Rozporządzenie 1435/2003 w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.207.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1435/2003
z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Parlament Europejski podjął dnia 13 kwietnia 1983 r. uchwałę w sprawie spółdzielni we Wspólnocie Europejskiej(4), dnia 9 lipca 1987 r. uchwałę w sprawie wkładu spółdzielni w rozwój regionalny(5), dnia 26 maja 1989 r. uchwałę w sprawie roli kobiet w spółdzielniach i lokalnych inicjatywach w zakresie zatrudnienia(6), dnia 11 lutego 1994 r. uchwałę w sprawie wkładu spółdzielni w rozwój regionalny(7) oraz dnia 18 września 1998 r. uchwałę w sprawie roli spółdzielni w popieraniu zatrudnienia kobiet(8).

(2) Wprowadzenie rynku wewnętrznego oraz związana z tym poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej w obrębie całej Wspólnoty pociąga za sobą nie tylko konieczność wyeliminowania barier handlowych, lecz również, konieczność reorganizacji struktur produkcji w wymiarze wspólnotowym. Do tego celu niezbędne jest, aby wszystkie rodzaje spółek, których działalność nie jest ograniczona do realizacji wyłącznie celów lokalnych miały możliwość planowania i przeprowadzania reorganizacji swojej działalności w skali Wspólnoty.

(3) Ramy prawne, w jakich działalność gospodarcza przedsiębiorstw musi być prowadzona we Wspólnocie, opierają się nadal w znacznym stopniu na prawie krajowym i dlatego nie odpowiadają już one ramom gospodarczym, w jakich działalność taka ma się rozwijać, jeżeli cele określone w art. 18 Traktatu mają zostać osiągnięte. Taka sytuacja stanowi znaczną przeszkodę w tworzeniu grup spółek z różnych Państw Członkowskich.

(4) Rada wydała rozporządzenia (WE) nr 2157/2001(9), zgodnie z którym formą prawną przewidzianą dla spółki europejskiej (SE) jest forma spółki akcyjnej. Nie jest to instrument odpowiedni dla spółdzielni, z uwagi na ich odmienności.

(5) Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG), przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 2137/85(10), umożliwia przedsiębiorstwom wspólne podejmowanie niektórych działań, przy równoczesnym zachowaniu niezależności, lecz nie odpowiada szczególnym właściwościom działalności spółdzielczej.

(6) Dla zapewnienia takich samych warunków konkurencji i w celu umożliwienia rozwoju gospodarczego, Wspólnota musi zapewnić spółdzielniom, które stanowią formę organizacji ogólnie uznaną we wszystkich Państwach Członkowskich, właściwe instrumenty prawne, wspierające rozwój ich transgranicznej działalności. Narody Zjednoczone zachęciły rządy wszystkich krajów do stworzenia przyjaznego środowiska, które umożliwi spółdzielniom współuczestniczenie z innymi formami przedsiębiorczości na tej samej płaszczyźnie(11).

(7) W przypadku spółdzielni chodzi przede wszystkim o zrzeszenia osób fizycznych lub prawnych, do których stosuje się odmienne i szczególne zasady funkcjonowania niż w stosunku do pozostałych podmiotów gospodarczych. Do zasad tych należy zaliczyć zasadę demokratycznej struktury i kontroli oraz zasadę podziału zysku netto za rok obrotowy na zasadzie słuszności.

(8) Te szczególne zasady obejmują przede wszystkim zasadę pierwszeństwa osoby przed kapitałem, która jest odzwierciedlana w specyficznych zasadach dotyczących przyjmowania, występowania oraz wykluczania członków, jak również w zasadzie: "jedna osoba, jeden głos", gdzie prawo głosu przypisane jest do osoby ze wskazaniem, że członkowie nie mogą wykonywać żadnych praw w związku z aktywami spółdzielni.

(9) Spółdzielnie posiadają kapitał zakładowy podzielony na udziały, a ich członkami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Członkami mogą być wyłącznie lub częściowo: klienci, pracownicy lub dostawcy. Jeżeli członkowie spółdzielni sami są równocześnie przedsiębiorstwami spółdzielczymi, wówczas spółdzielnię, której są członkami, określa się mianem spółdzielni "wtórnej" lub "drugiego stopnia". W pewnych okolicznościach do spółdzielni może należeć również określona liczba członków-inwestorów, którzy nie korzystają z jej usług, oraz osób trzecich, które czerpią korzyść z działalności spółdzielni lub wykonujące prace na jej rzecz.

(10) Głównym celem spółdzielni europejskiej (zwanej dalej "SCE") powinno być zaspokajanie potrzeb jej członków i/lub wspieranie ich działalności gospodarczej i/lub społecznej, zgodnie z następującymi zasadami:

- celem działalności powinno być osiąganie wzajemnych korzyści przez członków w ten sposób, aby każdy członek uzyskiwał odpowiadającą jego udziałowi korzyść z działalności SCE,

- członkami SCE powinni być równocześnie klienci, pracownicy lub dostawcy względnie powinni oni być zaangażowani w działalność SCE w inny sposób,

- prawo dokonywania kontroli powinno przysługiwać członkom w równym stopniu, aczkolwiek dopuszcza się system głosów ważonych, w celu odzwierciedlenia udziału każdego członka w SCE,

- wynagrodzenie kapitału obcego i kapitału zakładowego powinno być ograniczone,

- zyski powinny być wypłacane odpowiednio do czynności dokonywanych z SCE lub zachowane w celu zaspokojenia potrzeb członków,

- nie powinny mieć miejsca żadne sztuczne ograniczenia uzyskania członkostwa,

- w przypadku likwidacji aktywa netto i rezerwy powinny być przekazane zgodnie z zasadą równego podziału, na rzecz innego podmiotu spółdzielczego, realizującego podobne cele lub działającego w interesie ogólnym.

(11) Współpraca transgraniczna między spółdzielniami napotyka obecnie w ramach Wspólnoty na trudności natury prawnej i administracyjnej, które w ramach rynku bez granic powinny zostać wyeliminowane.

(12) Wprowadzenie dla spółdzielni europejskiej formy prawnej odwołującej się do wspólnych zasad, lecz równocześnie uwzględniającej jej szczególne cechy, powinno stworzyć warunki dla transgranicznej działalności na obszarze całej Wspólnoty bądź też jej części.

(13) Zasadniczym celem niniejszego rozporządzenia jest umożliwienie utworzenia SCE zarówno osobom fizycznym, zamieszkałym w różnych Państwach Członkowskich, jak również osobom prawnym utworzonym na mocy przepisów prawnych różnych Państw Członkowskich. Pozwala ono również na utworzenie SCE w drodze połączenia się dwóch już istniejących spółdzielni lub w drodze przekształcenia krajowej spółdzielni w nową formę prawną, bez konieczności uprzedniej likwidacji, przy czym warunkiem jest tu posiadanie przez tę spółdzielnię siedziby statutowej i siedziby zarządu w jednym z Państw Członkowskich oraz posiadanie przez nią podmiotu zależnego lub zakładu w innym Państwie Członkowskim.

(14) Z uwagi na specyficzny wspólnotowy charakter SCE, przewidziana w niniejszym rozporządzeniu regulacja, dotycząca "rzeczywistej siedziby SCE" nie narusza praw Państw Członkowskich, ani też nie ogranicza rozwiązań, jakie mogą być przyjęte w stosunku do innych wspólnotowych aktów z zakresu prawa spółek.

(15) Odniesienia do kapitału, zawarte w niniejszym rozporządzeniu, powinny dotyczyć jedynie kapitału subskrybowanego. Nie dotyczy to niewykorzystanego majątku względnie kapitału własnego SCE.

(16) Niniejsze rozporządzenie nie odnosi się do innych kwestii prawnych, takich jak kwestie podatkowe, konkurencji, własności intelektualnej czy przepisy o niewypłacalności. W powyższych kwestiach, jak również w innych kwestiach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przepisy prawne Państw Członkowskich oraz przepisy prawa wspólnotowego.

(17) Dyrektywa 2003/72/WE(12) zawiera przepisy dotyczące zaangażowania pracowników w spółdzielni europejskiej. Postanowienia te tworzą nieodłączne uzupełnienie niniejszego rozporządzenia i powinny być łącznie z nim stosowane.

(18) W pracach nad zbliżaniem krajowych ustawodawstw w dziedzinie prawa spółek osiągnięto znaczne postępy, tak że dla obszarów, w których dla funkcjonowania SCE nie jest konieczne istnienie jednolitej regulacji wspólnotowej, może mieć miejsce odesłanie do odpowiednich przepisów, wydanych przez Państwo Członkowskie statutowej siedziby SCE w celu implementacji niżej wymienionych dyrektyw, dotyczących spółek handlowych, jeśli przepisy te nadają się do zastosowania w stosunku do SCE. Przepisami tymi są w szczególności:

- pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich(13),

- czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek(14),

- siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych(15),

- ósma dyrektywa Rady 84/253/EWG z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie dopuszczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów z zakresu rachunkowości(16),

- jedenasta dyrektywa Rady 89/666/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotycząca ogłaszania danych o oddziałach utworzonych w Państwie Członkowskim przez niektóre typy spółek podlegające prawu innego państwa(17).

(19) Działalność w zakresie świadczenia usług finansowych, szczególnie ta prowadzona przez instytucje kredytowe i towarzystwa ubezpieczeniowe, została uregulowana przez następujące dyrektywy:

- dyrektywę Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych(18),

- dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich, innych niż ubezpieczenia na życie (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)(19).

(20) Przyjęcie niniejszego statutu nie jest obligatoryjne,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  1

Forma SCE

1. 
Spółdzielnia może zostać utworzona na terytorium Wspólnoty w formie spółdzielni europejskiej (SCE), na warunkach i w sposób określony w niniejszym rozporządzeniu.
2. 
Kapitał subskrybowany SCE dzieli się na udziały.

Liczba członków i wysokość kapitału SCE mogą się zmieniać.

Jeżeli w statucie SCE, podczas jej tworzenia, nie postanowiono inaczej, każdy członek spółdzielni odpowiada tylko do wysokości subskrybowanego przez niego kapitału. Jeżeli członkowie SCE ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, firma SCE powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "z ograniczoną odpowiedzialnością".

3. 
Zasadniczym celem działalności SCE jest zaspokajanie potrzeb jej członków i/lub wspieranie ich działalności gospodarczej i/lub społecznej, w szczególności przez zawieranie z nimi porozumień o dostawę towarów lub o świadczenie usług bądź wykonanie pracy w ramach czynności, których dokonuje, względnie których dokonanie zleca SCE. Ponadto celem działalności SCE może być zaspokajanie potrzeb jej członków przez wspieranie, w sposób określony wyżej, ich udziału w działalności gospodarczej, w jednej lub większej liczbie SCE i/lub spółdzielniach krajowych. SCE może prowadzić działalność przez podmioty zależne.
4. 
Osoby trzecie, niebędące członkami, nie mogą czerpać korzyści z działalności SCE bądź w tej działalności uczestniczyć, chyba że statut SCE stanowi inaczej.
5. 
SCE posiada osobowość prawną.
6. 
Zaangażowanie pracowników w SCE regulowane jest przepisami dyrektywy 2003/72/WE.
Artykuł  2

Utworzenie

1. 
SCE może zostać utworzona:
przez co najmniej pięć osób fizycznych, zamieszkałych w co najmniej dwóch Państwach Członkowskich,
przez łącznie co najmniej pięć osób fizycznych i spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, względnie innych osób prawnych prawa publicznego lub prywatnego, utworzonych na podstawie przepisów prawa Państwa Członkowskiego, które mają miejsce zamieszkania w co najmniej dwóch różnych Państwach Członkowskich względnie podlegają prawu co najmniej dwóch różnych Państw Członkowskich,
przez spółki, w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, względnie osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, utworzone na podstawie prawa Państwa Członkowskiego, podlegające prawu co najmniej dwóch różnych Państw Członkowskich,
przez połączenie się spółdzielni utworzonych na podstawie prawa Państwa Członkowskiego, posiadających siedziby statutowe i główny zarząd na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych Państw Członkowskich,
przez przekształcenie spółdzielni utworzonej na podstawie prawa Państwa Członkowskiego, posiadającej swoją siedzibę statutową i główny zarząd na terenie Wspólnoty, jeżeli co najmniej od dwóch lat posiada ona podmiot zależny lub zakład podlegające prawu innego Państwa Członkowskiego.
2. 
Państwo Członkowskie może postanowić, że osoba prawna, której główny zarząd nie znajduje się we Wspólnocie, może uczestniczyć w tworzeniu SCE, pod warunkiem że została ona utworzona zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, posiada swoją siedzibę statutową w tym Państwie Członkowskim oraz jest w sposób trwały i rzeczywisty, powiązana z gospodarką jednego z Państw Członkowskich.
Artykuł  3

Kapitał minimalny

1. 
Kapitał SCE wyrażony jest w walucie krajowej. Kapitał SCE, której siedziba statutowa znajduje się poza strefą euro może być również wyrażony w euro.
2. 
Kapitał subskrybowany wynosi co najmniej 30.000 EUR.
3. 
Przepisy prawa Państwa Członkowskiego przewidujące wyższy kapitał subskrybowanego dla osób prawnych, prowadzących określone rodzaje działalności, mają zastosowanie również do SCE posiadającej siedzibę statutową w tym Państwie Członkowskim.
4. 
Statut określa kwotę kapitału subskrybowanego, poniżej której jego wartość nie może spaść na skutek wypłaty udziałów członkom występującym z SCE. Kwota ta nie może być niższa od kwoty ustanowionej w ust. 2. Termin ustalony w art. 16, w którym członkom występującym z SCE przysługuje roszczenie o dokonanie wypłaty, zostaje zawieszony na okres, przez który dokonanie wypłaty powodować będzie obniżenie kwoty kapitału subskrybowanego poniżej ustalonej granicy.
5. 
Kapitał może zostać podwyższony przez dokonywanie przez członków sukcesywnych wpłat lub przez przyjęcie nowych członków oraz może zostać obniżony w drodze całkowitej lub częściowej wypłaty udziałów, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zmiany wysokości kapitału zakładowego nie wymagają ani zmian statutu ani ich ogłoszenia.

