Rozporządzenie 1428/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.263.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1428/2004
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46 ust. 1 i 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 42 ust. 6 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewiduje sposoby mieszania win białych z winami czerwonymi w regionach, w których praktyka była tradycyjnie stosowana. Praktyka ta jest obecnie zabroniona w Hiszpanii od 1 sierpnia 2003 r. Szczegółowe zasady mieszania tych win w Hiszpanii przewidziane w art. 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/2000 (2) przestały obowiązywać. Należy więc usunąć wspomniany artykuł.

(2) Ostatnio przez władze francuskie zostało wskazanych pięć francuskich win stołowych z oznaczeniem geograficznym o całkowitym stężeniu alkoholu przekraczającym 15% objętości i o resztkowej zawartości cukru wyższej niż 45 g/l, które powinny, w celu ich lepszej konserwacji w dobrych warunkach jakościowych, posiadać zawartość dwutlenku siarki wyższą od ogólnie przyjętego limitu 260 mg/l, jednakże niższą niż 300 mg/l. W związku z tym należy je włączyć do listy znajdującej się w załączniku XII ustęp pierwszy lit. a), tiret piąte rozporządzenia (WE) nr 1622/2000.

(3) Ostatnio uznane przez władze francuskie włoskie wino gatunkowe psr oraz dwa francuskie wina gatunkowe psr odpowiadające specyficznym warunkom produkcji i posiadające zawartość resztkową cukru wyższą niż 5 g/l, wymagają w celu lepszej konserwacji w dobrych warunkach jakościowych zawartości dwutlenku siarki wyższej od ogólnie przyjętego limitu 260 mg/l, jednakże niższej niż 400 mg/l. Podobna sytuacja dotyczy luksemburskich win gatunkowych psr, dla których ostatnio ustalono specyficzne warunki produkcji, które pozwalają na oznaczanie ich opisem "vendanges tardives", "vin de glace" lub "vin de paille". Należy zatem dodać te wina do wykazu win o podobnych właściwościach znajdujących się w załączniku XII ustęp pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1622/2000.

(4) Niektóre z francuskich i luksemburskich win gatunkowych psr jak również jedno hiszpańskie wino gatunkowe psr, których specyficzne warunki produkcji zostały ostatnio ustalone lub zmienione, są wytwarzane według specyficznych metod, i posiadają zwykle zawartość kwasowości lotnej wyższą od limitów ustalonych w załączniku V, punkt B rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, jednakże niższą, w zależności od przypadku, niż 25, 30 lub 35 milirównoważników na litr. Należy zatem dodać te wina do wykazu znajdującego się w załączniku XIII rozporządzenia (WE) nr 1622/2000.

(5) Austriackie wina gatunkowe psr spełniające warunki, które pozwalają na oznaczenie ich opisem "Eiswein" i pochodzące z winobrania w 2003 r. posiadają zawartość kwasowości lotnej wyższą od limitów ustalonych w załączniku XIII punkt d) rozporządzenia (WE) nr 1622/2000, jednakże niższą niż 40 milirównoważników na litr, ze względu na wyjątkowe warunki klimatyczne panujące w sezonie winobrania w 2003 r. Należy zatem dodać te wina z rocznika 2003 do wykazu figurującego w załączniku XIII punkt d) drugi tiret wspomnianego rozporządzenia.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1622/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 36 zostaje skreślony;

2) w załączniku XII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku XIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie jest stosowane od 1 sierpnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

________

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku XII ustęp pierwszy do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt. a) piąte tiret, dodaje się następujące podpunkty:

"- Vin de pays du Jardin de la France,

- Vin de pays Portes de Méditerranée,

- Vin de pays des comtés rhodaniens,

- Vins de pays des côtes de Thongue,

- Vins de pays de la Côte Vermeille".

2) punkt b) otrzymuje następujące brzmienie:

a) pierwsze tiret otrzymuje następujące brzmienie:

"- białe wina gatunkowe psr mające prawo do nazw kontrolowanego pochodzenia: Alsace, Alsace grand cru z opisem »vendanges tardives« lub »sélection de grains nobles«, Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon z nazwą gminy pochodzenia, Coteaux du Layon z nazwą »Chaume«, »Coteaux de Saumur«, »Pacherenc du Vic Bilh« i »Saussignac«;";

b) dodaje się dwa następujące tiret po czwartym tiret:

"- wina gatunkowe psr mające prawo do nazwy pochodzenia: »Albana di Romagna« opatrzone opisem: »passito«,

- luksemburskie wina gatunkowe psr opatrzone opisem: »vendanges tardives«, »vin de glace« lub »vin de paille«".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt b) otrzymuje następujące brzmienie:

a) w ustępie pierwszym dodaje się następujące tiret:

"- Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,

- Graves supérieurs,

- Saussignac,";

b) w ustępie trzecim dodaje się następujące tiret:

"- Muscat du Cap Corse";

2) punkt d) otrzymuje następujące brzmienie:

"d) w winach austriackich:

- 30 milirównoważników na litr w winach gatunkowych psr spełniających wymogi do opisania ich jako »Beerenauslese« i »Eiswein« z wyjątkiem win opisanych jako »Eiswein« pochodzących z winobrania w 2003 r.,

- 40 milirównoważników na litr w winach gatunkowych psr spełniających wymogi do opisania jako »Ausbruch«, »Trockenbeerenauslese« i »Strohwein«, jak również w winach opisanych jako »Eiswein« pochodzących z winobrania w 2003 r.;";

3) punkt f) otrzymuje następujące brzmienie:

"f) w winach pochodzących z Hiszpanii:

- 25 milirównoważników na litr w winach gatunkowych psr spełniających wymogi do opisania jako »vendimia tardía«,

- 35 milirównoważników na litr w winach gatunkowych psr z winogron przejrzałych mających prawo do nazwy pochodzenia »Ribeiro«.";

4) dodaje się następujący pkt n):

"n) w winach luksemburskich:

- 25 milirównoważników na litr w luksemburskich winach gatunkowych psr spełniających wymogi do opisania jako »vendanges tardives«,

- 30 milirównoważników na litr w luksemburskich winach gatunkowych psr spełniających wymogi do opisania ich jako »vin de paille« oraz »vin de glace«.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.