Rozporządzenie 1408/2004 wszczynającego przegląd pod kątem "nowych eksporterów" rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od dwóch eksporterów w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.256.8

Akt indywidualny
Wersja od: 3 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1408/2004
z dnia 2 sierpnia 2004 r.
wszczynającego przegląd pod kątem "nowych eksporterów" rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od dwóch eksporterów w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (1) z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU

(1) Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie przeglądu pod kątem "nowych eksporterów" na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez dwie spółki powiązane, Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd. i Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd. ("wnioskodawca"). Wnioskodawca jest producentem eksportującym w Chińskiej Republice Ludowej ("zainteresowany kraj").

B. PRODUKT

(2) Produkty objęte przeglądem to elektroniczne wagi z cyfrowym wyświetlaczem podającym wagę, cenę jednostkową i cenę do zapłaty (zawierające lub niezawierające urządzenie drukujące) o maksymalnym udźwigu nieprzekraczającym 30 kg, do stosowania w handlu detalicznym, pochodzące z zainteresowanego kraju ("rozpatrywany produkt"), zwykle przy zgłoszeniu celnym objęte kodem CN 8423 81 50. Kod CN podany jest wyłącznie w celu informacyjnym.

C. ISTNIEJĄCE ŚRODKI

(3) Obowiązującymi obecnie środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 2605/2000 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty rozpatrywanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i wyprodukowanego przez wnioskodawcę podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 30,7 %, z wyjątkiem kilku wyraźnie wymienionych spółek podlegających indywidualnym stawkom celnym.

D. PODSTAWY PRZEGLĄDU

(4) Wnioskodawca twierdzi, że prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, że nie dokonywał wywozu rozważanego produktu do Wspólnoty w okresie dochodzenia, na którym oparte jest dochodzenie prowadzące do środków antydumpingowych, tj. w okresie od 1 września 1998 r. do 31 sierpnia 1999 r. (pierwotny okres dochodzenia) oraz że nie jest związany z jakimkolwiek eksportującym producentem rozważanego produktu podlegającym wyżej wymienionym środkom antydumpingowym.

(5) Wnioskodawca twierdzi dalej, że rozpoczął wywóz rozważanego produktu do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu dochodzenia.

E. PROCEDURA

(6) Producenci wspólnotowi, o których wiadomo, że są zainteresowani, zostali poinformowani o powyższym wniosku i umożliwiono im skomentowanie go. Nie otrzymano jednak żadnych komentarzy.

(7) Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja doszła do wniosku, że istnieją wystarczające dowody usprawiedliwiające rozpoczęcie postępowania przeglądowego pod kątem "nowego eksportera", na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, w celu określenia czy wnioskodawca działa w warunkach gospodarki rynkowej określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) podstawowego rozporządzenia lub czy wnioskodawca spełnia wymagania związane z objęciem go indywidualnym cłem określonym zgodnie z art. 9 ust. 5 podstawowego rozporządzenia, i jeżeli tak, do ustalenia indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy i, w przypadku stwierdzenia dumpingu, poziomu cła, którym powinien zostać obciążony przywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty przez wnioskodawcę.

a) Kwestionariusze

(8) W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia, Komisja prześle wnioskodawcy kwestionariusze.

b) Zbieranie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

(9) Niniejszym zaprasza się wszystkie zainteresowane strony do wyrażenia swoich opinii na piśmie oraz przedstawienie dowodów na poparcie wyrażonych opinii. Ponadto, Komisja może przesłuchać zainteresowane strony pod warunkiem, że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem wykazującym, że istnieją szczególne powody ich przesłuchania.

c) Status gospodarki rynkowej

(10) Jeżeli wnioskodawca dostarczy wystarczających dowodów, że prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, tzn. że spełnia kryteria ustanowione w art. 2 ust. 7 lit. c) podstawowego rozporządzenia, normalna wartość zostanie określona zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) podstawowego rozporządzenia. W tym celu właściwie uzasadnione wnioski muszą zostać złożone w określonym terminie ustalonym w art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Komisja prześle formularze wniosków zarówno do wnioskodawcy jak i do władz Chińskiej Republiki Ludowej.

d) Wybór kraju o gospodarce rynkowej

(11) Jeżeli wnioskodawcy nie zostanie przyznany status gospodarki rynkowej, jednak spełnia wymagania związane z objęciem go indywidualnym cłem określonym zgodnie z art. 9 ust. 5 podstawowego rozporządzenia, do celów ustalenia normalnej wartości w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej wykorzystany zostanie właściwy kraj o gospodarce rynkowej, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) podstawowego rozporządzenia. Komisja przewiduje ponowne wykorzystanie Indonezji do wymienionego celu, jak zrobiono w dochodzeniu prowadzącym do nałożenia środków na przywóz rozpatrywanego produktu z Chińskiej Republiki Ludowej. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru kraju w określonym terminie ustalonym w art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

(12) Ponadto w przypadku przyznania wnioskodawcy statusu gospodarki rynkowej, Komisja może, jeżeli uzna za konieczne, wykorzystać również ustalenia dotyczące wartości normalnej wyznaczonej we właściwym kraju o gospodarce rynkowej, np. w celu zastąpienia niewiarygodnych danych dotyczących kosztów lub cen w Chińskiej Republiki Ludowej, potrzebnych do ustalenia wartości normalnej, jeżeli wiarygodne dane nie są dostępne w Chińskiej Republice Ludowej. Komisja przewiduje wykorzystanie Indonezji również do tego celu.