Artykuł  4

Kapitał SCE

1. 
Kapitał subskrybowany SCE jest podzielony na udziały, wyrażone w walucie krajowej. Udziały SCE, której siedziba statutowa znajduje się poza obszarem euro mogą być również wyrażone w euro. Dozwolona jest emisja więcej niż jednego rodzaju udziałów.

Statut może przewidywać, że różne rodzaje udziałów przyznają różne uprawnienia w odniesieniu do podziału nadwyżki finansowej. Udziały przyznające takie same uprawnienia tworzą jedną kategorię.

2. 
Kapitał może być tworzony wyłącznie z aktywów posiadających wartość ekonomiczną. Udziały nie mogą być wydawane w zamian za zobowiązanie się członków do wykonania pracy lub świadczenia usług.
3. 
Udziały są imienne. Ich wartość nominalna jest równa w ramach udziałów tej samej kategorii. Wartość nominalną udziału określa statut. Udziały nie mogą być wydawane po cenie niższej niż ich wartość nominalna.
4. 
Udziały obejmowane w zamian za wkłady pieniężne są pokrywane w dniu subskrypcji, w wysokości nie mniejszej niż 25 % ich wartości nominalnej. Pozostała część pokrywana jest w okresie maksymalnie pięciu lat, o ile statut nie przewiduje krótszego okresu.
5. 
Udziały obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne są w pełni pokrywane w chwili subskrypcji.
6. 
W kwestii wyznaczania biegłych oraz oceny wkładów niepieniężnych stosuje się odpowiednio do SCE przepisy właściwe dla spółek akcyjnych tego Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa SCE.
7. 
Statut określa minimalną liczbę udziałów, jaka musi zostać objęta, w celu uzyskania członkostwa. Jeżeli statut przewiduje, że większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają członkowie będący osobami fizycznymi i jeżeli określa wymóg subskrypcji udziałów dla członków pragnących uczestniczyć w działalności SCE, wówczas nie może on uzależniać nabycia członkostwa od objęcia więcej niż jednego udziału.
8. 
W uchwale walnego zgromadzenia, zwoływanego na zakończenie roku obrotowego określana jest wysokość kapitału na zakończenie danego roku obrotowego uwzględniająca różnicę w wysokości kapitału w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

Na wniosek organu administrującego lub zarządzającego kapitał subskrybowany może zostać podwyższony poprzez kapitalizację całości lub części rezerw dostępnych do podziału, w drodze uchwały walnego zgromadzenia, podjętej zgodnie z wymogami odnośnie do kworum i większości potrzebnymi do zmiany statutu. Nowe udziały przysługują członkom proporcjonalnie do wielkości ich udziałów w dotychczasowym kapitale.

9. 
Wartość nominalna udziału może zostać podwyższona przez konsolidację wyemitowanych udziałów. W przypadku gdy takie podwyższenie powoduje, zgodnie z postanowieniami statutu, konieczność dokonania dodatkowych wpłat przez członków, uchwałę w tej sprawie podejmuje walne zgromadzenie, przy zachowaniu wymogów odnośnie do kworum i większości potrzebnych do zmiany statutu.
10. 
Wartość nominalna udziału może być obniżona przez podział wydanych udziałów.
11. 
Zgodnie z warunkami przewidzianymi w statucie oraz za zgodą walnego zgromadzenia lub organu zarządzającego bądź organu administrującego, udziały mogą być odstępowane lub zbywane członkowi bądź każdej innej osobie nabywającej członkostwo.
12. 
SCE nie może obejmować własnych udziałów bądź też nabywać ich lub przyjmować ich jako zabezpieczenie ani bezpośrednio, ani też za pośrednictwem osoby działającej we własnym imieniu, lecz na rzecz SCE.

Udziały SCE mogą jednakże zostać przyjęte jako zabezpieczenie w typowych transakcjach zawieranych z instytucjami kredytowymi SCE.

Artykuł  5

Statut

1. 
Dla celów niniejszego rozporządzenia określenie "statut SCE" oznacza zarówno akt założycielski, jak i statut SCE w ścisłym znaczeniu, w przypadku gdy stanowi on odrębny dokument.
2. 
Członkowie założyciele opracowują statut SCE zgodnie z przepisami dotyczącymi zakładania spółdzielni, które podlegają prawu Państwa Członkowskiego siedziby statutowej SCE. Statut sporządzany jest w formie pisemnej i jest podpisywany przez członków założycieli.
3. 
Przepisy prawa dotyczące kontroli uprzedniej, stosowane do spółek akcyjnych, na etapie ich tworzenia w Państwie Członkowskim siedziby statutowej SCE, stosuje się odpowiednio do kontroli tworzenia SCE.
4. 
Statut SCE zawiera co najmniej:
firmę spółdzielni, która zawiera dodatkowe oznaczenie "SCE" na początku lub na końcu oraz, gdzie sytuacja tego wymaga, zwrot "z ograniczoną odpowiedzialnością",
określenie przedmiotu działalności spółdzielni,
imiona i nazwiska osób fizycznych oraz firmy spółek będących członkami założycielami SCE, a w przypadku tych ostatnich, przedmiot ich działalności oraz siedzibę statutową,
siedzibę statutową SCE,
warunki i procedury przyjmowania i wykluczania członków oraz wypowiedzenia członkostwa,
prawa i obowiązki członków oraz kategorie członków, jak również prawa i obowiązki członków danej kategorii,
wartość nominalną udziałów, wysokość kapitału subskrybowanego oraz wskazanie, że wysokość kapitału jest zmienna,
szczególne przepisy dotyczące kwot ewentualnie umieszczanych w ustawowej rezerwie, pochodzących z uszczuplenia nadwyżek finansowych,
kompetencje członków każdego z organów,
przepisy dotyczące wyboru i odwoływania członków organów,
wymogi dotyczące większości i kworum,
czas trwania spółdzielni, jeżeli jest on ograniczony.
Artykuł  6

Siedziba statutowa

Siedziba statutowa SCE musi znajdować się na terytorium Wspólnoty, w tym samym Państwie Członkowskim, co jej główny zarząd. Ponadto Państwo Członkowskie może nakładać na SCE zarejestrowaną na jego terytorium, obowiązek umiejscowienia głównego zarządu i siedziby statutowej w tej samej miejscowości.

Artykuł  7

Przeniesienie siedziby statutowej

1. 
Siedziba statutowa SCE może zostać przeniesiona do innego Państwa Członkowskiego zgodnie z ust. 2-16. Przeniesienie to nie wiąże się z likwidacją SCE ani z powstaniem nowej osoby prawnej.
2. 
Organ zarządzający lub organ administrujący sporządza plan przeniesienia i ogłasza go zgodnie z art. 12, z zachowaniem dodatkowych form ogłoszenia, wymaganych przez Państwo Członkowskie, w którym znajduje się siedziba statutowa. Plan ten powinien zawierać aktualne dane dotyczące firmy, siedziby statutowej i numeru wpisu do rejestru SCE oraz:
a)
proponowaną siedzibę statutową SCE;
b)
proponowany statut SCE, w tym ewentualnie jej nową firmę;
c)
proponowany harmonogram przeniesienia;
d)
wszelkie skutki, jakie może powodować przeniesienie w odniesieniu do zaangażowania pracowników;
e)
wszelkie prawa przewidziane dla ochrony członków, wierzycieli i posiadaczy innych praw.
3. 
Organ zarządzający lub organ administrujący sporządza sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia, jak również jego wpływ na zatrudnienie oraz wyjaśniające skutki przeniesienia dla członków, wierzycieli, pracowników oraz posiadaczy innych praw.
4. 
Członkowie SCE, jej wierzyciele, posiadacze innych praw oraz każdy inny podmiot, któremu zgodnie z prawem krajowym takie uprawnienie przysługuje, mają prawo, przynajmniej na jeden miesiąc przed walnym zgromadzeniem, zwołanym w celu podjęcia uchwały o przeniesieniu, przeglądać w siedzibie statutowej SCE plan przeniesienia oraz sprawozdanie sporządzone zgodnie z ust. 3 oraz mogą żądać wydania im bezpłatnych kopii tych dokumentów.
5.  1
 Każdy członek głosujący przeciwko uchwale o przeniesieniu podjętej podczas walnego zgromadzenia, zgromadzenia sektorowego lub zgromadzenia sekcji może wypowiedzieć swoje członkostwo w terminie dwóch miesięcy od podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie. Członkostwo ustaje z końcem roku obrotowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Przeniesienie nie wywołuje skutków w stosunku do takiego członka. Ustanie członkostwa powoduje powstanie roszczenia o wypłatę udziału na warunkach przewidzianych w art. 3 ust. 4 i art. 16.
6.  2
 Uchwala w sprawie przeniesienia może być podjęta najwcześniej po upływie dwóch miesięcy następujących po ogłoszeniu planu przeniesienia. Uchwała ta powinna zostać podjęta na zasadach określonych w art. 61 ust. 4.
7. 
Przed wydaniem przez właściwy organ zaświadczenia, określonego w ust. 8, SCE musi wykazać, że w odniesieniu do wszystkich zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem planu przeniesienia, interesy wierzycieli oraz posiadaczy innych praw w stosunku do SCE (w tym podmiotów prawa publicznego) są należycie chronione, zgodnie z wymogami prawa Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się dotychczasowa siedziba statutowa SCE.

Państwo Członkowskie może rozszerzyć stosowanie akapitu pierwszego na zobowiązania, które powstały lub mogą powstać przed dokonaniem przeniesienia.

Akapity pierwszy i drugi nie naruszają stosowania wobec SCE ustawodawstwa krajowego Państw Członkowskich dotyczącego zaspokojenia roszczeń lub zabezpieczenia płatności na rzecz podmiotów prawa publicznego.

8. 
W Państwie Członkowskim, w którym SCE ma swoją siedzibę statutową, sąd, notariusz lub inny właściwy organ wydaje zaświadczenie, z którego wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że dopełniono czynności i formalności wymaganych przed przeniesieniem.
9. 
Nowa rejestracja może nastąpić dopiero po przedłożeniu zaświadczenia, określonego w ust. 8 i udowodnieniu dokonania czynności wymaganych do rejestracji w państwie, w którym znajduje się nowa siedziba statutowa SCE.
10. 
Przeniesienie siedziby statutowej SCE oraz wynikające z tego zmiany w jej statucie są skuteczne od dnia rejestracji SCE, zgodnie z art. 11 ust. 1, w rejestrze jej nowej siedziby statutowej.
11. 
Po dokonaniu rejestracji nowej siedziby SCE, rejestr, który dokonał nowej rejestracji, zawiadamia rejestr poprzedniej statutowej siedziby. Wykreślenie SCE z dotychczasowego rejestru zostanie dokonane nie wcześniej niż z chwilą otrzymania zawiadomienia.
12. 
Nowa rejestracja i wykreślenie z dotychczasowego rejestru muszą zostać ogłoszone zgodnie z art. 12 w Państwach Członkowskich, których to dotyczy.
13. 
Wraz z ogłoszeniem rejestracji nowej statutowej siedziby, siedziba ta staje się skuteczna wobec osób trzecich. Jednakże jeżeli informacja o wykreśleniu z rejestru dotychczasowej siedziby nie została ogłoszona, osoby trzecie mogą nadal powoływać się na tę okoliczność, chyba że SCE udowodni, że osoby trzecie wiedziały o zmianie siedziby statutowej.
14. 
Prawo Państwa Członkowskiego może stanowić, że przeniesienie statutowej siedziby SCE, której skutkiem byłaby zmiana właściwego prawa, nie staje się skuteczne w przypadku spółki zarejestrowanej w tym Państwie Członkowskim, jeżeli właściwy organ tego Państwa Członkowskiego wyrazi sprzeciw w terminie dwóch miesięcy, określonym w ust. 6. Sprzeciw ten może być uzasadniony wyłącznie interesem publicznym.

