Rozporządzenie 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.354.16

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1333/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie dodatków do żywności
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Swobodny przepływ bezpiecznej i zdrowej żywności stanowi istotny aspekt rynku wewnętrznego i znacznie przyczynia się do poprawy zdrowia i pomyślności obywateli oraz ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.

(2) W ramach realizacji polityk Wspólnoty należy zapewnić wysoki poziom ochrony ludzkiego zdrowia i życia.

(3) Niniejsze rozporządzenie zastępuje obowiązujące dyrektywy i decyzje dotyczące dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w środkach spożywczych, w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i wysokiego poziomu ochrony konsumentów, w tym ochrony interesów konsumentów, poprzez wprowadzenie zbiorczych i uproszczonych procedur.

(4) Niniejsze rozporządzenie harmonizuje przepisy dotyczące stosowania dodatków do żywności w środkach spożywczych we Wspólnocie. Przepisy te dotyczą stosowania dodatków do żywności w środkach spożywczych, objętych dyrektywą Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 3 , a także stosowania niektórych barwników spożywczych do celów znakowania mięsa pod względem zdrowotności oraz dekoracji i stemplowania jaj. Ponadto niniejsze rozporządzenie harmonizuje przepisy dotyczące stosowania dodatków do żywności w dodatkach do żywności i w enzymach spożywczych, tym samym zapewniając ich bezpieczeństwo i jakość oraz ułatwiając ich przechowywanie i stosowanie. Nie było to wcześniej przedmiotem regulacji na poziomie Wspólnoty.

(5) Dodatki do żywności są substancjami, które w normalnych warunkach nie są spożywane same jako żywność, ale dodawane są do żywności celowo, ze względów technologicznych określonych w niniejszym rozporządzeniu, takich jak konserwowanie żywności. Niniejszym rozporządzeniem należy objąć wszystkie dodatki do żywności, a zatem w świetle postępu naukowo-technicznego należy zaktualizować wykaz rodzajów funkcji pełnionych przez dodatki do żywności. Jednak dana substancja nie powinna być uważana za dodatek do żywności, jeżeli jest stosowana w celu nadania tej żywności określonego aromatu lub smaku lub w celu żywieniowym, jak substytuty soli, witaminy i minerały. Ponadto substancje uważane za środki spożywcze, które mogą być stosowane ze względu na ich funkcję technologiczną, takie jak chlorek sodu czy szafran do barwienia, a także enzymy spożywcze, nie powinny być objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia. Preparaty uzyskane ze środków spożywczych i innych naturalnych materiałów źródłowych, które mają wywołać skutek technologiczny w gotowej żywności i które otrzymuje się drogą selektywnej ekstrakcji składników (np. pigmentów) związanych ze składnikami odżywczymi lub aromatycznymi, należy jednak uznać za dodatki do żywności w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Enzymy spożywcze są objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych 4 , co wyklucza zastosowanie niniejszego rozporządzenia.

(6) Substancje niespożywane jako żywność, ale celowo stosowane w przetwarzaniu żywności, które w gotowej żywności obecne są jedynie jako pozostałości, a w produkcie końcowym nie pełnią funkcji technologicznej (substancje pomocnicze w przetwórstwie), nie powinny być objęte niniejszym rozporządzeniem.

(7) Dodatki do żywności powinny być dopuszczane i stosowane jedynie w przypadku, gdy spełniają kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu. Stosowanie dodatków do żywności musi być bezpieczne, a ich zastosowanie musi być niezbędne ze względu technologicznego, nie może wprowadzać w błąd konsumentów i musi przynosić im korzyści. Wprowadzanie konsumentów w błąd obejmuje między innymi kwestie związane z charakterem, świeżością, jakością użytych składników i naturalnością produktu lub procesu produkcji lub też z wartością odżywczą produktu, w tym zawartością owoców i warzyw w produkcie. Podczas dopuszczania dodatków do żywności należy uwzględnić także inne istotne czynniki, w tym czynniki społeczne, gospodarcze, związane z tradycjami, etyczne i związane ze środowiskiem, zasadę ostrożności, jak również możliwość przeprowadzenia kontroli. Stosowanie i maksymalne poziomy dodatku do żywności powinny uwzględniać jego spożycie z innych źródeł oraz narażenie szczególnych grup konsumentów (np. konsumentów cierpiących na alergie) na spożycie tego dodatku.

(8) Dodatki do żywności muszą być zgodne z zatwierdzonymi specyfikacjami, które powinny obejmować informacje niezbędne do odpowiedniej identyfikacji danego dodatku do żywności, w tym jego pochodzenia, a także określać dopuszczalne kryteria czystości. Specyfikacje opracowane uprzednio dla dodatków do żywności, zawarte w dyrektywie Komisji 95/31/WE z dnia 5 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące substancji słodzących stosowanych w środkach spożywczych 5 , dyrektywie Komisji 95/45/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych 6  i dyrektywie Komisji 96/77/WE z dnia 2 grudnia 1996 r. ustanawiającej szczególne kryteria czystości dla dodatków do środków spożywczych innych niż barwniki i substancje słodzące 7 , powinny zostać utrzymane w mocy do czasu wpisania odpowiednich dodatków do żywności do załączników do niniejszego rozporządzenia. W tym samym czasie specyfikacje dotyczące takich dodatków powinny zostać określone w rozporządzeniu. Specyfikacje te powinny odnosić się bezpośrednio do dodatków do żywności uwzględnionych w wykazach wspólnotowych zawartych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Jednak ze względu na ich złożony charakter i zakres oraz konieczność zapewnienia przejrzystości specyfikacje nie powinny zostać uwzględnione jako takie w wykazach wspólnotowych, ale powinny zostać określone w jednym lub większej liczbie odrębnych rozporządzeń.

(9) Niektóre dodatki do żywności dopuszczone są wyłącznie do celów zastosowań szczególnych, w ramach niektórych obowiązujących praktyk i dozwolonych procesów enologicznych. Takie dodatki do żywności powinny być stosowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i przepisami szczególnymi, określonymi w odpowiednich przepisach wspólnotowych.

(10) W celu zapewnienia harmonizacji ocena ryzyka i wydawanie zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności powinny być dokonywane zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących 8 .

(11) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 9  w sprawach mogących mieć wpływ na zdrowie publiczne przeprowadza się konsultacje z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanym dalej "Urzędem").

(12) Dodatki do żywności objęte zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 10  powinny uzyskać dopuszczenie zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, jak również zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

(13) Dopuszczony na mocy niniejszego rozporządzenia dodatek do żywności, który jest przygotowywany z wykorzystaniem metod produkcji lub materiałów wyjściowych w zasadniczy sposób różniących się od objętych oceną ryzyka dokonaną przez urząd lub określonych w przyjętych specyfikacjach, powinien zostać zgłoszony do oceny przez urząd. "Zasadnicze różnice" występują między innymi w przypadku zmiany metody produkcji z metody polegającej na ekstrakcji z danej rośliny na metodę polegającą na produkcji drogą fermentacji z wykorzystaniem mikroorganizmu lub - jeżeli pierwotny mikroorganizm został genetycznie zmodyfikowany - zmiany w materiałach wyjściowych lub w wielkości cząsteczek, w tym przy użyciu nanotechnologii.

(14) Każdy dodatek do żywności powinien podlegać stałemu nadzorowi, a gdy tylko jest to konieczne ze względu na zmianę warunków jego stosowania lub pojawienie się nowych informacji naukowych, musi zostać poddany ponownej ocenie. W razie potrzeby Komisja wraz z państwami członkowskimi powinna rozważyć podjęcie odpowiednich działań.

(15) Państwa członkowskie, które w dniu 1 stycznia 1992 r. utrzymały w mocy zakazy stosowania niektórych dodatków w niektórych szczególnych środkach spożywczych uważanych za tradycyjne i produkowanych na swoim terytorium, powinny móc nadal stosować te zakazy. Ponadto w odniesieniu do produktów takich jak "feta" czy "salame cacciatore" niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać możliwości stosowania bardziej restrykcyjnych zasad związanych ze stosowaniem niektórych określeń zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 11  oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami 12 .

(16) O ile nie mają zastosowania dalsze ograniczenia, dodatek może być obecny w żywności - jeżeli nie został bezpośrednio do niej dodany - w wyniku wprowadzenia wraz ze składnikiem żywności, w którym jego obecność była dopuszczalna, o ile poziom dodatku w gotowej żywności nie jest wyższy, niż wprowadzony w wyniku zastosowania tego składnika we właściwych warunkach technologicznych i zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej.

(17) Dodatki do żywności nadal podlegają ogólnym obowiązkom w zakresie etykietowania określonym w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych 13 , a także, odpowiednio, w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 i rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie 14 . Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno zawierać przepisy szczególne dotyczące etykietowania dodatków do żywności sprzedawanych jako takie producentom lub konsumentowi końcowemu.

(18) Substancje słodzące dopuszczone na mocy niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane w słodzikach stołowych sprzedawanych bezpośrednio konsumentom. Producenci takich produktów powinni w odpowiedni sposób udostępnić konsumentom informacje umożliwiające bezpieczne stosowanie produktu. Takie informacje mogą być udostępniane na różne sposoby, w tym na etykietach, na stronach internetowych, poprzez telefoniczne linie informacyjne dla konsumentów lub w punktach sprzedaży. Aby przyjąć jednolite podejście do realizacji tego wymogu, niezbędne mogą okazać się wytyczne na szczeblu Wspólnoty.

(19) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 15 .

(20) W szczególności należy przyznać Komisji uprawnienia do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia oraz do przyjmowania właściwych środków przejściowych. Jako że środki te mają zakres ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia między innymi poprzez uzupełnienie go nowymi elementami innymi niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą przewidzianą w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(21) Ze względu na potrzebę skutecznego działania terminy mające zwykle zastosowanie w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą powinny zostać skrócone dla przyjęcia pewnych zmian do załączników II i III odnoszących się do substancji już dopuszczonych zgodnie z prawem wspólnotowym oraz wszelkich odpowiednich środków przejściowych związanych z tym substancjami.

(22) W celu opracowania i uaktualnienia prawa wspólnotowego dotyczącego dodatków do żywności w odpowiedni i skuteczny sposób, niezbędne jest gromadzenie przez państwa członkowskie danych oraz wzajemna wymiana informacji i koordynacja zadań pomiędzy nimi. Do osiągnięcia tego celu wskazanym może być przeprowadzenie badań dotyczących kwestii szczególnych tak, aby usprawnić proces podejmowania decyzji. Właściwe jest, aby Wspólnota finansowała takie badania ze swojego budżetu. Finansowanie takich środków objęte jest rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 16 .

(23) Państwa członkowskie będą przeprowadzać urzędowe kontrole mające na celu egzekwowanie zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004.

(24) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, tzn. ustanowienie wspólnotowych zasad dotyczących dodatków do żywności, nie może zostać w zadowalający sposób osiągnięty przez państwa członkowskie, a ze względu na jedność rynku i wysoki poziom ochrony konsumentów może zostać lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z określoną w tym artykule zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(25) Po przyjęciu niniejszego rozporządzenia Komisja, wspomagana przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, powinna dokonać przeglądu wszystkich obowiązujących zezwoleń pod kątem ich zgodności z kryteriami innymi niż bezpieczeństwo, takimi jak spożycie, wymogi technologiczne i możliwość wprowadzania w błąd konsumentów. Wszystkie dodatki do żywności, które mają nadal podlegać procedurze dopuszczenia do stosowania we Wspólnocie, powinny zostać ujęte w wykazach wspólnotowych w załącznikach II i III do niniejszego rozporządzenia. Załącznik III do niniejszego rozporządzenia powinien zostać uzupełniony o inne dodatki do żywności, stosowane w dodatkach do żywności i w enzymach spożywczych, a także jako nośniki składników odżywczych, oraz o warunki ich stosowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1331/2008 [ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących]. W celu zapewnienia odpowiedniego okresu przejściowego przepisy załącznika III, inne niż przepisy dotyczące nośników dodatków do żywności oraz dodatków do żywności w środkach aromatyzujących, nie powinny mieć zastosowania do dnia 1 stycznia 2011 r.

(26) Do chwili sporządzenia wspólnotowych wykazów dodatków do żywności konieczne jest stosowanie uproszczonej procedury umożliwiającej aktualizację obecnych wykazów dodatków do żywności zawartych w obowiązujących dyrektywach.

(27) Bez uszczerbku dla wyników przeglądu, o którym mowa w motywie 25, w terminie jednego roku od przyjęcia niniejszego rozporządzenia Komisja powinna przyjąć dla urzędu program ponownej oceny bezpieczeństwa tych dodatków do żywności, które zostały już wcześniej dopuszczone we Wspólnocie. Program ten powinien określić konieczność i ustalić porządek priorytetów, według których mają zostać zbadane dozwolone dodatki do żywności.

(28) Niniejsze rozporządzenie uchyla i zastępuje: dyrektywę Rady z dnia 23 października 1962 r. w sprawie zbliżenia przepisów państw członkowskich dotyczących barwników dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi 17 , dyrektywę Rady 65/66/EWG z 26 stycznia 1965 r. ustanawiającą szczególne kryteria czystości konserwantów dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi 18 , dyrektywę Rady 78/663/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanawiającą szczególne kryteria czystości środków emulgujących, stabilizujących, zagęszczających i żelujących stosowanych w środkach spożywczych 19 , dyrektywę Rady 78/664/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanawiającą szczególne kryteria czystości przeciwutleniaczy dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi 20 , pierwszą dyrektywę Komisji 81/712/EWG z dnia 28 lipca 1981 r. ustanawiającą wspólnotowe metody analiz w celu kontroli spełniania kryteriów czystości przez niektóre dodatki stosowane w środkach spożywczych 21 , dyrektywę Rady 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dodatków do środków spożywczych dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi 22 , dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych 23 , dyrektywę 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych 24 , dyrektywę 95/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące 25 , jak również decyzję nr 292/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie utrzymania w mocy przepisów prawa krajowego zakazujących użycia niektórych dodatków w produkcji niektórych szczególnych środków spożywczych 26  oraz decyzję Komisji 2002/247/WE z dnia 27 marca 2002 r. zawieszającą wprowadzanie do obrotu i przywóz słodyczy galaretkowych zawierających dodatek do żywności E 425 konjac 27 . Jednakże w okresie przejściowym niektóre przepisy tych aktów należy utrzymać w mocy, aby dać czas na opracowanie wykazów wspólnotowych zawartych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady dotyczące dodatków do żywności stosowanych w środkach spożywczych w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi oraz wysokiego poziomu ochrony konsumentów, w tym ochrony interesów konsumentów i sprawiedliwych praktyk w handlu żywnością, z uwzględnieniem - w odpowiednich przypadkach - ochrony środowiska.

Do tych celów niniejsze rozporządzenie ustanawia:

a)
wspólnotowe wykazy dozwolonych dodatków do żywności zawarte w załącznikach II i III;
b)
warunki stosowania dodatków do żywności w środkach spożywczych, w tym w dodatkach do żywności i w enzymach spożywczych objętych rozporządzeniem (WE) nr 1332/2008 [w sprawie enzymów spożywczych] oraz w środkach aromatyzujących objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących stosowanych w i na środkach spożywczych 28 ;
c)
zasady etykietowania dodatków do żywności sprzedawanych jako takie.
Artykuł  2

Zakres stosowania

1. 
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do dodatków do żywności.
2. 
Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do następujących substancji, chyba że są one stosowane jako dodatki do żywności:
a)
substancji pomocniczych w przetwórstwie;
b)
substancji stosowanych do ochrony roślin i produktów roślinnych zgodnie z zasadami wspólnotowymi odnoszącymi się do zdrowotności roślin;
c)
substancji dodawanych do żywności jako składniki odżywcze;
d)
substancji stosowanych do uzdatniania wody pitnej objętych zakresem stosowania dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 29 ;
e)
środków aromatyzujących objętych zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 [w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych].
3. 
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do enzymów spożywczych objętych zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1332/2008 [w sprawie enzymów spożywczych] ze skutkiem od dnia przyjęcia wspólnotowego wykazu enzymów spożywczych zgodnie z art. 17 tego rozporządzenia.
4. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla jakichkolwiek wspólnotowych zasad szczególnych dotyczących stosowania dodatków do żywności:
a)
w określonych środkach spożywczych;
b)
do celów innych niż cele objęte niniejszym rozporządzeniem.
Artykuł  3

Definicje

1. 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w rozporządzeniach (WE) nr 178/2002 i (WE) nr 1829/2003.
2. 
Na użytek niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają również następujące definicje:
a)
"dodatek do żywności" oznacza każdą substancję, która w normalnych warunkach ani nie jest spożywana sama jako żywność, ani nie jest stosowana jako charakterystyczny składnik żywności, bez względu na swoją ewentualną wartość odżywczą, której celowe dodanie, ze względów technologicznych, do żywności w trakcie jej produkcji, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, przewozu lub przechowywania powoduje, lub można spodziewać się zasadnie, że powoduje, iż substancja ta lub jej produkty pochodne stają się bezpośrednio lub pośrednio składnikiem tej żywności;

Za dodatki do żywności nie uważa się jednak:

