Rozporządzenie 1405/1999 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion oraz ustalające wysokość pomocy przyznawanej w sektorze nasion w latach gospodarczych 2000/2001 i 2001/2002

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.164.17

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1405/1999
z dnia 24 czerwca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion oraz ustalające wysokość pomocy przyznawanej w sektorze nasion w latach gospodarczych 2000/2001 i 2001/2002

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 2358/71(1), w szczególności jego art. 3 ust. 3 i 4,

uwzględniając wniosek Komisji(2),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(3),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 wymienia odmiany japonica i indica gatunku Oryza sativa L. wśród produktów, dla których przyznawana jest pomoc produkcyjna w odniesieniu do elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego; różnica między dwoma odmianami ma charakter genetyczny i wymaga przeprowadzania naukowej analizy żywności; analizy takie są skomplikowane i nie jest łatwo zidentyfikować niektóre gatunki, jakie pojawiły się na rynku jako odmiana indica lub japonica na podstawie ich charakterystyki genetycznej; wymieniony Załącznik powinien zostać odpowiednio zmieniony, aby możliwe było rozróżnienie między odmianami gatunku Oryza sativa L. wyłącznie na podstawie kryteriów morfologicznych.

(2) Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 wymienia Cannabis sativa L. (jednopienne) wśród produktów, dla których przysługuje pomoc produkcyjna w odniesieniu do elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego; niektóre dwupienne odmiany Cannabis sativa L. są obecnie porównywalne z odmianami jednopiennymi zawartość zakresie zawartości tetrahydrokanabinolu (THC); w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 619/71 z dnia 22 marca 1971 r. ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy dla lnu i konopi(5) Rada zastrzega, że pomoc produkcyjna przysługuje wyłącznie w przypadku konopi zbieranych po uformowaniu się nasion i wyrosłych z kwalifikowanego materiału siewnego odmian znajdujących się w wykazie, który zostanie sporządzony zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1308/70 z dnia 29 czerwca 1970 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi(6); do celów przyznawania pomocy produkcyjnej dla konopi w latach gospodarczych 1998/1999, 1999/2000 oraz 2000/2001 Rada określiła, że wyłącznie odmiany, w których stwierdzono zawartość THC nie mniejszą niż 0,3 % oraz, w kolejnych latach gospodarczych, nie mniejszą niż 0,2 % mają znaleźć się na wspomnianej liście; należy dokonać stosownych zmian w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 w odniesieniu do odmian Cannabis sativa L. z zawartością THC nieprzekraczającą 0,3 % w roku gospodarczym 2000/2001 i 0,2 % w latach kolejnych, a odmiany te powinny być ustalone według procedury określonej w art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71.

(3) Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 odnosi się do późnych lub średnio późnych, nowych i innych odmian Lolium perenne L. o wysokiej trwałości oraz odmian o niskiej trwałości, średnio późnych, średnio wczesnych lub wczesnych; ceny tych odmian na rynkach zewnętrznych nie usprawiedliwiają już wspomnianego rozróżnienia, a zatem należy wprowadzić zmiany do Załącznika tak, aby traktować odmiany Lolium perenne L. bez rozróżniania odmian; jednakże należy utrzymać to rozróżnienie jako przejściowe w latach gospodarczych 2000/2001 i 2001/2002 w odniesieniu do ustalania pomocy stosowanej we Wspólnocie i różnic we wspomnianej pomocy.

(4) Zaistniała obecnie i przyszła sytuacja na rynku Wspólnoty, nie gwarantuje producentom odpowiedniego zwrotu z nasion wymienionych w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2358/71, które zostaną sprzedane w latach gospodarczych 2000/2001 i 2001/2002; część kosztów produkcji powinna zostać zrównoważona przez pomoc.

(5) Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 stanowi, że podczas ustalania pomocy należy wziąć pod uwagę z jednej strony, konieczność zapewnienia równowagi między produkcją we Wspólnocie, a rynkami zbytu tej produkcji oraz, z drugiej strony, ceny takich produktów na rynkach zewnętrznych.

(6) Stosowanie tych kryteriów skutkuje ustaleniem pomocy udzielanej w latach gospodarczych 2000/2001 oraz 2001/2002 na poziomach przedstawionych w załączniku II,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"6. Odmiany Cannabis sativa L., w odniesieniu do których przysługuje pomoc przewidziana w niniejszym artykule, są określane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11."

Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Dla lat gospodarczych 2000/2001 i 2001/2002, pomoc przyznana w sektorze nasion w sposób przewidziany w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 kształtuje się według zasad określonych w załączniku II.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2000 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 czerwca 1999 r.

