Rozporządzenie 1383/2004 ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych - OpenLEX

Rozporządzenie 1383/2004 ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.254.34

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1383/2004
z dnia 29 lipca 2004 r.
ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 różnica między cenami w handlu międzynarodowym produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia a cenami tych produktów we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe w ramach ograniczeń wynikających z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(2) Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 refundacje do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia, wywiezionych w stanie naturalnym, powinny zostać ustalone, uwzględniając:

- sytuację rynkową i tendencje rozwoju na rynku wspólnotowym, w odniesieniu do ceny i dostępności mleka i przetworów mlecznych oraz, w handlu międzynarodowym, w odniesieniu do cen mleka i przetworów mlecznych,

- najbardziej korzystne koszty wprowadzania do obrotu i koszty transportu z rynków Wspólnoty do portów lub innych miejsc wywozu ze Wspólnoty, jak również koszty wysyłki do krajów przeznaczenia,

- cele wspólnej organizacji rynków mleka i przetworów mlecznych, które obejmują zapewnienie zrównoważonej sytuacji i naturalnego rozwoju cen i handlu,

- ograniczenia wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu,

- potrzebę unikania zakłóceń na rynku Wspólnoty,

- aspekt ekonomiczny przewidywanych wywozów.

(3) Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 ceny we Wspólnocie ustalane są z uwzględnieniem obecnych cen, które są najkorzystniejsze w odniesieniu do wywozu, a ceny w handlu międzynarodowym ustalane są z uwzględnieniem w szczególności:

a) cen na rynkach krajów trzecich;

b) najkorzystniejszych cen w krajach trzecich docelowych, dla przywozu pochodzącego z kraju trzeciego;

c) cen producenta odnotowanych w eksportujących krajach trzecich, biorąc pod uwagę, gdzie to stosowne, subsydia przyznawane przez te kraje;

d) ceny oferowane na bazie franco granica.

(4) Według art. 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji do produktów określonych w art. 1 wymienionego rozporządzenia w zależności od miejsca przeznaczenia.

(5) Artykuł 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że lista produktów, do których udziela się refundacji wywozowej, i wysokość tej refundacji są ustalane nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. Wysokość refundacji może jednak być utrzymana na tym samym poziomie przez ponad cztery tygodnie.

(6) Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych (2), refundacja przyznana na przetwory mleczne z dodatkiem cukru odpowiada sumie dwóch składników; celem pierwszego jest uwzględnienie ilości produktu mlecznego, wyliczany jest on przez pomnożenie podstawowej stawki refundacji przez zawartość produktu mlecznego w całym produkcie; celem drugiego jest uwzględnienie ilości dodanej sacharozy, wyliczany jest on przez pomnożenie zawartości sacharozy w całym produkcie przez podstawową stawkę refundacji obowiązującą w dniu wywozu produktów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3). Niemniej jednak ten ostatni składnik jest uwzględniany, wyłącznie w przypadku gdy sacharoza dodana do produktu została wytworzona z cukru z buraków lub trzciny ze zbiorów pochodzących z obszaru Wspólnoty.

(7) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 896/84 (4), przewiduje uzupełniające przepisy w odniesieniu do przyznawania refundacji w trakcie przechodzenia z jednego roku gospodarczego na drugi. Te postanowienia przewidują możliwość zróżnicowania refundacji w zależności od daty wytworzenia przetworów.

(8) W celu wyliczenia wysokości refundacji do serów topionych należy przewidzieć, że w przypadku gdy została dodana kazeina i/lub kazeiniany, nie należy uwzględniać tej ilości.

(9) Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji rynkowej na rynku mleka i przetworów mlecznych, a w szczególności do cen tych przetworów we Wspólnocie i na rynku światowym prowadzi do ustalenia refundacji do tych przetworów w wysokości określonej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(10) Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Refundacje wywozowe, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, do produktów wywożonych w stanie naturalnym ustalone są w wysokości określonej w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2003 (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, str. 13).

(3) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(4) Dz.U. L 91 z 1.4.1984, str. 71. Rozporządzenie mostatnio zmienione rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/88 (Dz.U. L 28 z 1.2.1998, str. 1).