(i)
monosacharydów, disacharydów lub oligosacharydów oraz środków spożywczych zawierających te substancje, zastosowanych ze względu na swoje właściwości słodzące;
(ii)
środków spożywczych, zarówno suszonych, jak i w formie skoncentrowanej, w tym środków aromatyzujących dodanych w trakcie produkcji wieloskładnikowych środków spożywczych, ze względu na ich właściwości aromatyczne, smakowe lub odżywcze wraz z wtórnym efektem barwiącym;
(iii)
substancji stosowanych w materiałach pokrywających lub powlekających, które nie stanowią elementu środków spożywczych i nie są przeznaczone do spożycia wraz z tymi środkami spożywczymi;
(iv)
produktów zawierających pektynę i pochodzących z wysuszonych wytłoków z jabłek lub wysuszonych skórek owoców cytrusowych lub pigwy albo ich mieszaniny, otrzymywanych poprzez działanie rozcieńczonym kwasem, po którym następuje częściowa neutralizacja solami sodowymi lub potasowymi ("pektyna płynna");
(v)
baz gumy do żucia;
(vi)
dekstryn białej lub żółtej, skrobi prażonej lub dekstrynowanej, skrobi modyfikowanej działaniem kwasów lub zasad, skrobi bielonej, skrobi modyfikowanej fizycznie i skrobi poddanej działaniu enzymów amylolitycznych;
(vii)
chlorku amonu;
(viii)
osocza krwi, żelatyny spożywczej, hydrolizatów białkowych i ich soli, białka mleka i glutenu;
(ix)
pozbawionych funkcji technologicznej: aminokwasów i ich soli, innych niż kwas glutaminowy, glicyna, cysteina i cystyna oraz ich sole;
(x)
kazeinianów i kazeiny;
(xi)
inuliny;
b)
"substancja pomocnicza w przetwórstwie" oznacza każdą substancję, która:
(i)
nie jest spożywana sama jako żywność;
(ii)
jest celowo stosowana przy przetwarzaniu surowców, żywności lub jej składników, w celu osiągnięcia określonego celu technologicznego w trakcie obróbki lub przetwarzania; oraz
(iii)
może spowodować niezamierzoną, ale technicznie nieuniknioną obecność w produkcie końcowym pozostałości tej substancji lub jej pochodnych, pod warunkiem że nie stanowią one jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia oraz nie mają żadnego wpływu technologicznego na produkt końcowy;
c)
"rodzaj pełnionej funkcji" oznacza jeden z rodzajów określonych w załączniku I w oparciu o funkcję technologiczną, którą w odnośnym środku spożywczym pełni dany dodatek do żywności;
d)
"żywność nieprzetworzona" oznacza żywność, która nie została poddana jakiejkolwiek obróbce wywołującej zasadniczą zmianę jej stanu pierwotnego, przy czym uważa się, że zasadniczej zmiany nie wywołują w szczególności czynności takie, jak: dzielenie, porcjowanie, odcinanie, obieranie z kości lub ości, mielenie mięsa, zdejmowanie skóry, obcinanie, okrawanie, obieranie, rozdrabnianie, krojenie, czyszczenie, trybowanie, głębokie mrożenie, zamrażanie, schładzanie, mielenie, łuskanie, pakowanie lub rozpakowywanie;
e)
"żywność bez dodatku cukru" oznacza żywność bez:
(i)
żadnego dodatku monosacharydów lub disacharydów;
(ii)
żadnego dodatku środków spożywczych zawierających monosacharydy lub disacharydy stosowanych ze względu na swoje właściwości słodzące;
f)
"żywność o obniżonej wartości energetycznej" oznacza żywność, której wartość energetyczna została, w porównaniu do żywności pierwotnej lub do podobnego produktu, obniżona o co najmniej 30 %;
g)
"słodziki stołowe" oznaczają preparaty dozwolonych substancji słodzących, które mogą zawierać inne dodatki do żywności lub składniki żywności oraz które są przeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu jako substytut cukrów;
h)
"zasada quantum satis" oznacza, że nie określono maksymalnego poziomu liczbowego i że odnośne substancje stosowane są zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, na poziomie nie wyższym niż poziom niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu i pod warunkiem że konsument nie jest wprowadzany w błąd.

ROZDZIAŁ  II

WSPÓLNOTOWE WYKAZY DOPUSZCZONYCH DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

Artykuł  4

Wspólnotowe wykazy dodatków do żywności

1. 
Tylko dodatki do żywności uwzględnione w wykazie wspólnotowym w załączniku II mogą być wprowadzane jako takie do obrotu i stosowane w środkach spożywczych na warunkach określonych w tym załączniku.
2. 
Tylko dodatki do żywności uwzględnione w wykazie wspólnotowym w załączniku III mogą być stosowane w dodatkach do żywności, w enzymach spożywczych i w środkach aromatyzujących na warunkach określonych w tym załączniku.
3. 
Dodatki do żywności są umieszczane w załączniku II w oparciu o kategorie żywności, do której mogą być dodawane.
4. 
Dodatki do żywności są umieszczane w załączniku III w oparciu o dodatki do żywności, enzymy spożywcze, środki aromatyzujące i składniki odżywcze, lub ich kategorie, do których mogą być dodawane.
5. 
Dodatki do żywności muszą odpowiadać specyfikacjom, o których mowa w art. 14.
Artykuł  5

Zakaz stosowania niezgodnych dodatków do żywności lub niezgodnych środków spożywczych

Nie wprowadza się do obrotu dodatku do żywności ani żywności, która zawiera taki dodatek, jeżeli zastosowanie tego dodatku do żywności nie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  6

Ogólne warunki umieszczania dodatków do żywności w wykazach wspólnotowych i stosowania dodatków do żywności

1. 
Dodatek do żywności może zostać umieszczony w wykazach wspólnotowych w załącznikach II i III tylko gdy spełnia następujące warunki oraz - w odpowiednich przypadkach - jest zgodny z innymi uzasadnionymi czynnikami, w tym środowiskowymi:
a)
na proponowanym poziomie stosowania, nie stanowi, w oparciu o dostępne dowody naukowe, zagrożenia dla zdrowia konsumentów;
b)
istnieje uzasadniony wymóg technologiczny, który nie może zostać spełniony w sposób inny, możliwy do zaakceptowania ze względów ekonomicznych i technologicznych; oraz
c)
jego stosowanie nie wprowadza w błąd konsumenta.
2. 
Dodatek do żywności umieszcza się w wykazach wspólnotowych w załącznikach II i III, jeżeli jego zastosowanie przynosi konsumentom korzyści, a zatem spełnia jeden lub większą liczbę następujących celów:
a)
zachowuje wartość odżywczą danego środka spożywczego;
b)
dostarcza niezbędnych składników lub elementów środków spożywczych produkowanych dla grup konsumentów o szczególnych potrzebach żywieniowych;
c)
zwiększa możliwość przechowywania lub stabilność środka spożywczego lub polepsza jego właściwości organoleptyczne, pod warunkiem że charakter, istota i jakość żywności nie zostanie zmieniona w sposób, który wprowadzałby w błąd konsumenta;
d)
pomaga w produkcji, przetwarzaniu, przygotowywaniu, obróbce, pakowaniu, przewozie lub przechowywaniu żywności, w tym dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących, pod warunkiem że dodatek do żywności nie jest stosowany w celu ukrycia skutków wykorzystania wybrakowanych surowców lub zastosowania w trakcie wykonywania którejkolwiek z tych czynności jakichkolwiek innych niepożądanych praktyk lub technik, w tym praktyk lub technik niehigienicznych.
3. 
W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. a), dodatek do żywności, który obniża wartość odżywczą środka spożywczego, może zostać umieszczony w wykazie wspólnotowym w załączniku II pod warunkiem że:
a)
ten środek spożywczy nie stanowi istotnego składnika normalnej diety; lub
b)
ten dodatek do żywności jest niezbędny do produkcji środków spożywczych przeznaczonych dla grup konsumentów o szczególnych potrzebach żywieniowych.
Artykuł  7

Warunki szczególne dotyczące substancji słodzących

Dodatek do żywności może zostać umieszczony w wykazie wspólnotowym w załączniku II ze względu na rodzaj pełnionej funkcji jako substancja słodząca tylko w przypadku, gdy oprócz spełniania jednego lub większej liczby celów, określonych w art. 6 ust. 2, spełnia również co najmniej jeden z następujących celów:

a)
zastępuje cukry do celów produkcji żywności o obniżonej wartości energetycznej, żywności niepowodującej próchnicy zębów lub żywności bez dodatku cukrów; lub
b)
zastępuje cukry, o ile umożliwia to przedłużenie okresu przydatności produktu do spożycia; lub
c)
umożliwia produkcję żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego określoną w art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/398/EWG.
Artykuł  8

Warunki szczególne dotyczące barwników

Dodatek do żywności może zostać umieszczony w wykazie wspólnotowym w załączniku II ze względu na rodzaj pełnionej funkcji jako barwnik tylko w przypadku gdy oprócz spełniania jednego lub większej liczby celów określonych w art. 6 ust. 2, spełnia jeden z następujących celów:

a)
przywraca pierwotny wygląd zewnętrzny żywności, której barwa uległa zmianie w wyniku przetwarzania, przechowywania, pakowania i dystrybucji, co spowodowało ewentualne zmniejszenie możliwości zaakceptowania jej wyglądu zewnętrznego;
b)
powoduje, że żywność staje się wizualnie bardziej atrakcyjna;
c)
nadaje barwę żywności, która w przeciwnym razie byłaby bezbarwna.
Artykuł  9

Rodzaje funkcji pełnionej przez dodatki do żywności

1. 
Dodatki do żywności mogą być przyporządkowane w załącznikach II i III do jednego lub większej liczby rodzajów pełnionej funkcji określonych w załączniku I w oparciu o podstawową funkcję technologiczną danego dodatku do żywności.

Przyporządkowanie danego dodatku do żywności do odpowiedniego rodzaju pełnionej funkcji nie wyklucza jego stosowania w kilku funkcjach.

2. 
W razie konieczności, w związku z postępem naukowym lub technicznym, środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia odnoszące się do dodatkowych rodzajów pełnionej funkcji, które mogą zostać dodane do załącznika I, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 3.
Artykuł  10

Zawartość wspólnotowych wykazów dodatków do żywności

1. 
Dodatek do żywności, który spełnia warunki określone w art. 6, 7 i 8, może, zgodnie z procedurą, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1331/2008 [ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], zostać umieszczony w:
a)
wykazie wspólnotowym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia; lub
b)
wykazie wspólnotowym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Wpis dotyczący dodatku do żywności uwzględnionego we wspólnotowych wykazach w załącznikach II i III określa:
a)
nazwę tego dodatku do żywności i jego numer E;
b)
środki spożywcze, do których ten dodatek do żywności może być dodawany;
c)
warunki, na jakich ten dodatek do żywności może być stosowany;
d)
jeżeli jest to stosowne, ewentualne ograniczenia w sprzedaży tego dodatku do żywności bezpośrednio konsumentom końcowym.
3. 
Wspólnotowe wykazy w załącznikach II i III podlegają zmianie zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1331/2008 [ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących].
Artykuł  11

Poziomy stosowania dodatków do żywności

1. 
Przy ustanawianiu warunków stosowania określonych w art. 10 ust. 2 lit. c):
a)
poziom stosowania ustalany jest na najniższym poziomie, który jest niezbędny do osiągnięcia zamierzonego efektu;
b)
takie poziomy uwzględniają:
(i)
dopuszczalne dzienne pobranie, lub równoważną mu ilość szacunkową, ustanowione dla odnośnego dodatku do żywności i prawdopodobną dawkę dzienną jego spożycia ze wszystkich źródeł;
(ii)
w przypadku, w którym dodatek do żywności ma być stosowany w środkach spożywczych spożywanych przez szczególne grupy konsumentów, prawdopodobną dawkę dzienną jego spożycia przez konsumentów tych grup.
2. 
W stosownych przypadkach dla danego dodatku do żywności nie wyznacza się żadnego maksymalnego poziomu liczbowego (quantum satis). W takim przypadku dodatek ten stosuje się zgodnie z zasadą quantum satis.
3. 
Maksymalne poziomy dodatków do żywności określone w załączniku II mają zastosowanie do żywności wprowadzonej do obrotu, o ile nie określono inaczej. W drodze odstępstwa od tej zasady w odniesieniu do środków spożywczych suszonych lub w formie skoncentrowanej, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego, maksymalne poziomy odnoszą się do żywności przywróconej do stanu pierwotnego zgodnie z instrukcjami na etykiecie z uwzględnieniem minimalnego współczynnika rozcieńczenia.
4. 
Maksymalne poziomy barwników określone w załączniku II mają zastosowanie do ilości substancji barwiących zawartych w danym preparacie barwiącym, o ile nie określono inaczej.
Artykuł  12

Zmiany w procesie produkcyjnym lub w materiałach wyjściowych do produkcji dodatków do żywności już umieszczonych w wykazie wspólnotowym

Jeżeli dany dodatek do żywności został już umieszczony w wykazie wspólnotowym, a zachodzi znacząca zmiana metod jego produkcji lub materiałów wyjściowych do jego produkcji, lub też następuje zmiana wielkości cząsteczek, na przykład przy użyciu nanotechnologii, dodatek do żywności wytworzony z zastosowaniem tych nowych metod lub materiałów uznaje się za inny dodatek i przed wprowadzeniem go do obrotu wymagane jest dokonanie nowego wpisu do wykazów wspólnotowych lub zmiana specyfikacji.

Artykuł  13

Dodatki do żywności objęte zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003

1. 
Dodatek do żywności objęty zakresem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 może zostać umieszczony we wspólnotowych wykazach w załącznikach II i III zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jedynie po wydaniu zezwolenia na jego stosowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.
2. 
Jeżeli już umieszczony w wykazie wspólnotowym dodatek do żywności jest produkowany z innego materiału źródłowego objętego rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, nie podlega on wymogowi uzyskania nowego zezwolenia na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że nowy materiał źródłowy jest objęty zezwoleniem zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, a dodatek do żywności spełnia specyfikacje ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  14

Specyfikacje dodatków do żywności

Specyfikacje dodatków do żywności odnoszące się w szczególności do pochodzenia, kryteriów czystości i wszelkich innych niezbędnych informacji przyjmowane są, gdy dodatek do żywności zostaje umieszczony we wspólnotowych wykazach w załącznikach II i III po raz pierwszy, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 1331/2008 [ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących].

ROZDZIAŁ  III

STOSOWANIE DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH

Artykuł  15

Stosowanie dodatków do żywności w żywności nieprzetworzonej

Dodatki do żywności nie mogą być stosowane w żywności nieprzetworzonej, chyba że takie stosowanie zostało wyraźnie określone w załączniku II.

Artykuł  16

Stosowanie dodatków do żywności w żywności dla niemowląt i małych dzieci

Dodatki do żywności nie mogą być stosowane w żywności dla niemowląt i małych dzieci, zgodnie z przepisami dyrektywy 89/398/EWG, w tym w żywności dietetycznej dla niemowląt i małych dzieci, specjalnego przeznaczenia medycznego, o ile w załączniku II do niniejszego rozporządzenia wyraźnie nie określono inaczej.

Artykuł  17

Stosowanie barwników do znakowania

Tylko barwniki spożywcze wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane do oznakowania sanitarnego, o którym mowa w dyrektywie Rady 91/497/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. zmieniającej i ujednolicającej dyrektywę 64/433/EWG dotyczącą problemów sanitarnych wpływających na handel świeżym mięsem we Wspólnocie w celu rozszerzenia jej stosowania na produkcję i wprowadzanie na rynek świeżego mięsa 30  oraz do celów innych oznakowań wymaganych na produktach mięsnych, dekoracyjnego barwienia i stemplowania skorupek jaj, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 31 .

Artykuł  18

Zasada przenoszenia

1. 
Obecność danego dodatku do żywności dopuszczalna jest:
a)
w wieloskładnikowym środku spożywczym innym niż środki spożywcze określone w załączniku II, jeżeli ten dodatek do żywności został dopuszczony do stosowania w jednym ze składników danego wieloskładnikowego środka spożywczego;
b)
w środku spożywczym, do którego dodany został dodatek do żywności, enzym spożywczy lub środek aromatyzujący, jeżeli ten dodatek do żywności:
(i)
został dopuszczony do stosowania w dodatku do żywności, enzymie spożywczych lub środku aromatyzującym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; oraz
(ii)
został przeniesiony do tego środka spożywczego wraz z tym dodatkiem do żywności, enzymem spożywczym lub środkiem aromatyzującym; oraz
(iii)
nie pełni funkcji technologicznej w ostatecznym środku spożywczym;
c)
w środku spożywczym, który ma zostać wykorzystany wyłącznie do przygotowania wieloskładnikowego środka spożywczego, pod warunkiem że ten wieloskładnikowy środek spożywczy jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Ustęp 1 nie ma zastosowania do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt, żywności przetworzonej na bazie zbóż, żywności dla niemowląt i żywności dietetycznej specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci określonej w dyrektywie 89/398/EWG, chyba że wyraźnie określono inaczej.
3. 
Jeżeli do środka spożywczego dodany jest dodatek do żywności zawarty w środku aromatyzującym, dodatku do żywności lub enzymie spożywczym, pełniący w tym środku spożywczym funkcję technologiczną, dodatek ten uważany jest za dodatek do żywności zawarty w tym środku spożywczym, a nie za dodatek do żywności zawarty w środku aromatyzującym, dodatku do żywności lub enzymie spożywczym, musi zatem spełniać warunki stosowania w danym środku spożywczym.
4. 
Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 obecność dodatku do żywności stosowanego jako substancja słodząca dopuszczona jest w wieloskładnikowych środkach spożywczych bez dodatku cukrów, wieloskładnikowych środkach spożywczych o obniżonej wartości energetycznej, dietetycznych wieloskładnikowych środkach spożywczych przeznaczonych do stosowania w dietach niskokalorycznych, wieloskładnikowych środkach spożywczych niepowodujących próchnicy zębów i wieloskładnikowych środkach spożywczych o przedłużonym okresie przydatności do spożycia, pod warunkiem że ta substancja słodząca została dopuszczona do stosowania w jednym ze składników odnośnego wieloskładnikowego środka spożywczego.
Artykuł  19

Decyzje dotyczące interpretacji

W razie konieczności możliwe jest rozstrzygnięcie zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 28 ust. 2, kwestii, czy:

a)
dany środek spożywczy jest środkiem należącym do kategorii wymienionej w załączniku II; lub
b)
dany dodatek do żywności wymieniony w załącznikach II i III i dopuszczony zgodnie z zasadą quantum satis stosowany jest zgodnie z kryteriami, o których mowa w art. 11 ust. 2; lub
c)
dana substancja objęta jest definicją dodatku do żywności zawartą w art. 3.
Artykuł  20

Tradycyjne środki spożywcze

Państwa członkowskie wymienione w załączniku IV mogą nadal zakazywać stosowania określonych rodzajów dodatków do żywności w wymienionych w tym załączniku tradycyjnych środkach spożywczych produkowanych na swoim terytorium.