F. UCHYLENIE OBOWIĄZUJĄCYCH CEŁ I REJESTRACJA PRZYWOZU

(13) Na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, obowiązujące cła antydumpingowe powinny zostać uchylone w odniesieniu do przywozu rozpatrywanego produktu wytwarzanego przez wnioskodawcę. Jednocześnie przywóz ten powinien zostać poddany wymogowi rejestracji, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w celu zapewnienia, że gdyby w wyniku przeglądu stwierdzono dumping ze strony wnioskodawcy, cło antydumpingowe mogłoby zostać pobrane z mocą wsteczną od dnia rozpoczęcia tego przeglądu. Wysokość możliwych przyszłych zobowiązań wnioskodawcy nie może zostać oceniona na tym etapie postępowania.

G. TERMINY

(14) W interesie należytego zarządzania, należy określić terminy, w których:

- zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, zaprezentować swoje stanowiska na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusze wymienione w motywie 8 niniejszego rozporządzenia lub wszelkie inne informacje, które mają być wzięte pod uwagę podczas dochodzenia,

- zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję,

- zainteresowane strony mogą się wypowiedzieć na temat stosowności wyboru Indonezji, która, jeżeli wnioskodawcy nie zostanie przyznany status gospodarki rynkowej, jest przewidywana jako kraj o gospodarce rynkowej do celów ustalenia normalnej wartości w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej,

- wnioskodawca powinien złożyć właściwie uzasadniony wniosek o status gospodarki rynkowej.

H. BRAK WSPÓŁPRACY

(15) W przypadkach gdy którakolwiek zainteresowana strona odmawia dostępu lub w inny sposób nie dostarcza w terminie niezbędnych informacji lub znacznie utrudnia dochodzenie, ustalenia potwierdzające lub zaprzeczające mogą zostać dokonane na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(16) W przypadku gdy okaże się, że zainteresowana strona przedstawiła fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te nie zostaną uwzględnione i wykorzystane zostaną, zgodnie z art. 18 podstawowego rozporządzenia, dostępne fakty. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo, i dlatego też ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 podstawowego rozporządzenia, wynik może być mniej korzystny niż w przypadku pełnej współpracy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 rozpoczyna się przegląd rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000, w celu ustalenia, czy oraz w jakim zakresie przywóz elektronicznych wag z cyfrowym wyświetlaczem podającym wagę, cenę jednostkową i cenę do zapłaty (zawierające lub niezawierające urządzenie drukujące) o maksymalnym udźwigu nieprzekraczającym 30 kg, do stosowania w handlu detalicznym, objętych kodem CN ex 8423 81 50 (kod TARIC 8423 81 50 10) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, wyprodukowanych przez Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd. i Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd. powinien podlegać cłom antydumpingowym nałożonym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 2605/2000 w odniesieniu do przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia (dodatkowy kod TARIC A561).

Artykuł  3

Niniejszym poleca się organom celnym, na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96, podjęcie właściwych kroków w celu rejestracji przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia. Rejestracja wygasa dziewięć miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4
1.
Zainteresowane strony, jeżeli ich oświadczenia mają być wzięte pod uwagę podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje stanowiska na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusze lub wszelkie inne informacje w ciągu 40 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, chyba że ustalono inaczej. Zwraca się uwagę na fakt, że wykonywanie większości uprawnień proceduralnych wymienionych w rozporządzeniu podstawowym zależy od tego, czy strona zgłosiła się w wyżej wymienionym terminie.

Zainteresowane strony mogą również, w tym samym czterdziestodniowym terminie, składać na piśmie wnioski o przesłuchanie przez Komisję.

2.
Strony postępowania mogą chcieć wypowiedzieć się na temat stosowności wyboru Indonezji, która ma zostać wykorzystana jako kraj o gospodarce rynkowej w celu ustalenia normalnej wartości w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej. Komentarze te muszą wpłynąć do Komisji w terminie 10 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.
Właściwie uzasadnione wnioski o status gospodarki rynkowej muszą wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4.
Wszelkie opinie i wnioski zainteresowanych stron muszą być złożone w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej) i muszą zawierać nazwisko (nazwę), adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu i/lub dalekopisu zainteresowanej strony. Wszystkie pisemne opinie, włączając informacje wymagane niniejszym rozporządzeniem, odpowiedzi na kwestionariusze oraz korespondencja, dostarczone poufnie przez zainteresowane strony są oznakowane jako "Poufne" (3) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96, towarzyszą im wersje niezastrzeżone jako poufne, oznaczone "DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON".

Wszelkie informacje dotyczące sprawy i/lub wszelkie wnioski o przesłuchanie powinny być przesyłane na następujący adres:

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Handlu

Dyrekcja B

J-79 5/16

B-1049 Bruksela

Fax (32-2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 42.

(3) Znaczy to, że dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest dokumentem poufnym na podstawie art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1) oraz art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonania art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.