Rozporządzenie 1419/2004 w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.258.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1419/2004
z dnia 4 sierpnia 2004 r.
w sprawie kontynuacji stosowania Wieloletnich Umów Finansowych i Rocznych Umów Finansowych zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami z drugiej strony, ustanawiające określone odstępstwa od Wieloletnich Umów Finansowych i od rozporządzenia Rady (WE) nr 1266/1999 oraz rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat Akcesyjny, a w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wieloletnie Umowy Finansowe (MAFA) oraz Roczne Umowy Finansowe (AFA) zostały zawarte pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami (zwanymi dalej "nowymi Państwami Członkowskimi") z drugiej strony.

(2) W dziedzinach objętych Traktatem UE relacje pomiędzy nowymi Państwami Członkowskimi a UE będą, z dniem 1 maja 2004 r., po przystąpieniu tych Państw do UE, podlegały prawu UE. Zasadniczo, umowy dwustronne niewymagające szczególnych aktów prawnych, ciągle są stosowane w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z obowiązkowym prawem UE ogólnie, a w szczególności prawem WE. W określonych dziedzinach MAFA i AFA ustanawiają zasady odmienne od prawa WE, które nie są jednakże sprzeczne z żadnymi wiążącymi przepisami. Niemniej jednak wskazane jest, aby przewidzieć, że w zakresie SAPARD nowe Państwa Członkowskie powinny, w możliwie najszerszym zakresie, stosować te same zasady, które stosują się do innych obszarów prawa WE.

(3) W związku z tym wskazane jest zapewnienie kontynuacji stosowania MAFA i AFA, z zastrzeżeniem określonych odstępstw i zmian. Jednocześnie, określone przepisy przestają być potrzebne z uwagi na fakt, że WE nie zawiera już transakcji z krajami trzecimi, tylko z Państwami Członkowskimi, a nowe Państwa Członkowskie będą bezpośrednio podlegać przepisom prawa WE. Dlatego też takie przepisy MAFA nie powinny być dłużej stosowane.

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1266/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie koordynacji wsparcia dla krajów ubiegających się o członkostwo w ramach strategii przedakcesyjnej i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3906/89 (1) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r. ustanawiające finansowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wsparcia Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w krajach kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej w okresie przedakcesyjnym (2) stanowią podstawy prawne dla Komisji do powierzenia zarządzania wsparciem na mocy Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) agencjom wdrażającym w krajach ubiegających się o członkostwo na zasadzie rozpatrywania indywidualnych przypadków. MAFA zostały zawarte w oparciu o taką możliwość. Jednakże w stosunku do Państw Członkowskich prawo wspólnotowe nie wymaga procedury powierzenia zarządzania, tylko procedury akredytacji na poziomie krajowym dla agencji płatniczych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (3). MAFA ustanawiają zasadniczo identyczną procedurę akredytacji w ich art. 4 sekcji A załącznika. Dlatego też w stosunku do Państw Członkowskich nie istnieje już potrzeba powierzania zarządzania wsparciem. Dlatego też właściwe jest ustanowienie odstępstwa od tych przepisów.

(5) W dniu 3 marca 2004 r. Komisja podjęła decyzję o zawarciu nowej Umowy na rok 2003 zmieniającej AFA 2000, 2001, 2002 i 2003 oraz MAFA z krajami ubiegającymi się o członkostwo. W międzyczasie nowe Państwa Członkowskie przystąpiły do UE i nie istnieje już płaszczyzna do zawierania kolejnych umów dwustronnych pomiędzy UE a tymi Państwami w dziedzinach objętych kompetencjami UE. W związku z tym, zamiast zawierać z tymi Państwami umowy dwustronne, Komisja powinna ująć meritum takich przewidywanych umów w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności należy w niniejszym rozporządzeniu ująć kwoty przeznaczone w kontekście AFA 2003 i zaakceptowane przez Komisję w ramach tamtej decyzji.

(6) W celu umożliwienia płynnego przejścia od wymogów przedakcesyjnych wskazane jest zapewnienie niezwłocznego wejścia w życie oraz, w stosunku do określonych przepisów, stosowania wstecz niniejszego rozporządzenia.

(7) Traktat Akcesyjny umożliwia Komisji przyjmowanie środków przejściowych na okres trzech lat od daty przystąpienia. Z uwagi na fakt, że określone programy realizowane w ramach MAFA/AFA mogą wciąż być kontynuowane po akcesji, wskazane jest zapewnienie stosowania niniejszego rozporządzenia do 30 kwietnia 2007 r.