W przypadku gdy SCE podlega nadzorowi krajowego organu nadzoru finansowego, zgodnie z dyrektywami Wspólnoty, to prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby przysługuje również temu organowi.

Na sprzeciw ten powinna przysługiwać możliwość wniesienia środka odwoławczego do sądu.

15. 
SCE nie może dokonać przeniesienia statutowej siedziby, jeżeli wszczęto wobec niej postępowanie w sprawie o rozwiązanie, w tym o rozwiązanie na wniosek, likwidację, niewypłacalność lub tymczasowe wstrzymanie płatności, lub inne podobne postępowanie.
16. 
W odniesieniu do dowolnej wierzytelności powstałej przed przeniesieniem statutowej siedziby do innego Państwa Członkowskiego zgodnie z ust. 10, SCE będzie traktowana jak SCE mająca statutową siedzibę w tym Państwie Członkowskim, w którym ta siedziba SCE została zarejestrowana przed przeniesieniem, nawet jeżeli postępowanie przeciwko SCE w sprawie tej wierzytelności zostało wszczęte po dokonaniu przeniesienia.
Artykuł  8

Prawo właściwe

1. 
SCE podlega:
a)
przepisom niniejszego rozporządzenia;
b)
w przypadku gdy jest to wyraźnie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, postanowieniom swojego statutu;
c)
w sprawach nieuregulowanych niniejszym rozporządzeniem lub, w przypadku gdy są one uregulowane jedynie częściowo, w zakresie nieobjętym niniejszym rozporządzeniem:
i)
przepisom prawa wydanym przez Państwa Członkowskie na podstawie aktów wspólnotowych dotyczących konkretnie SCE;
ii)
przepisom prawa Państw Członkowskich, które miałyby zastosowanie do spółdzielni, utworzonych zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym SCE ma swoją statutową siedzibę;
iii)
postanowieniom swojego statutu, na takich samych zasadach jak spółdzielnie utworzone zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym SCE ma swoją statutową siedzibę.
2. 
Jeżeli charakter działalności prowadzonej przez SCE i/lub formy kontroli sprawowanej przez organ nadzoru, oraz dotyczące ich ograniczenia, są regulowane przepisami szczególnymi prawa krajowego, to przepisy te stosuje się w całości do SCE.
Artykuł  9

Zasada niedyskryminacji

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia SCE traktuje się w każdym Państwie Członkowskim tak, jak spółdzielnię utworzoną zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym ma ona swoją statutową siedzibę.

Artykuł  10

Informacje umieszczane na dokumentach firmowych

1. 
Przepisy prawa Państwa Członkowskiego, w którym SCE posiada swoją siedzibę statutową, stosowane do spółek akcyjnych, odnośnie do informacji zamieszczanych na listach firmowych i innych pismach przeznaczonych dla osób trzecich, stosuje się odpowiednio do SCE. Firma SCE zawiera dodatkowe oznaczenie "SCE" na początku lub na końcu, a w odpowiednich przypadkach również oznaczenie "z ograniczoną odpowiedzialnością".
2. 
Wyłącznie SCE może dodać do swojej firmy skrót "SCE" w celu oznaczenia swojej formy prawnej.
3. 
Jednakże spółki oraz inne osoby prawne, zarejestrowane w Państwie Członkowskim przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, których firmy zawierają skrót "SE", nie są zobowiązane do uaktualnienia swoich nazw.
Artykuł  11

Wymagania dotyczące rejestracji i ogłaszania informacji

1. 
Każda SCE podlega wpisowi w rejestrze Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją statutową siedzibę, określonym przez prawo tego Państwa Członkowskiego zgodnie z przepisami właściwymi dla spółek akcyjnych.
2. 
SCE może zostać zarejestrowana dopiero wtedy, gdy zostało zawarte porozumienie w sprawie zaangażowania pracowników, zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/72/WE, albo gdy została podjęta uchwała, przewidziana w art. 3 ust. 6 tej dyrektywy, albo jeżeli zgodnie z art. 5 dyrektywy okres przeznaczony na negocjacje dobiegł końca, a porozumienie to nie zostało zawarte.
3. 
Warunkiem zarejestrowania SCE utworzonej w drodze połączenia w Państwie Członkowskim, które skorzystało z możliwości określonej w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2003/72/WE, jest uprzednie zawarcie porozumienia, zgodnie z art. 4 dyrektywy, w sprawie zaangażowania pracowników, obejmującego ich uczestnictwo, lub stwierdzenie, że do chwili rejestracji w żadnej ze spółdzielni nie obowiązywały przepisy o uczestnictwie pracowników.
4. 
Statut SCE nie może być sprzeczny z uzgodnieniami dotyczącymi zaangażowania pracowników, określonymi w ten sposób. W przypadku gdy nowe uzgodnienia, ustalone na podstawie dyrektywy 2003/72/WE są sprzeczne z istniejącym statutem, musi on zostać w odpowiednim zakresie zmieniony.

W takim przypadku Państwo Członkowskie może przewidzieć, że organ zarządzający lub administrujący SCE będzie uprawniony do wprowadzenia zmian w statucie bez podejmowania dodatkowej uchwały walnego zgromadzenia.

5. 
Przepisy prawa Państwa Członkowskiego, w którym SCE posiada swoją statutową siedzibę, dotyczące ogłaszania dokumentów i informacji, właściwe dla spółek akcyjnych, stosuje się odpowiednio do SCE.
Artykuł  12

Publikacja dokumentów w Państwach Członkowskich

1. 
Dokumenty i informacje dotyczące SCE, podlegające ogłoszeniu na podstawie niniejszego rozporządzenia, ogłasza się w sposób określony przez przepisy prawa Państwa Członkowskiego, w którym SCE ma swoją siedzibę statutową, właściwe dla spółek akcyjnych.
2. 
Przepisy prawa wydane w celu implementacji dyrektywy 89/666/EWG mają zastosowanie do oddziałów SCE utworzonych w innym Państwie Członkowskim niż Państwo, w którym ma ona swoją siedzibę statutową. Jednakże dla implementacji wspomnianej dyrektywy Państwa Członkowskie mogą przewidzieć odstępstwa od przepisów krajowych w celu uwzględnienia szczególnego charakteru spółdzielni.
Artykuł  13

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. 
Rejestrację SCE i jej wykreślenie z rejestru ogłasza się w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, po ogłoszeniu zgodnie z art. 12. Ogłoszenie to powinno zawierać firmę SCE, numer, datę i miejsce wpisu SCE do rejestru, datę i miejsce ogłoszenia oraz tytuł publikatora, jak również statutową siedzibę SCE i rodzaj jej działalności.

2. W przypadku gdy statutowa siedziba SCE zostanie przeniesiona, zgodnie z art. 7, ogłoszenie powinno zawierać informacje, określone w ust. 1, wraz z tymi, które dotyczą nowej rejestracji.

3. 
Informacje określone w ust. 1 muszą zostać przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w ciągu miesiąca od ogłoszenia, określonego w art. 12 ust. 1.
Artykuł  14

Uzyskanie członkostwa

1. 
Bez uszczerbku dla przepisów art. 33 ust. 1 lit. b) uzyskanie członkostwa w SCE wymaga zgody organu zarządzającego lub organu administrującego. Osoby, którym odmówiono przyjęcia w poczet członków, mogą się odwołać od tej decyzji do walnego zgromadzenia, zwołanego po złożeniu wniosku o uzyskanie członkostwa.

W zakresie, w jakim zezwala na to prawo Państwa Członkowskiego siedziby statutowej SCE, statut może przewidywać, że osoby, które nie zamierzają ani wytwarzać lub korzystać z towarów, ani świadczyć lub korzystać z usług SCE, mogą zostać dopuszczone jako członkowie-inwestorzy (osoby niebędące użytkownikami). Uzyskanie takiego członkostwa wymaga zgody udzielonej przez walne zgromadzenie lub też inny organ, któremu kompetencja taka została przyznana przez walne zgromadzenie lub przez statut.

Członków będących osobami prawnymi uważa się za użytkowników ze względu na fakt reprezentowania przez nich swoich własnych członków, pod warunkiem że ci członkowie, będący osobami fizycznymi, są użytkownikami.

Członkostwo w SCE mogą uzyskiwać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, chyba że statut stanowi inaczej.

2. 
Statut może uzależniać uzyskanie członkostwa od spełnienia innych jeszcze warunków, w szczególności od:
pokrycia minimalnego udziału w kapitale,
spełnienia warunków związanych z przedmiotem działalności SCE.
3. 
Jeżeli statut tak przewiduje, można zwracać się do członków z wnioskiem o dodatkowe udziały w kapitale.
4. 
W siedzibie statutowej SCE prowadzi się alfabetyczną listę wszystkich członków, podającą ich adres oraz liczbę i, gdy jest to właściwe, kategorię posiadanych przez nich udziałów. Każda osoba mająca w tym bezpośredni uzasadniony interes może, na żądanie, przeglądać listę oraz uzyskać kopię całości lub części tej listy za pobraniem opłaty nieprzekraczającej kosztów administracyjnych.
5. 
Wszystkie zdarzenia mające wpływ na członkostwo lub prowadzące do odmiennego podzielenia, podwyższenia czy obniżenia kapitału, są wpisywane na liście członków, określonej w ust. 4, nie później niż w ciągu miesiąca po wystąpieniu zmiany.
6. 
Zdarzenia, określone w ust. 5, stają się skuteczne w stosunku do SCE lub osób trzecich, mających bezpośredni uzasadniony interes, dopiero w momencie wpisania ich na listę określoną w ust. 4.
7. 
Na żądanie wydaje się członkom pisemne potwierdzenie wpisu.
Artykuł  15

Utrata członkostwa

1. 
Utrata członkostwa następuje:
na skutek wypowiedzenia,
na skutek wykluczenia, z powodu dopuszczenia się przez członka poważnego naruszenia jego obowiązków lub działania na szkodę SCE,
jeżeli statut na to zezwala, wskutek przeniesieniu wszystkich posiadanych udziałów na innego członka lub osobę fizyczną lub osobę prawną, która uzyskuje członkostwo,
na skutek likwidacji, w przypadku członka niebędącego osobą fizyczną,
na skutek ogłoszenia upadłości,
z chwilą śmierci,
w każdym innym przypadku przewidzianym przez statut lub przepisy prawa Państwa Członkowskiego odnoszące się do spółdzielni, w którym SCE posiada swoją siedzibę statutową.
2. 
Członkowie, stanowiący mniejszość, która na walnym zgromadzeniu głosowała przeciwko zmianie statutu, w wyniku której:
i)
wprowadzono nowe zobowiązania w zakresie płatności lub innych świadczeń; lub
ii)
znacząco rozszerzono istniejące obowiązki członków; lub
iii)
wydłużono okres wypowiedzenia członkostwa w SCE do ponad 5 lat

mogą złożyć swoje wypowiedzenie w terminie dwóch miesięcy od podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.

W przypadkach określonych w akapicie pierwszym ppkt i) oraz ii) członkostwo ustaje z końcem bieżącego roku obrotowego, a w przypadku określonym w akapicie trzecim ppkt iii) - z upływem okresu wypowiedzenia, przewidzianego przed zmianą statutu. Zmiana statutu nie jest skuteczna w stosunku do takich członków. Na skutek wystąpienia powstaje po stronie członka roszczenie o wypłatę wniesionego wkładu, na zasadach określonych w art. 3 ust. 4 i art. 16.

3. 
Decyzja o wykluczeniu członka podejmowana jest przez organ administrujący lub organ zarządzający, po uprzednim wysłuchaniu członka. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji do walnego zgromadzenia.
Artykuł  16

Roszczenia finansowe członków w przypadku wypowiedzenia członkostwa lub wykluczenia

1. 
Z wyjątkiem przypadku przeniesienia udziałów, do którego stosuje się art. 3, utrata członkostwa powoduje powstanie roszczenia członka o wypłatę jego udziału, pomniejszonego proporcjonalnie o wszelkie straty w kapitale subskrybowanym SCE.
2. 
Kwoty, odliczane na podstawie ust. 1, obliczane są na podstawie bilansu rocznego sporządzonego za rok obrotowy, w którym powstało roszczenie o wypłatę.
3. 
Statut reguluje warunki i procedurę wypowiedzenia członkostwa oraz określa okres, maksymalnie trzyletni, w którym należy dokonać wypłaty udziału. Jednak w żadnym wypadku SCE nie może być zobowiązana do dokonania wypłaty udziału z powodu utraty członkostwa przed upływem sześciu miesięcy od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
4. 
Ustępy 1, 2 i 3 mają również zastosowanie w przypadku wypłaty jedynie części udziałów posiadanych przez członka.

