Rozporządzenie 1437/2004 uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do "Rejestu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych". ("Valençay", "Scottish Farmed Salmon", "Ternera de Extremadura" i "Aceite de Mallorca" lub "Aceite mallorquín" lub "Oli de Mallorca" lub "Oli mallorquí")

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.265.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1437/2004
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do "Rejestu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych". ("Valençay", "Scottish Farmed Salmon", "Ternera de Extremadura" i "Aceite de Mallorca" lub "Aceite mallorquín" lub "Oli de Mallorca" lub "Oli mallorquí")

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje :

(1) Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Francja przekazała Komisji wniosek o rejestrację nazwy "Valençay" jako nazwy pochodzenia, Zjednoczone Królestwo złożyło w Komisji wniosek o rejestrację nazwy "Scottish Farmed Salmon" jako oznaczenia geograficznego, a Hiszpania złożyła w Komisji wniosek o rejestrację nazwy "Ternera de Extremadura" jako oznaczenia geograficznego oraz wniosek o rejestrację nazwy "Aceite de Mallorca" lub "Aceite mallorquín" lub "Oli de Mallorca" lub "Oli mallorquí" jako nazwy pochodzenia.

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia stwierdzono, że są one zgodne z tym rozporządzeniem, w szczególności zawierają wszystkie elementy, o których mowa w jego art. 4.

(3) Żadna deklaracja sprzeciwu, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, nie wpłynęła do Komisji w wyniku opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) nazw znajdujących się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(4) W rezultacie nazwy te mogą zostać wpisane do "Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych" oraz być chronione na płaszczyźnie wspólnotowej, jako chroniona nazwa pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne.

(5) Załącznik do niniejszego rozporządzenia uzupełnia Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE :

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 uzupełnia się nazwami znajdującymi się w załączniku do niniejszego rozporządzenia oraz nazwy te wpisuje się jako chroniona nazwa pochodzenia (PDO) lub chronione oznaczenie geograficzne (PGI) do "Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych", o którym mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

_______

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1215/2004 (Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 1).

(2) Dz.U. C 236 z 02.10.2003, str. 27 (Valençay).

Dz.U. C 246 z 14.10.2003, str. 4 (Scottish Farmed Salmon).

Dz.U. C 246 z 14.10.2003, str. 10 (Ternera de Extremadura).

Dz.U. C 246 z 14.10.2003, str. 15 (Aceite de Mallorca lub Aceite mallorquín lub Oli de Mallorca lub Oli mallorquí).

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1258/2004 (Dz.U. L 239 z 9.7.2004, str. 5).

ZAŁĄCZNIK 

PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Sery

FRANCJA

Valençay (PDO)

Ryby, mięczaki, świeże skorupiaki i produkty na ich bazie

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Scottish Farmed Salmon (PGI)

Mięso świeże i podroby

HISZPANIA

Ternera de Extremadura (PGI)

Tłuszcze (masło, margaryna, oleje, itp.)

HISZPANIA

Aceite de Mallorca lub Aceite mallorquín lub Oli de Mallorca lub Oli mallorquí (PDO)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.