Rozporządzenie 1427/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.263.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1427/2004
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające określone szczegółowe zasady w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina i ustanawiające wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 46,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Akt dotyczący Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej zmienił punkt 4 lit. d) załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, ustanawiając możliwość stosowania wlewania wina do osadu lub moszczu gronowego lub tłoczonego miąższu aszú tam, gdzie praktykę tę stosuje się tradycyjnie do produkcji "Tokaji fordítás" i "Tokaji máslás" w węgierskim regionie Tokaj, na zasadach, które mają zostać określone. Dlatego też konieczne jest dalsze określenie tych zasad i zapewnienie procedury zgłaszania zamiaru ich modyfikacji przez Państwo Członkowskie.

(2) Część A załącznika III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/2000 (2) zawiera listę odmian winorośli wytwarzających moszcz gronowy lub moszcz gronowy w fermentacji, które mogą zostać stosowane do tworzenia cuvée do przygotowania gatunkowych win musujących z gatunku aromatycznych lub gatunkowych win musujących produkowanych w określonych regionach, z gatunku aromatycznych. Listę tą należy zmienić w celu ujęcia odmian produkowanych w Republice Czeskiej, Węgierskiej i Słowackiej.

(3) Limity zawartości dwutlenku siarki określa pkt 1 części A załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Derogacje od tych limitów są wymienione w pkt 2 części A załącznika V do rzeczonego rozporządzenia oraz w załączniku XII rozporządzenia (WE) nr 1622/2000. Załącznik XII rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 należy zmienić z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej i Słowackiej.

(4) Niektóre francuskie wina stołowe z oznaczeniem pochodzenia geograficznego mogą posiadać całkowite stężenie alkoholu wg objętości większe niż 15 % obj. i w konsekwencji mogą zawierać większą ilość kwasu lotnego niż ustalona w części B załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, nie więcej jednak niż 25 miliekwiwalentów na jeden litr. Całkowite stężenie alkoholu niektórych greckich win gatunkowych produkowanych w określonych regionach wynosi przynajmniej 13 % obj., co uprawnia je do wyjątków w zakresie zawartości kwasu lotnego określonej w pkt 1 części B załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Wina te należy dodać do listy w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000. Załącznik ten należy również zmienić w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Słoweńskiej.

(5) Załącznik XVIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 określa gatunkowe wina likierowe produkowane w określonych regionach, do których można dodać produkty, o których mowa w punkcie 2 lit. b) części J załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Listę tę należy zmienić w związku z przystąpieniem Cypru.

(6) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1622/2000.

(7) Z powodu kontroli oraz w celu zapewnienia stosowania zmian rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 od daty wejścia w życie Traktatu Akcesyjnego Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej rozporządzenie powinno być stosowane od 1 maja 2004.

(8) Środki określone niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1622/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule II rozdział I dodaje się następujący art. 18a:

"Artykuł 18a

Wlewanie wina lub moszczu gronowego do osadu lub wytłoku gronowego lub tłoczonego miąższu aszú

Wlewania wina lub moszczu gronowego do osadu lub wytłoku gronowego lub tłoczonego miąższu aszú, przewidzianego w pkt 4 lit. d) załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, dokonuje się w następujący sposób, zgodnie z przepisami węgierskimi obowiązującymi w dniu 1 maja 2004:

a) Tokaji fordítás przygotowuje się wlewając moszcz lub wino do tłoczonego miąższu aszú;

b) Tokaji máslás przygotowuje się wlewając moszcz lub wino do osadu szamorodni lub aszú.".

2) część A załącznika III otrzymuje brzmienie tekstu załącznika do niniejszego rozporządzenia.

3) w pierwszym akapicie załącznika XII wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit. a) dodaje się następujący tiret szósty i siódmy:

"- wina gatunkowe produkowane w określonych regionach określone jako »pozdní sběr«,

- wina gatunkowe produkowane w określonych regionach określone jako »neskorý zber«";

b) w lit. b) dodaje się następujące tirety:

"- wina gatunkowe produkowane w określonych regionach określone jako »výběr z bobulí«, »výběr z cibéb«, »ledové víno« i »slámové víno«,

- wino gatunkowe produkowane w określonych regionach określone jako »bobuľový výber«, »hrozienkový výber« i »ľadový výber«";

c) dodaje się następującą literę c):

"c) 350 mg/l dla:

- win gatunkowych produkowanych w określonych regionach określonych jako »výběr z hroznů«,

- win gatunkowych produkowanych w określonych regionach określonych jako »výber z hrozna«.".