ZAŁĄCZNIK 

Kod produktuMiejsce przeznaczeniaJednostka miaryKwota refundacji
0401 10 10 9000970EUR/100 kg 1,804
0401 10 90 9000970EUR/100 kg 1,804
0401 20 11 9500970EUR/100 kg 2,788
0401 20 19 9500970EUR/100 kg 2,788
0401 20 91 9000970EUR/100 kg 3,528
0401 30 11 9400970EUR/100 kg 8,141
0401 30 11 9700970EUR/100 kg 12,22
0401 30 31 9100L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 20,79
A01EUR/100 kg 29,70
0401 30 31 9400L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 32,47
A01EUR/100 kg 46,39
0401 30 31 9700L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 35,82
A01EUR/100 kg 51,16
0401 30 39 9100L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 20,79
A01EUR/100 kg 29,70
0401 30 39 9400L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 32,47
A01EUR/100 kg 46,39
0401 30 39 9700L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 35,82
A01EUR/100 kg 51,16
0401 30 91 9100L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 40,82
A01EUR/100 kg 58,31
0401 30 99 9100L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 40,82
A01EUR/100 kg 58,31
0401 30 99 9500L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 59,99
A01EUR/100 kg 85,70
0402 10 11 9000L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 24,03
A01EUR/100 kg 29,00
0402 10 19 9000L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 24,03
A01EUR/100 kg 29,00
0402 10 91 9000L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,2403
A01EUR/kg 0,2900
0402 10 99 9000L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,2403
A01EUR/kg 0,2900
0402 21 11 9200L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 24,03
A01EUR/100 kg 29,00
0402 21 11 9300L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 49,04
A01EUR/100 kg 62,93
0402 21 11 9500L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 51,17
A01EUR/100 kg 65,69
0402 21 11 9900L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 54,53
A01EUR/100 kg 70,00
0402 21 17 9000L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 24,03
A01EUR/100 kg 29,00
0402 21 19 9300L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 49,04
A01EUR/100 kg 62,93
0402 21 19 9500L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 51,17
A01EUR/100 kg 65,69
0402 21 19 9900L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 54,53
A01EUR/100 kg 70,00
0402 21 91 9100L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 54,87
A01EUR/100 kg 70,43
0402 21 91 9200L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 55,19
A01EUR/100 kg 70,85
0402 21 91 9350L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 55,76
A01EUR/100 kg 71,58
0402 21 91 9500L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 59,93
A01EUR/100 kg 76,93
0402 21 99 9100L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 54,87
A01EUR/100 kg 70,43
0402 21 99 9200L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 55,19
A01EUR/100 kg 70,85
0402 21 99 9300L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 55,76
A01EUR/100 kg 71,58
0402 21 99 9400L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 58,85
A01EUR/100 kg 75,55
0402 21 99 9500L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 59,93
A01EUR/100 kg 76,93
0402 21 99 9600L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 64,15
A01EUR/100 kg 82,35
0402 21 99 9700L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 66,54
A01EUR/100 kg 85,43
0402 21 99 9900L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 69,32
A01EUR/100 kg 88,97
0402 29 15 9200L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,2403
A01EUR/kg 0,2900
0402 29 15 9300L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,4904
A01EUR/kg 0,6293
0402 29 15 9500L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5117
A01EUR/kg 0,6569
0402 29 15 9900L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5453
A01EUR/kg 0,7000
0402 29 19 9300L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,4904
A01EUR/kg 0,6293
0402 29 19 9500L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5117
A01EUR/kg 0,6569
0402 29 19 9900L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5453
A01EUR/kg 0,7000
0402 29 91 9000L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5487
A01EUR/kg 0,7043
0402 29 99 9100L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5487
A01EUR/kg 0,7043
0402 29 99 9500L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5885
A01EUR/kg 0,7555
0402 91 11 9370L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 4,958
A01EUR/100 kg 7,083
0402 91 19 9370L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 4,958
A01EUR/100 kg 7,083
0402 91 31 9300L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 5,859
A01EUR/100 kg 8,371
0402 91 39 9300L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 5,859
A01EUR/100 kg 8,371
0402 91 99 9000L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 25,08
A01EUR/100 kg 35,83
0402 99 11 9350L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,1268
A01EUR/kg 0,1812
0402 99 19 9350L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,1268
A01EUR/kg 0,1812
0402 99 31 9150L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,1316
A01EUR/kg 0,1880
0402 99 31 9300L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,1501
A01EUR/kg 0,2144
0402 99 39 9150L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,1316
A01EUR/kg 0,1880
0403 90 11 9000L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 23,69
A01EUR/100 kg 28,59
0403 90 13 9200L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 23,69
A01EUR/100 kg 28,59
0403 90 13 9300L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 48,59
A01EUR/100 kg 62,37
0403 90 13 9500L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 50,72
A01EUR/100 kg 65,10
0403 90 13 9900L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 54,05
A01EUR/100 kg 69,37
0403 90 19 9000L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 54,38
A01EUR/100 kg 69,80
0403 90 33 9400L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,4859
A01EUR/kg 0,6237
0403 90 33 9900L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5405
A01EUR/kg 0,6937
0403 90 51 9100970EUR/100 kg 1,804
0403 90 59 9170970EUR/100 kg 12,22
0403 90 59 9310L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 20,79
A01EUR/100 kg 29,70
0403 90 59 9340L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 30,42
A01EUR/100 kg 43,45
0403 90 59 9370L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 30,42
A01EUR/100 kg 43,45
0403 90 59 9510L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 30,42
A01EUR/100 kg 43,45
0404 90 21 9120L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 20,49
A01EUR/100 kg 24,74
0404 90 21 9160L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 24,03
A01EUR/100 kg 29,00
0404 90 23 9120L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 24,03
A01EUR/100 kg 29,00
0404 90 23 9130L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 49,04
A01EUR/100 kg 62,93
0404 90 23 9140L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 51,17