(8) Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu ds. Struktur Rolnych i Rozwoju Obszarów Wielskich oraz Komitetu ds. Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Kontynuacja stosowania MAFA i AFA po przystąpieniu

1.
Bez uszczerbku dla kontynuacji ważności Wieloletnich Umów Finansowych (zwanych dalej "MAFA") oraz Rocznych Umów Finansowych (zwanych dalej "AFA"), wymienionych na liście w załączniku I, zawartych pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską z jednej strony a Republiką Czeską, Estonią, Litwą, Łotwą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami (zwanymi dalej "nowymi Państwami Członkowskimi") z drugiej strony, kontynuuje się stosowanie tych Umów z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.
2.
Artykuły 2 i 4 MAFA przestają być stosowane.
3.
Przestają być stosowane następujące przepisy załącznika MAFA:

a) artykuły 1 i 3 sekcji A; jednakże wszelkie odniesienia do tych artykułów w MAFA i AFA będą rozumiane jako odnoszące się do krajowej decyzji akredytacyjnej zgodnie z art. 4 sekcji A;

b) artykuł 14 punkty 2.6 i 2.7 sekcji A;

c) artykuły 2, 3, 4, 5, 6 i art. 8 sekcji C;

d) punkt 8 sekcji F;

e) sekcja G.

4.
Artykuł 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1266/1999 oraz art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2222/2000 nie stosuje się już do nowych Państw Członkowskich w odniesieniu do Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD).
Artykuł  2

Odstępstwa od przepisów MAFA i rozporządzenia (WE) nr 2222/2000

Na zasadzie odstępstwa od ostatniego akapitu art. 4 ust. 7 i art. 5 ust. 4 sekcji A załącznika MAFA oraz art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2222/2000, Komisję powiadamia się niezwłocznie o wszelkich modyfikacjach uzgodnień w zakresie wdrażania lub płatności Agencji SAPARD po jej akredytacji.

Artykuł 3 1

Zmiana Wieloletniej Umowy Finansowej

1. Artykuł 7 ust. 8 rozdziału A Załącznika do Wieloletnich Umów Finansowych otrzymuje brzmienie:

"Końcowe saldo Programu zostanie wypłacone:

a) jeżeli, w terminie płatności ustanowionym w ostatecznej Rocznej Umowie Finansowej, Krajowy Urzędnik Zatwierdzający przedłoży Komisji poświadczone oświadczenie w sprawie wydatków faktycznie poniesionych, zgodnie z postanowieniami art. 9 niniejszego rozdziału;

b) jeśli ostateczne sprawozdanie dotyczące realizacji zostało przedstawione oraz zatwierdzone przez Komisję;

c) gdy zostały przyjęte decyzje, o których mowa w art. 11 niniejszego rozdziału.

Wypłata nie zależy od przyjęcia dalszej decyzji wynikającej z art. 12 niniejszego rozdziału".

2. W art. 10 ust. 3 rozdziału A Załącznika do Wieloletnich Umów Finansowych dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jednakże odsetki nierozliczone w projektach otrzymujących wsparcie w ramach programu odpowiednio w Republice Czeskiej, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce, Słowacji i Słowenii wypłaca się Komisji w euro.".

Artykuł  4 2

Zastąpienie kwot ustanowionych w art. 2 Rocznej Umowy Finansowej na 2003 r.

Kwotę ustanowioną w art. 2 AFA 2003 odpowiednio dla Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier zastępuje się kwotami, o których mowa w załączniku II.

Artykuł  5

Zmiana art. 3 AFA 2000-2003

Na końcu art. 3 każdej AFA dodaje się następujący akapit:

"Jakąkolwiek część wkładu wspólnotowego, o którym mowa w art. 2, dla której nie zostały podpisane umowy z beneficjentami końcowymi w terminie, o którym mowa w akapicie drugim, zgłasza się Komisji w ciągu trzech miesięcy od uzyskania informacji o tej kwocie".

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w następnym dniu po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od jego wejścia w życie i jest stosowane w sposób ciągły do 30 kwietnia 2007 r.

Jednakże art. 1 ust. 2, art. 1 ust. 3 oraz art. 2 stosuje się od 1 maja 2004 r. Wszelkie zawiadomienia przesłane do Komisji pomiędzy 1 maja 2004 r. a wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z ostatnim akapitem art. 4 ust. 7 i art. 5 ust. 4 sekcji A załącznika MAFA oraz art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2222/2000 uważa się za przesłane zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 68.

(2) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 188/2003 (Dz.U. L 27 z 1.2.2003, str. 14).

