Rozporządzenie 1442/2002 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1554/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 dotyczącego wprowadzania na rynek cukru produkowanego we francuskich departamentach zamorskich oraz wyrównywania warunków cenowych z preferencyjnym cukrem nierafinowanym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.212.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1442/2002
z dnia 7 sierpnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1554/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 dotyczącego wprowadzania na rynek cukru produkowanego we francuskich departamentach zamorskich oraz wyrównywania warunków cenowych z preferencyjnym cukrem nierafinowanym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 680/2002(2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje stawkę ryczałtową pomocy wspólnotowej do cukru produkowanego we francuskich departamentach zamorskich, który ma być wprowadzany na rynek w europejskich regionach Wspólnoty. Pomoc dotyczy cukru nierafinowanego produkowanego we francuskich departamentach zamorskich, przeznaczonego do rafinacji w rafinerii usytuowanej w europejskim regionie Wspólnoty i przewożonego do europejskich regionów Wspólnoty lub w razie konieczności składowanego w tych departamentach.

(2) Pomoc ta na rok gospodarczy 2001/02 jest ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1554/2001(3). Pomoc dotycząca transportu z bazy loco fabryki do bazy portu fob oraz składowania we francuskich departamentach zamorskich na rok gospodarczy 2001/02 jest ustalona w art. 2 ust. 1 lit. a) i c) tego rozporządzenia. Obecnie po uzyskaniu przez Komisję informacji na temat odpowiedniego poziomu tej pomocy należy ustalić kwoty pomocy na lata gospodarcze od 2002/03 do 2005/06, tj. na okres, na który rozporządzenie (WE) nr 1260/2001 przewiduje ustalenie cen interwencyjnych oraz kwot produkcji i rafinacji. Przez ten sam okres należy kontynuować przyznawanie pomocy na koszty transportu morskiego oraz pomocy na rafinację.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1554/2001 otrzymuje brzmienie:

"1. Na wniosek właściwych władz francuskich w latach gospodarczych od 2002/03 do 2005/06 producenci cukru, o którym mowa w art. 1, dostarczonego do portów europejskich we Wspólnocie otrzymują pomoc złożoną z następujących elementów:

a) kwota stawki ryczałtowej za tonę cukru wyrażonego jako cukier biały, na pokrycie kosztów transportu z bazy loco fabryki do bazy portu fob, ustaloną w wysokości:

- 17 EUR za tonę dla Réunion i Martyniki,

- 24 EUR za tonę dla Gwadelupy;

b) kwota jednolitej stawki ryczałtowej na pokrycie kosztów transportu morskiego z portu fob w bazie departamentu zamorskiego do portów europejskich (baza CIF) we Wspólnocie oraz odpowiednich kosztów ubezpieczenia;

c) kwota stawki ryczałtowej za 100 kilogramów cukru nierafinowanego, wyrażonego jako cukier biały, zatrzymanego w składach producentów na koniec każdego miesiąca, ustalona w wysokości 0,45 EUR dla Gwadelupy oraz 0,35 EUR dla Réunion."

Artykuł  2

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1554/2001 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku cukru określonego w art. 1, rafinowanym w europejskich regionach Wspólnoty w latach gospodarczych od 2002/03 do 2005/06, pomoc zostaje udzielona zainteresowanym rafineriom na każdą dziesiątą część procenta uzysku ponad 92 %, kwoty równej 0,0387 % ceny interwencyjnej na cukier nierafinowany, ustalonej na ten okres.".

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 sierpnia 2002 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1.

(2) Dz.U. L 104 z 20.4.2002, str. 26.

(3) Dz.U. L 205 z 31.7.2001, str. 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.