ROZDZIAŁ  IV

ETYKIETOWANIE

Artykuł  21

Etykietowanie dodatków do żywności nieprzeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu

1. 
Dodatki do żywności nieprzeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu, sprzedawane oddzielnie lub w mieszaninach lub zawierające składniki środka spożywczego zgodnie z definicją w art. 6 ust. 4 dyrektywy 2000/13/WE, można wprowadzać do obrotu wyłącznie opatrzone etykietami przewidzianymi w art. 22 niniejszego rozporządzenia, a ich oznakowanie musi być łatwo dostrzegalne, wyraźnie czytelne i nieusuwalne. Informacje zamieszcza się w języku łatwo zrozumiałym dla kupujących.
2. 
Na swoim terytorium państwo członkowskie, w którym dany produkt jest sprzedawany, może, zgodnie z postanowieniami Traktatu, zastrzec, że informacje określone w art. 22 muszą być podawane w jednym lub w większej liczbie języków urzędowych Wspólnoty, określonych przez to państwo członkowskie. Nie wyklucza to możliwości podawania tych informacji w kilku językach.
Artykuł  22

Ogólne wymagania dotyczące etykietowania dodatków do żywności nieprzeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu

1. 
W przypadkach gdy dodatki do żywności nieprzeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu sprzedawane są odrębnie lub w mieszaninach, w tym z innymi składnikami żywności, lub po dodaniu do nich innych substancji, na ich opakowaniach lub pojemnikach zamieszcza się następujące informacje:
a)
nazwę lub numer E określony w niniejszym rozporządzeniu dla każdego dodatku do żywności lub opis handlowy obejmujący nazwę lub numer E każdego dodatku do żywności;
b)
określenie "do żywności" albo określenie "ograniczone stosowanie w żywności" albo bardziej szczegółowy opis zamierzonego zastosowania w środkach spożywczych;
c)
w razie konieczności specjalne warunki przechowywania lub użycia;
d)
oznaczenie umożliwiające identyfikację danej partii lub serii towaru;
e)
wskazówki dotyczące stosowania, jeżeli ich pominięcie mogłoby spowodować nieprawidłowe zastosowanie danego dodatku do żywności;
f)
nazwę lub nazwę firmową i adres producenta lub podmiotu pakującego albo sprzedawcy;
g)
wskazanie maksymalnej ilości każdego składnika lub grupy składników podlegających w żywności ograniczeniu ilościowemu lub właściwe informacje - sformułowane w sposób jasny i łatwo zrozumiały - umożliwiające kupującemu spełnienie wymogów niniejszego rozporządzenia lub innych odpowiednich przepisów wspólnotowych; w przypadku, w którym to samo ograniczenie ilościowe stosuje się do grupy składników stosowanych odrębnie lub razem, łączna zawartość procentowa może zostać podana jako pojedyncza wartość; ograniczenie ilościowe jest wyrażane liczbowo lub zgodnie z zasadą quantum satis;
h)
masę netto;
i)
datę minimalnej trwałości lub przydatności do użycia;
j)
odpowiednio, informacje dotyczące dodatku do żywności lub innych substancji określonych w niniejszym artykule i wymienionych w załączniku IIIa do dyrektywy 2000/13/WE w odniesieniu do wskazania składników obecnych w środkach spożywczych.
2. 
W przypadkach gdy dodatki do żywności sprzedawane są w mieszaninach, w tym z innymi składnikami żywności, na ich opakowaniach lub pojemnikach zamieszcza się wykaz wszystkich składników w porządku malejącym według ich udziału procentowego w masie całkowitej.
3. 
W przypadkach gdy do dodatków do żywności dodaje się substancje (w tym dodatki do żywności lub inne składniki żywności), w celu ułatwienia ich przechowywania, sprzedaży, normalizacji, rozcieńczania lub rozpuszczania, na opakowaniach lub pojemnikach zamieszcza się wykaz wszystkich takich substancji w porządku malejącym według ich udziału procentowego w masie całkowitej.
4. 
W drodze odstępstwa od ust. 1, 2 i 3, informacje wymagane w ust. 1 lit. e)-g) oraz w ust. 2 i 3 mogą być podawane jedynie w dokumentach odnoszących się do danej przesyłki, które mają zostać dostarczone przed dostawą lub wraz z nią, pod warunkiem że określenie "nie do sprzedaży detalicznej" umieszczone zostanie w łatwo widocznym miejscu opakowania lub pojemnika odnośnego produktu.
5. 
W drodze odstępstwa od ust. 1, 2 i 3, w przypadkach gdy dodatki do żywności dostarczane są w zbiornikach, wszystkie informacje mogą znajdować się jedynie w dokumentach odnoszących się do danej przesyłki, które mają zostać dostarczone wraz z dostawą.
Artykuł  23

Etykietowanie dodatków do żywności przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu

1. 
Bez uszczerbku dla dyrektywy 2000/13/WE, dyrektywy Rady 89/396/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie wskazówek lub oznakowań identyfikacyjnych partii towaru, do której należy dany środek spożywczy 32  oraz rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 dodatki do żywności sprzedawane odrębnie lub w mieszaninach, w tym z innymi składnikami żywności, przeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu można wprowadzać do obrotu wyłącznie po zamieszczeniu na ich opakowaniu następujących informacji:
a)
nazwy i numeru E określonego w niniejszym rozporządzeniu dla każdego dodatku do żywności lub opisu handlowego obejmującego nazwę i numer E każdego dodatku do żywności;
b)
określenia "do żywności" albo określenia "ograniczone stosowanie w żywności" albo bardziej szczegółowego opisu zamierzonego zastosowania w środkach spożywczych.
2. 
W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) opis handlowy słodzika stołowego obejmuje określenie "... słodzik stołowy na bazie ..." z wyszczególnieniem nazwy (nazw) substancji słodzącej(- ych) w jego składzie.
3. 
Etykiety opakowań słodzików stołowych zawierających poliole lub aspartam lub sól aspartamu i acesulfamu zawierają następujące ostrzeżenia:
a)
poliole: "nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający";
b)
aspartam/sól aspartamu i acesulfamu: "zawiera źródło fenyloalaniny".
4. 
Producenci słodzików stołowych powinni udostępnić konsumentom z użyciem właściwych środków informacje umożliwiające stosowanie produktu w sposób bezpieczny. Wytyczne dotyczące wdrożenia niniejszego ustępu mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 3.
5. 
Do informacji przewidzianych w ust. 1-3 niniejszego artykułu zastosowanie ma art. 13 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE.
Artykuł  24

Wymóg dotyczący etykietowania środków spożywczych zawierających niektóre barwniki spożywcze

1. 
Bez uszczerbku dla dyrektywy 2000/13/WE etykiety na środkach spożywczych zawierających barwniki spożywcze, wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia, powinny zawierać dodatkowe informacje określone w tym załączniku.
2. 
Do informacji przewidzianych w ust. 1 niniejszego artykułu odpowiednie zastosowanie ma art. 13 ust. 2 dyrektywy 2000/13/WE.
3. 
W razie konieczności spowodowanej postępem naukowym lub technicznym w załączniku V wprowadza się zmiany za pomocą środków mających na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4.
Artykuł  25

Inne wymagania dotyczące etykietowania

Artykuły 21, 22, 23 i 24 pozostają bez uszczerbku dla możliwości stosowania bardziej szczegółowych lub mających szerszy zakres zastosowania przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wag i miar lub mających zastosowanie do prezentacji, klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji i preparatów niebezpiecznych lub do przewozu takich substancji i preparatów.

ROZDZIAŁ  V

PRZEPISY PROCEDURALNE I WDRAŻANIE

Artykuł  26

Obowiązek przekazywania informacji

1. 
Producent dodatku do żywności lub podmiot stosujący dany dodatek do żywności przekazuje Komisji niezwłocznie wszelkie nowe informacje naukowe lub techniczne, które mogą mieć wpływ na ocenę bezpieczeństwa tego dodatku do żywności.
2. 
Producent dodatku do żywności lub podmiot stosujący dany dodatek do żywności, działając na wniosek Komisji, powiadamia ją o faktycznym stosowaniu tego dodatku do żywności. Informacje te są udostępniane przez Komisję państwom członkowskim.
Artykuł  27

Monitorowanie spożycia dodatków do żywności

1. 
Państwa członkowskie utrzymują systemy monitorujące spożycie i stosowanie dodatków do żywności, stosując podejście oparte na ocenie ryzyka, i z odpowiednią częstotliwością przedstawiają swoje wyniki Komisji i urzędowi.
2. 
Wspólna metodologia gromadzenia przez państwa członkowskie informacji dotyczących spożycia dodatków do żywności we Wspólnocie jest przyjmowana po zasięgnięciu opinii urzędu, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 28 ust. 2.
Artykuł  28

Komitet

1. 
Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.
2. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5a ust. 1-4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.
4. 
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5a ust. 1-4, art. 5 lit. b) i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Terminy przewidziane w art. 5a ust. 3 lit. c) i art. 5a ust. 4 lit. b) i e) decyzji 1999/468/WE ustala się odpowiednio na 2 miesiące, 2 miesiące i 4 miesiące.

Artykuł  29

Wspólnotowe finansowanie zharmonizowanych strategii

Podstawą prawną finansowania środków wynikających z niniejszego rozporządzenia jest art. 66 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

ROZDZIAŁ  VI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł  30

Ustanowienie wspólnotowych wykazów dodatków do żywności

1. 
Dodatki do żywności, które są dopuszczone do stosowania w środkach spożywczych na mocy dyrektyw 94/35/WE, 94/36/WE i 95/2/WE, ze zmianami na mocy art. 31 niniejszego rozporządzenia, i warunki ich stosowania zostaną umieszczone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia po zakończeniu przeglądu ich zgodności z jego art. 6, 7 i 8. Środki związane z włączeniem takich dodatków do załącznika II mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4. Przegląd ten nie obejmuje ponownej oceny ryzyka przez urząd. Przegląd zostanie zakończony do dnia 20 stycznia 2011 r.

Dodatków do żywności oraz sposobów ich wykorzystania, które stały się zbędne, nie umieszcza się w załączniku II.

2. 
Dodatki do żywności dopuszczone do stosowania w dodatkach do żywności w dyrektywie 95/2/WE i warunki ich stosowania zostaną umieszczone w części 1 załącznika III do niniejszego rozporządzenia po zakończeniu przeglądu ich zgodności z jego art. 6. Środki związane z włączeniem takich dodatków do załącznika III mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4. Przegląd ten nie obejmuje ponownej oceny ryzyka przez urząd. Przegląd zostanie zakończony do 20 stycznia 2011 r.

Dodatków do żywności oraz sposobów ich wykorzystania, które stały się zbędne, nie umieszcza się w załączniku III.

3. 
Dodatki do żywności dopuszczone do stosowania w środkach aromatyzujących w dyrektywie 95/2/WE i warunki ich stosowania zostaną umieszczone w części 4 załącznika III do niniejszego rozporządzenia po zakończeniu przeglądu ich zgodności z jego art. 6. Środki związane z włączeniem takich dodatków do załącznika III mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4. Przegląd ten nie obejmuje ponownej oceny ryzyka przez urząd. Przegląd zostanie zakończony do dnia 20 stycznia 2011 r.

Dodatków do żywności oraz sposobów ich wykorzystania, które stały się zbędne, nie umieszcza się w załączniku III.

4. 
Specyfikacje dodatków do żywności objętych przepisami ust. 1-3 niniejszego artykułu przyjęte zostaną zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 [ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], jednocześnie z umieszczeniem tych dodatków do żywności w załącznikach zgodnie z przepisami tych ustępów.
5. 
Środki dotyczące wszelkich właściwych środków przejściowych mających na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 3.
Artykuł  31

Środki przejściowe

Do czasu zakończenia opracowywania wspólnotowych wykazów dodatków do żywności, przewidzianych w art. 30, załączniki do dyrektyw 94/35/WE, 94/36/WE i 95/2/WE zmienia się w razie konieczności poprzez środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów wspomnianych dyrektyw, przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 28 ust. 4.

Środki spożywcze wprowadzone do obrotu lub opatrzone etykietami do dnia 20 stycznia 2010 r., które nie są zgodne z art. 22 ust. 1 lit. i) oraz z art. 22 ust. 4, mogą pozostawać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub przydatności do użycia.

Środki spożywcze wprowadzone do obrotu lub opatrzone etykietami do dnia 20 lipca 2010 r., które nie są zgodne z art. 24, mogą pozostawać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub przydatności do użycia.

Artykuł  32

Ponowna ocena dopuszczonych dodatków do żywności

1. 
Dodatki do żywności, które zostały dopuszczone przed dniem 20 stycznia 2009 r., podlegają ponownej ocenie ryzyka przez urząd.
2. 
Po zasięgnięciu opinii urzędu, program oceny tych dodatków do żywności zostanie przyjęty do dnia stycznia 2010 r. zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 28 ust. 2. Program oceny zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł  33

Uchylenia

1. 
Uchylone zostają:
a)
dyrektywa Rady z dnia 23 października 1962 r. w sprawie zbliżenia przepisów państw członkowskich dotyczących barwników dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
b)
dyrektywa 65/66/EWG;
c)
dyrektywa 78/663/EWG;
d)
dyrektywa 78/664/EWG;
e)
dyrektywa 81/712/EWG;
f)
dyrektywa 89/107/EWG;
g)
dyrektywa 94/35/WE;
h)
dyrektywa 94/36/WE;
i)
dyrektywa 95/2/WE;
j)
decyzja nr 292/97/WE;
k)
decyzja 2002/247/WE.
2. 
Odesłania do uchylonych aktów traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  34

Przepisy przejściowe

Do dnia zakończenia transferu - na mocy art. 30 ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozporządzenia - dodatków do żywności uprzednio dopuszczonych w dyrektywach 94/35/WE, 94/36/WE i 95/2/WE, w drodze odstępstwa od art. 33 mają nadal zastosowanie następujące przepisy:

a)
artykuł 2 ust. 1, 2 i 4 dyrektywy 94/35/WE i jej załącznik;
b)
artykuł 2 ust. 1-6, 8, 9 i 10 dyrektywy 94/36/WE i jej załączniki I-V;
c)
artykuł 2 i 4 dyrektywy 95/2/WE i jej załączniki I-VI.

Niezależnie od lit. c), określone w dyrektywie 95/2/WE zezwolenia na stosowanie E 1103 inwertazy i E 1105 lizozymu zostają uchylone ze skutkiem od dnia rozpoczęcia stosowania wspólnotowego wykazu enzymów spożywczych zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1332/2008 [w sprawie enzymów spożywczych].

Artykuł  35

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 stycznia 2010 r.

Artykuł 4 ust. 2 stosuje się do załącznika III, części 2, 3 i 5 od dnia 1 stycznia 2011 r., a art. 23 ust. 4 stosuje się od dnia 20 stycznia 2011 r. Artykuł 24 stosuje się od dnia 20 lipca 2010 r. Artykuł 31 stosuje się od dnia 20 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 16 grudnia 2008 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
H.-G. PÖTTERINGB. LE MAIRE
PrzewodniczącyPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  33

Rodzaje funkcji pełnionej przez dodatki do żywności w środkach spożywczych oraz dodatki do żywności w dodatkach do żywności i w enzymach spożywczych:

1)
"substancje słodzące" to substancje stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub stosowane w słodzikach stołowych;
2)
"barwniki" to substancje nadające lub przywracające żywności barwę, obejmujące naturalne składniki żywności i naturalne źródła, które w normalnych warunkach ani nie są same spożywane jako żywność ani nie są stosowane jako typowe składniki żywności. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia barwnikami są preparaty uzyskane ze środków spożywczych i innych jadalnych surowców naturalnych uzyskanych poprzez fizyczną lub chemiczną ekstrakcję, której efektem jest selektywna ekstrakcja pigmentów względem składników odżywczych lub aromatycznych;
3)
"substancje konserwujące" to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem spowodowanym obecnością mikroorganizmów lub chroniące przed wzrostem mikroorganizmów patogennych;
4)
"przeciwutleniacze" to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak jełczenie tłuszczu czy zmiana barwy;
5)
"nośniki" to substancje stosowane do rozpuszczania, rozcieńczania, dyspersji lub innej fizycznej modyfikacji dodatku do żywności, środka aromatyzującego, enzymu spożywczego, składnika odżywczego lub innej substancji dodanej do środka spożywczego w celach odżywczych lub mających związek z fizjologią, które nie zmieniają ich funkcji technologicznej (i same nie wywołują żadnych skutków technologicznych), w celu ułatwienia posługiwania się nimi lub wykorzystania czy zastosowania ich;
6)
"kwasy" to substancje, które zwiększają kwasowość środka spożywczego lub nadają mu kwaśny smak;
7)
"regulatory kwasowości" to substancje zmieniające lub kontrolujące kwasowość lub zasadowość środka spożywczego;
8)
"substancje przeciwzbrylające" to substancje ograniczające tendencję pojedynczych cząstek środka spożywczego do zlepiania się;
9)
"substancje przeciwpieniące" to substancje zapobiegające lub ograniczające powstawanie piany;
10)
"substancje wypełniające" to substancje zwiększające objętość środka spożywczego nie zwiększając znacząco jego wartości energetycznej;
11)
"emulgatory" to substancje umożliwiające utworzenie lub utrzymanie jednorodnej mieszaniny dwóch lub większej liczby niemieszających się faz, takich jak olej i woda w środkach spożywczych;
12)
"sole emulgujące" to substancje które zmieniają białka zawarte w serze w formę zdyspergowaną wprowadzając w ten sposób jednorodne rozłożenie tłuszczów i innych składników;
13)
"substancje wiążące" to substancje powodujące lub utrzymujące jędrność lub kruchość tkanek owoców i warzyw lub współdziałające z substancjami żelującymi w tworzeniu lub wzmacnianiu żelu;
14)
"wzmacniacze smaku" to substancje wzmacniające istniejący smak lub zapach środków spożywczych;
15)
"substancje pianotwórcze" to substancje umożliwiające powstanie jednorodnej dyspersji fazy gazowej w środkach spożywczych w płynie lub w postaci stałej;
16)
"substancje żelujące" to substancje nadające środkom spożywczym konsystencję poprzez tworzenie żelu;
17)
"substancje glazurujące" (w tym środki do smarowania) to substancje, które po nałożeniu na zewnętrzną powierzchnię środka spożywczego tworzą warstwę ochroną lub nadają jej błyszczący wygląd;
18)
"substancje utrzymujące wilgoć" to substancje zapobiegające wysychaniu żywności poprzez przeciwdziałanie wpływom atmosferycznym, posiadające niski stopień wilgotności, lub ułatwiające rozpuszczanie się proszku w środowisku wodnym;
19)
"skrobie modyfikowane" to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiem;
20)
"gazy do pakowania" oznacza gazy inne niż powietrze, wprowadzane do pojemnika przed, w trakcie lub po umieszeniu środka spożywczego w tym pojemniku;
21)
"gazy nośne" oznacza gazy inne niż powietrze, które wypychają środek spożywczy z pojemnika;
22)
"substancje spulchniające" to substancje lub mieszaniny substancji uwalniające gaz, a tym samym zwiększające objętość ciasta;
23)
"sekwestranty" to substancje tworzące związki chemiczne z jonami metali;
24)
"stabilizatory" to substancje umożliwiające utrzymanie właściwości fizycznochemicznych środków spożywczych; stabilizatory obejmują substancje umożliwiające utrzymanie w środkach spożywczych jednorodnej dyspersji dwóch lub większej liczby wzajemnie nierozpuszczalnych substancji, substancje stabilizujące, zachowujące lub wzmacniające barwę środków spożywczych i substancje zwiększające zdolność środków spożywczych do wiązania, w tym do tworzenia wiązań poprzecznych pomiędzy białkami, umożliwiających wiązanie się elementów środków spożywczych, a tym samym uzyskiwanie produktów zrekonstytuowanych;
25)
"substancje zagęszczające" to substancje zwiększające lepkość środków spożywczych;
26)
"środki do przetwarzania mąki (polepszacze)" to substancje, inne niż emulgatory, dodawane do mąki lub ciasta w celu poprawy ich właściwości wypiekowych.
27)
"wzmacniacze kontrastu" to substancje, które przy stosowaniu na powierzchni owoców lub warzyw po wcześniejszej depigmentacji uprzednio określonych części (np. w wyniku obróbki laserowej) pomagają odróżnić te części od pozostałej powierzchni poprzez zabarwienie wynikające z interakcji z pewnymi komponentami epidermy.