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

1. LISTA MAFA

Następujące MAFA zostały zawarte pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską a:

– Republiką Czeską dnia dziesiątego grudnia roku dwa tysiące pierwszego,

– Republiką Estońską w dniu dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące pierwszego,

– Republiką Litewską w dniu dwudziestego dziewiątego sierpnia roku dwa tysiące pierwszego,

– Republiką Łotewską w dniu czwartego lipca roku dwa tysiące pierwszego,

– Rzeczpospolitą Polską w dniu osiemnastego maja roku dwa tysiące pierwszego,

– Republiką Słowacką w dniu szesnastego maja roku dwa tysiące pierwszego,

– Republiką Słoweńską w dniu dwudziestego ósmego sierpnia roku dwa tysiące pierwszego, oraz

– Republiką Węgierską w dniu piętnastego czerwca roku dwa tysiące pierwszego.

2. LISTA AFA

A. Roczna umowa finansowa 2000

Następujące AFA na rok 2000 zostały zawarte pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską a:

– Republiką Czeską w dniu dziesiątego grudnia roku dwa tysiące pierwszego;

– Republiką Estońską w dniu dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące pierwszego;

– Republiką Węgierską w dniu piętnastego czerwca roku dwa tysiące pierwszego;

– Republiką Łotewską w dniu jedenastego maja roku dwa tysiące pierwszego;

– Republiką Litewską w dniu dwudziestego dziewiątego sierpnia roku dwa tysiące pierwszego;

– Rzeczpospolitą Polską w dniu osiemnastego maja roku dwa tysiące pierwszego;

– Republiką Słowacką w dniu szesnastego maja roku dwa tysiące pierwszego; oraz

– Republiką Słoweńską w dniu szesnastego października roku dwa tysiące pierwszego

B. Roczna umowa finansowa 2001

Następujące AFA na rok 2001 zostały zawarte pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską a:

– Republiką Czeską w dniu dziewiętnastego czerwca roku dwa tysiące trzeciego,

– Republiką Estońską w dniu dziesiątego lipca roku dwa tysiące trzeciego,

– Republiką Litewską w dniu osiemnastym lipca roku dwa tysiące drugiego,

– Republiką Łotewską w dniu trzynastego maja roku dwa tysiące drugiego,

– Rzeczpospolitą Polską w dniu dziesiątego czerwca roku dwa tysiące drugiego,

– Republiką Słowacką w dniu czwartego listopada roku dwa tysiące drugiego,

– Republiką Słoweńską w dniu siedemnastego lipca roku dwa tysiące drugiego, oraz

– Republiką Węgierską w dniu dwudziestego szóstego marca roku dwa tysiące trzeciego.

C. Roczna umowa finansowa 2002

Następujące AFA na rok 2002 zostały zawarte pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską a:

– Republiką Czeską w dniu trzeciego czerwca roku dwa tysiące czwartego,

– Republiką Estońską w dniu jedenastego grudnia roku dwa tysiące trzeciego,

– Republiką Litewską w dniu szóstego czerwca roku dwa tysiące trzeciego,

– Republiką Łotewską w dniu dwunastego maja roku dwa tysiące trzeciego,

– Rzeczpospolitą Polską w dniu czternastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego,

– Republiką Słowacką w dniu trzydziestego września roku dwa tysiące trzeciego,

– Republiką Słoweńską w dniu dwudziestego ósmego lipca roku dwa tysiące trzeciego, oraz

– Republiką Węgierską w dniu dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące trzeciego.

D. Roczna umowa finansowa 2003

Następujące AFA na rok 2003 zostały zawarte pomiędzy Komisją Europejską reprezentującą Wspólnotę Europejską a:

– Republiką Czeską dnia drugiego lipca roku dwa tysiące czwartego,

– Republiką Estońską w dniu jedenastego grudnia roku dwa tysiące trzeciego,

– Republiką Litewską w dniu piętnastego stycznia roku dwa tysiące czwartego,

– Republiką Łotewską w dniu pierwszym grudnia roku dwa tysiące trzeciego,

– Rzeczpospolitą Polską w dniu dziesiątego czerwca roku dwa tysiące trzeciego,

– Republiką Słowacką w dniu dwudziestego szósego grudnia roku dwa tysiące trzeciego,

– Republiką Słoweńską w dniu jedenastego listopada roku dwa tysiące trzeciego, oraz

– Republiką Węgierską w dniu dwudziestego drugiego grudnia roku dwa tysiące trzeciego.

ZAŁĄCZNIK  II

ROCZNA UMOWA FINANSOWA 2003

ROZDZIAŁ ŚRODKÓW WG KRAJÓW
(EUR)
KrajKwota
Republika Czeska 23.923.565
Estonia 13.160.508
Węgry 41.263.079
Łotwa 23.690.433
Litwa 32.344.468
Polska 182.907.972
Słowacja 19.831.304
Słowenia 6.871.397
Razem 343.992.726
1 Art. 3 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1155/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.187.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2005 r.
2 Art. 4 zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 1155/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.187.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2005 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.