ROZDZIAŁ  II

TWORZENIE

Sekcja  1

Przepisy ogólne

Artykuł  17

Prawo właściwe dla utworzenia

1. 
Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, powstanie SCE jest uregulowane przez prawo, które stosuje się do spółdzielni w Państwie Członkowskim, w którym SCE ma swoją statutową siedzibę.
2. 
Rejestracja SCE podlega ogłoszeniu, zgodnie z art. 12.
Artykuł  18

Nabycie osobowości prawnej

1. 
SCE nabywa osobowość prawną w dniu wpisu do rejestru określonego zgodnie z art. 11 ust. 1 w Państwie Członkowskim, w którym ma ona swoją siedzibę statutową.
2. 
Jeżeli przed zarejestrowaniem SCE zgodnie z art. 11 w jej imieniu dokonano jakichkolwiek czynności prawnych, a SCE nie przejmie po zarejestrowaniu zobowiązań, wynikających z tych czynności, to osoby fizyczne, spółki lub inne osoby prawne, które dokonały tych czynności, odpowiadają za nie solidarnie i bez ograniczeń, chyba że umowa stanowi inaczej.

Sekcja  2

Utworzenie przez połączenie

Artykuł  19

Procedury właściwe dla utworzenia przez połączenie

SCE może zostać utworzona poprzez połączenie przeprowadzone zgodnie z:

procedurą dotyczącą łączenia się przez przejęcie,
procedurą dotyczącą łączenia się przez utworzenie nowej osoby prawnej.

W przypadku łączenia się przez przejęcie, spółdzielnia przejmująca przyjmuje formę SCE. W przypadku łączenia się przez utworzenie nowej osoby prawnej, SCE będzie nowo powstała osoba prawna.

Artykuł  20

Prawo właściwe w przypadku połączenia

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej sekcji lub, w przypadku gdy jest to uregulowane częściowo w niniejszej sekcji, każda spółdzielnia uczestnicząca w utworzeniu SCE przez połączenie podlega przepisom właściwego dla siebie prawa Państwa Członkowskiego, stosowanego dołączenia się spółdzielni, a w przypadku braku takich przepisów, przepisom prawa stosowanym w odniesieniu do krajowego łączenia się spółek akcyjnych.

Artykuł  21

Podstawy sprzeciwu wobec połączenia

Przepisy prawa Państwa Członkowskiego mogą stanowić, że spółdzielnia podlegająca jego prawu nie może uczestniczyć w tworzeniu SCE przez połączenie, jeżeli jakikolwiek właściwy organ tego Państwa Członkowskiego sprzeciwi się temu przed wydaniem zaświadczenia, określonego w art. 29 ust. 2.

Sprzeciw taki jest dopuszczalny jedynie ze względu na interes publiczny. Na sprzeciw powinna przysługiwać możliwość wniesienia środka odwoławczego do sądu.

Artykuł  22

Warunki połączenia

1. 
Organy zarządzające lub organy administrujące łączących się spółdzielni sporządzają plan połączenia. Plan połączenia zawiera następujące informacje:
a)
firmę i statutową siedzibę każdej z łączących się spółdzielni wraz z proponowaną firmą i statutową siedzibą SCE;
b)
stosunek wymiany udziałów oraz ewentualnych dopłat. W razie braku udziałów określa się dokładny podział aktywów w przeliczeniu na udziały;
c)
zasady przyznania udziałów w SCE;
d)
termin, od którego udziały w SCE uprawniają do uczestnictwa w nadwyżkach finansowych oraz wszelkie zasady szczególne wpływające na to prawo;
e)
termin, od którego czynności łączących się spółdzielni traktowane będą dla celów rachunkowych jako podejmowane na rzecz SCE;
f) 3
 specjalne warunki lub przywileje związane z obligacjami lub papierami wartościowymi innymi niż akcje, które zgodnie z art. 64, nie nadają statusu członka;
g)
prawa, które zostały przyznane w SCE udziałowcom posiadającym szczególne uprawnienia oraz posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje lub proponowane w odniesieniu do nich działania;
h)
sposoby ochrony praw wierzycieli łączących się spółdzielni;
i)
wszelkie korzyści szczególne przyznawane biegłym, którzy badają plan połączenia, lub członkom organów administrujących, zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych łączących się spółdzielni;
j)
statut SCE;
k)
informacje na temat postępowania zmierzającego do zawarcia porozumienia o zaangażowaniu pracowników zgodnie z dyrektywą 2003/72/WE.
2. 
Łączące się spółdzielnie mogą umieścić w planie połączenia dodatkowe informacje.
3. 
Przepisy prawa, dotyczące planów połączenia, stosowane do spółek akcyjnych, stosuje się odpowiednio do transgranicznego połączenia się spółdzielni w celu utworzenia SCE.
Artykuł  23

Wyjaśnienie i uzasadnienie planu połączenia

Organ administrujący lub organ zarządzający każdej z łączących się spółdzielni sporządza na piśmie wyczerpujące sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające plan połączenia z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia, a w szczególności wyjaśniające i uzasadniające stosunek wymiany udziałów. Sprawozdanie wskazuje również wszelkie szczególne trudności związane z oceną.

Artykuł  24

Ogłoszenie

1. 
Prawo właściwe dla ogłoszenia planu połączenia się spółek akcyjnych stosuje się odpowiednio do każdej z łączących się spółdzielni, z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań przewidzianych przez prawo Państwa Członkowskiego, któremu podlega dana spółdzielnia.
2. 
W odniesieniu do każdej z łączących się spółdzielni ogłoszenie planu połączenia w krajowym dzienniku urzędowym musi zawierać następujące informacje:
a)
formę prawną, firmę i statutową siedzibę każdej z łączących się spółdzielni;
b)
wskazanie miejsca, w którym złożony został statut i wszystkie pozostałe dokumenty i informacje odnoszące się do każdej z łączących się spółdzielni, względnie wskazanie rejestru, w którym je złożono oraz numer wpisu w tym rejestrze;
c)
wskazanie zasad wykonywania praw wierzycieli danej spółdzielni, zgodnie z art. 28, oraz adresu, pod którym można bezpłatnie uzyskać wyczerpujące informacje na temat tych zasad;
d)
wskazanie zasad wykonywania praw członków danej spółdzielni, zgodnie z art. 28, oraz adresu, pod którym można bezpłatnie uzyskać wyczerpujące informacje na temat tych zasad;
e)
proponowaną firmę i siedzibę statutową SCE;
f)
warunki określające datę, z którą połączenie się stanie się skuteczne na podstawie art. 31.
Artykuł  25

Prawo do informacji

1. 
Każdy członek ma prawo, co najmniej na miesiąc przed zwołaniem walnego zgromadzenia, które ma podjąć uchwałę o połączeniu, do wglądu w siedzibie statutowej w następujące dokumenty:
a)
plan połączenia wymieniony w art. 22;
b)
roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności rocznej łączących się spółdzielni za ostatnie trzy lata obrotowe;
c)
sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z przepisami stosowanymi do krajowego łączenia się spółek akcyjnych, jeżeli przepisy te przewidują sporządzanie takiego sprawozdania;
d)
sprawozdanie biegłych, sporządzone zgodnie z art. 26, dotyczące wartości udziałów, jakie mają zostać przyznane łączącym się spółdzielniom w zamian za aktywa, lub dotyczące stosunku wymiany udziałów;
e)
sprawozdanie organów administrujących lub organów zarządzających spółdzielni, sporządzone zgodnie z art. 23.
2. 
Każdy członek może na żądanie otrzymać bezpłatną kopię pełnego tekstu lub wyciągu z tekstu dokumentów określonych w ust. 1.
Artykuł  26

Sprawozdanie niezależnych biegłych

1. 
Każda z łączących się spółdzielni wyznacza, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 6, biegłego lub biegłych, którzy badają plan połączenia i sporządzają dla członków pisemne sprawozdanie z tego badania.
2. 
Jeżeli zezwalają na to przepisy prawa Państw Członkowskich, którym podlegają łączące się spółdzielnie, może zostać sporządzone jedna opinia, odnosząca się do wszystkich spółdzielni.
3. 
Przepisy stosowane do łączenia się spółek akcyjnych, odnośnie do praw i obowiązków biegłych, stosuje się odpowiednio do łączenia się spółdzielni.
Artykuł  27

Zatwierdzenie planu połączenia

1. 
Plan połączenia musi zostać zatwierdzony przez walne zgromadzenie każdej z łączących się spółdzielni.
2. 
Decyzję dotyczącą zaangażowania pracowników w SCE podejmuje się zgodnie z dyrektywą 2003/72/WE. Walne zgromadzenie każdej z łączących się spółdzielni może zastrzec dla siebie prawo uzależnienia dokonania rejestracji SCE od wyraźnego zatwierdzenia takiego porozumienia przez walne zgromadzenie.
Artykuł  28

Prawo właściwe dla utworzenia przez połączenie

1. 
Prawo Państwa Członkowskiego, któremu podlega każda z łączących się spółdzielni stosuje się tak, jak w przypadku łączenia się spółek akcyjnych, uwzględniając międzynarodowy charakter połączenia, w odniesieniu do ochrony interesów:
wierzycieli łączących się spółdzielni,
posiadaczy obligacji łączących się spółdzielni.
2. 
Każde Państwo Członkowskie może w stosunku do łączących się spółdzielni, które podlegają jego prawu, przyjąć przepisy w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony członkom, którzy wyrazili sprzeciw wobec łączenia się spółdzielni.
Artykuł  29

Kontrola połączenia

1. 
Kontrola legalności połączenia jest przeprowadzana w części postępowania dotyczącej każdej z łączących się spółdzielni zgodnie z prawem właściwym dla łączenia się spółdzielni w Państwie Członkowskim, którego prawu podlega spółdzielnia, a w braku takich przepisów - zgodnie z prawem właściwym dla krajowego łączenia się spółek akcyjnych w danym Państwie Członkowskim.
2. 
W każdym z zainteresowanych Państw Członkowskich sąd, notariusz lub inny właściwy organ wydaje zaświadczenie, potwierdzające w sposób niebudzący wątpliwości, dokonanie wszelkich czynności i formalności wymaganych przed przeprowadzeniem połączenia.
3. 
Jeżeli prawo Państwa Członkowskiego, któremu podlega łącząca się spółdzielnia, przewiduje procedurę kontroli i zmian w odniesieniu do stosunku wymiany udziałów lub procedurę ustalania wysokości spłaty dla członków mniejszościowych, która nie wstrzymuje wpisu połączenia do rejestru, to procedurę tę stosuje się tylko w przypadku gdy pozostałe łączące się spółdzielnie, znajdujące się w Państwach Członkowskich, których prawo nie przewiduje takiej procedury, wyraźnie zaakceptują, przy zatwierdzaniu planu połączenia zgodnie z art. 27 ust. 1, uprawnienie członków tej łączącej się spółdzielni do skorzystania z takiej procedury. W takich przypadkach, sąd, notariusz lub inny właściwy organ może wydać zaświadczenie określone w ust. 2, nawet jeżeli taka procedura została już wszczęta. Zaświadczenie musi jednakże zawierać wzmiankę o wszczęciu takiej procedury. Orzeczenie wydane w tym postępowaniu jest wiążące dla przejmującej spółdzielni i jej członków.
Artykuł  30

Kontrola legalności połączenia

1. 
Kontrola legalności połączenia, w części postępowania dotyczącej dokonania połączenia i utworzenia SCE, przeprowadzana jest przez sąd, notariusza lub inny właściwy organ w Państwie Członkowskim przyszłej siedziby statutowej SCE, który może badać ten aspekt legalności połączenia spółdzielni, a w przypadku braku odpowiednich przepisów - ten aspekt legalności połączenia spółek akcyjnych.
2. 
W tym celu każda z łączących się spółdzielni przedkłada właściwemu organowi zaświadczenie określone w art. 29 ust. 2 w terminie sześciu miesięcy od jego wydania, wraz z kopią planu połączenia zatwierdzonego przez taką spółdzielnię.
3. 
Organ określony w ust. 1 kontroluje w szczególności, czy łączące się spółdzielnie zatwierdziły plan połączenia w takim samym brzmieniu oraz czy porozumienie dotyczące zaangażowania pracowników zostało zawarte zgodnie z dyrektywą 2003/72/WE.
4. 
Organ ten kontroluje również, czy SCE została utworzona zgodnie z wymaganiami prawa Państwa Członkowskiego, w którym ma ona swoją siedzibę statutową.
Artykuł  31

Rejestracja połączenia

1. 
Połączenie spółdzielni i jednoczesne utworzenie SCE stają się skuteczne z dniem wpisu SCE do rejestru zgodnie z art. 11 ust. 1.
2. 
SCE nie może zostać zarejestrowana przed dopełnieniem czynności określonych w art. 29 i 30.
Artykuł  32

Ogłoszenie

W przypadku każdej z łączących się spółdzielni przeprowadzenie połączenia podlega ogłoszeniu tak, jak przewiduje to prawo Państwa Członkowskiego właściwe dla łączenia się spółek akcyjnych.