ZAŁĄCZNIK  II  34

Unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania

CZĘŚĆ A

1.
Wprowadzenie

Niniejszy unijny wykaz zawiera:

-
nazwę dodatku do żywności i jego numer E; w ramach alternatywy dopuszczone jest stosowanie bardziej szczegółowych numerów E i nazw wymienionych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 231/2012 35 , z wyłączeniem synonimów, jeśli dane dodatki do żywności rzeczywiście dodano do określonych środków spożywczych,
określenie żywności, do której dany dodatek może być dodawany,
warunki stosowania dodatku,
ograniczenia sprzedaży dodatku do żywności bezpośrednio konsumentom końcowym.
2.
Przepisy ogólne dotyczące dotatków do żywności zawartych w wykazie oraz warunków ich stosowania
1.
Tylko substancje wymienione w części B, określone rozporządzeniem (UE) nr 231/2012, mogą być stosowane jako dodatki do żywności, chyba że część E zawiera bardziej szczegółowe przepisy.
2.
Dodatki mogą być stosowane wyłącznie w żywności i na warunkach określonych w części E niniejszego załącznika.
3.
W części E niniejszego załącznika wymieniono żywność w oparciu o kategorie żywności zawarte w części D niniejszego załącznika; dodatki pogrupowano na podstawie definicji określonych w części C niniejszego załącznika.
4.
Laki glinowe wytwarzane z wszystkich barwników wymienionych w tabeli 1 w części B są dopuszczone do stosowania do dnia 31 lipca 2014 r.

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. tylko laki glinowe wytwarzane z barwników wymienionych w tabeli 3 niniejszej części A są dopuszczone do stosowania i tylko w tych kategoriach żywności, dla których przepisy dotyczące maksymalnych poziomów glinu pochodzących z laków są wyraźnie wymienione w części E.

5.
Barwniki E 123, E 127, E 160b(i), E 160b(ii), E 161 g, E 171, E 173 i E 180 ani ich mieszaniny nie mogą być sprzedawane bezpośrednio konsumentowi.
6.
Substancje zawarte w wykazie pod numerami E 407, E 407a i E 440 mogą być standaryzowane cukrami, pod warunkiem że taka informacja będzie dodana do ich numeru i określenia.
7.
Określenie "do stosowania w żywności" oznacza, że azotyn może być sprzedawany tylko w mieszance z solą lub substytutem soli.
8.
Zasada przenoszenia określona w art. 18 ust. 1) lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 nie ma zastosowania do żywności wymienionej w tabeli 1 w odniesieniu do żadnego rodzaju dodatków do żywności i w tabeli 2 w odniesieniu do barwników.

Tabela 1

Żywność, w której obecność dodatku nie może być dopuszczana na podstawie zasady przenoszenia określonej w art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr1333/2008

1Żywność nieprzetworzona w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem surowych wyrobów mięsnych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004
2Miód w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/110/WE(1)
3Niezemulgowane oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
4Masło
5Mleko pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, i śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu)
6Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, niepoddane obróbce cieplnej po fermentacji
7Maślanka bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem maślanki sterylizowanej)
8Naturalna woda mineralna w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE(2) oraz woda źródlana i wszystkie inne wody w butelkach lub innych opakowaniach
9Kawa i ekstrakty kawy (z wyłączeniem kawy instant z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi)
10Herbata liściasta bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących
11Cukry w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/111/WE(3)
12Suchy makaron, z wyłączeniem makaronów bezglutenowych lub makaronów przeznaczonych do diet niskobiałkowych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE(4)
13Żywność dla niemowląt i małych dzieci, o której mowa w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013(5), w tym żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci.
(1) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 47.

(2) Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 45.

(3) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 53.

(4) Dz.U. L 124 z 20.5.2009, s. 21.

(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35).

Tabela 2

Żywność, w której obecność barwników spożywczych nie może być dopuszczana na podstawie zasady przenoszenia określonej w art. 18 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

1Żywność nieprzetworzona w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008
2Wszystkie wody w butelkach i innych opakowaniach
3Mleko, pełnotłuste, półtłuste i odtłuszczone, pasteryzowane lub sterylizowane (włączając sterylizację UHT) (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
4Mleko czekoladowe
5Mleko fermentowane (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
6Mleko konserwowane, o którym mowa w dyrektywie Rady 2001/114/WE(1) (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
7Maślanka (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
8Śmietanka oraz śmietanka w proszku (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
9Oleje i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
10Sery dojrzewające i niedojrzewające (bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących)
11Masło z mleka owczego i koziego
12Jaja i produkty jajeczne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004
13Mąka i inne produkty przemiału zbóż oraz skrobie
14Chleb i produkty podobne
15Makarony i gnocchi
16Cukier, włączając wszystkie mono- i disacharydy
17Pasta pomidorowa oraz pomidory w puszkach i słoikach
18Sosy na bazie pomidorów
19Soki owocowe i nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/112/WE(2) oraz soki warzywne i nektary warzywne
20Owoce, warzywa (włączając ziemniaki) i grzyby - w puszkach, w słoikach lub suszone; przetworzone owoce, warzywa (włączając ziemniaki) i grzyby
21Dżemy ekstra, galaretki ekstra i przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy Rady 2001/113/WE(3); crčme de pruneaux
22Ryby, mięczaki i skorupiaki, mięso, drób i dziczyzna oraz ich przetwory, z wyjątkiem gotowych posiłków zawierających te składniki
23Wyroby kakaowe i składniki czekoladowe w wyrobach czekoladowych, o których mowa w dyrektywie 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(4)
24Kawa palona, herbata, napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; herbata, napary ziołowe i owocowe oraz preparaty ze zbóż do przygotowywania naparów, a także mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów
25Sól, substytuty soli, przyprawy i mieszanki przypraw
26Wino i inne produkty objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (5), wymienione w części Ii załącznika VII do tego rozporządzenia
27Napoje spirytusowe zdefiniowane w kategoriach 1-14 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 (6), okowity (uzupełnione nazwą owocu, owoców jagodowych lub orzechów) otrzymywane w wyniku maceracji i destylacji oraz London gin (odpowiednio kategorie16 i 22 załącznika I do tego rozporządzenia)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino lub Maraskino i Mistrà zdefiniowane odpowiednio w kategoriach 36, 37 i 41 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2019/787

28Sangria, Clarea i Zurra w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 (7)
29Ocet winny objęty rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013, wymieniony w części II załącznika VII do tego rozporządzenia"
30Żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu dyrektywy 2009/39/WE, włączając żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci
31Miód w rozumieniu dyrektywy 2001/110/WE
32Słód i produkty słodowe
(1) Dz.U. L 15 z 17.1.2002, s. 19.

(2) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 58.

(3) Dz.U. L 10 z 12.1.2002, s. 67.

(4) Dz.U. L 197 z 3.8.2000, s. 19.

(5) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(6) Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1.

(7) Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14.

Tabela 3

Barwniki, które mogą być stosowane w postaci laków

Numer ENazwa
E 100Kurkumina
E 101Ryboflawiny
E 102Tartrazyna
E 104Żółcień chinolinowa
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S
E 120Kwas karminowy, karmin
E 122Azorubina, karmoizyna
E 123Amarant
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A
E 127Erytrozyna
E 129Czerwień Allura AC
E 131Błękit patentowy V
E 132Indygotyna, indygokarmin
E 133Błękit brylantowy FCF
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin
E 142Zieleń S
E 151Czerń brylantowa PN
E 155Brąz HT
E 163Antocyjany
E 180Czerwień litolowa BK

CZĘŚĆ  B

WYKAZ WSZYSTKICH DODATKÓW

1.
Barwniki
Numer ENazwa
E 100Kurkumina
E 101Ryboflawiny
E 102Tartrazyna
E 104Żółcień chinolinowa
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S
E 120Kwas karminowy, karmin
E 122Azorubina, karmoizyna
E 123Amarant
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A
E 127Erytrozyna
E 129Czerwień Allura AC
E 131Błękit patentowy V
E 132Indygotyna, indygokarmin
E 133Błękit brylantowy FCF
E 140Chlorofile i chlorofiliny
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin
E 142Zieleń S
E 150aKarmel (1)
E 150bKarmel siarczynowy
E 150cKarmel amoniakalny
E 150dKarmel amoniakalno-siarczynowy
E 151Czerń brylantowa PN
E 153Węgiel roślinny
E 155Brąz HT
E 160aKaroteny
E 160b(i)Annato biksyna
E 160b(ii)Annato norbiksyna
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina
E 160dLikopen
E 160eBeta-apo-8'-karotenal (C 30)
E 161bLuteina
E 161gKantaksantyna (*)
E 162Czerwień buraczana, betanina
E 163Antocyjany
E 170Węglan wapnia
E 171Ditlenek tytanu (**)
E 172Tlenki i wodorotlenki żelaza
E 173Glin
E 174Srebro
E 175Złoto
E 180Czerwień litolowa BK
(1) Termin karmel odnosi się do produktów o barwie brązowej o różnej intensywności, przeznaczonych do barwienia. Nie odnosi się do słodkiego aromatycznego produktu uzyskiwanego po podgrzaniu cukrów i stosowanego do aromatyzowania żywności (np. wyrobów cukierniczych, pieczywa słodkiego, napojów alkoholowych).

(*) Kantaksantyna nie jest dopuszczona w kategoriach żywności wymienionych w częściach D i E. Substancja ta znajduje się w wykazie B1, ponieważ jest stosowana w produktach leczniczych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE (Dz.U. L 109 z 30.9.2009, s. 10).

(**) Ditlenek tytanu nie jest dopuszczony w kategoriach żywności wymienionych w częściach D i E. Substancja ta znajduje się w wykazie B1, ponieważ jest stosowana w produktach leczniczych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE (Dz.U. L 109 z 30.4.2009, s. 10).

2.
Substancje słodzące
Numer ENazwa
E 420Sorbitole
E 421Mannitol
E 950Acesulfam K
E 951Aspartam
E 952Cyklaminiany
E 953Izomalt
E 954Sacharyny
E 955Sukraloza
E 957Taumatyna
E 959Neohesperydyna DC
E 960aGlikozydy stewiolowe ze stewii
E 960cGlikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie
E 960dGlukozylowane glikozydy stewiolowe
E 961Neotam
E 962Sól aspartamu i acesulfamu
E 964Syrop poliglucitolowy
E 965Maltitole
E 966Laktitol
E 967Ksylitol
E 968Erytrytol
E 969Adwantam
3.
Dodatki inne niż barwniki i substancje słodzące
Numer ENazwa
E 170Węglan wapnia
E 172Tlenki i wodorotlenki żelaza
E 200Kwas sorbowy
E 202Sorbinian potasu
E 210Kwas benzoesowy (1)
E 211Benzoesan sodu (1)
E 212Benzoesan potasu (1)
E 213Benzoesan wapnia (1)
E 214p-hydroksybenzoesan etylu
E 215Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu
E 218p-hydroksybenzoesan metylu
E 219Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu
E 220Dwutlenek siarki (bezwodnik kwasu siarkawego)
E 221Siarczyn sodu
E 222Wodorosiarczyn sodu
E 223Pirosiarczyn sodu
E 224Pirosiarczyn potasu
E 226Siarczyn wapnia
E 227Wodorosiarczyn wapnia
E 228Wodorosiarczyn potasu
E 234Nizyna
E 235Natamycyna
E 239Heksametylenoczteroamina
E 242Dimetylodiwęglan
E 243Arginian etylowo-lauroilowy
E 246Glikolipidy
E 249Azotyn potasu
E 250Azotyn sodu
E 251Azotan sodu
E 252Azotan potasu
E 260Kwas octowy
E 261Octany potasu(4)
E 262Octany sodu
E 263Octan wapnia
E 267Ocet buforowany
E 270Kwas mlekowy
E 280Kwas propionowy
E 281Propionian sodu
E 282Propionian wapnia
E 283Propionian potasu
E 284Kwas borowy
E 285Czteroboran sodu (boraks)
E 290Dwutlenek węgla
E 296Kwas jabłkowy
E 297Kwas fumarowy
E 300Kwas askorbinowy
E 301Askorbinian sodu
E 302Askorbinian wapnia
E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowego
E 306Mieszanina tokoferoli
E 307Alfa-tokoferol
E 308Gamma-tokoferol
E 309Delta-tokoferol
E 310Galusan propylu
E 315Kwas izoaskorbinowy (kwas erytrobowy)
E 316Izoaskorbinian sodu
E 319Tert-butylohydrochinon (TBHQ)
E 320Butylohydroksyanizol (BHA)
E 321Butylohydroksytoluen (BHT)
E 322Lecytyny
E 322aLecytyna owsiana
E 325Mleczan sodu
E 326Mleczan potasu
E 327Mleczan wapnia
E 330Kwas cytrynowy
E 331Cytryniany sodu
E 332Cytryniany potasu
E 333Cytryniany wapnia
E 334Kwas winowy (L(+)-)
E 335Winiany sodu
E 336Winiany potasu
E 337Winian potasowo-sodowy
E 338Kwas fosforowy
E 339Fosforany sodu
E 340Fosforany potasu
E 341Fosforany wapnia
E 343Fosforany magnezu
E 345 (i)Dicytrynian trimagnezu
E 350Jabłczany sodu
E 351Jabłczan potasu
E 352Jabłczany wapnia
E 353Kwas metawinowy
E 354Winian wapnia
E 355Kwas adypinowy
E 356Adypinian sodu
E 357Adypinian potasu
E 363Kwas bursztynowy
E 380Cytrynian triamonowy
E 385Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA)
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)
E 400Kwas alginowy
E 401Alginian sodu
E 402Alginian potasu
E 403Alginian amonu
E 404Alginian wapnia
E 405Alginian glikolu propylenowego
E 406Agar
E 407aPrzetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma
E 407Karagen
E 410Mączka chleba świętojańskiego
E 412Guma guar
E 413Tragakanta
E 414Guma arabska (guma akacjowa)
E 415Guma ksantanowa
E 416Guma karaya
E 417Guma tara
E 418Guma gellan
E 422Glicerol
E 423Guma arabska modyfikowana kwasem oktenylo-bursztynowym
E 425Konjac
E 426Hemiceluloza sojowa
E 427Guma kasja
E 431Stearynian polioksyetylenu (40)
E 432Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)
E 433Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)
E 434Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)
E 435Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)
E 436Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)
E 440Pektyny
E 442Fosfatydy amonu
E 444Octan izomaślanu sacharozy
E 445Estry glicerolu i żywicy roślinnej
E 450Difosforany
E 451Trifosforany
E 452Polifosforany
E456Poliasparaginian potasu
E 459Beta-cyklodekstryna
E 460Celuloza
E 461Metyloceluloza
E 462Etyloceluloza
E 463Hydroksypropyloceluloza
E 463aHydroksypropyloceluloza o niskim stopniu podstawienia (L-HPC)
E 464Hydroksypropylometyloceluloza
E 465Etylometyloceluloza
E 466Sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowa
E 468Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, guma celulozowa usieciowana
E 469Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetyloceluloza, enzymatycznie zhydrolizowana guma celulozowa
E 470aSole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych
E 470bSole magnezowe kwasów tłuszczowych
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych
E 472aMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym
E 472bMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowym
E 472cMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym
E 472dMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowym
E 472eMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym
E 472fMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowego
E 473Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych
E 474Sacharoglicerydy
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu
E 476Polirycynooleinian poliglicerolu
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego
E 479bTermoutleniony olej sojowy z mono- i diglicerydami kwasów tłuszczowych
E 481Stearoilomleczan sodu
E 482Stearoilomleczan wapnia
E 491Monostearynian sorbitolu
E 492Tristearynian sorbitolu
E 493Monolaurynian sorbitolu
E 494Monooleinian sorbitolu
E 495Monopalmitynian sorbitolu
E 499Sterole roślinne bogate w stygmasterol
E 500Węglany sodu
E 501Węglany potasu
E 503Węglany amonu
E 504Węglany magnezu
E 507Kwas chlorowodorowy (kwas solny)
E 508Chlorek potasu
E 509Chlorek wapnia
E 511Chlorek magnezu
E 512Chlorek cynawy
E 513Kwas siarkowy
E 514Siarczany sodu
E 515Siarczany potasu
E 516Siarczan wapnia
E 517Siarczan amonu
E 520Siarczan glinu
E 521Siarczan glinowo-sodowy
E 522Siarczan glinowo-potasowy
E 523Siarczan amonowo-glinowy
E 524Wodorotlenek sodu
E 525Wodorotlenek potasu
E 526Wodorotlenek wapnia
E 527Wodorotlenek amonu
E 528Wodorotlenek magnezu
E 529Tlenek wapnia
E 530Tlenek magnezu
E 534Winian żelaza
E 535Żelazocyjanek sodu
E 536Żelazocyjanek potasu
E 538Żelazocyjanek wapnia
E 541Fosforan glinowo-sodowy, kwaśny
E 551Dwutlenek krzemu
E 552Krzemian wapnia
E 553aKrzemian magnezu
E 553bTalk
E 554Krzemian glinowo-sodowy
E 555Krzemian glinowo-potasowy
E 556Krzemian glinowo-wapniowy(2)
E 558Bentonit(3)
E 559Krzemian glinu (kaolin)(2)
E 570Kwasy tłuszczowe
E 574Kwas glukonowy
E 575Lakton kwasu glukonowego
E 576Glukonian sodu
E 577Glukonian potasu
E 578Glukonian wapnia
E 579Glukonian żelazawy
E 585Mleczan żelazawy
E 5864-heksylorezorcynol
E 620Kwas glutaminowy
E 621Glutaminian monosodowy
E 622Glutaminian monopotasowy
E 623Diglutaminian wapnia
E 624Glutaminian monoamonowy
E 625Diglutaminian magnezu
E 626Kwas guanylowy
E 627Guanylan disodowy
E 628Guanylan dipotasowy
E 629Guanylan wapnia
E 630Kwas inozynowy
E 631Inozynian disodowy
E 632Inozynian dipotasowy
E 633Inozynian wapnia
E 6345'-rybonukleotydy wapnia
E 6355'-rybonukleotydy disodowe
E 640Glicyna i jej sól sodowa
E 641L-leucyna
E 650Octan cynku
E 900Dimetylopolisiloksan
E 901Wosk pszczeli, biały i żółty
E 902Wosk candelilla
E 903Wosk carnauba
E 904Szelak
E 905Wosk mikrokrystaliczny
E 907Uwodorniony poli-1-deken
E 914Wosk polietylenowy utleniony
E 920L-cysteina
E 927bKarbamid
E 938Argon
E 939Hel
E 941Azot
E 942Podtlenek azotu
E 943aButan
E 943bIzobutan
E 944Propan
E 948Tlen
E 949Wodór
E 999Ekstrakt Quillaia
E 1103Inwertaza
E 1105Lizozym
E 1200Polidekstroza
E 1201Poliwinylopirolidon
E 1202Poliwinylopolipirolidon
E 1203Alkohol poliwinylowy (PVA)
E 1204Pullulan
E 1205Zasadowy kopolimer metakrylanu
E 1206Neutralny kopolimer metakrylanu
E 1207Anionowy kopolimer metakrylanu
E 1208Kopolimer poliwinylopirolidonu-octanu winylu
E 1209Kopolimer szczepiony alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego
E 1210Karbomer
E 1404Skrobia utleniona
E 1410Fosforan monoskrobiowy
E 1412Fosforan diskrobiowy
E 1413Fosforanowany fosforan diskrobiowy
E 1414Acetylowany fosforan diskrobiowy
E 1420Skrobia acetylowana
E 1422Acetylowany adypinian diskrobiowy
E 1440Hydroksypropyloskrobia
E 1442Hydroksypropylofosforan diskrobiowy
E 1450Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowego
E 1451Acetylowana skrobia utleniona
E 1452Sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego
E 1505Cytrynian trietylowy
E 1517Dioctan glicerolu (diacetyna)
E 1518Trioctan glicerolu (triacetyna)
E 1519Alkohol benzylowy
E 1520Propano-1,2-diol (glikol propylenowy)
E 1521Glikol polietylenowy
(1) Kwas benzoesowy może być obecny w niektórych produktach fermentowanych; jego obecność jest wynikiem procesów fermentacji wynikających z dobrej praktyki produkcyjnej.