A01EUR/100 kg 65,69
0404 90 23 9150L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 54,53
A01EUR/100 kg 70,00
0404 90 29 9110L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 54,87
A01EUR/100 kg 70,43
0404 90 29 9115L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 55,19
A01EUR/100 kg 70,85
0404 90 29 9125L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 55,76
A01EUR/100 kg 71,58
0404 90 29 9140L01EUR/100 kg-
L02EUR/100 kg 59,93
A01EUR/100 kg 76,93
0404 90 81 9100L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,2403
A01EUR/kg 0,2900
0404 90 83 9110L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,2403
A01EUR/kg 0,2900
0404 90 83 9130L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,4904
A01EUR/kg 0,6293
0404 90 83 9150L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5117
A01EUR/kg 0,6569
0404 90 83 9170L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,5453
A01EUR/kg 0,7000
0404 90 83 9936L01EUR/kg-
L02EUR/kg 0,1268
A01EUR/kg 0,1812
0405 10 11 9500L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg119,99
L02EUR/100 kg 94,80
A01EUR/100 kg127,81
0405 10 11 9700L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg122,98
L02EUR/100 kg 97,16
A01EUR/100 kg131,00
0405 10 19 9500L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg119,99
L02EUR/100 kg 94,80
A01EUR/100 kg127,81
0405 10 19 9700L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg122,98
L02EUR/100 kg 97,16
A01EUR/100 kg131,00
0405 10 30 9100L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg119,99
L02EUR/100 kg 94,80
A01EUR/100 kg127,81
0405 10 30 9300L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg122,98
L02EUR/100 kg 97,16
A01EUR/100 kg131,00
0405 10 30 9700L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg122,98
L02EUR/100 kg 97,16
A01EUR/100 kg131,00
0405 10 50 9300L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg122,98
L02EUR/100 kg 97,16
A01EUR/100 kg131,00
0405 10 50 9500L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg119,99
L02EUR/100 kg 94,80
A01EUR/100 kg127,81
0405 10 50 9700L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg122,98
L02EUR/100 kg 97,16
A01EUR/100 kg131,00
0405 10 90 9000L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg127,49
L02EUR/100 kg100,71
A01EUR/100 kg135,79
0405 20 90 9500L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg112,50
L02EUR/100 kg 88,87
A01EUR/100 kg119,83
0405 20 90 9700L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg116,99
L02EUR/100 kg 92,42
A01EUR/100 kg124,61
0405 90 10 9000L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg155,77
L02EUR/100 kg123,06
A01EUR/100 kg165,93
0405 90 90 9000L01EUR/100 kg-
075EUR/100 kg124,60
L02EUR/100 kg 98,43
A01EUR/100 kg132,71
0406 10 20 9100A00EUR/100 kg-
0406 10 20 9230L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 18,21
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 22,76
0406 10 20 9290L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 16,94
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 21,17
0406 10 20 9300L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 7,43
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 9,29
0406 10 20 9610L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 24,69
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 30,88
0406 10 20 9620L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 25,05
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 31,31
0406 10 20 9630L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 27,97
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 34,95
0406 10 20 9640L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 41,09
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 51,36
0406 10 20 9650L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 34,24
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 42,80
0406 10 20 9830L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 12,71
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 15,88
0406 10 20 9850L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 15,40
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 19,25
0406 20 90 9100A00EUR/100 kg-
0406 20 90 9913L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 28,39
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 35,49
0406 20 90 9915L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 37,47
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 46,84
0406 20 90 9917L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 39,83
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 49,77
0406 20 90 9919L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 44,50
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 55,63
0406 30 31 9710L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 3,75
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 8,75
0406 30 31 9730L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 5,48
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 12,85
0406 30 31 9910L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 3,75
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 8,75
0406 30 31 9930L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 5,48
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 12,85
0406 30 31 9950L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 7,98
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 18,69
0406 30 39 9500L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 5,48
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 12,85
0406 30 39 9700L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 7,98
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 18,69
0406 30 39 9930L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 7,98
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 18,69
0406 30 39 9950L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 9,02
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 21,14
0406 30 90 9000L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 9,46
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 22,18
0406 40 50 9000L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 43,49
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 54,36
0406 40 90 9000L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 44,66
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 55,82
0406 90 13 9000L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 49,11
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 70,29
0406 90 15 9100L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 50,75
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 72,63
0406 90 17 9100L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 50,75
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 72,63
0406 90 21 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 49,73
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 71,00
0406 90 23 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 43,67
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 62,77
