Rozporządzenie 1389/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.255.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1389/2004
z dnia 30 lipca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 80 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1227/2000 (2), ostateczny termin określony w art. 2 ust. 3, pierwszy akapit, rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie składania wniosków o odstępstwa od ust. 2 tegoż artykułu został przesunięty na 31 lipca 2004 r. W celu rozwiązania ostatnich problemów praktycznych należy znowu przesunąć ten ostateczny termin. Stosowanie różnych przepisów dotyczących przyznania odstępstw wymaga bowiem istotnych i złożonych obowiązków administracyjnych, zwłaszcza w kwestii kontroli i sankcji. Aby umożliwić właściwe wywiązywanie się z tych obowiązków administracyjnych, należy więc ostatecznie przesunąć ten termin na 31 lipca 2005 r.

(2) Należy w związku z tym zmienić rozporządzenie (WE) nr 1227/2000.

(3) Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Win,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 ust. 1a otrzymuje następujące brzmienie:

"1a. Ostateczny termin ustalony w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 zostaje przesunięty na 31 lipca 2005 r."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosowane jest od 1 sierpnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).

(2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1841/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 58).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.