Artykuł  33

Skutki połączenia

1. 
Połączenie przeprowadzone zgodnie z art. 19 akapit pierwszy tiret pierwsze wywołuje z mocy prawa i równocześnie następujące skutki:
a)
wszystkie aktywa i pasywa każdej z przejmowanych spółdzielni przechodzą na osobę prawną przejmującą;
b)
członkowie przejmowanej spółdzielni stają się członkami osoby prawnej przejmującej;
c)
przejęte spółdzielnie przestają istnieć;
d)
osoba prawna przejmująca przyjmuje formę SCE.
2. 
Połączenie przeprowadzone zgodnie z art. 19 akapit pierwszy tiret drugie wywołuje z mocy prawa i równocześnie następujące skutki:
a)
wszystkie aktywa i pasywa łączących się spółdzielni przechodzą na SCE;
b)
członkowie łączących się spółdzielni stają się członkami SCE;
c)
łączące się spółdzielnie przestają istnieć.
3. 
Jeżeli, w przypadku łączenia się spółdzielni, prawo Państwa Członkowskiego wymaga dopełnienia wszelkich szczególnych formalności, aby przeniesienie określonych aktywów, praw i zobowiązań łączących się spółdzielni stało się skuteczne wobec osób trzecich, to formalności te nadal obowiązują i muszą zostać dopełnione albo przez łączące się spółdzielnie, albo przez SCE po jej zarejestrowaniu.
4. 
Istniejące w dniu rejestracji SCE prawa i obowiązki spółdzielni uczestniczących w połączeniu, dotyczące warunków zatrudnienia, wynikających z prawa krajowego, praktyk i indywidualnych umów o pracę lub stosunków pracy, przechodzą na SCE w momencie jej zarejestrowania.

Przepis akapitu pierwszego nie stosuje się do prawa przedstawicieli pracowników do uczestniczenia, zgodnie z art. 59 ust. 4, w walnych zgromadzeniach, zgromadzeniach sektorowych lub zgromadzeniach sekcji.

5. 
Po rejestracji połączenia SCE informuje niezwłocznie członków przejętej spółdzielni o tym, że zostali oni wpisani na listę członków oraz o liczbie posiadanych przez nich udziałów.
Artykuł  34

Legalność połączenia

1. 
Połączenie w rozumieniu art. 2 ust. 1 tiret czwarte nie może zostać uznane za nieważne po zarejestrowaniu SCE.
2.  4
 Brak kontroli legalności połączenia zgodnie z art. 29 i 30 może stanowić powód rozwiązania SCE, zgodnie z art. 73.

Sekcja  3

Przekształcenie istniejącej spółdzielni w SCE

Artykuł  35

Procedury właściwe dla utworzenia przez przekształcenie

1. 
Bez uszczerbku dla przepisów art. 11 przekształcenie spółdzielni w SCE nie skutkuje rozwiązaniem spółdzielni ani utworzeniem nowej osoby prawnej.
2. 
Siedziba statutowa nie może w związku z przekształceniem zostać przeniesiona do innego Państwa Członkowskiego na podstawie art. 7.
3. 
Organ administrujący lub zarządzający przekształcanej spółdzielni sporządza plan przekształcenia oraz sprawozdanie, wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przekształcenia, jak również jego skutki dla zatrudnienia, oraz wskazujące na konsekwencje przyjęcia formy SCE dla członków i pracowników.
4. 
Plan przekształcenia podlega ogłoszeniu według procedury określonej przez prawo każdego z Państw Członkowskich przynajmniej na miesiąc przed walnym zgromadzeniem, zwołanym w celu podjęcia uchwały o przekształceniu spółdzielni.
5. 
Przed walnym zgromadzeniem, określonym w ust. 6, niezależny biegły lub biegli, wyznaczeni lub dopuszczeni, zgodnie z przepisami prawa krajowego, przez sąd lub organ administracyjny Państwa Członkowskiego, któremu podlega przekształcana spółdzielnia, zaświadczają odpowiednio, zgodność z przepisami art. 22 ust. 1 lit. b).
6. 
Walne zgromadzenie przekształcanej spółdzielni zatwierdza plan przekształcenia wraz ze statutem SCE.
7. 
Państwa Członkowskie mogą uzależnić przekształcenie od zatwierdzenia go jednomyślnie lub w głosowaniu kwalifikowaną większością przez organ kontrolny spółdzielni, w którym przewidziane jest uczestnictwo pracowników.
8. 
Istniejące w dniu rejestracji prawa i obowiązki przekształcanej spółdzielni, dotyczące indywidualnych i ogólnych warunków zatrudnienia, wynikających z prawa krajowego, praktyk i indywidualnych umów o pracę lub stosunków pracy, przechodzą w momencie zarejestrowania na SCE.

ROZDZIAŁ  III

STRUKTURA SCE

Artykuł  36

Struktura organów

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, organami SCE są:

a)
walne zgromadzenie; oraz
b)
organ nadzorczy i organ zarządzający (system dualistyczny) albo organ administrujący (system monistyczny), w zależności od formy przyjętej w statucie.

Sekcja  1

System dualistyczny

Artykuł  37

Funkcje organu zarządzającego oraz powoływanie jego członków

1. 
Organ zarządzający prowadzi sprawy SCE na własną odpowiedzialność oraz reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi oraz przed sądami. Państwo Członkowskie może postanowić, że dyrektor wykonawczy prowadzi sprawy bieżące związane z zarządzaniem na własną odpowiedzialność, na tych samych zasadach, jakie są przewidziane w przypadku spółdzielni mających statutową siedzibę na terytorium tego Państwa Członkowskiego.
2. 
Członek lub członkowie organu zarządzającego są powoływani i odwoływani przez organ nadzorczy.

Jednakże Państwo Członkowskie może wymagać lub zezwolić na określenie w statucie, aby członek lub członkowie organu zarządzającego byli powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie na tych samych warunkach, które przewidziane są w spółdzielniach mających statutową siedzibę na terytorium tego Państwa Członkowskiego.

3. 
Nie można być jednocześnie członkiem organu zarządzającego i nadzorczego tej samej SCE. Jednakże organ nadzorczy może wyznaczyć jednego ze swych członków do wykonywania obowiązków członka organu zarządzającego, jeżeli funkcja ta jest nieobsadzona. W tym okresie funkcje tej osoby jako członka organu nadzorczego ulegają zawieszeniu. Państwo Członkowskie może przewidzieć ograniczenie czasowe.
4. 
Liczbę członków organu zarządzającego lub zasady jej wyznaczania określa statut SCE. Jednakże Państwa Członkowskie mogą określić liczbę maksymalną lub minimalną.
5. 
Jeżeli prawo danego Państwa Członkowskiego nie zawiera żadnych przepisów dotyczących systemu dualistycznego w odniesieniu do spółdzielni, mającej statutową siedzibę na terytorium tego Państwa Członkowskiego, państwo to może wydać odpowiednie przepisy w odniesieniu do SCE.
Artykuł  38

Przewodniczenie w organie zarządzającym oraz zwoływanie posiedzeń

1. 
Organ zarządzający wybiera przewodniczącego spośród swoich członków, zgodnie ze statutem.
2. 
Przewodniczący zwołuje posiedzenie organu zarządzającego, na zasadach przewidzianych w statucie, z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków. Wniosek taki musi podawać powody zwołania posiedzenia. Jeżeli nie uwzględniono wniosku w terminie 15 dni, posiedzenie organu zarządzającego może być zwołane przez członka, względnie członków, którzy złożyli wniosek.
Artykuł  39

Funkcje organu nadzorczego oraz powoływanie jego członków

1. 
Organ nadzorczy sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw przez organ zarządzający. Organ ten nie jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw SCE. Organ nadzoru nie jest uprawniony do reprezentowania SCE w stosunkach z osobami trzecimi. Reprezentuje on jednak SCE w stosunkach z organem zarządzającym lub członkami tego organu, w postępowaniach sądowych lub przy zawieraniu umów.
2. 
Członkowie organu nadzorczego są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie. Jednakże członkowie pierwszego organu nadzorczego mogą być powołani przez statut. Nie narusza to ewentualnego porozumienia dotyczącego zaangażowania pracowników, zwartego zgodnie z dyrektywą 2003/72/WE.
3. 
Członkowie niebędący użytkownikami mogą obsadzić nie więcej niż jedną czwartą ogólnej liczby stanowisk w organie nadzorczym.
4. 
Liczba członków organu nadzorczego lub zasady jej wyznaczania określa statut SCE. Jednakże Państwa Członkowskie mogą określić liczbę członków lub skład organu nadzorczego bądź minimalną i/lub maksymalną liczbę członków organu nadzorczego SCE, mającej swoją statutową siedzibę terytorium danego Państwa Członkowskiego.
Artykuł  40

Prawo do informacji

1. 
Organ zarządzający informuje organ nadzorczy przynajmniej raz na trzy miesiące o stanie spraw SCE i jej przewidywanym rozwoju, uwzględniając przy tym informacje odnoszące się do przedsiębiorstw kontrolowanych przez SCE, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację SCE.
2. 
Poza okresowymi informacjami, określonymi w ust. 1, organ zarządzający niezwłocznie przekazuje organowi nadzorczemu informacje na temat zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na sytuację SCE.
3. 
Organ nadzorczy może żądać od organu zarządzającego udzielenia wszelkiego rodzaju informacji, jakie mogą być niezbędne do sprawowania nadzoru zgodnie z art. 39 ust. 1. Państwo Członkowskie może ustalić, że każdy członek organu nadzorczego ma prawo skorzystać z takiego uprawnienia.
4. 
Organ nadzorczy może podjąć lub zlecić przeprowadzenie kontroli niezbędnej do wykonywania jego obowiązków.
5. 
Każdy z członków organu nadzorczego ma prawo zapoznać się ze wszystkimi informacjami przekazywanymi temu organowi.
Artykuł  41

Przewodniczenie w organie nadzorczym oraz zwoływanie posiedzeń

1. 
Organ nadzorczy wybiera przewodniczącego spośród swych członków. Jeżeli połowa członków organu nadzorczego została powołana przez pracowników, tylko członek powołany przez walne zgromadzenie może być wybrany na przewodniczącego.
2. 
Przewodniczący zwołuje posiedzenia organu nadzorczego na zasadach przewidzianych w statucie, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków organu nadzorczego, lub na wniosek organu zarządzającego. Wniosek taki musi podawać powody zwołania posiedzenia. Jeżeli nie uwzględniono wniosku w terminie 15 dni, posiedzenie organu nadzorczego może być zwołane przez osoby, które złożyły wniosek.

Sekcja  2

System monistyczny

Artykuł  42

Funkcje organu administrującego oraz powoływanie jego członków

1. 
Organ administrujący prowadzi sprawy SCE oraz reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi oraz przed sądami. Państwo Członkowskie może postanowić, że dyrektor wykonawczy prowadzi sprawy bieżące związane z zarządzaniem, na tych samych zasadach, jakie są przewidziane w przypadku spółdzielni mających statutową siedzibę na terytorium tego Państwa Członkowskiego.
2. 
Liczba członków organu administrującego lub zasady jej wyznaczania określa statut SCE. Jednakże Państwa Członkowskie mogą ustalić minimalną oraz, gdzie jest to niezbędne, maksymalną liczbę członków. Wśród członków organu administrującego, nie więcej niż jedna czwarta miejsc może być zajmowana przez członków niebędących użytkownikami.

Jednakże organ administrujący musi składać się z przynajmniej trzech członków, w przypadku gdy przewidziane jest uczestnictwo pracowników zgodnie z dyrektywą 2003/72/WE.

