Rozporządzenie 1345/2006 ustalające refundacje wywozowe dla jaj

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.249.15

Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1345/2006
z dnia 12 września 2006 r.
ustalające refundacje wywozowe dla jaj

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj(1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 stanowi, że różnica między cenami na rynku światowym na produkty wyszczególnione w art. 1 ust. 1 tego rozporządzenia a cenami na te produkty wewnątrz Wspólnoty może być objęta refundacją wywozową.

(2) Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku jaj, refundacje wywozowe powinny być ustalone zgodnie z zasadami i niektórymi kryteriami przewidzianymi w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75.

(3) Zgodnie z art. 8 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania niektórych rynków mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(4) Refundacje wywozowe należy przyznawać tylko w odniesieniu do produktów, które są dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz Wspólnoty i które spełniają wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych(2), rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(3) oraz wymogi dotyczące oznaczeń określone w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj(4).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Refundacje wywozowe przewidziane w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 przyznaje się w odniesieniu do produktów i ilości określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
2.
Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją wywozową na mocy ust. 1 muszą spełniać wymogi rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i rozporządzenia (WE) nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowywania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami dotyczącymi znaków identyfikacyjnych określonymi w sekcji I załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz w rozporządzeniu (EWG) nr 1907/90.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119 z 4.5.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1.

(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55.

(4) Dz.U. L 173 z 6.7.1990, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1039/2005 (Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 1).

ZAŁĄCZNIK 

Refundacje wywozowe do jaj, stosowane od 13 września 2006 r.

Kod produktuMiejsce przeznaczeniaJednostka miaryKwota refundacji
0407 00 11 9000E16EUR/100 szt. 1,35
0407 00 19 9000E16EUR/100 szt. 0,70
0407 00 30 9000E09EUR/100 kg 3,00
E10EUR/100 kg20,00
E17EUR/100 kg 3,00
0408 11 80 9100E18EUR/100 kg40,00
0408 19 81 9100E18EUR/100 kg20,00
0408 19 89 9100E18EUR/100 kg20,00
0408 91 80 9100E18EUR/100 kg73,00
0408 99 80 9100E18EUR/100 kg18,00
NB: Zarówno kody produktów, jak i kody serii "A« miejsc przeznaczenia są

określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z

24.12.1987, str. 1), zmienionym.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE) nr

750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12).

Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:
E09 Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen,

Hongkong SRA, Rosja i Turcja.

E10 Korea Południowa, Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny.
E16 Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych

Ameryki, Rumunii i Bułgarii.

E17 Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii, Rumunii,

Bułgarii i grup E09 i E10.

E18 Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii, Rumunii i

Bułgarii.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.