery AW-E860L jest niemal identyczna z wcześniejszymi jej modelami uwzględnionymi w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000. Nowy model był zaledwie techniczną aktualizacją związaną z nowymi wspólnotowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Z tego względu stwierdzono, że model ten powinien być wyłączony z zakresu istniejących środków antydumpingowych.

(19) Zgodnie z ustaloną praktyką instytucji Wspólnoty wymieniony system kamer telewizyjnych powinien zostać zwolniony z cła antydumpingowego z dniem otrzymania przez służby Komisji odpowiedniego wniosku o zwolnienie. W związku z tym, począwszy od dnia 10 maja 2005 r., cały przywóz następujących kamer powinien zostać zwolniony z cła antydumpingowego:

Matsushita - głowica kamery AW-E860L.

4. Poinformowanie zainteresowanych stron oraz wnioski

(20) Komisja przekazała przemysłowi wspólnotowemu i eksporterom SKT informacje o swoich ustaleniach oraz stworzyła im możliwość przedstawienia swoich opinii. Żadna ze stron nie zgłosiła zastrzeżeń do ustaleń Komisji.

(21) W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2042/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2
1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do przywozu następujących modeli produkowanych i wywożonych do Wspólnoty przez następujących producentów eksportujących:

a) Ikegami Tsushinki Co., Ltd od dnia 28 października 2004 r.:

– głowica kamery HC-500,

– głowica kamery HC-500W;

b) Hitachi Denshi (Europa) GmbH od dnia 27 stycznia 2005 r.:

– głowica kamery V-35,

– zespół sterujący kamery RU-Z35,

– adapter kamery CA-Z35,

– adapter kamery EA-Z35;

c) Matsushita od dnia 10 maja 2005 r.:

– głowica kamery AW-E860L.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 września 2005 r.

W imieniu Rady
J. STRAW
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 111 z 30.4.1994, str. 106. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 176/2000 (Dz.U. L 22 z 27.1.2000, str. 29).

(3) Dz.U. L 255 z 25.10.1995, str. 11.

(4) Dz.U. L 276 z 9.10.1997, str. 20.

(5) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 10.

(6) Dz.U. L 22 z 27.1.2000, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1754/2004 (Dz.U. L 313 z 12.10.2004, str. 1).

(7) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 38. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 84/2005 (Dz.U. L 19 z 21.1.2005, str. 9).

(8) Dz.U. L 30 z 1.2.2001, str. 1.

(9) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 18.

(10) Dz.U. L 261 z 29.9.2001, str. 3.

(11) Dz.U. L 259 z 27.9.2002, str. 1.

(12) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 12.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Wykaz profesjonalnych systemów kamer niezakwalifikowanych jako systemy kamer telewizyjnych (systemy kamer nadawczych), które są zwolnione ze środków