3. 
Członkowie organu administrującego, oraz, jeżeli statut tak stanowi, również ich zastępcy, są powoływani przez walne zgromadzenie. Członkowie pierwszego organu administrującego mogą być powołani przez statut. Nie narusza to ewentualnego porozumienia dotyczącego zaangażowania pracowników, zawartego zgodnie z dyrektywą 2003/72/WE.
4. 
Jeżeli prawo Państwa Członkowskiego nie zawiera żadnych przepisów dotyczących systemu monistycznego w odniesieniu do spółdzielni, mających statutową siedzibę na jego terytorium, państwo to może wydać odpowiednie przepisy w odniesieniu do SCE.
Artykuł  43

Odstępy czasu pomiędzy kolejnymi posiedzeniami oraz prawo do informacji

1. 
Organ administrujący odbywa posiedzenia w terminach określonych w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące, w celu omówienia spraw SCE i jej przewidywanego rozwoju uwzględniając przy tym, w zależności od okoliczności, wszelkie informacje dotyczące przedsiębiorstw kontrolowanych przez SCE, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację SCE.
2. 
Każdy członek organu administrującego ma prawo zapoznać się z wszystkimi sprawozdaniami, dokumentami i informacjami przekazywanymi temu organowi.
Artykuł  44

Przewodniczenie w organie administrującym oraz zwoływanie jego posiedzeń

1. 
Organ administrujący wybiera przewodniczącego spośród swych członków. Jeżeli połowa członków organu administrującego została powołana przez pracowników, tylko członek powołany przez walne zgromadzenie może być wybrany na przewodniczącego.
2. 
Przewodniczący zwołuje posiedzenia organu administrującego na zasadach przewidzianych w statucie, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków organu administrującego. Wniosek taki musi podawać powody zwołania posiedzenia. Jeżeli nie uwzględniono wniosku w terminie 15 dni, posiedzenie organu administrującego może być zwołane przez osoby, które złożyły wniosek.

Sekcja  3

Przepisy wspólne dla systemu monistycznego i dualistycznego

Artykuł  45

Kadencja

1. 
Członkowie organów SCE są powoływani na okres określony w statucie, nie dłuższy niż sześć lat.
2. 
Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń ustanowionych w statucie, członkowie mogą być powołani ponownie jednokrotnie lub wielokrotnie, na okres ustalony zgodnie z ust. 1.
Artykuł  46

Warunki członkostwa

1. 
Statut SCE może postanawiać, że spółka, w rozumieniu art. 48 Traktatu, może zostać członkiem jednego z organów SCE, jeżeli prawo, które stosuje się do spółdzielni w Państwie Członkowskim, w którym mieści się statutowa siedziba SCE, nie stanowi inaczej.

Spółka taka wyznacza osobę fizyczną do wykonywania funkcji w danym organie. Do takiego przedstawiciela stosują się takie same warunki i obowiązki, jak gdyby był on osobiście członkiem danego organu.

2. 
Członkiem organu SCE ani przedstawicielem członka w rozumieniu ust. 1 nie może być osoba, która:
zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE, nie może należeć do organu zarządzającego, nadzorczego lub administrującego spółdzielni, podlegającej prawu tego państwa, lub
na skutek orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej, wydanych w Państwie Członkowskim, nie może należeć do organu zarządzającego, nadzorczego lub administrującego spółdzielni, podlegającej prawu Państwa Członkowskiego.
3. 
Statut SCE może, zgodnie z prawem, które stosuje się do spółdzielni w Państwie Członkowskim, w którym mieści się siedziba SCE, ustanowić specjalne warunki, jakie muszą spełniać członkowie reprezentujący organ administrujący.
Artykuł  47

Reprezentacja i odpowiedzialność SCE

1. 
Jeśli SCE jest reprezentowana zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 42 ust. 1 przez dwóch lub więcej członków, ich reprezentacja jest łączna, o ile statut, w sposób zgodny z prawem Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba statutowa SCE, nie stanowi inaczej. Postanowienie takie jest skuteczne w stosunku do osób trzecich, jeżeli zostało ogłoszone zgodnie z art. 11 ust. 5 i art. 12.
2. 
Czynności dokonywane przez organy SCE wiążą ją w stosunku do osób trzecich, nawet jeżeli czynności te nie są zgodne z przedmiotem działalności SCE, chyba że wykraczają one poza kompetencje przyznane lub które mogą zostać przyznane tym organom, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE.

Państwa Członkowskie mogą jednakże przewidzieć, że SCE nie będzie związana czynnościami wykraczającymi poza przedmiot jej działalności, jeśli wykaże, że osoba trzecia wiedziała lub w zaistniałych okolicznościach mogła wiedzieć, iż czynności te wykraczają poza przedmiot działalności SCE, przy czym ogłoszenie statutu nie jest tu wystarczającym dowodem.

3. 
Kompetencje lub ograniczenia kompetencji organów SCE, wynikające ze statutu lub uchwały właściwego organu, nie mogą być nigdy skuteczne w stosunku do osób trzecich, nawet jeżeli zostały ogłoszone.
4. 
Państwo Członkowskie może przewidzieć, że uprawnienie do reprezentowania SCE może być przeniesione, zgodnie z postanowieniem statutu, na jedną bądź na kilka osób działających łącznie. Prawo danego państwa może określać skuteczność takiego postanowienia w stosunku do osób trzecich, na wypadek ogólnego uprawnienia do reprezentowania. Skuteczność takiego postanowienia względem osób trzecich reguluje art. 12.
Artykuł  48

Działania wymagające zgody

1. 
Statut SCE wymienia rodzaje czynności wymagające:
w systemie dualistycznym - upoważnienia organu zarządzającego przez organ nadzorczy lub walne zgromadzenie,
w systemie monistycznym - wyraźnej uchwały organu administrującego lub upoważnienia przez walne zgromadzenie.
2. 
Ustęp 1 stosuje się bez uszczerbku dla art. 47.
3. 
Jednakże Państwa Członkowskie mogą określić rodzaje czynności oraz organ uprawniony do udzielenia upoważnienia, które muszą być określone w statucie SCE, zarejestrowanej na terytorium danego Państwa Członkowskiego, bądź mogą przewidzieć, że w systemie dualistycznym organ nadzorczy sam może określać rodzaje czynności, do których dokonania potrzebne jest upoważnienie.
Artykuł  49

Poufność

Członkowie organów SCE są zobowiązani, nawet po zakończeniu sprawowania funkcji, do nieujawniania jakichkolwiek posiadanych informacji dotyczących SCE, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom spółdzielni lub jej członków, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ujawnienie jest wymagane lub dopuszczone przez przepisy prawa krajowego stosowanego do spółdzielni lub spółek lub gdy jest to uzasadnione interesem publicznym.

Artykuł  50

Podejmowanie uchwał przez organy

1. 
O ile statut lub niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, wewnętrzne przepisy dotyczące kworum oraz podejmowania uchwał przez organy SCE są następujące:
a)
kworum: co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania musi być obecna lub reprezentowana;
b)
podejmowanie uchwał: większością głosów członków uprawnionych do głosowania, obecnych lub reprezentowanych.

Nieobecni członkowie mogą uczestniczyć w podejmowaniu uchwał w ten sposób, że udzielą pełnomocnictwa innemu członkowi lub innemu równocześnie powołanemu zastępcy członka.

2. 
O ile statut nie stanowi inaczej, przewodniczący właściwego organu ma głos rozstrzygający w przypadku równości głosów. Jednakże statut nie może stanowić inaczej, jeżeli organ nadzorczy składa się w połowie z przedstawicieli pracowników.
3. 
W przypadku gdy jest przewidziane uczestnictwo pracowników, zgodne z dyrektywą 2003/72/WE, Państwo Członkowskie może ustalić, że kworum i podejmowanie decyzji organu nadzorczego, w drodze odstępstwa od przepisów określonych w ust. 1 i 2, podlega przepisom stosowanym, na tych samych zasadach, do spółdzielni podlegających prawu danego Państwa Członkowskiego.
Artykuł  51

Odpowiedzialność cywilna

Członkowie organu zarządzającego, nadzorczego lub administrującego SCE odpowiadają, zgodnie z przepisami stosowanymi do spółdzielni w Państwie Członkowskim, w którym mieści się siedziba statutowa SCE, za szkody poniesione przez SCE, na skutek naruszenia przez nich obowiązków, ustawowych, statutowych lub innych.

Sekcja  4

Walne zgromadzenie

Artykuł  52

Kompetencje

Walne zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przez:

a)
niniejsze rozporządzenie; lub
b)
prawo Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE, przyjęte w celu wykonania dyrektywy 2003/72/WE.

Ponadto uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do kompetencji walnego zgromadzenia spółdzielni podlegającej prawu Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE, przez przepisy tego Państwa Członkowskiego lub przez postanowienia statutu SCE, zgodnie z tymi przepisami.

Artykuł  53

Przebieg walnego zgromadzenia

Bez naruszenia zasad ustanowionych w niniejszej sekcji, w odniesieniu do organizacji i przebiegu walnego zgromadzenia, jak również do procedury głosowania, stosuje się przepisy prawne obowiązujące dla spółdzielni w Państwie Członkowskim, w którym mieści się statutowa siedziba SCE.

Artykuł  54

Odbywanie walnych zgromadzeń

1. 
Walne zgromadzenie SCE odbywa się nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, chyba że prawo Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE, obowiązujące dla spółdzielni, prowadzących ten sam rodzaj działalności co SCE, przewiduje konieczność częstszego odbywania zgromadzeń. Jednakże Państwo Członkowskie może przewidzieć, że pierwsze walne zgromadzenie może się odbyć w terminie 18 miesięcy od utworzenia SCE.
2. 
Walne zgromadzenie może zostać zwołane w każdym czasie przez organ zarządzający, administrujący, nadzorczy lub inny organ lub właściwy organ państwowy, zgodnie z prawem krajowym stosowanym do spółdzielni w Państwie Członkowskim, w którym mieści się siedziba statutowa SCE. Organ zarządzający jest zobowiązany do zwołania walnego zgromadzenia na wniosek organu nadzorczego.
3. 
Porządek obrad walnego zgromadzenia, które odbywa się po zakończeniu roku obrotowego musi obejmować co najmniej jako jeden z punktów zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwałę w sprawie podziału zysków.
4. 
Walne zgromadzenie może w trakcie posiedzenia podjąć uchwałę o odbyciu kolejnego posiedzenia, ustalić jego datę i porządek obrad.
Artykuł  55

Walne zgromadzenie zwoływane przez mniejszość członków

Członkowie SCE, w liczbie co najmniej 5.000 lub posiadający co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów, mogą żądać zwołania walnego zgromadzenia SCE i ustalenia jego porządku obrad. Statut może przewidywać niższe progi.

Artykuł  56

Zawiadomienie o zgromadzeniu

1. 
Walne zgromadzenie jest zwoływane w drodze pisemnego zawiadomienia, przesłanego jakimikolwiek dostępnymi środkami, każdej z osób uprawnionych do wzięcia w nim udziału, zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 oraz postanowieniami statutu. Wydrukowanie zawiadomienia w oficjalnym wewnętrznym publikatorze SCE traktowane jest jako dokonanie zawiadomienia.
2. 
Zawiadomienie zawiera co najmniej następujące informacje:
nazwę i statutową siedzibę SCE,
miejsce, dzień i godzinę zgromadzenia,
rodzaj walnego zgromadzenia, zależnie od okoliczności,
porządek obrad, wraz z informacją o poszczególnych punktach porządku obrad oraz o proponowanych uchwałach.
3. 
Okres między datą wysłania zawiadomienia, określonego w ust. 1, a datą pierwszego posiedzenia walnego zgromadzenia musi wynosić co najmniej 30 dni. Jednakże w nagłych wypadkach okres ten może zostać skrócony do 15 dni. W przypadkach, w których znajduje zastosowanie art. 61 ust. 4 dotyczący kworum, czas pomiędzy pierwszym i drugim posiedzeniem walnego zgromadzenia posiadającego ten sam porządek obrad może zostać skrócony, gdy jest to zgodne z prawem Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się statutowa siedziba SCE.
Artykuł  57

Wprowadzenie nowych punktów do porządku obrad

Członkowie SCE, w liczbie co najmniej 5.000 lub posiadający co najmniej 10 % ogólnej liczby głosów, mogą żądać wprowadzenia jednego lub więcej punktów porządku obrad walnego zgromadzenia. Statut może przewidywać niższe progi.

Artykuł  58

Obecność i pełnomocnictwa

1. 
Każdy członek jest uprawniony do wypowiadania się i do głosowania nad każdym z punktów porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
2. 
Członkowie organów SCE oraz posiadacze papierów wartościowych w rozumieniu art. 64, innych niż udziały, jak też obligacji oraz, jeżeli statut tak stanowi, wszystkie inne osoby uprawnione do tego na mocy prawa państwa, w którym mieści się statutowa siedziba SCE, mogą brać udział w walnym zgromadzeniu bez prawa głosu.
3. 
Członkowie posiadający prawo głosu mogą być reprezentowani na walnym zgromadzeniu przez pełnomocników, w zakresie przewidzianym przez statut.