W imieniu Rady
J. TRITTIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 192/98 (Dz.U. L 20 z 27.1.1998, str. 16).

(2) Dz.U. C 59 z 1.3.1999, str. 17.

(3) Opinia wydana dnia 14 kwietnia 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(4) Opinia wydana dnia 28 kwietnia 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(5) Dz.U. L 72 z 26.3.1971, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1420/98 (Dz.U. L 190 z 4.7.1998, str. 7).

(6) Dz.U. L 146 z 4.7.1970, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3290/94 (Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 105).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK
Kod CNWyszczególnienie
1. CERES
1001 90 10 Triticum spelta L.
1006 10 10 Oryza sativa L.(1)
- odmiany długoziarniste, gdzie długość ziarna

przekracza 6,0 mm, a stosunek długości do szerokości

jest większy lub równy 3

- inne odmiany ziarna, gdzie długość ziarna jest

większa, równa, lub mniejsza niż 6,0 mm, a stosunek

długości do szerokości wynosi mniej niż 3

2. OLEAGINEAE
ex 1204 00 10 Linum usitatissimum L. (len włóknisty)
ex 1204 00 10 Linum usitatissimum L. (siemię lniane)
ex 1207 99 10 Cannabis sativa L.(2) (odmiany z zawartością

tetrahydrokanabinolu nieprzekraczającą 0,3 % w roku

gospodarczym 2000/2001 i 0,2 % w kolejnych latach

gospodarczych)

3. GRAMINEAE
ex 1209 29 10 Agrostis canina L.
ex 1209 29 10 Agrostis gigantea Roth.
ex 1209 29 10 Agrostis stolonifera L.
ex 1209 29 10 Agrostis capillaris L.
ex 1209 29 80 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. oraz K.B.

Prest.

ex 1209 29 10 Dactylis glomerata L.
ex 1209 23 80 Festuca arundinacea Schreb.
ex 1209 23 80 Festuca ovina L.
1209 23 11 Festuca pratensis Huds.
1209 23 15 Festuca rubra L.
ex 1209 29 80 Festulolium
1209 25 10 Lolium multiflorum Lam.
1209 25 90 Lolium perenne L(3)
ex 1209 29 80 Lolium x boucheanum Kunth
ex 1209 29 80 Phleum Bertolinii (DC)
1209 26 00 Phleum pratense L.
ex 1209 29 80 Poa nemoralis L.
1209 24 00 Poa pratensis L.
ex 1209 29 10 Poa palustris i Poa trivialis L.
4. LEGUMINOSAE
ex 1209 29 80 Hedysarum coronarium L.
ex 1209 29 80 Medicago lupulina L.
ex 1209 21 00 Medicago sativa L. (ekotypy)
ex 1209 21 00 Medicago sativa L. (odmiany)
ex 1209 29 80 Onobrichis viciifolia Scop.
ex 0713 10 10 Pisum sativum L. (partim) (groszek polny)
ex 1209 22 80 Trifolium alexandrinum L.
ex 1209 22 80 Trifolium hybridum L.
ex 1209 22 80 Trifolium incarnatum L.
1209 22 10 Trifolium pratense L.
ex 1209 22 80 Trifolium repens L.
ex 1209 22 80 Trifolium repens L. odm. giganteum
ex 1209 22 80 Trifolium resupinatum L.
ex 0713 50 10 Vicia faba L. (partim) (bób)
ex 1209 29 10 Vicia sativa L.
ex 1209 29 10 Vicia villosa Roth.
(1) Wymiary ziarna oznacza się na podstawie ryżu całkowicie bielonego, przy

wykorzystaniu następującej metody:

i) z partii ziarna pobiera się próbę;

ii) próbę przesiewa się tak, aby pozostawić całe ziarna, łącznie z

ziarnami niedojrzałymi;

iii) przeprowadza się pomiar dwóch grup, po 100 ziaren każda i wylicza

średnią;

iv) uzyskany wynik podaje się w milimetrach, po zaokrągleniu do

jednego miejsca po przecinku.

(2) Zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) w danej odmianie oznacza się przez

poddanie analizie próby o stałej masie. Masa THC w odniesieniu do wagi

próby nie może - aby mogła zostać przyznana pomoc w latach

gospodarczych od 1998/99 do 2000/01 - być wyższa niż 0,3 % oraz - aby

mogła zostać przyznana pomoc w kolejnych latach gospodarczych -

przekraczać 0,2 %. Próba winna się składać z jednej trzeciej

odpowiedniej liczby typowych roślin wybranych losowo, w końcu okresu

kwitnienia, bez łodyg i nasion.