(2) = dopuszczony do dnia 31 stycznia 2014 r.

(3) = dopuszczony do dnia 31 maja 2013 r.

(4) Okres stosowania: od dnia 6 lutego 2013 r.

CZĘŚĆ  C

DEFINICJE GRUP DODATKÓW

1)
Grupa I
Numer ENazwaSzczegółowy maksymalny poziom
E 170Węglan wapniaquantum satis
E 260Kwas octowyquantum satis
E 261Octany potasu(4)quantum satis
E 262Octany soduquantum satis
E 263Octan wapniaquantum satis
E 267Ocet buforowanyquantum satis
E 270Kwas mlekowyquantum satis
E 290Dwutlenek węglaquantum satis
E 296Kwas jabłkowyquantum satis
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 301Askorbinian soduquantum satis
E 302Askorbinian wapniaquantum satis
E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu L-askorbinowegoquantum satis
E 306Mieszanina tokoferoliquantum satis
E 307Alfa-tokoferolquantum satis
E 308Gamma-tokoferolquantum satis
E 309Delta-tokoferolquantum satis
E 322Lecytynyquantum satis
E 325Mleczan soduquantum satis
E 426Hemiceluloza sojowaquantum satis
E 326Mleczan potasuquantum satis
E 327Mleczan wapniaquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 331Cytryniany soduquantum satis
E 332Cytryniany potasuquantum satis
E 333Cytryniany wapniaquantum satis
E 334Kwas winowy (L(+)-)quantum satis
E 335Winiany soduquantum satis
E 336Winiany potasuquantum satis
E 337Winian potasowo-sodowyquantum satis
E 350Jabłczany soduquantum satis
E 351Jabłczan potasuquantum satis
E 352Jabłczany wapniaquantum satis
E 354Winian wapniaquantum satis
E 380Cytrynian triamonowyquantum satis
E 400Kwas alginowyquantum satis (1)
E 401Alginian soduquantum satis (1)
E 402Alginian potasuquantum satis (1)
E 403Alginian amonuquantum satis (1)
E 404Alginian wapniaquantum satis (1)
E 406Agarquantum satis (1)
E 407Karagenquantum satis (1)
E 407aPrzetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheumaquantum satis (1)
E 410Mączka chleba świętojańskiegoquantum satis (1) (2)
E 412Guma guarquantum satis (1) (2)
E 413Tragakantaquantum satis (1)
E 414Guma arabska (guma akacjowa)quantum satis (1)
E 415Guma ksantanowaquantum satis (1) (2)
E 417Guma taraquantum satis (1) (2)
E 418Guma gellanquantum satis (1)
E 422Glicerolquantum satis
E 425Konjac

(i) Guma Konjac

(ii) Glukomannan Konjac

10 g/kg, pojedynczo lub łącznie (1) (2) (3)
E 440Pektynyquantum satis (1)
E 460Celulozaquantum satis
E 461Metylocelulozaquantum satis
E 462Etylocelulozaquantum satis
E 463Hydroksypropylocelulozaquantum satis
E 464Hydroksypropylometylocelulozaquantum satis
E 465Etylometylocelulozaquantum satis
E 466ól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowaquantum satis
E 469Enzymatycznie zhydrolizowana karboksymetylocelulozaquantum satis
E 470aSole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowychquantum satis
E 470bSole magnezowe kwasów tłuszczowychquantum satis
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 472aMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowymquantum satis
E 472bMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mlekowymquantum satis
E 472cMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowymquantum satis
E 472dMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem winowymquantum satis
E 472eMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono-i diacetylowinowymquantum satis
E 472fMono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane mieszaniną kwasu octowego i winowegoquantum satis
E 500Węglany soduquantum satis
E 501Węglany potasuquantum satis
E 503Węglany amonuquantum satis
E 504Węglany magnezuquantum satis
E 507Kwas chlorowodorowy (kwas solny)quantum satis
E 508Chlorek potasuquantum satis
E 509Chlorek wapniaquantum satis
E 511Chlorek magnezuquantum satis
E 513Kwas siarkowyquantum satis
E 514Siarczany soduquantum satis
E 515Siarczany potasuquantum satis
E 516Siarczan wapniaquantum satis
E 524Wodorotlenek soduquantum satis
E 525Wodorotlenek potasuquantum satis
E 526Wodorotlenek wapniaquantum satis
E 527Wodorotlenek amonuquantum satis
E 528Wodorotlenek magnezuquantum satis
E 529Tlenek wapniaquantum satis
E 530Tlenek magnezuquantum satis
E 570Kwasy tłuszczowequantum satis
E 574Kwas glukonowyquantum satis
E 575Lakton kwasu glukonowegoquantum satis
E 576Glukonian soduquantum satis
E 577Glukonian potasuquantum satis
E 578Glukonian wapniaquantum satis
E 640Glicyna i jej sól sodowaquantum satis
E 920L-cysteinaquantum satis
E 938Argonquantum satis
E 939Helquantum satis
E 941Azotquantum satis
E 942Podtlenek azotuquantum satis
E 948Tlenquantum satis
E 949Wodórquantum satis
E 1103Inwertazaquantum satis
E 1200Polidekstrozaquantum satis
E 1404Skrobia utlenionaquantum satis
E 1410Fosforan monoskrobiowyquantum satis
E 1412Fosforan diskrobiowyquantum satis
E 1413Fosforanowany fosforan diskrobiowyquantum satis
E 1414Acetylowany fosforan diskrobiowyquantum satis
E 1420Skrobia acetylowanaquantum satis
E 1422Acetylowany adypinian diskrobiowyquantum satis
E 1440Hydroksypropyloskrobiaquantum satis
E 1442Hydroksypropylofosforan diskrobiowyquantum satis
E 1450Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowegoquantum satis
E 1451Acetylowana skrobia utlenionaquantum satis
E 620Kwas glutaminowy10 g/kg, pojedynczo lub łącznie, podano w przeliczeniu na kwas glutaminowy
E 621Glutaminian monosodowy
E 622Glutaminian monopotasowy
E 623Diglutaminian wapnia
E 624Glutaminian monoamonowy
E 625Diglutaminian magnezu
E 626Kwas guanylowy500 mg/kg, pojedynczo lub łącznie, podane w przeliczeniu na kwas guanylowy
E 627Guanylan disodowy
E 628Guanylan dipotasowy
E 629Guanylan wapnia
E 630Kwas inozynowy
E 631Inozynian disodowy
E 632Inozynian dipotasowy
E 633Inozynian wapnia
E 6345'-rybonukleotydy wapnia
E 6355'-rybonukleotydy disodowe
E 420Sorbitolequantum satis (w celu innym niż słodzenie)
E 421Mannitol
E 953Izomalt
E 965Maltitole
E 966Laktitol
E 967Ksylitol
E 968Erytrytol
(1) Nie może być stosowany w minikubeczkach żelowych.

(2) May not be used to produce dehydrated foods intended to rehydrate on ingestion.

(3) May not be used in jelly confectionery.

(4) Okres stosowania: od dnia 6 lutego 2013 r.

2)
Grupa II: Barwniki spożywcze dopuszczone na poziomie quantum satis
Numer ENazwa
E 101Ryboflawiny
E 140Chlorofile, chlorofiliny
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin
E 150aKarmel
E 150bKarmel siarczynowy
E 150cKarmel amoniakalny
E 150dKarmel amoniakalno-siarczynowy
E 153Węgiel roślinny
E 160aKaroteny
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubina
E 162Czerwień buraczana, betanina
E 163Antocyjany
E 170Węglan wapnia
E 171(skreślony)
E 172Tlenki i wodorotlenki żelaza
3)
Grupa III: Barwniki spożywcze o łącznym maksymalnym poziomie
Numer ENazwa
E 100Kurkumina
E 102Tartrazyna
E 120Kwas karminowy, karmin
E 122Azorubina, karmoizyna
E 129Czerwień Allura AC
E 131Błękit patentowy V
E 132Indygotyna, indygokarmin
E 133Błękit brylantowy FCF
E 142Zieleń S
E 151Czerń brylantowa PN
E 155Brąz HT
E 160eBeta-apo-8'-karotenal (C 30)
E 161bLuteina
4)
Grupa IV: Poliole
Numer ENazwa
E 420Sorbitole
E 421Mannitol
E 953Izomalt
E 965Maltitole
E 966Laktitol
E 967Ksylitol
E 968Erytrytol
5)
Inne dodatki, które mogą być uregulowane łącznie
a)
E 200-202: Kwas sorbowy - sorbinian potasu (SA)
Numer ENazwa
E 200Kwas sorbowy
E 202Sorbinian potasu"
b)
E 210-213: Kwas benzoesowy - benzoesany (BA)
Numer ENazwa
E 210Kwas benzoesowy
E 211Benzoesan sodu
E 212Benzoesan potasu
E 213Benzoesan wapnia
c)
E 200-213: Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany (SA + BA)
Numer ENazwa
E 200Kwas sorbowy
E 202Sorbinian potasu
E 210Kwas benzoesowy
E 211Benzoesan sodu
E 212Benzoesan potasu
E 213Benzoesan wapnia
d)
E 200-219: Kwas sorbowy - sorbiniany; kwas benzoesowy - benzoesany; p-hydroksybenzoesany (SA + BA + PHB)
Numer ENazwa
E 200Kwas sorbowy
E 202Sorbinian potasu
E 210Kwas benzoesowy
E 211Benzoesan sodu
E 212Benzoesan potasu
E 213Benzoesan wapnia
E 214p-hydroksybenzoesan etylu
E 215Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu
E 218p-hydroksybenzoesan metylu
E 219Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu
e)
E 200-202; 214-219: Kwas sorbowy - sorbinian potasu; p-hydroksybenzoesany (SA + PHB)
Numer ENazwa
E 200Kwas sorbowy
E 202Sorbinian potasu
E 214p-hydroksybenzoesan etylu
E 215Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu
E 218p-hydroksybenzoesan metylu
E 219Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu
f)
E 214-219: p-hydroksybenzoesany (PHB)
Numer ENazwa
E 214p-hydroksybenzoesan etylu
E 215Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu etylu
E 218p-hydroksybenzoesan metylu
E 219Sól sodowa p-hydroksybenzoesanu metylu
g)
E 220-228: Dwutlenek siarki - siarczyny
Numer ENazwa
E 220Dwutlenek siarki
E 221Siarczyn sodu
E 222Wodorosiarczyn sodu
E 223Pirosiarczyn sodu
E 224Pirosiarczyn potasu
E 226Siarczyn wapnia
E 227Wodorosiarczyn wapnia
E 228Wodorosiarczyn potasu
h)
E 249-250: Azotyny
Numer ENazwa
E 249Azotyn potasu
E 250Azotyn sodu
i)
E 251-252: Azotany
Numer ENazwa
E 251Azotan sodu
E 252Azotan potasu
j)
E 280-283: Kwas propionowy - propioniany
Numer ENazwa
E 280Kwas propionowy
E 281Propionian sodu
E 282Propionian wapnia
E 283Propionian potasu
k)
310-320: Galusan propylu, TBHQ i BHA
Numer ENazwa
E 310Galusan propylu
E 319Tert-butylohydrochinon (TBHQ)
E 320Butylohydroksyanizol (BHA)
l)
E 338-341, E 343 i E 450-452: Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri- i polifosforany
Numer ENazwa
E 338Kwas fosforowy
E 339Fosforany sodu
E 340Fosforany potasu
E 341Fosforany wapnia
E 343Fosforany magnezu
E 450Difosforany(1)
E 451Trifosforany
E 452Polifosforany
(1) Nie obejmuje E 450 (ix)
m)
E 355-357: Kwas adypinowy - adypiniany
Numer ENazwa
E 355Kwas adypinowy
E 356Adypinian sodu
E 357Adypinian potasu
n)
E 432-436: Polisorbaty
Numer ENazwa
E 432Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 20)
E 433Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80)
E 434Monopalmitynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 40)
E 435Monostearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 60)
E 436Tristearynian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 65)
o)
E 473-474: Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, sacharoglicerydy
Numer ENazwa
E 473Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych
E 474Sacharoglicerydy
p)
E 481-482: Stearoilomleczany
Numer ENazwa
E 481Stearoilomleczan sodu
E 482Stearoilomleczan wapnia
q)
E 491-495: Estry sorbitolu
Numer ENazwa
E 491Monostearynian sorbitolu
E 492Tristearynian sorbitolu
E 493Monolaurynian sorbitolu
E 494Monooleinian sorbitolu
E 495Monopalmitynian sorbitolu
r)
E 520-523: Siarczany glinu
Numer ENazwa
E 520Siarczan glinu
E 521Siarczan glinowo-sodowy
E 522Siarczan glinowo-potasowy
E 523Siarczan amonowo-glinowy
s)
(s.1.) E 551 - 559: Dwutlenek krzemu - krzemiany(1)
Numer ENazwa
E 551Dwutlenek krzemu
E 552Krzemian wapnia
E 553aKrzemian magnezu
E 553bTalk
E 554Krzemian glinowo-sodowy
E 555Krzemian glinowo-potasowy
E 556Krzemian glinowo-wapniowy
E 559Krzemian glinu (kaolin)

(s.2.) E 551 - 553: Dwutlenek krzemu - krzemiany(2)

Numer ENazwa
E 551Dwutlenek krzemu
E 552Krzemian wapnia
E 553aKrzemian magnezu
E 553bTalk

______

(1) stosowany do dnia 31 stycznia 2014 r.