Statut określa maksymalną liczbę osób, uprawnionych do głosowania, które może reprezentować pełnomocnik.

4. 
Statut może przewidywać oddawanie głosów w formie pisemnej lub elektronicznej. Statut reguluje szczegóły takiego sposobu oddawania głosów.
Artykuł  59

Prawo głosu

1. 
Każdy członek SCE posiada jeden głos niezależnie od liczby posiadanych udziałów.
2. 
Statut może przewidywać przyznanie członkowi określonej liczby głosów, uzależnionej od jego zaangażowania w działalność spółdzielni, innego niż udział kapitałowy, jeżeli zezwala na to prawo Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE. Liczba przyznanych członkowi dodatkowych głosów nie może przekroczyć, w zależności od tego, która z wymienionych wielkości jest mniejsza, pięciu głosów lub 30 % wszystkich głosów.

W przypadku SCE prowadzącej działalność finansową lub ubezpieczeniową, statut może przewidywać, że przyznanie dodatkowych głosów jest uzależnione od zaangażowania członka w działalność spółdzielni, również w postaci udziału kapitałowego, jeżeli prawo Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE, na to zezwala. Liczba przyznanych członkowi dodatkowych głosów nie może przekroczyć, w zależności od tego, która z wymienionych wielkości jest mniejsza, pięciu głosów lub 20 % wszystkich głosów.

W przypadku SCE, których członkami są w większości spółdzielnie, statut może przewidywać, że liczba przyznanych dodatkowych głosów uzależniona jest od zaangażowania członków w działalność spółdzielni, również w postaci udziału kapitałowego w SCE, i/lub od liczby członków spółdzielni członkowskich, jeżeli prawo Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE na to zezwala.

3. 
W odniesieniu do prawa głosu, które statut może przyznać członkom niebędącym użytkownikami (inwestorom), SCE podlega prawu Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę statutową. Jednakże w żadnym wypadku członkowie niebędący użytkownikami (inwestorzy) nie mogą posiadać łącznie więcej niż 25 % wszystkich głosów.
4. 
Statut SCE może przewidywać prawo udziału przedstawicieli pracowników w walnych zgromadzeniach lub w zgromadzeniach sektorowych i zgromadzeniach sekcji, jeśli w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prawo Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE na to zezwala., pod warunkiem że przedstawiciele pracowników nie reprezentują na takim zebraniu więcej niż 15 % ogólnej liczby głosów. Prawo to wygasa w przypadku przeniesienia statutowej siedziby SCE do Państwa Członkowskiego, którego prawo nie przewiduje tego rodzaju udziału.
Artykuł  60

Prawo do informacji

1. 
Organ zarządzający lub organ administrujący jest obowiązany do udzielenia każdemu członkowi, który tego zażąda na walnym zgromadzeniu, informacji o sprawach SCE, dotyczących tych pozycji porządku obrad, w sprawie których walne zgromadzenie może podejmować uchwały, zgodnie z art. 61 ust. 1. Informacji w dopuszczalnym zakresie udziela się są na tym walnym zgromadzeniu.
2. 
Organ zarządzający lub organ administrujący może odmówić udzielenia informacji jedynie w przypadku gdy:
mogłoby to poważnie zaszkodzić SCE,
naruszałoby to ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy.
3. 
Członek, któremu odmówiono udzielenia informacji, może zażądać, aby jego pytanie oraz przyczyny odmowy udzielenia informacji zostały zapisane w protokole walnego zgromadzenia.
4. 
W terminie 10 dni poprzedzających walne zgromadzenie zwoływane na okoliczność zamknięcia roku obrotowego członkowie mogą przeglądać bilans, rachunek zysków i strat, wraz z załącznikami, sprawozdanie zarządu, wyniki audytu finansowego przeprowadzonego przez osobę, której go zlecono oraz, w przypadku spółki dominującej w rozumieniu dyrektywy 83/349/EWG, skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Artykuł  61

Podejmowanie uchwał

1. 
Walne zgromadzenie może podejmować uchwały w kwestiach wynikających z porządku obrad. Walne zgromadzenie może również obradować i podejmować uchwały dotyczące wprowadzenia do porządku obrad zgromadzenia kwestii zaproponowanych przez mniejszość członków, zgodnie z art. 57.
2. 
Walne zgromadzenie podejmuje uchwały większością ważnych głosów oddanych przez członków obecnych lub reprezentowanych.
3. 
Statut określa wymogi dotyczące kworum i większości, które są stosowane podczas zwyczajnych walnych zgromadzeń.

Jeżeli statut SCE przewiduje możliwość przyjmowania członków inwestorów (niebędących użytkownikami) lub przyznania głosów, których ilość zależy od wielkości wkładu kapitałowego w SCE prowadzącej działalność finansową lub ubezpieczeniową, to musi on również określać szczególne wymogi dotyczące kworum, odnoszące się do członków innych niż członkowie-inwestorzy (niebędący użytkownikami) lub członków, którzy posiadają prawo głosu przyznane niezależnie od wielkości wkładu kapitałowego w SCE prowadzącej działalność finansową lub ubezpieczeniową. Państwa Członkowskie mogą określać minimalną treść tych szczególnych przepisów, w odniesieniu do SCE, które mają swoją statutową siedzibę na jego terytorium.

4. 
Wymóg dotyczący kworum w przypadku walnego zgromadzenia, na którym ma zostać uchwalona zmiana statutu, jest tylko wtedy spełniony, jeśli członkowie obecni lub reprezentowani na pierwszym posiedzeniu stanowią co najmniej połowę wszystkich członków, którzy znajdują się na liście członków, w dniu zwołania walnego zgromadzenia. W przypadku zwołania drugiego posiedzenia, mającego ten sam porządek obrad, kworum nie jest wymagane.

W przypadkach przewidzianych w akapicie pierwszym walne zgromadzenie podejmuje uchwały większością co najmniej dwóch trzecich ważnych głosów, chyba że prawo właściwe dla spółdzielni w Państwie Członkowskim, w którym znajduje się statutowa siedziba SCE, wymaga wyższej większości.

Artykuł  62

Protokół

1. 
Z każdego posiedzenia walnego zgromadzenia sporządzany jest protokół. Musi on zawierać co najmniej następujące informacje:
miejsce i datę zgromadzenia,
podjęte uchwały,
wyniki głosowań.
2. 
Do protokołu dołączane są: lista obecności, dokumenty dotyczące zwołania walnego zgromadzenia oraz udostępnione członkom materiały, dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad.
3. 
Protokół i dołączone do niego dokumenty są przechowywane przez okres co najmniej pięciu lat. Każdy z członków może na żądanie i nieodpłatnie uzyskać kopie protokołu i dołączonych do niego dokumentów.
4. 
Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego zgromadzenia.
Artykuł  63

Zgromadzenia sektorowe i zgromadzenia sekcji

1. 
Jeżeli zezwala na to odnośne prawo Państwa Członkowskiego, statut może przewidywać zgromadzenia sektorowe lub zgromadzenia sekcji, w przypadku gdy SCE prowadzi różne formy działalności lub prowadzi działalność w więcej niż jednej jednostce terytorialnej, lub też posiada kilka zakładów lub więcej niż 500 członków. Statut określa podział na sektory lub sekcje oraz liczbę reprezentantów każdego sektora bądź sekcji.
2. 
Zgromadzenia sektorowe i zgromadzenia sekcji wybierają swoich przedstawicieli na okres maksymalnie czterech lat, chyba że zostaną wcześniej odwołani. Tak wybrani przedstawiciele tworzą walne zgromadzenie SCE. Reprezentują na nim swój sektor lub sekcję, której ewentualnie składają sprawozdania z walnego zgromadzenia. Przepisy sekcji 4 rozdziału III stosuje się odpowiednio do zgromadzeń sektorowych i zgromadzeń sekcji.

ROZDZIAŁ  IV

EMISJA UPRZYWILEJOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Artykuł  64

Papiery wartościowe inne niż udziały oraz obligacje uprzywilejowane

1. 
Statut SCE może przewidywać możliwość emisji papierów wartościowych innych niż udziały lub obligacji, których posiadaczom nie przysługuje prawo głosu. Subskrypcji mogą dokonać członkowie lub osoby niebędące członkami. Ich nabycie nie powoduje uzyskania statusu członka. Statut reguluje również procedurę umorzenia.
2. 
Posiadaczom papierów wartościowych lub obligacji, określonych w ust. 1, mogą zostać przyznane szczególne prawa, zgodnie z postanowieniami statutu lub warunkami emisji.
3. 
Całkowita wartość nominalna określonych w ust. 1 papierów wartościowych lub obligacji nie może przekraczać liczby określonej w statucie.
4. 
Bez uszczerbku dla prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, przewidzianego w art. 58 ust. 2, statut może przewidywać nadzwyczajne zgromadzenie posiadaczy papierów wartościowych i obligacji, określonych w ust. 1. Nadzwyczajne zgromadzenie może, przed podjęciem przez walne zgromadzenie uchwały odnoszącej się do praw i interesów tych posiadaczy, zająć stanowisko odnośnie do każdej uchwały, które zostanie następnie przedstawione walnemu zgromadzeniu przez pełnomocników wyznaczonych przez nadzwyczajne zgromadzenie.

Stanowisko wymienione w akapicie pierwszym jest odnotowywane w protokole walnego zgromadzenia.

ROZDZIAŁ  V

PRZEZNACZENIE ZYSKÓW

Artykuł  65

Ustawowa rezerwa

1. 
Bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa krajowego statut zawiera zasady przeznaczania nadwyżek rocznych.
2. 
W przypadku zaistnienia takiej nadwyżki, statut musi przewidywać utworzenie ustawowej rezerwy, powstałej poprzez uszczuplenie nadwyżki, przed jej jakiejkolwiek innym przeznaczeniem. Jak długo wysokość ustawowej rezerwy nie osiąga wysokości wpłaconego kapitału, określonego w art. 3 ust. 2, musi na nią być przekazywane co najmniej 15 % nadwyżki rocznej każdorazowo pomniejszonej o straty przeniesione z roku poprzedniego.
3. 
Członkom występującym z SCE nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do kwot przeznaczanych na ustawową rezerwę.
Artykuł  66

Rekompensata

Statut może przewidywać, że członkom przysługuje rekompensata odpowiednio do zakresu czynności dokonywanych z nimi przez SCE lub odpowiednio do zakresu wykonywanej przez nich pracy.

Artykuł  67

Przeznaczenie wolnej nadwyżki

1. 
Wolną nadwyżkę stanowi reszta nadwyżki rocznej pozostała po przekazaniu jej odpowiedniej części na ustawową rezerwę oraz po pomniejszeniu jej o sumy należnych rekompensat powiększona o ewentualne nadwyżki przeniesione z lat poprzednich i rozwiązywane rezerwy lub pomniejszona o ewentualne straty przeniesione z lat poprzednich.
2. 
Walne zgromadzenie zwołane w celu podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia wolnej nadwyżki może zadecydować o jej przeznaczeniu, według porządku obrad i w zakresie przewidzianym w statucie, a w szczególności:
przenieść ją na okres następny,
przeznaczyć ją na ustawowe lub statutowe rezerwy,
przeznaczyć ją na oprocentowanie udziału kapitałowego i innych udostępnionych środków, przy czym wypłata może nastąpić w postaci gotówki lub udziałów.
3. 
Statut może również wykluczać jakikolwiek podział wolnej nadwyżki.