Nazwa przedsiębiorstwaGłowice kameryWizjerZespół sterujący kameryOperacyjny zespół sterującyGłówny zespół sterującyAdaptery kamery
SonyDXC-M7PKDXF-3000CECCU-M3PRM-M7G-CA-325P
DXC-M7PDXF-325CECCU-M5PRM-M7E(1)CA-325AP
DXC-M7PHDXF-501CECCU-M7PCA-325B
DXC-M7PK/1DXF-M3CECUU-M5AP(1)CA-327P
DXC-M7P/1DXF-M7CECA-537P
DXC-M7PH/1DXF-40CECA-511
DXC-327PKDXF-40ACECA-512P
DXC-327PLDXF-50CECA-513
DXC-327PHDXF-601CEVCT-U14(1)
DXC-327APKDXF-40BCE
DXC-327APLDXF-50BCE
DXC-327AHDXF-701CE
DXC-537PKDXF-WSCE(1)
DXC-537PLDXF-801CE(1)
DXC-537PHHDVF-C30W
DXC-537APK
DXC-537APL
DXC-537APH
EVW-537PK
EVW-327PK
DXC-637P
DXC-637PK
DXC-637PL
DXC-637PH
PVW-637PK
PVW-637PL
DXC-D30PF
DXC-D30PK
DXC-D30PL
DXC-D30PH
DSR-130PF
DSR-130PK
DSR-130PL
PVW-D30PF
PVW-D30PK
PVW-D30PL
DXC-327BPF
DXC-327BPK
DXC-327BPL
DXC-327BPH
DXC-D30WSP(1)
DXC-D35PH(1)
DXC-D35PL(1)
DXC-D35PK(1)
DXC-D35WSPL(1)
DSR-135PL(1)
IkegamiHC-340VF15-21/22MA-200/230RCU-240-CA-340
HC-300VF-4523MA-200A(1)RCU-390(1)CA-300
HC-230VF15-39MA-400(1)RCU-400(1)CA-230
HC-240VF15-46(1)CCU-37RCU-240ACA-390
HC-210VF5040(1)CCU-10CA-400(1)
HC-390VF5040W(1)CA-450(1)
LK-33
HDL-30MA
HDL-37
HC-400(1)
HC-400W(1)
HDL-37E
HDL-10
HDL-40
HC-500(1)
HC-500W(1)
HitachiSK-H5GM-5 (A)RU-C1 (B)--CA-Z1
SK-H501GM-5-R2 (A)RU-C1 (D)CA-Z2
DK-7700GM-5-R2RU-C1CA-Z1SJ
DK-7700SXGM-50RU-C1-S5CA-Z1SP
HV-C10GM-8A(1)RU-C10 (B)CA-Z1M
HV-C11GM-9(1)RU-C10 (C)CA-Z1M2
HV-C10FGM-51(1)RC-C1CA-Z1HB
Z-ONE (L)RC-C10CA-C10
Z-ONE (H)RU-C10CA-C10SP
Z-ONERU-Z1 (B)CA-C10SJA
Z-ONE A (L)RU-Z1 (C)CA-C10M
Z-ONE A (H)RU-Z1CA-C10B
Z-ONE A (F)RC-C11CA-Z1A(1)
Z-ONE ARU-Z2CA-Z31(1)
Z-ONE B (L)RC-Z1CA-Z32(1)
Z-ONE B (H)RC-Z11CA-ZD1(1)
Z-ONE B (F)RC-Z2CA-Z35(1)
Z-ONE BRC-Z21EA-Z35(1)
Z-ONE B (M)RC-Z2A(1)
Z-ONE B (R)RC-Z21A(1)
FP-C10 (B)RU-Z3(1)
FP-C10 (C)RC-Z3(1)
FP-C10 (D)RU-Z35(1)
FP-C10 (G)
FP-C10 (L)
FP-C10 (R)
FP-C10 (S)
FP-C10 (V)
FP-C10 (F)
FP-C10
FP-C10 A
FP-C10 A (A)
FP-C10 A (B)
FP-C10 A (C)
FP-C10 A (D)
FP-C10 A (F)
FP-C10 A (G)
FP-C10 A (H)
FP-C10 A (L)
FP-C10 A (R)
FP-C10 A (S)
FP-C10 A (T)
FP-C10 A (V)
FP-C10 A (W)
Z-ONE C (M)
Z-ONE C (R)
Z-ONE C (F)
Z-ONE C
HV-C20
HV-C20M
Z-ONE-D
Z-ONE-D (A)
Z-ONE-D (B)
Z-ONE-D (C)
Z-ONE-DA(1)
V-21(1)
V-21W(1)
V-35(1)
MatsushitaWV-F700WV-VF65BEWV-RC700/B--WV-AD700SE
WV-F700AWV-VF40EWV-RC700/GWV-AD700ASE
WV-F700SHEWV-VF39EWV-RC700A/BWV-AD700ME
WV-F700ASHEWV-VF65BE(*)WV-RC700A/GWV-AD250E
WV-F700BHEWV-VF40E(*)WV-RC36/BWV-AD500E(*)
WV-F700ABHEWV-VF42EWV-RC36/GAW-AD500AE
WV-F700MHEWV-VF65BWV-RC37/BAW-AD700BSE
WV-F350AW-VF80WV-RC37/G
WV-F350HEWV-CB700E
WV-F350EWV-CB700AE
WV-F350AEWV-CB700E(*)
WV-F350DEWV-CB700AE(*)
WV-F350ADEWV-RC700/B(*)
WV-F500HE(*)WV-RC700/G(*)
WV-F565HEWV-RC700A/B(*)
AW-F575HEWV-RC700A/G(*)
AW-E600WV-RC550/G
AW-E800WV-RC550/B
AW-E800AWV-RC700A
AW-E650WV-CB700A
AW-E655WV-RC550
AW-E750WV-CB550
AW-E860LAW-RP501
AW-RP505
JVCKY-35EVF-P315ERM-P200EG--KA-35E
KY-27ECHVF-P550ERM-P300EGKA-B35U
KY-19ECHVF-P10ERM-LP80EKA-M35U
KY-17FITECHVP-P115ERM-LP821EKA-P35U
KY-17BECHVF-P400ERM-LP35UKA-27E
KY-F30FITEVP-P550BERM-LP37UKA-20E
KY-F30BEVF-P116ERM-P270EGKA-P27U
KY-F560EVF-P116WE(1)RM-P210EKA-P20U
KY-27CECHVF-P550WE(1)KA-B27E
KH-100URM-P350EGKA-B20E
KY-D29ECHKA-M20E
KY-D29WECH(1)KA-M27E
OlympusMAJ-387NOTV-SX 2
MAJ-387IOTV-S5
OTV-S6
Camera OTV-SX
(*) Zwany również głównym zespołem nastawczym (MSU) lub głównym pulpitem sterującym (MCP).
(1) Modele zwolnione pod warunkiem że odpowiadający im system triax lub adapter triax nie są

sprzedawane na rynku wspólnotowym."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.