0406 90 25 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 43,38
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 62,09
0406 90 27 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 39,28
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 56,24
0406 90 31 9119L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 36,11
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 51,76
0406 90 33 9119L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 36,11
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 51,76
0406 90 33 9919L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 32,99
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 47,48
0406 90 33 9951L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 33,33
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 47,50
0406 90 35 9190L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 51,07
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 73,43
0406 90 35 9990L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 51,07
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 73,43
0406 90 37 9000L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 49,11
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 70,29
0406 90 61 9000L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 54,11
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 78,30
0406 90 63 9100L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 53,84
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 77,65
0406 90 63 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 51,76
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 75,00
0406 90 69 9100A00EUR/100 kg-
0406 90 69 9910L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 51,76
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 75,00
0406 90 73 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 45,08
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 64,58
0406 90 75 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 45,38
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 65,27
0406 90 76 9300L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 40,92
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 58,58
0406 90 76 9400L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 45,83
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 65,61
0406 90 76 9500L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 43,60
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 61,88
0406 90 78 9100L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 42,28
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 61,77
0406 90 78 9300L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 44,83
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 64,02
0406 90 78 9500L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 44,41
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 63,03
0406 90 79 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 36,26
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 52,11
0406 90 81 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 45,83
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 65,61
0406 90 85 9930L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 49,49
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 71,21
0406 90 85 9970L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 45,38
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 65,27
0406 90 86 9100A00EUR/100 kg-
0406 90 86 9200L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 41,64
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 61,76
0406 90 86 9300L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 42,25
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 62,41
0406 90 86 9400L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 44,87
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 65,61
0406 90 86 9900L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 49,49
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 71,21
0406 90 87 9100A00EUR/100 kg-
0406 90 87 9200L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 34,71
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 51,45
0406 90 87 9300L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 38,78
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 57,31
0406 90 87 9400L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 39,80
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 58,18
0406 90 87 9951L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 45,01
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 64,43
0406 90 87 9971L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 45,01
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 64,43
0406 90 87 9972L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 19,18
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 27,57
0406 90 87 9973L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 44,20
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 63,26
0406 90 87 9974L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 47,97
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 68,37
0406 90 87 9975L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 48,92
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 69,13
0406 90 87 9979L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 43,67
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 62,77
0406 90 88 9100A00EUR/100 kg-
0406 90 88 9300L03EUR/100 kg-
L04EUR/100 kg 34,26
400EUR/100 kg-
A01EUR/100 kg 50,44
NB: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" są określone w

rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987,

str. 1), ze zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE)

nr 2020/2001 (Dz.U. L 273 z 16.10.2001, str. 6).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
L03 zawiera miejsca przeznaczenia: Ceuta, Melilla, Islandia, Norwegia,

Szwajcaria, Lichtenstein, Andora, Gibraltar, Stolica Apostolska,

Malta, Turcja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Republika Czeska,

Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Kanada, Cypr, Australia i Nowa

Zelandia,

L04 zawiera kody miejsc przeznaczenia: Albania, Słowenia, Chorwacja,

Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra oraz Była Jugosłowiańska

Republika Macedonii,

L05 zawiera wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Polski,

Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

L06 zawiera wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem Estonii,

Łotwy, Litwy, Węgier i Stanów Zjednoczonych Ameryki,

970 obejmuje wywozy, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr

800/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11), art. 36 ust. 1 lit. a) i

c) oraz art. 44 ust. 1 lit. a) i b), oraz wywozy wykonywane na

podstawie kontraktów z siłami zbrojnymi stacjonującymi na terytorium

Państwa Członkowskiego, niepodlegającymi jego zwierzchnictwu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.