ROZDZIAŁ  VI

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Artykuł  68

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. 
W zakresie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego oraz ewentualnie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym także sprawozdania z działalności, załączanego do sprawozdania finansowego, a także w zakresie kontroli oraz obowiązku ogłaszania, SCE podlega przepisom prawa Państwa Członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę statutową, wydanym w celu wykonania dyrektyw 78/660/EWG i 83/349/EWG. Jednakże Państwa Członkowskie mogą przewidzieć zmiany w przepisach krajowych wprowadzających te dyrektywy w życie, aby uwzględnić szczególne cechy spółdzielni.
2. 
Jeżeli SCE nie podlega, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym mieści się jej siedziba statutowa, obowiązkowi ogłaszania, przewidzianemu w art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, musi ona przynajmniej udostępnić dokumenty dotyczące rocznych sprawozdań do publicznego wglądu w siedzibie statutowej. Kopie tych dokumentów są wydawana na żądanie. Pobierana za to opłata nie może być wyższa od kosztów administracyjnych.
3. 
SCE musi sporządzić swoje roczne sprawozdanie finansowe oraz, gdy jest to właściwe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w walucie krajowej. SCE, której statutowa siedziba znajduje się poza strefą euro również może sporządzać swoje roczne sprawozdanie finansowe oraz, gdy jest to właściwe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w euro. W takim przypadku w załączniku podaje się podstawę przeliczenia na euro tych pozycji sprawozdania, które opiewały lub opiewają na inną walutę.
Artykuł  69

Sprawozdania SCE prowadzącej działalność kredytową lub finansową

1. 
Jeżeli SCE jest instytucją kredytową lub finansową, podlega w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego oraz, gdy jest to właściwe, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym także sprawozdania z działalności, dołączanego do sprawozdania finansowego, jak również w zakresie kontroli oraz obowiązku ogłaszania tych sprawozdań, przepisom w prawie krajowym Państwa Członkowskiego, w którym mieści się jej siedziba statutowa, wydanym stosownie do dyrektyw w sprawie podejmowania i wykonywania działalności przez instytucje kredytowe.
2. 
Jeżeli SCE jest przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym, podlega w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego oraz, gdy jest to właściwe, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym także sprawozdania z działalności, dołączanego do sprawozdania finansowego, jak również w zakresie kontroli oraz obowiązku ogłaszania tych sprawozdań, przepisom obowiązującym w prawie krajowym Państwa Członkowskiego, w którym mieści się jej siedziba statutowa, wydanym stosownie do dyrektyw.
Artykuł  70

Audyt finansowy

Audyt rocznych sprawozdań finansowych SCE oraz, gdy jest to właściwe, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeprowadzany jest przez jedną lub więcej osób, dopuszczonych przez przepisy prawa, wydane w celu wykonania dyrektywy 84/253/EWG oraz 89/48/EWG, w Państwie Członkowskim, w którym SCE ma swoją statutową siedzibę.

Artykuł  71

System audytu

Jeżeli prawo Państwa Członkowskiego przewiduje w stosunku do wszystkich lub tylko niektórych typów spółdzielni podlegających prawu tego państwa obowiązek przystąpienia do zewnętrznej instytucji, ustawowo upoważnionej do przeprowadzania szczególnego rodzaju kontroli, postanowienia te stosuje się automatycznie do SCE, mającej statutową siedzibę w tym Państwie Członkowskim, pod warunkiem że instytucja ta spełnia wymogi przewidziane w dyrektywie 84/253/EWG.

ROZDZIAŁ  VII

LIKWIDACJA; ROZWIĄZANIE; NIEWYPŁACALNOŚĆ I WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI

Artykuł  72

Likwidacja, upadłość i podobne procedury

W odniesieniu do likwidacji, rozwiązania, niewypłacalności, wstrzymania płatności i podobnych procedur SCE podlega przepisom prawa, jakie stosowałyby się do spółdzielni utworzonej zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym mieści się jej siedziba statutowa, w tym także przepisom dotyczącym podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie.

Artykuł  73

Rozwiązanie przez sąd lub właściwy organ administracyjny Państwa Członkowskiego, w którym SCE ma swoją statutową siedzibę

1. 
Na wniosek osoby mającej w tym uzasadniony interes lub właściwego organu, sąd lub właściwy organ administracyjny Państwa Członkowskiego, w którym mieści się statutowa siedziba SCE, orzeka o rozwiązaniu SCE, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie art. 2 ust. 1 i/lub art. 3 ust. 2 oraz w przypadkach określonych w art. 34.

Sąd lub właściwy organ administracyjny może wyznaczyć SCE termin do usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Jeżeli SCE nie usunie stanu niezgodnego z prawem w określonym terminie, sąd lub właściwy organ administracyjny orzeka o jej rozwiązaniu.

2. 
W przypadku gdy SCE nie spełnia wymagań określonych w art. 6, Państwo Członkowskie, w którym mieści się siedziba statutowa SCE, podejmuje właściwe działania w celu zobowiązania SCE do usunięcia stanu niezgodnego z prawem w określonym terminie przez:
ponowne ustanowienie jej głównego zarządu w Państwie Członkowskim, w którym mieści się jej siedziba statutowa, lub
przeniesienie statutowej siedziby zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7.
3. 
Państwo Członkowskie, w którym mieści się siedziba statutowa SCE, podejmuje środki niezbędne w celu zapewnienia, że SCE, która nie usunie stanu niezgodnego z prawem zgodnie z ust. 2, zostanie postawiona w stan likwidacji.
4.  5
 Państwo Członkowskie, w którym mieści się siedziba statutowa SCE, ustanawia sądowe środki odwoławcze w odniesieniu do wszelkich stwierdzonych naruszeń art. 6. Środki te będą miały skutek zawieszający w odniesieniu do postępowań, określonych w ust. 2 i 3.
5. 
W przypadku gdy z inicjatywy organów państwowych lub zainteresowanej strony zostanie stwierdzone, że SCE ma główny zarząd na terytorium Państwa Członkowskiego z naruszeniem art. 6, organy tego Państwa Członkowskiego poinformują niezwłocznie Państwo Członkowskie, w którym SCE ma swoją statutową siedzibę.
Artykuł  74

Ogłoszenie likwidacji

Bez uszczerbku dla przepisów prawa krajowego, wymagających dodatkowych ogłoszeń, rozpoczęcie i zakończenie procedur likwidacji, włącznie z likwidacją na własny wniosek, rozwiązania, niewypłacalności lub wstrzymania płatności oraz decyzja o kontynuowaniu prowadzenia działalności, podlegają ogłoszeniu zgodnie z art. 12.

Artykuł  75

Podział aktywów

Aktywa netto są dzielone zgodnie z zasadą równego podziału lub, gdy zezwala na to prawo Państwa Członkowskiego, w którym mieści się siedziba statutowa SCE, zgodnie z inną zasadą przewidzianą w statucie SCE. Na potrzeby niniejszego artykułu aktywa netto obejmują aktywa pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli i zwrocie wkładów członkom.

Artykuł  76

Przekształcenie w spółdzielnię

1. 
SCE może zostać przekształcone w spółdzielnię podlegającą prawu Państwa Członkowskiego, w którym mieści się jej siedziba statutowa. Uchwała o przekształceniu nie może zostać podjęta przed upływem dwóch lat od zarejestrowania lub przed zatwierdzeniem sprawozdań finansowych za dwa pierwsze lata obrotowe.
2. 
Przekształcenie SCE w spółdzielnię nie prowadzi do jej rozwiązania ani do powstania nowej osoby prawnej.
3. 
Organ zarządzający lub organ administrujący SCE sporządza plan przekształcenia oraz sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przekształcenia, jak również jego wpływ na zatrudnienie, oraz wskazujące skutki przyjęcia formy spółdzielni dla członków i posiadaczy udziałów określonych w art. 14 oraz dla pracowników.
4. 
Plan przekształcenia musi zostać ogłoszony w sposób określony przez prawo każdego z Państw Członkowskich, przynajmniej na miesiąc przed walnym zgromadzeniem zwołanym w celu podjęcia uchwały o przekształceniu.
5. 
Przed walnym zgromadzeniem, określonym w ust. 6, jeden lub kilku niezależnych biegłych wyznaczonych lub dopuszczonych zgodnie z przepisami prawa krajowego przez sąd lub organ administracyjny w Państwie Członkowskim, którego prawu podlega SCE przekształcana w spółdzielnię, zaświadczają, że spółdzielnia ta dysponuje aktywami w wysokości równej co najmniej jej kapitałowi.
6. 
Walne zgromadzenie SCE zatwierdza plan przekształcenia wraz ze statutem spółdzielni. Uchwała walnego zgromadzenia podejmowana jest zgodnie z przepisami prawa krajowego.

ROZDZIAŁ  VIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Artykuł  77

Unia Gospodarcza i Walutowa

1. 
Jeżeli i tak długo, jak trzeci etap Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) nie obowiązuje dla Państwa Członkowskiego, może ono stosować w odniesieniu do SCE, mającej statutową siedzibę na jego terytorium, te same przepisy, które dotyczą spółdzielni, podlegających jego prawu w zakresie sposobu wyrażania kapitału. SCE może, w każdym przypadku, wyrazić swój kapitał również w euro. W takim przypadku przeliczenie waluty krajowej na euro następuje według kursu obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego utworzenie SCE.
2. 
Jeżeli i tak długo, jak trzeci etap UGW nie obowiązuje dla Państwa Członkowskiego, w którym SCE ma statutową siedzibę, może ona mimo to sporządzać i ogłaszać roczne i, gdy jest to właściwe, skonsolidowane sprawozdania finansowe w euro. Państwo Członkowskie może jednak wprowadzić wymóg, aby roczne i, gdy jest to właściwe, skonsolidowane sprawozdania finansowe SCE były sporządzane i ogłaszane w walucie krajowej, na tych samych zasadach, jakie są przewidziane dla spółdzielni, podlegających prawu tego Państwa Członkowskiego. Nie pozbawia to SCE możliwości ogłaszania dodatkowo rocznych i, gdy jest to właściwe, skonsolidowanych sprawozdań w euro, zgodnie z dyrektywą Rady 90/604/EWG z dnia 8 listopada 1990 r. zmieniającą dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz dyrektywą 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zakresie zwolnień dotyczących małych i średnich spółek oraz ogłaszaniu sprawozdań finansowych w ecu(20).

ROZDZIAŁ  IX

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  78

Krajowe środki wykonawcze

1. 
Państwa Członkowskie podejmą wszelkie stosowne działania w celu zagwarantowania skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia.
2. 
Każde Państwo Członkowskie wyznacza właściwe organy w rozumieniu art. 7, 21, 29, 30, 54 i 73 oraz następnie zawiadamia o tym Komisję i inne Państwa Członkowskie.
Artykuł  79

Zmiana rozporządzenia

Najpóźniej pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia oraz ewentualnych propozycji zmian. Sprawozdanie w szczególności określi, czy celowe jest:

a)
dopuszczenie umiejscowienia zarządu głównego i statutowej siedziby SCE w różnych Państwach Członkowskich;
b)
dopuszczenie, aby Państwo Członkowskie mogło, w ustawodawstwie przyjętym w ramach uprawnień przyznanych przez niniejsze rozporządzenie lub w celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia, zezwolić SCE na włączenie do swojego statutu postanowień, które będą stanowić odstępstwo od tego ustawodawstwa lub będą je uzupełniać, nawet wtedy, gdy umieszczanie tego rodzaju postanowień nie będzie dozwolone w statucie spółdzielni mającej statutową siedzibę w danym Państwie Członkowskim;
c)
dopuszczenie przepisów zezwalających SCE na podział na dwie lub więcej krajowych spółdzielni;
d)
dopuszczenie szczególnych środków zaskarżenia na wypadek nadużycia finansowego lub błędu przy rejestracji SCE utworzonej przez połączenie.
Artykuł  80

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 18 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2003 r.
W imieniu Rady
G. ALEMANNO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. C 99 z 21.4.1992, str. 17 oraz Dz.U. C 236 z 31.8.1993, str. 17.

(2) Dz.U. C 42 z 15.2.1993, str. 75 oraz opinia wydana dnia 14 maja 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 223 z 31.8.1992, str. 42.

(4) Dz.U. C 128 z 16.5.1983, str. 51.

(5) Dz.U. C 246 z 14.9.1987, str. 94.

(6) Dz.U. C 158 z 26.6.1989, str. 380.

(7) Dz.U. C 61 z 28.2.1994, str. 231.

(8) Dz.U. C 313 z 12.10.1998, str. 234.

(9) Dz.U. L 294 z 10.11.2001, str. 1.

(10) Dz.U. L 199 z 31.7.1985, str. 1.

(11) Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 88 sesji plenarnej Narodów Zjednoczonych, dnia 19 grudnia 2001 r. (A/RES/56/114).

(12) Dz.U. L 207 z 18.8.2003, str. 25.

(13) Dz.U. L 65 z 14.3.1968, str. 8; dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

(14) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11; dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/65/WE (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28).

(15) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1; dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/65/WE.

(16) Dz.U. L 126 z 12.5.1984, str. 20.

(17) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 36.

(18) Dz.U. L 372 z 31.12.1986; dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/65/WE.

(19) Dz.U. L 228 z 11.8.1992, str. 1; dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/13/WE (Dz.U. L 77 z 20.3.2002, str. 17).

(20) Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 57.

1 Art. 7 ust. 5 zmieniony przez sprostowanie z dnia 17 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.49.35).
2 Art. 7 ust. 6 zmieniony przez sprostowanie z dnia 17 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.49.35).
3 Art. 22 ust. 1 lit. f) zmieniona przez sprostowanie z dnia 17 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.49.35).
4 Art. 34 ust. 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 17 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.49.35).
5 Art. 73 ust. 4 zmieniony przez sprostowanie z dnia 17 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.49.35).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.