4) W załączniku XIII wprowadza się następujące zmiany:

a) w drugim akapicie litery b) dodaje się następujące tirety:

"- Vin de pays du Jardin de la France, oprócz win produkowanych w strefie z zarejestrowanym określeniem miejsca pochodzenia oraz na obszarach obsadzanych odmianą Chenin, w departamentach Maine et Loire i Indre et Loire,

- Vin de pays Portes de Méditerranée,

- Vin de pays des comtés rhodaniens,

- Vin de pays des côtes de Thongue,

- Vin de pays de la Côte Vermeille";

b) literę g) zastępuje się następującymi literami g) do m):

"g) dla win pochodzących z Kanady:

35 miliekwiwalentów na jeden litr dla win określanych jako »Icewine«.

h) dla win węgierskich:

25 miliekwiwalentów na jeden litr dla następujących win gatunkowych produkowanych w określonych regionach:

- Tokaji máslás,

- Tokaji fordítás,

- aszúbor,

- töppedt szőlőből készült bor,

- Tokaji szamorodni,

- késői szüretelésű bor,

- válogatott szüretelésű bor;

35 miliekwiwalentów na jeden litr dla następujących win gatunkowych produkowanych w określonych regionach:

- Tokaji aszú,

- Tokaji aszúeszencia,

- Tokaji eszencia.

i) dla win czeskich:

30 miliekwiwalentów na jeden litr dla win gatunkowych produkowanych w określonych regionach określanych jako »výběr z bobulí« i »ledové víno«,

35 miliekwiwalentów na jeden litr dla win gatunkowych produkowanych w określonych regionach określanych jako »slámové víno« i »výběr z cibéb«;

j) dla win greckich:

30 miliekwiwalentów na jeden litr dla następujących win gatunkowych produkowanych w określonych regionach posiadających łączną moc alkoholową dla objętości 13 % obj. lub większą oraz zawartość cukru resztkowego wynoszącą przynajmniej 45 g/l:

- Samos (Σάμος),

- Rhodes (Ρόδος),

- Patras (Πάτρα),

- Rio Patron (Ρίο Πατρών),

- Cephalonie (Κεφαλονιά),

- Limnos (Λήμνος),

- Sitia (Σητεία),

- Santorini (Σαντορίνη),

- Nemea (Νεμέα),

- Daphnes (Δαφνές);

k) dla win cypryjskich:

25 miliekwiwalentów na jeden litr dla likierowych win gatunkowych produkowanych w określonych regionach »Κουμανδαρία« (Commandaria);

l) dla win słowackich:

25 miliekwiwalentów na jeden litr dla następujących win gatunkowych produkowanych w określonych regionach:

- tokajské samorodné,

35 miliekwiwalentów na jeden litr dla:

- tokajský výber;

m) dla win słoweńskich:

30 miliekwiwalentów na jeden litr dla następujących win gatunkowych produkowanych w określonych regionach:

- vrhunsko vino ZGP - jagodni izbor,

- vrhunsko vino ZGP - ledeno vino;

35 miliekwiwalentów na jeden litr dla następujących win gatunkowych produkowanych w określonych regionach:

- vrhunsko vino ZGP - suhi jagodni izbor.";

5) W załączniku XVIII część B otrzymuje następujące brzmienie:

a) w pkt 1 dodaje się:

"CYPR

Κουμανδαρία (Commandaria)";

b) w pkt 2 dodaje się:

"CYPR

Κουμανδαρία (Commandaria)";

c) w pkt 4 dodaje się:

"CYPR

Κουμανδαρία (Commandaria)";

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

_______

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).

(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1410/2003 (Dz.U. L 201 z 8.8.2003, str. 9).

ZAŁĄCZNIK 

"A. Lista odmian winorośli, których grona można wykorzystywać do tworzenia cuvée do przygotowania gatunkowych win musujących z gatunku aromatycznych lub gatunkowych win musujących produkowanych w określonych regionach z gatunku aromatycznych

(art. 4 niniejszego rozporządzenia)

Aleatico NMauzac blanc i rosé
Ασύρτικο (Assyrtiko)Monica N
Bourboulenc BΜοσχοφίλερο (Moschofilero)
Brachetto Nwszystkie »muscatels«
Clairette BTodos los moscateles
Colombard BNektár
Csaba gyöngye BPálava B
Cserszegi fűszeres BParellada B
Freisa NPerle B
Gamay NPiquepoul B
Gewürztraminer RsPoulsard
Girò NProsecco
Γλυκερίθρα (Glykerythra)Ροδίτης (Roditis)
HuxelrebeScheurebe
Irsai Olivér BTorbato
Macabeu BZefír B"
wszystkie »malvoisies«

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.