(2) stosowany od dnia 1 lutego 2014 r.

t)
E 620-625: Kwas glutaminowy - glutaminiany
Numer ENazwa
E 620Kwas glutaminowy
E 621Glutaminian monosodowy
E 622Glutaminian monopotasowy
E 623Diglutaminian wapnia
E 624Glutaminian monoamonowy
E 625Diglutaminian magnezu
u)
E 626-635: Rybonukleotydy
Numer ENazwa
E 626Kwas guanylowy
E 627Guanylan disodowy
E 628Guanylan dipotasowy
E 629Guanylan wapnia
E 630Kwas inozynowy
E 631Inozynian disodowy
E 632Inozynian dipotasowy
E 633Inozynian wapnia
E 6345'-rybonukleotydy wapnia
E 6355'-rybonukleotydy disodowe
v)
E 960a - 960d: Glikozydy stewiolowe
Numer ENazwa
E 960aGlikozydy stewiolowe ze stewii
E 960cGlikozydy stewiolowe wytwarzane enzymatycznie
E 960dGlukozylowane glikozydy stewiolowe

CZĘŚĆ  D

KATEGORIE ŻYWNOŚCI

NumerNazwa
0.Wszystkie kategorie żywności
01.Produkty mleczne i ich analogi
01.1Mleko pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących
01.2Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, włączając maślankę naturalną bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyjątkiem maślanki sterylizowanej), niepoddane obróbce cieplnej po fermentacji
01.3Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, poddane obróbce cieplnej po fermentacji
01.4Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej
01.5Mleko odwodnione w rozumieniu dyrektywy 2001/114/WE
01.6Śmietanka oraz śmietanka w proszku
01.6.1Śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu)
01.6.2Fermentowane produkty śmietanowe i ich substytuty zawierające żywe kultury bakterii, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, o zawartości tłuszczu poniżej 20 %
01.6.3Pozostałe śmietanki
01.7Sery i produkty serowe
01.7.1Sery niedojrzewające, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16
01.7.2Sery dojrzewające
01.7.3Jadalne skórki serów
01.7.4Ser serwatkowy
01.7.5Sery topione
01.7.6Produkty serowe, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16
01.8Analogi produktów mlecznych, włączając zabielacze do napojów
01.9Kazeiniany spożywcze
02.Tłuszcze i oleje, emulsje tłuszczowe i olejowe
02.1Tłuszcze i oleje zasadniczo bezwodne, wyłączając bezwodny tłuszcz mleczny
02.2Emulsje tłuszczowe i olejowe, głównie typu W/O ("woda w oleju")
02.2.1Masło i koncentrat masła oraz olej maślany i bezwodny tłuszcz mleczny
02.2.2Pozostałe emulsje tłuszczowe i olejowe, włączając tłuszcze do smarowania w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, i emulsje ciekłe
02.3Olej roślinny do natłuszczania form do pieczenia, w aerozolu
03.Lody spożywcze
04.Warzywa i owoce
04.1Owoce i warzywa nieprzetworzone
04.1.1Całe świeże owoce i warzywa
04.1.2Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione
04.1.3Owoce i warzywa mrożone
04.2Owoce i warzywa przetworzone
04.2.1Owoce i warzywa suszone
04.2.2Owoce i warzywa w occie, oleju lub solance
04.2.3Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach
04.2.4Przetwory owocowe i warzywne, wyłączając produkty objęte pkt 5.4
04.2.4.1Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej
04.2.4.2Owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 16
04.2.5Dżemy, galaretki, marmolady i produkty podobne
04.2.5.1Dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE
04.2.5.2Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE
04.2.5.3Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania
04.2.5.4Masła orzechowe i produkty do smarowania z orzechów
04.2.6Przetworzone produkty z ziemniaków
05.Wyroby cukiernicze
05.1Wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE
05.2Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech
05.3Guma do żucia
05.4Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4
06.Zboża i produkty zbożowe
06.1Ziarna całe, łamane lub płatkowane
06.2Mąki i inne produkty przemiału zbóż oraz skrobie
06.2.1Mąka
06.2.2Skrobie
06.3Śniadaniowe przetwory zbożowe
06.4Makarony
06.4.1Świeży makaron
06.4.2Suchy makaron
06.4.3Świeże makarony wstępnie obgotowane
06.4.4Gnocchi ziemniaczane
06.4.5Nadzienia do makaronów nadziewanych (pierożków ravioli i produktów podobnych)
06.5Makarony typu noodle
06.6Ciasto o luźnej konsystencji
06.7Produkty zbożowe wstępnie obgotowane lub przetworzone
07.Wyroby piekarskie
07.1Chleb i bułki
07.1.1Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub zakwas, sól
07.1.2Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
07.2Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie
08.Mięso
08.1Mięso świeże, z wyjątkiem surowych wyrobów mięsnych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004
08.2Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004
08.3Produkty mięsne
08.3.1Produkty mięsne niepoddane obróbce cieplnej
08.3.2Produkty mięsne poddane obróbce cieplnej
08.3.3Osłonki i powłoki oraz dekoracje mięsa
08.3.4Tradycyjne i tradycyjnie peklowane produkty mięsne objęte przepisami szczególnymi dotyczącymi azotynów i azotanów*
08.3.4.1Tradycyjne produkty mięsne peklowane zalewowo (produkty mięsne zanurzane w roztworze peklującym zawierającym azotyny lub azotany, sól i inne składniki)
08.3.4.2Tradycyjne produkty mięsne peklowane na sucho (peklowanie na sucho polega na nałożeniu na sucho mieszanki peklującej, zawierającej azotyny lub azotany, sól i inne składniki, na powierzchnię mięsa, po czym mięso poddaje się stabilizacji/dojrzewaniu)
08.3.4.3Inne tradycyjne i tradycyjnie peklowane produkty mięsne (w tym peklowanie w zalewie i na sucho stosowane łącznie lub gdy azotyn lub azotan jest zawarty w produkcie złożonym, lub gdy produkt jest nastrzykiwany roztworem peklującym przed gotowaniem)
09.Ryby i produkty rybołówstwa
09.1Nieprzetworzone ryby i produkty rybołówstwa
09.1.1Nieprzetworzone ryby
09.1.2Nieprzetworzone mięczaki i skorupiaki
09.2Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki
09.3Ikra rybia
10.Jaja i produkty jajeczne
10.1Nieprzetworzone jaja
10.2Przetworzone jaja i produkty jajeczne
11.Cukry, syropy, miód i słodziki stołowe
11.1Cukry i syropy w rozumieniu dyrektywy 2001/111/WE
11.2Inne cukry i syropy
11.3Miód w rozumieniu dyrektywy 2001/110/WE
11.4Słodziki stołowe
11.4.1Słodziki stołowe w postaci płynnej
11.4.2Słodziki stołowe w postaci proszku
11.4.3Słodziki stołowe w tabletkach
12.Sole, przyprawy, zupy, sosy, sałatki i produkty białkowe
12.1Sól i substytuty soli
12.1.1Sól
12.1.2Substytuty soli
12.2Zioła, przyprawy, przyprawy kulinarne
12.2.1Zioła i przyprawy
12.2.2Przyprawy kulinarne i dodatki do potraw
12.3Octy i rozcieńczony kwas octowy (rozcieńczony wodą do 4-30 % obj.)
12.4Musztarda
12.5Zupy i buliony
12.6Sosy
12.7Sałatki i produkty smakowe do smarowania pieczywa
12.8Drożdże i produkty z drożdży
12.9Produkty białkowe, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1.8
13.Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu dyrektywy 2009/39/WE
13.1Żywność dla niemowląt i małych dzieci
13.1.1Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy Komisji 2006/141/WE (1)
13.1.2Preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy 2006/141/WE
13.1.3Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy Komisji 2006/125/WE (2)
13.1.4Inna żywność dla małych dzieci
13.1.5Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy Komisji 1999/21/WE (3) i specjalne preparaty dla niemowląt
13.1.5.1Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i specjalne preparaty dla niemowląt
13.1.5.2Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE
13.2Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE (z wyłączeniem produktów objętych kategorią 13.1.5)
13.3Dietetyczne środki spożywcze stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała, całkowicie zastępujące dzienne posiłki lub poszczególne posiłki (całość lub część całkowitej dziennej diety)
13.4Żywność przeznaczona dla osób z nietolerancją glutenu, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 41/2009 (4)
14.Napoje
14.1Napoje bezalkoholowe
14.1.1Woda, w tym naturalna woda mineralna w rozumieniu dyrektywy 2009/54/WE oraz woda źródlana i wszystkie inne wody w butelkach lub innych opakowaniach
14.1.2Soki owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz soki warzywne
14.1.3Nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz nektary warzywne i produkty podobne
14.1.4Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
14.1.5Kawa, herbata, napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakty herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; preparaty z herbaty, roślin, owoców i zbóż do przygotowywania naparów oraz mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów
14.1.5.1Kawa, ekstrakty kawy
14.1.5.2Inne
14.2Napoje alkoholowe, w tym ich odpowiedniki bezalkoholowe i o niskiej zawartości alkoholu
14.2.1Piwo i napoje słodowe
14.2.2Wina i inne produkty zdefiniowane w części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013
14.2.3Cydr i perry
14.2.4Wino owocowe i made wine
14.2.5Miód pitny
14.2.6Napoje spirytusowe w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2019/787
14.2.7Aromatyzowane produkty sektora wina w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 251/2014
14.2.7.1Wina aromatyzowane
14.2.7.2Aromatyzowane napoje na bazie wina
14.2.7.3Aromatyzowane koktajle na bazie wina
14.2.8Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z napojami bezalkoholowymi i inne napoje alkoholowe na bazie alkoholu destylowanego o objętościowejzawartości alkoholu poniżej 15 %
15.Przekąski gotowe do spożycia
15.1Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi
15.2Przetworzone orzechy
16.Desery z wyłączeniem produktów objętych kategoriami 1, 3 i 4
17.Suplementy żywnościowe określone w dyrektywie 2002/46/WE
17.1Suplementy diety w postaci stałej, z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci
17.2Suplementy diety w postaci płynnej, z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci
18.Przetworzona żywność nieobjęta kategoriami 1 do 17, z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci
(1) Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16.

(3) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 29.

(4) Dz.U. L 16 z 21.1.2009, s. 3.

(5) Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51.

CZĘŚĆ  E

DOPUSZCZONE DODATKI DO ŻYWNOŚCI ORAZ WARUNKI ICH STOSOWANIA W KATEGORIACH ŻYWNOŚCI

Numer kategoriiNumer ENazwaMaksymalny poziom

(odpowiednio mg/l lub mg/kg)

PrzypisyOgraniczenia/wyjątki
0.Dodatki do żywności dopuszczone we wszystkich kategoriach żywności, z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci, o ile wyraźnie nie określono inaczej.
E 290Dwutlenek węglaquantum satisMoże być stosowany w żywności dla niemowląt i małych dzieci
E 938Argonquantum satisMoże być stosowany w żywności dla niemowląt i małych dzieci.
E 939Helquantum satisMoże być stosowany w żywności dla niemowląt i małych dzieci.
E 941Azotquantum satisMoże być stosowany w żywności dla niemowląt i małych dzieci.
E 942Podtlenek azotuquantum satisMoże być stosowany w żywności dla niemowląt i małych dzieci.
E 948Tlenquantum satisMoże być stosowany w żywności dla niemowląt i małych dzieci.
E 949Wodórquantum satisMoże być stosowany w żywności dla niemowląt i małych dzieci.
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - difosforany, trifosforany i polifosforany10 000(1) (4) (57)Tylko żywność suszona, w postaci proszku (tj. żywność suszona podczas procesu produkcji i jej mieszanki), z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 w części A niniejszego załącznika.
E 551 - 559Dwutlenek krzemu - krzemiany10 000(1) (57)Tylko żywność suszona, w postaci proszku (tj. żywność suszona podczas procesu produkcji i jej mieszanki), z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznikaOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 551 - 553Dwutlenek krzemu - krzemiany10 000(1) (57)Tylko żywność suszona, w postaci proszku (tj. żywność suszona podczas procesu produkcji i jej mieszanki), z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 w części A niniejszego załącznika.
E 459Betacyklodekstrynaquantum satisTylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych, z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika.
E 551-559Dwutlenek krzemu - krzemianyquantum satis(1)Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych, z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznikaOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 551 - 553Dwutlenek krzemu - krzemianyquantum satis(1)Tylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych, z wyłączeniem żywności wymienionej w tabeli 1 części A niniejszego załącznika.
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano w przeliczeniu na P2O5.
(57): Zastosowanie ma poziom maksymalny, chyba że w pkt 01-18 niniejszego załącznika w odniesieniu do konkretnej żywności lub kategorii żywności podano inny poziom.
01Produkty mleczne i ich analogi
01.1Mleko pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących
E 331Cytryniany sodu4 000Tylko mleko kozie UHT
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany1 000(1) (4)Tylko mleko sterylizowane i mleko UHT
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5
01.2Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, włączając maślankę naturalną bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyjątkiem maślanki sterylizowanej), niepoddawane obróbce cieplnej po fermentacji
01.3Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, poddane obróbce cieplnej po fermentacji
Grupa IDodatki
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)koagulat mleczny
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
01.4Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi obróbce cieplnej
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis(74)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie150Okres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie150(74)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IVPoliolequantum satisTylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 104Żółcień chinolinowa10(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S5(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A5(61)
E 160b(i)Annato biksyna15(94)
E 160b(ii)Annato norbiksyna4(94)
E 160dLikopen30
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany300(1) (2)Tylko desery na bazie produktów mlecznych niepoddawane obróbce cieplnej
E 297Kwas fumarowy4 000Tylko desery z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany3 000(1) (4)
E 355-357Kwas adypinowy - adypiniany1 000Tylko desery z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 363Kwas bursztynowy6 000
E 416Guma karaya6 000
E 427Guma kasja2 500
E 432-436Polisorbaty1 000
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy5 000
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu2 000
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego5 000
E 481-482Stearoilomleczany5 000
E 491-495Estry sorbitolu5 000
E 950Acesulfam K350Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam1 000Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa250(51)Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa100(52)Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza400Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957Taumatyna5Tylko jako wzmacniacz smaku
E 959Neohesperydyna DC50Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 960a-960dGlikozydy stewiolowe100(1) (60)Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu350(11)a (49) (50)Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam32Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 969Adwantam10Tylko produkty o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(74): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z wszystkich laków glinowych wynosi 15 mg/kg. Do celów art. 22 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego 2013 r.
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III.
01.5Mleko odwodnione w rozumieniu dyrektywy 2001/114/WE
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisZ wyjątkiem produktów bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 301Askorbinian soduquantum satis
E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowegoquantum satis
E 310-320Galusan propylu, TBHQ i BHA200(1)Tylko mleko w proszku do automatów
E 322Lecytynyquantum satis
E 331Cytryniany soduquantum satis
E 332Cytryniany potasuquantum satis
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany1 000(1) (4)Tylko mleko zagęszczone o zawartości suchej masy poniżej 28 %
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany1 500(1) (4)Tylko mleko zagęszczone o zawartości suchej masy powyżej 28 %
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany2 500(1) (4)Tylko mleko w proszku i mleko w proszku odtłuszczone
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)200(41) (46)Tylko mleko w proszku do automatów
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)30(46)Tylko mleko w proszku do produkcji lodów
E 407Karagenquantum satis
E 500(ii)Wodorowęglan soduquantum satis
E 501(ii)Wodorowęglan potasuquantum satis
E 509Chlorek wapniaquantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
01.6Śmietanka oraz śmietanka w proszku
01.6.1Śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu)
E 401Alginian soduquantum satis
E 402Alginian potasuquantum satis
E 407Karagenquantum satis
E 466Sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowaquantum satis
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
01.6.2Fermentowane produkty śmietanowe i ich substytuty zawierające żywe kultury bakterii, bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, o zawartości tłuszczu poniżej 20 %
E 406Agarquantum satis
E 407Karagenquantum satis
E 410Mączka chleba świętojańskiegoquantum satis
E 412Guma guarquantum satis
E 415Guma ksantanowaquantum satis
E 440Pektynyquantum satis
E 460Celulozaquantum satis
E 466Sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma celulozowaquantum satis
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 1404Skrobia utlenionaquantum satis
E 1410Fosforan monoskrobiowyquantum satis
E 1412Fosforan diskrobiowyquantum satis
E 1413Fosforanowany fosforan diskrobiowyquantum satis
E 1414Acetylowany fosforan diskrobiowyquantum satis
E 1420Skrobia acetylowanaquantum satis
E 1422Acetylowany adypinian diskrobiowyquantum satis
E 1440Hydroksypropyloskrobiaquantum satis
E 1442Hydroksypropylofosforan diskrobiowyquantum satis
E 1450Sól sodowa oktenylobursztynianu skrobiowegoquantum satis
E 1451Acetylowana skrobia utlenionaquantum satis
01.6.3Pozostałe śmietanki
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisTylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie150Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 104Żółcień chinolinowa10(61)Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S5(61)Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A5(61)Tylko śmietanki z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 234Nizyna10Tylko clotted cream
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany5 000(1) (4)Tylko śmietanka sterylizowana, pasteryzowana, UHT oraz ubita
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy5 000(1)Tylko śmietanka sterylizowana oraz śmietanka sterylizowana o obniżonej zawartości tłuszczu
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III.
01.7Sery i produkty serowe
01.7.1Sery niedojrzewające, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16
Grupa IDodatkiZ wyjątkiem sera mozzarella
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisTylko sery niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Grupa IIIBarwniki o łącznym maksymalnym poziomie150Tylko sery niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)
E 234Nizyna10Tylko ser mascarpone
E 260Kwas octowyquantum satisTylko ser mozzarella
E 267Ocet buforowanyquantum satisTylko ser mozzarella
E 270Kwas mlekowyquantum satisTylko ser mozzarella
E 330Kwas cytrynowyquantum satisTylko ser mozzarella
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany2 000(1) (4)Z wyjątkiem sera mozzarella
E 460(ii)Celuloza sproszkowanaquantum satisTylko ser mozzarella w plasterkach i utarty
E 575Lakton kwasu glukonowegoquantum satisTylko ser mozzarella
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
01.7.2Sery dojrzewające
E 1105Lizozymquantum satis
E 120Kwas karminowy, karmin125(83)Tylko ser red. marbled oraz ser z czerwonym pesto
E 140Chlorofile, chlorofilinyquantum satisTylko ser sage derby
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilinquantum satisTylko ser sage derby, sery z zielonym i czerwonym pesto, ser z wasabi oraz ser ziołowy green marbled
E 153Węgiel roślinnyquantum satisTylko ser morbier
E 160aKarotenyquantum satisTylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko dobarwiany
E 160b(i)Annato biksyna15(94)Tylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko do- barwiany oraz sery z czerwonym i zielonym pesto
E 160b(ii)Annato norbiksyna15(94)Tylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko do- barwiany oraz sery z czerwonym i zielonym pesto
E 160b(ii)Annato norbiksyna50Tylko ser red. Leicester
E 160b(ii)Annato norbiksyna35Tylko ser Mimolette
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satisTylko ser dojrzewający pomarańczowy, żółty oraz lekko dobarwiany oraz ser z czerwonym pesto
E 163Antocyjanyquantum satisTylko red marbled ser
E 170Węglan wapniaquantum satis
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)Tylko sery, pakowane, w plasterkach i krojone; sery dojrzewające przekładane i sery z dodatkiem środków spożywczych
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasuquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię produktów serowych dojrzewających
E 234Nizyna12,5(29)
E 235Natamycyna1(8)Tylko do stosowania na powierzchnię serów twardych, półtwardych i półmiękkich
E 239Heksametylenoczteroamina25 mg/kg jako pozostałość, w przeliczeniu na formaldehydTylko ser Provolone
E 251-252Azotany150(30)Tylko sery twarde, półtwarde i półmiękkie Okres stosowania: do dnia 9 października 2026 r.
E251-252Azotany75(30) (XA) (XB)Tylko sery twarde, półtwarde i półmiękkie Okres stosowania: od dnia 9 października 2026 r.
E251-252Azotany110(30) (XA) (XB)Tylko tradycyjny szwedzki ser z Gäsene o drobnym owalnym oczkowaniu dojrzewający przez co najmniej 11 miesięcy

Okres stosowania: do dnia 9 października 2027 r.