(3) Pomoc do Lolium perenne w latach gospodarczych 2000/2001 oraz 2001/2002

ustalane są przejściowo na podstawie następujących trzech grup odmian:

- o wysokiej trwałości, późnej lub średnio późnej,

- nowych odmian i innych,

- o niskiej trwałości, średnio późnej, średnio wczesnej lub wczesnej."

ZAŁĄCZNIK  II

LATA GOSPODARCZE 2000/2001 ORAZ 2001/2002

Pomoc stosowana we Wspólnocie
(EUR/100 kg)
Kod CNWyszczególnieniePomoc
2000/20012001/2002
1. CERES
1001 90 10 Triticum spelta L.14,3714,37
1006 10 10 Oryza sativa L.
odmiany długoziarniste, gdzie

długość ziarna przekracza 6,0 mm, a

stosunek długości do szerokości

jest większy lub równy 3

17,2717,27
inne odmiany, gdzie długość ziarna

jest większa, równa lub mniejsza od

6 mm, a stosunek długości do

szerokości wynosi mniej niż 3

14,8514,85
2. OLEAGINEAE
ex 1204 00 10 Linum usitatissimum L. (len

włóknisty)

28,3828,38
ex 1204 00 10 Linum usitatissimum L. (siemię

lniane)

22,4622,46
ex 1207 99 10 Cannabis sativa L. (odmiany z

zawartością tetrahydrokanabinolu

nieprzekraczającą 0,3 % w roku

gospodarczym 2000/2001 i 0,2 % w

kolejnych latach gospodarczych)

20,5320,53
3. GRAMINEAE
ex 1209 29 10 Agrostis canina L.75,9575,95
ex 1209 29 10 Agrostis gigantea Roth.75,9575,95
ex 1209 29 10 Agrostis stolonifera L.75,9575,95
ex 1209 29 10 Agrostis capillaris L.75,9575,95
ex 1209 29 80 Arrhenatherum elatius (L.) P.

Beauv. ex J.S. oraz K.B. Prest.

67,1467,14
ex 1209 29 10 Dactylis glomerata L.52,7752,77
ex 1209 23 80 Festuca arundinacea Schreb.58,9358,93
ex 1209 23 80 Festuca ovina L.43,5943,59
1209 23 11 Festuca pratensis Huds.43,5943,59
1209 23 15 Festuca rubra L.36,8336,83
ex 1209 29 80 Festulolium32,3632,36
1209 25 10 Lolium multiflorum Lam.21,1321,13
1209 25 90 Lolium perenne L.
o wysokiej trwałości, późne, lub

średnio późne

33,6032,29
nowe odmiany i inne27,6429,32
o niskiej trwałości, średnio późne,

średnio wczesne lub wczesne

23,1327,06
ex 1209 29 80 Lolium x boucheanum Kunth21,1321,13
ex 1209 29 80 Phleum Bertolinii (DC)50,9650,96
1209 26 00 Phleum pratense L.83,5683,56
ex 1209 29 80 Poa nemoralis L.38,8838,88
1209 24 00 Poa pratensis L.38,5238,52
ex 1209 29 10 Poa palustris i Poa trivialis L.38,8838,88
4. LEGUMINOSAE
ex 1209 29 80 Hedysarum coroniarum L.36,4736,47
ex 1209 29 80 Medicago lupulina L.31,8831,88
ex 1209 21 00 Medicago sativa L. (ekotypy)22,1022,10
ex 1209 21 00 Medicago sativa L. (odmiany)36,5936,59
ex 1209 29 80 Onobrichis viciifolia Scop.20,0420,04
ex 0713 10 10 Pisum sativum L. (partim) (groszek

polny)

0 0
ex 1209 22 80 Trifolium alexandrinum L.45,7645,76
ex 1209 22 80 Trifolium hybridum L.45,8945,89
ex 1209 22 80 Trifolium incarnatum L.45,7645,76
1209 22 10 Trifolium pratense L.53,4953,49
ex 1209 22 80 Trifolium repens L.75,1175,11
ex 1209 22 80 Trifolium repens L. odm. giganteum70,7670,76
ex 1209 22 80 Trifolium resupinatum L.45,7645,76
ex 0713 50 10 Vicia faba L. (partim) (bób) 0 0
ex 1209 29 10 Vicia sativa L.30,6730,67
ex 1209 29 10 Vicia villosa Roth.24,0324,03

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.