E251-252Azotany110(30) (XA) (XB)Tylko tradycyjny szwedzki ser typu cheddar z Kvibille dojrzewający przez co najmniej 4 miesiące

Okres stosowania: do dnia 9 października 2027 r.

E251-252Azotany110(30) (XA) (XB)Tylko tradycyjny szwedzki ser z Falköping o drobnym owalnym oczkowaniu dojrzewający przez co najmniej 12 miesięcy

Okres stosowania: do dnia 9 października 2027 r.

E 280-283Kwas propionowy - propionianyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię
E 460Celuloza sproszkowanaquantum satisTylko sery dojrzewające w plasterkach i utarte
E 500(ii)Wodorowęglan soduquantum satisTylko sery z mleka ukwaszonego
E 504Węglany magnezuquantum satis
E 509Chlorek wapniaquantum satis
E 551 - 559Dwutlenek krzemu - krzemiany10 000(1)Tylko sery twarde i półtwarde w plasterkach lub utarteOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 551 - 553Dwutlenek krzemu - krzemiany10 000(1)Tylko sery twarde i półtwarde w plasterkach lub utarteOkres stosowania: od dnia 1 lutego 2014 r.
E 575Lakton kwasu glukonowegoquantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(8): mg/dm2 powierzchni, nieobecne w powierzchniowej 5 mm warstwie produktu.
(29): Substancja może występować naturalnie w niektórych serach jako wynik procesu fermentacji.
(30): W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.
(83): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z laków glinowych barwnika E 120 - Kwas karminowy, karmin wynosi 3,2 mg/kg. Inne laki glinowe nie mogą być stosowane. Do celów art. 22 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego 2013 r.
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
(XA): Maksymalna ilość, jaką można dodać w trakcie produkcji, wyrażona jako jon NO3.
(XB): W przypadku gdy ilość pozostałości ze wszystkich źródeł dla produktu gotowego do wprowadzenia do obrotu przez cały okres przydatności do spożycia produktu przekracza 35 mg/kg wyrażonych jako jon NO3, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze badają przyczynę tej nadwyżki.
01.7.3Jadalne skórki serów
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomiequantum satisOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomiequantum satis(67)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 104Żółcień chinolinowa10(62)
E 160dLikopen30
E 180Czerwień litolowa BKquantum satisOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
E 180Czerwień litolowa BKquantum satis(67)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 160b(i)Annato biksyna20(94)
E 160b(ii)Annato norbiksyna20(94)
(67): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z laków glinowych barwnika E 120 - Kwas karminowy, karmin oraz E 180 - czerwień litolowa BK wynosi 10 mg/kg. Do celów art. 22 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego 2013 r.
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
(62): Całkowita ilość E 104 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III.
01.7.4Ser serwatkowy
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)Tylko sery, pakowane, w plasterkach; sery przekładane i sery z dodatkiem środków spożywczych
E 251-252Azotany150(30)Tylko mleko do produkcji serów twardych, półtwardych i półmiękkich Okres stosowania: do dnia 9 października 2026 r.
E251-252Azotany75(30) (XA) (XB)Tylko mleko do produkcji serów twardych, półtwardych i półmiękkich Okres stosowania: od dnia 9 października 2026 r.
E 260Kwas octowyquantum satis
E 267Ocet buforowanyquantum satis
E 270Kwas mlekowyquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 460(ii)Celuloza sproszkowanaquantum satisTylko ser utarty i w plasterkach
E 575Lakton kwasu glukonowegoquantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(30): W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.
(XA): Maksymalna ilość, jaką można dodać w trakcie produkcji, wyrażona jako jon NO3.
(XB): W przypadku gdy ilość pozostałości ze wszystkich źródeł dla produktu gotowego do wprowadzenia do obrotu przez cały okres przydatności do spożycia produktu przekracza 35 mg/kg wyrażonych jako jon NO3, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze badają przyczynę tej nadwyżki.
01.7.5Sery topione
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisTylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 100Kurkumina100(33)Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 102Tartrazyna100(33)Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 104Żółcień chinolinowa10(61)Okres stosowania: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.
E 104Żółcień chinolinowa10(61) (74)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/ żółcień pomarańczowa S5(61)Okres stosowania: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/ żółcień pomarańczowa S5(61) (74)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 120Kwas karminowy, karmin100(33)Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 122Azorubina, karmoizyna100(33)Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A5(61)Okres stosowania: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A5(61) (74)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 160cBeta-apo-8'-karotenal (C 30)100(33)Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 161bLuteina100(33)Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160dLikopen5Tylko sery topione z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160aKarotenyquantum satis
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satis
E 160b(i)Annato biksyna15(94)
E 160b(ii)Annato norbiksyna8(94)
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu2 000(1) (2)
E 234Nizyna12,5(29)
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany20 000(1) (4)
E 427Guma kasja2 500
E 551-559Dwutlenek krzemu - krzemiany10 000(1)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(29): Substancja może występować naturalnie w niektórych serach jako wynik procesu fermentacji.
(33): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e i E 161b.
(74): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z wszystkich laków glinowych wynosi 15 mg/kg. Do celów art. 22 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego 2013 r.
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
01.7.6Produkty serowe, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisTylko produkty niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Grupa IIIBarwniki o łącznym maksymalnym poziomie100Tylko produkty niedojrzewające z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 1105Lizozymquantum satisTylko produkty dojrzewające
E 120Kwas karminowy, karmin125Tylko produkty red marbled
E 160aKarotenyquantum satisTylko produkty dojrzewające pomarańczowe, żółte oraz lekko dobarwiane
E 160b(ii)Annato norbiksyna8Tylko produkty dojrzewające pomarańczowe, żółte oraz lekko dobarwiane
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satisTylko produkty dojrzewające pomarańczowe, żółte oraz lekko dobarwiane
E 163Antocyjanyquantum satisTylko produkty red marbled
E 170Węglan wapniaquantum satisTylko produkty dojrzewające
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)Tylko produkty niedojrzewające; produkty dojrzewające, pakowane, w plasterkach; produkty dojrzewające przekładane i dojrzewające z dodatkiem środków spożywczych
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasuquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię produktów dojrzewających
E 234Nizyna12,5(29)Tylko produkty dojrzewające i topione
E 235Natamycyna1 mg/dm2powierzchni(nieobecnew powierzchniowej5 mm warstwieproduktu)Tylko do stosowania na powierzchnię produktów twardych, półtwardych i półmiękkich
E 251-252Azotany150(30)Tylko produkty serowe dojrzewające twarde, półtwarde i półmiękkie Okres stosowania: do dnia 9 października 2026 r.
E251-252Azotany75(30) (XA) (XB)Tylko produkty serowe dojrzewające twarde, półtwarde i półmiękkie Okres stosowania: od dnia 9 października 2026 r.
E 280-283Kwas propionowy - propionianyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię produktów dojrzewających
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany2 000(1) (4)Tylko produkty niedojrzewające
E 460Celuloza sproszkowanaquantum satisTylko produkty utarte i w plasterkach, dojrzewające i niedojrzewające Tylko produkty dojrzewające i niedojrzewające, utarte i w plasterkach
E 504Węglany magnezuquantum satisTylko produkty dojrzewające
E 509Chlorek wapniaquantum satisTylko produkty dojrzewające
E 551 - 559Dwutlenek krzemu, krzemian wapnia, krzemian magnezu, talk10 000(1)Tylko produkty twarde i półtwarde w plasterkach lub utarteOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 551 - 553Dwutlenek krzemu - krzemiany10 000(1)Tylko produkty twarde i półtwarde w plasterkach lub utarteOkres stosowania: od dnia 1 lutego 2014 r.
E 575Lakton kwasu glukonowegoquantum satisTylko produkty dojrzewające
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(29): Substancja może występować naturalnie w pewnych produktach jako wynik procesu fermentacji.
(30): W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.
(XA): Maksymalna ilość, jaką można dodać w trakcie produkcji, wyrażona jako jon NO3.
(XB): W przypadku gdy ilość pozostałości ze wszystkich źródeł dla produktu gotowego do wprowadzenia do obrotu przez cały okres przydatności do spożycia produktu przekracza 35 mg/kg wyrażonych jako jon NO3, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze badają przyczynę tej nadwyżki.
01.8Analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu2 000(1) (2)Tylko białkowe analogi serów
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasuquantum satis(1) (2)Tylko analogi serów (tylko do stosowania na powierzchnię)
E 251-252Azotany150(30)Tylko analogi serów na bazie produktów mleczarskich Okres stosowania: do dnia 9 października 2025 r.
E251-252Azotany75(30) (XA) (XB)Tylko analogi serów na bazie produktów mleczarskich Okres stosowania: od dnia 9 października 2025 r.
E 280-283Kwas propionowy - propionianyquantum satisTylko analogi serów (tylko do stosowania na powierzchnię)
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany5 000(1) (4)Tylko analogi bitej śmietanki
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany20 000(1) (4)Tylko analogi sera topionego
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany30 000(1) (4)Tylko zabielacze do napojów
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany50 000(1) (4)Tylko zabielacze do napojów przeznaczone do automatów
E 432-436Polisorbaty5 000(1)Tylko analogi mleka i śmietanki
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy5 000(1)Tylko analogi śmietanki
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy20 000(1)Tylko zabielacze do napojów
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu5 000Tylko analogi mleka i śmietanki
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu500Tylko zabielacze do napojów
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego1 000Tylko zabielacze do napojów
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego5 000Tylko analogi mleka i śmietanki
E 481-482Stearoilomleczany3 000(1)Tylko zabielacze do napojów
E 491-495Estry sorbitolu5 000(1)Tylko analogi mleka i śmietanki; zabielacze do napojów
E 551 - 559Dwutlenek krzemu - krzemiany10 000(1)Tylko analogi sera utartego lub w plasterkach oraz analogi sera topionego; zabielacze do napojówOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 551 - 553Dwutlenek krzemu - krzemiany10 000(1)Tylko analogi sera utartego lub w plasterkach oraz analogi sera topionego; zabielacze do napojówOkres stosowania: od dnia 1 lutego 2014 r.
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(30): W mleku do produkcji sera lub poziom równoważny w przypadku dodania po usunięciu serwatki i dodaniu wody.
(XA): Maksymalna ilość, jaką można dodać w trakcie produkcji, wyrażona jako jon NO3.
(XB): W przypadku gdy ilość pozostałości ze wszystkich źródeł dla produktu gotowego do wprowadzenia do obrotu przez cały okres przydatności do spożycia produktu przekracza 35 mg/kg wyrażonych jako jon NO3, podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze badają przyczynę tej nadwyżki.
01.9Kazeiniany spożywcze
E 170Węglan wapniaquantum satis
E 331Cytryniany soduquantum satis
E 332Cytryniany potasuquantum satis
E 333Cytryniany wapniaquantum satis
E 380Cytrynian triamonowyquantum satis
E 500Węglany soduquantum satis
E 501Węglany potasuquantum satis
E 503Węglany amonuquantum satis
E 504Węglany magnezuquantum satis
E 524Wodorotlenek soduquantum satis
E 525Wodorotlenek potasuquantum satis
E 526Wodorotlenek wapniaquantum satis
E 527Wodorotlenek amonuquantum satis
E 528Wodorotlenek magnezuquantum satis
02Tłuszcze i oleje, emulsje tłuszczowe i olejowe
02.1Tłuszcze i oleje zasadniczo bezwodne, wyłączając bezwodny tłuszcz mleczny
E 100Kurkuminaquantum satisTylko tłuszcze
E 160aKarotenyquantum satisTylko tłuszcze
E 160b(i)Annato biksyna10Tylko tłuszcze
E 270Kwas mlekowyquantum satisTylko do gotowania lub smażenia lub przygotowania sosów
E 300Kwas askorbinowyquantum satisTylko do gotowania lub smażenia lub przygotowania sosów
E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowegoquantum satisZ wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 306Mieszanina tokoferoliquantum satisZ wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 307Alfa-tokoferolquantum satisZ wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 307Alfa-tokoferol200Tylko rafinowana oliwa z oliwek oraz oliwa z wytłoków oliwek
E 308Gamma-tokoferolquantum satisZ wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 309Delta-tokoferolquantum satisZ wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 310-320Galusan propylu, TBHQ i BHA200(1) (41)Tylko tłuszcze i oleje przeznaczone do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej; olej i tłuszcz do smażenia, z wyłączeniem oliwy z wytłoczyn z oliwek, oraz smalec, olej rybi, tłuszcz wołowy, drobiowy i owczy
E 321Butylohydroksytoluen (BHT)100(41)Tylko tłuszcze i oleje przeznaczone do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej; olej i tłuszcz do smażenia, z wyłączeniem oliwy z oliwek i oliwy z wytłoków oliwnych, oraz smalec, olej rybi, tłuszcz wołowy, drobiowy i owczy
E 322Lecytyny30 000Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 330Kwas cytrynowyquantum satisZ wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 331Cytryniany soduquantum satisZ wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 332Cytryniany potasuquantum satisZ wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 333Cytryniany wapniaquantum satisZ wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)30(41) (46)Tylko oleje roślinne (z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin) oraz tłuszcze, w których zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest wyższa niż 15 % m/m kwasów tłuszczowych ogółem, do stosowania w produktach żywnościowych niepoddawanych obróbce cieplnej
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)50(41) (46)Tylko olej rybi i olej z alg; smalec, tłuszcz wołowy, drobiowy, owczy i wieprzowy; tłuszcze i oleje przeznaczone do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej; oleje i tłuszcze do smażenia, z wyłączeniem oliwy z oliwek i oliwy z wytłoków oliwnych
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych10 000Z wyjątkiem oliwy z oliwek, w tym olejów virgin
E 472cMono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowymquantum satisTylko do gotowania lub smażenia lub przygotowania sosów
E 900Dimetylopolisiloksan10Tylko oleje i tłuszcze do smażenia
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
02.2Emulsje tłuszczowe i olejowe, głównie typu W/O ("woda w oleju")
02.2.1Masło i koncentrat masła oraz olej maślany i bezwodny tłuszcz mleczny
E 160aKarotenyquantum satisZ wyjątkiem masła z mleka owczego i koziego
E 500Węglany soduquantum satisMasło ze śmietanki ukwaszonej (śmietany)
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany2 000(1) (4)Masło ze śmietanki ukwaszonej (śmietany)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
02.2.2Pozostałe emulsje tłuszczowe i olejowe, w tym tłuszcze do smarowania w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, i emulsje ciekłe
Grupa IDodatki
E 100Kurkuminaquantum satisZ wyjątkiem masła o obniżonej zawartości tłuszczu
E 160aKarotenyquantum satis
E 160b(i)Annato biksyna10Z wyjątkiem masła o obniżonej zawartości tłuszczu
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)Tylko emulsje tłuszczowe (z wyłączeniem masła) o zawartości tłuszczu 60 % lub wyższej
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu2 000(1) (2)Tylko emulsje tłuszczowe o zawartości tłuszczu poniżej 60 %
E 310-320Galusan propylu, TBHQ i BHA200(1) (2)Tylko tłuszcz do smażenia
E 321Butylohydroksytoluen (BHT)100Tylko tłuszcz do smażenia
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany5 000(1) (4)Tylko tłuszcze do smarowania
E 385Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA)100Tylko tłuszcze do smarowania zgodne z definicją podaną w art. 115 i załączniku XV do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, o zawartości tłuszczu 41 % lub niższej
E 392Wyciągi z rozmarynu100(41) (46)Tylko tłuszcze do smarowania o zawartości tłuszczu poniżej 80 %
E 405Alginian glikolu propylenowego3 000
E 432-436Polisorbaty10 000(1)Tylko emulsje tłuszczowe do pieczenia
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy10 000(1)Tylko emulsje tłuszczowe do pieczenia
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu5 000
E 476Polirycynooleinian poliglicerolu4 000Tylko tłuszcze do smarowania zdefiniowane w art. 75 ust. 1 lit. h), art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1308/2013(*) oraz w części VII załącznika VII do tego rozporządzenia i w dodatku II do tego załącznika, o zawartości tłuszczu 41 % lub niższej, oraz podobne produkty do smarowania o zawartości tłuszczu poniżej 10 %; płynne emulsje olejów roślinnych o zawartości tłuszczu 70 % lub niższej, do sprzedaży konsumentowi końcowemu
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego10 000Tylko emulsje tłuszczowe do pieczenia
E 479bTermoutleniony olej sojowy z mono-i diglicerydami kwasów tłuszczowych5 000Tylko emulsje tłuszczowe do smażenia
E 481-482Stearoilomleczany10 000(1)
E 491-495Estry sorbitolu10 000(1)
E 551 - 559Dwutlenek krzemu - krzemiany30 000(1)Tylko produkty do natłuszczania blachOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 551 - 553Dwutlenek krzemu - krzemiany30 000(1)Tylko produkty do natłuszczania blachOkres stosowania: od dnia 1 lutego 2014 r.
E 900Dimetylopolisiloksan10Tylko oleje i tłuszcze do smażenia
E 959Neohesperydyna DC5Tylko jako wzmacniacz smaku, tylko w grupach tłuszczów B i C z załącznika XV do rozporządzenia 1234/2007
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego
(*) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 67.
02.3Olej roślinny do natłuszczania form do pieczenia, w aerozolu
Grupa IDodatki
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany30 000(1) (4)Tylko emulsje wodne w aerozolu do pokrywania blach i form piekarskich
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)50(41) (46)Tylko tłuszcze i oleje do przemysłowej produkcji żywności poddawanej obróbce cieplnej
E 551 - 559Dwutlenek krzemu - krzemiany30 000(1)Tylko produkty do natłuszczania blachOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 551 - 553Dwutlenek krzemu - krzemiany30 000(1)Tylko produkty do natłuszczania blachOkres stosowania: od dnia 1 lutego 2014 r.
E 943aButanquantum satisTylko olej roślinny w aerozolu do natłuszczania patelni (wyłącznie do profesjonalnego użytku) i emulsje wodne w aerozolu
E 943bIzobutanquantum satisTylko olej roślinny w aerozolu do natłuszczania patelni (wyłącznie do profesjonalnego użytku) i emulsje wodne w aerozolu
E 944Propanquantum satisTylko olej roślinny w aerozolu do natłuszczania patelni (wyłącznie do profesjonalnego użytku) i emulsje wodne w aerozolu
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
03Lody spożywcze
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis(75)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o łącznym maksymalnym poziomie150(25)
Grupa IVPoliolequantum satisTylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 160b(ii)Annato norbiksyna20
E 160dLikopen40
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany1 000(1) (4)
E 405Alginian glikolu propylenowego3 000Tylko lody spożywcze na bazie wody
E 427Guma kasja2 500
E 432-436Polisorbaty1 000(1)
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy5 000(1)
E 476Polirycynooleinian poliglicerolu4 000Z wyjątkiem sorbetów
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego3 000
E 491-495Estry sorbitolu500(1)
E 901Wosk pszczeli, biały i żółtyquantum satisTylko pakowane wafle zawierające lody
E 950Acesulfam K800Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam800Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa100(52)Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza320Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957Taumatyna50Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC50Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 960a-960dGlikozydy stewiolowe100(1) (60)Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 961Neotam26Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu800(11)b (49) (50)Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 964Syrop poliglucitolowy200 000Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 969Adwantam10Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(25): Ilość każdego z barwników E 122 oraz E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.0.552
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(75): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z wszystkich laków glinowych wynosi 30 mg/kg. Do celów art. 22 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego 2013 r.
04Owoce i warzywa
04.1Owoce i warzywa nieprzetworzone
04.1.1Całe świeże owoce i warzywa
E 172Tlenki i wodorotlenki żelaza6Tylko jako wzmacniacz kontrastu do znakowania owoców cytrusowych, melonów i granatów w celu:

- ponownego podania wszystkich lub niektórych obowiązkowych informacji wymaganych przepisami UE lub przepisami krajowymi,

lub

- dobrowolnego podania znaku towarowego, metody produkcji, kodu PLU, kodu QR lub kodu kreskowego

Okres stosowania: od dnia 24 czerwca 2013 r.
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu20Tylko do stosowania na powierzchnię świeżych nieobranych owoców cytrusowych
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny10(3)Tylko winogrona stołowe, świeże owoce liczi (pomiar w częściach jadalnych) oraz borówka amerykańska (Vaccinium corymbosum)
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Tylko kukurydza cukrowa pakowana próżniowo
E 445Estry glicerolu i żywicy roślinnej50Tylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych
E 464Hydroksypropylometyloceluloza10Tylko w odniesieniu do owoców cytrusowych, melonów i granatów w celu:

- ponownego podania wszystkich lub niektórych obowiązkowych informacji wymaganych przepisami UE lub przepisami krajowymi,

lub

- dobrowolnego podania znaku towarowego, metody produkcji, kodu PLU, kodu QR lub kodu kreskowego

Okres stosowania: od dnia 24 czerwca 2013 r.
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, ananasów, bananów, papai, mango, awokado i granatów
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydyquantum satis(1)Tylko świeże owoce, do stosowania na powierzchnię
E 901Wosk pszczeli biały i żółtyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię owoców: owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń, ananasów, bananów, mango, awokado i granatów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechówOkres stosowania w odniesieniu do bananów, mango, awokado i granatów: od dnia 25 grudnia 2012 r.
E 902Wosk candelillaquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń i ananasów oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechów
E 903Wosk carnauba200Tylko do stosowania na powierzchnię owoców: owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń, ananasów, granatów, mango, awokado i papaji oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechówOkres stosowania w odniesieniu do granatów, mango, awokado i papaji: od dnia 25 grudnia 2012 r.
E 904Szelakquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię owoców: owoców cytrusowych, melonów, jabłek, gruszek, brzoskwiń, ananasów, granatów, mango, awokado i papaji oraz jako substancja glazurująca w przypadku orzechówOkres stosowania w odniesieniu do granatów, mango, awokado i papaji: od dnia 25 grudnia 2012 r.
E 905Wosk mikrokrystalicznyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię owoców: melonów, papaji, mango, awokado i ananasówOkres stosowania w odniesieniu do ananasów: od dnia 25 grudnia 2012 r.
E 914Wosk polietylenowy utlenionyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, papai, mango, awokado i ananasów
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
04.1.2Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Tylko ziemniaki obrane
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny300(3)Tylko pulpa cebuli, czosnku i szalotek
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny800(3)Tylko pulpa chrzanu
E 296Kwas jabłkowyquantum satisTylko pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 300Kwas askorbinowyquantum satisTylko pakowane schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia, pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki oraz pakowane białe warzywa przeznaczone do dalszego przetworzenia, w tym obróbki cieplnej, przed ich spożyciem
E 301Askorbinian soduquantum satisTylko pakowane schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 302Askorbinian wapniaquantum satisTylko pakowane schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 330Kwas cytrynowyquantum satisTylko pakowane schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia, pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki oraz pakowane białe warzywa przeznaczone do dalszego przetworzenia, w tym obróbki cieplnej, przed ich spożyciem
E 331Cytryniany soduquantum satisTylko pakowane schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 332Cytryniany wapniaquantum satisTylko pakowane schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 333Cytryniany wapniaquantum satisTylko schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
E 401Alginian sodu2 400(82)Tylko pakowane schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia, do sprzedaży konsumentowi końcowemu
E 501Węglan potasuQuantum satisTylko pakowane schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(82): Mogą być stosowane wyłącznie w połączeniu z E 302 jako substancje glazurujące i przy maksymalnym poziomie E 302 wynoszącym 800 mg/kg w gotowej żywności.
04.1.3Owoce i warzywa mrożone
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Tylko warzywa białe, włączając grzyby i białe nasiona roślin strączkowych
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Tylko ziemniaki mrożone i głęboko zamrożone
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 301Askorbinian soduquantum satis
E 302Askorbinian wapniaquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 331Cytryniany soduquantum satis
E 332Cytryniany potasuquantum satis
E 333Cytryniany wapniaquantum satis
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
04.2Owoce i warzywa przetworzone
04.2.1Owoce i warzywa suszone
Grupa IDodatkiE 410, E 412, E 415 E 417 nie mogą być stosowane do produkcji odwodnionej żywności przeznaczonej do uwodnienia w momencie spożywania
E 101Ryboflawinyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 120Kwas karminowy, karmin200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 122Azorubina, karmoizyna200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 129Czerwień Allura AC200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 131Błękit patentowy V200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 133Błękit brylantowy FCF200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 140Chlorofile, chlorofilinyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilinquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 150a-dKarmelequantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 160aKarotenyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 162Czerwień buraczana, betaninaquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 163Antocyjanyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)Tylko suszone owoce
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Tylko suszone orzechy kokosowe
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Tylko warzywa białe, przetworzone, włączając nasiona roślin strączkowych
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Tylko suszone grzyby
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny150(3)Tylko suszony imbir
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny200(3)Tylko suszone pomidory
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny400(3)Tylko warzywa białe, suszone
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny500(3)Tylko suszone owoce i orzechy w łupinach, z wyłączeniem suszonych jabłek, gruszek, bananów, moreli, brzoskwiń, winogron, śliwek i fig
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny600(3)Tylko suszone jabłka i gruszki
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny1 000(3)Tylko suszone banany
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny2 000(3)Tylko suszone morele, brzoskwinie, winogrona, śliwki i figi
E 907Uwodorniony poli-1-deken2 000Tylko suszone owoce jako substancja glazurująca
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(34): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.
04.2.2Owoce i warzywa w occie, oleju lub solance
Grupa IDodatki
E 101Ryboflawinyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 120Kwas karminowy, karmin200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 122Azorubina, karmoizyna200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 129Czerwień Allura AC200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 131Błękit patentowy V200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 133Błękit brylantowy FCF200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 140Chlorofile, chlorofilinyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilinquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 150a-dKarmelequantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 160aKarotenyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 162Czerwień buraczana, betaninaquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 163Antocyjanyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 101Ryboflawinyquantum satisTylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 140Chlorofile, chlorofilinyquantum satisTylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilinquantum satisTylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 150a-dKarmelequantum satisTylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 160aKarotenyquantum satisTylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 162Czerwień buraczana, betaninaquantum satisTylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 163Antocyjanyquantum satisTylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany2 000(1) (2)Tylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)Tylko oliwki i produkty na bazie oliwek
E 210-213Kwas benzoesowy - benzoesany500(1) (2)Tylko oliwki i produkty na bazie oliwek
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany1 000(1) (2)Tylko oliwki i produkty na bazie oliwek
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Z wyjątkiem oliwek i żółtej papryki w solance
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny500(3)Tylko żółta papryka w solance
E 579Glukonian żelazawy150(56)Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania
E 585Mleczan żelazawy150(56)Tylko grzyby Albatrellus ovinus stosowane jako składnik żywności w szwedzkich pasztetach z wątroby oraz oliwki ciemniejące w wyniku utleniania"
E 950Acesulfam K200Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 951Aspartam300Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa160(52)Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 955Sukraloza180Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 959Neohesperydyna DC100Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 960a- 960cGlikozydy stewiolowe100(1)

(60)

Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 961Neotam10Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 962Sól aspartamu i acesulfamu200(11)a (49) (50)Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
E 969Adwantam3Tylko słodko-kwaśne marynaty owocowe i warzywne
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(34): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950)
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(56): W przeliczeniu na Fe.
04.2.3Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach
E 101Ryboflawinyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 120Kwas karminowy, karmin200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 122Azorubina, karmoizyna200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 129Czerwień Allura AC200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 131Błękit patentowy V200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 133Błękit brylantowy FCF200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 140Chlorofile, chlorofilinyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilinquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 150a-dKarmelequantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 160aKarotenyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 162Czerwień buraczana, betaninaquantum satisTylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 163Antocyjanyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 102Tartrazyna100Tylko groszek przetworzony (purée) i groszek ogrodowy (w puszkach)
E 133Błękit brylantowy FCF20Tylko groszek przetworzony (purée) i groszek ogrodowy (w puszkach)
E 142Zieleń S10Tylko groszek przetworzony (purée) i groszek ogrodowy (w puszkach)
E 127Erytrozyna200Tylko wiśnie i czereśnie koktajlowe oraz wiśnie i czereśnie kandyzowane
E 127Erytrozyna150Tylko wiśnie Bigarreaux w syropie i koktajlach
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Tylko warzywa białe, włączając nasiona roślin strączkowych
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny250(3)Tylko cytryny w plastrach, w opakowaniach szklanych
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Tylko czereśnie o białym miąższu, w opakowaniach szklanych; kukurydza cukrowa pakowana próżniowo
E 260Kwas octowyquantum satis
E 261Octan potasuquantum satisOkres stosowania: od dnia 6 lutego 2013 r.
E 262Octany soduquantum satis
E 263Octan wapniaquantum satis
E 267Ocet buforowanyquantum satis
E 270Kwas mlekowyquantum satis
E 296Kwas jabłkowyquantum satis
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 301Askorbinian soduquantum satis
E 302Askorbinian wapniaquantum satis
E 325Mleczan soduquantum satis
E 326Mleczan potasuquantum satis
E 327Mleczan wapniaquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 331Cytryniany soduquantum satis
E 332Cytryniany potasuquantum satis
E 333Cytryniany wapniaquantum satis
E 334Kwas winowy (L(+)-)quantum satis
E 335Winiany soduquantum satis
E 336Winiany potasuquantum satis
E 337Winian potasowo-sodowyquantum satis
E 385Sól wapniowo-disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego (sól wapniowo-disodowa EDTA)250Tylko nasiona roślin strączkowych, strąki, grzyby i karczochy
E 410Mączka chleba świętojańskiegoquantum satisTylko jadalne kasztany w zalewie
E 412Guma guarquantum satisTylko jadalne kasztany w zalewie
E 415Guma ksantanowaquantum satisTylko jadalne kasztany w zalewie
E 509Chlorek wapniaquantum satis
E 512Chlorek cynawy25(55)Tylko białe szparagi
E 575Lakton kwasu glukonowegoquantum satis
E 579Glukonian żelazawy150(56)Tylko oliwki ciemniejące w wyniku utleniania
E 585Mleczan żelazawy150(56)Tylko grzyby Albatrellus ovinus stosowane jako składnik żywności w szwedzkich pasztetach z wątroby oraz oliwki ciemniejące w wyniku utleniania
E 900Dimetylopolisiloksan10
E 950Acesulfam K350Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam1 000Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa1 000(51)Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa200(52)Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza400Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC50Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam32Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu350(11)a (49) (50)Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 969Adwantam10Tylko owoce o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(34): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(55): W przeliczeniu na Sn.
(56): W przeliczeniu na Fe.
04.2.4Przetwory owoce i warzywne, wyłączając produkty objęte pkt 5.4
04.2.4.1Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisTylko mostarda di frutta
Grupa IIIBarwniki o łącznym maksymalnym poziomie200Tylko mostarda di frutta
Grupa IVPoliolequantum satisTylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, z wyjątkiem tych, które przeznaczone są do produkcji napojów na bazie soków owocowych
E 100Kurkumina50Tylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 101Ryboflawinyquantum satisTylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 101Ryboflawinyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 104Żółcień chinolinowa30(61)Tylko mostarda di frutta
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)Tylko mostarda di frutta
E 120v200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 120v100Tylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 122Azorubina, karmoizyna200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A20(61)Tylko mostarda di frutta
E 129Czerwień Allura AC200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 131Błękit patentowy V200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 133Błękit brylantowy FCF200(34)Tylko konserwy z czerwonych owoców
E 140Chlorofile, chlorofilinyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilinquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilinquantum satisTylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 150aKarmelquantum satisTylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 150a-dKarmelequantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 153Węgiel roślinnyquantum satisTylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 160aKarotenyquantum satisTylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satisTylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 160eBeta-apo-8'-karotenal (C 30)100Tylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 160aKarotenyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 162Czerwień buraczana, betaninaquantum satisTylko warzywa (z wyłączeniem oliwek)
E 162Czerwień buraczana, betaninaquantum satisTylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 163Antocyjanyquantum satisTylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 163Antocyjanyquantum satisTylko konserwy z czerwonych owoców
E 171(skreślony)
E 172Tlenki i wodorotlenki żelazaquantum satisTylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)Tylko przetwory owocowe i warzywne, włączając przetwory na bazie wodorostów morskich, sosy na bazie owoców, auszpik (galaretę), z wyłączeniem purée, musów, owoców w wodnym roztworze cukru poddanych obróbce cieplnej, sałatek i produktów podobnych, w puszkach i słoikach
E 210-213Kwas benzoesowy - benzoesany500(1) (2)Tylko preparaty z wodorostów morskich, oliwki i preparaty na bazie oliwek
E 210-213Kwas benzoesowy - benzoesany2 000(1) (2)Tylko buraki ćwikłowe gotowane
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany1 000(1) (2)Tylko preparaty na bazie oliwek
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Tylko białe warzywa przetworzone i grzyby
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Tylko uwodnione owoce suszone i owoce liczi, mostarda di frutta
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny300(3)Tylko pulpa cebuli, czosnku i szalotek
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny800(3)Tylko pulpa chrzanu
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny800(3)Żelujące ekstrakty owocowe, płynna pektyna do sprzedaży konsumentowi końcowemu
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri- i polifosforany1 000(1) (4)Tylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany800(1) (4)Tylko przetwory owocowe
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany4 000(1) (4)Tylko glazury do produktów warzywnych
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)200(46)Tylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 405Alginian glikolu propylenowego5 000
E 432-436Polisorbaty500(1)Tylko mleczko kokosoweOkres stosowania: od dnia 23 lipca 2012 r.
E 481-482Stearoilomleczany2 000(1)Tylko mostarda di frutta
E 950Acesulfam K350Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 951Aspartam1 000Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa250(51)Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 954Sacharyn i jej sole sodowe, potasowe i wapniowe50(52)Tylko analogi ikry rybiej oparte na wodorostach
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa200(52)Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 955Sukraloza400Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 959Neohesperydyna DC50Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 960a-960dGlikozydy stewiolowe200(1) (60)Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 961Neotam32Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 962Sól aspartamu i acesulfamu350(11)a (49) (50)Tylko o obniżonej wartości energetycznej
E 969Adwantam10Tylko o obniżonej wartości energetycznej
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(34): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 122, E 129, E 131, E 133.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III.
04.2.4.2Owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, wyłączając produkty objęte kategorią 16
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 301Askorbinian soduquantum satis
E 302Askorbinian wapniaquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 331Cytryniany soduquantum satis
E 332Cytryniany potasuquantum satis
E 333Cytryniany wapniaquantum satis
E 440Pektynyquantum satisTylko owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, inne niż jabłka
E 509Chlorek wapniaquantum satisTylko owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, inne niż jabłka
04.2.5Dżemy, galaretki, marmolady i produkty podobne
04.2.5.1Dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE
Grupa IVPoliolequantum satisTylko dżemy, galaretki, marmolady o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany1 000(1) (2)Tylko niskocukrowe i podobne produkty niskokaloryczne lub bez dodatku cukru, mermeladas
E 210-213Kwas benzoesowy - benzoesany500(1) (2)Tylko niskocukrowe i podobne produkty niskokaloryczne lub bez dodatku cukru, mermeladas
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Tylko dżemy, galaretki i marmeladas wyprodukowane z owoców sulfitowanych
E 270Kwas mlekowyquantum satis
E 296Kwas jabłkowyquantum satis
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 327Mleczan wapniaquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 331Cytryniany soduquantum satis
E 333Cytryniany wapniaquantum satis
E 334Kwas winowy (L(+)-)quantum satis
E 335Winiany soduquantum satis
E 350Jabłczany soduquantum satis
E 440Pektynyquantum satis
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 950Acesulfam K1 000Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 951Aspartam1 000Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa1 000Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa200(51)Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 955Sukraloza400(52)Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 959Neohesperydyna DC50Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 960a-960dGlikozydy stewiolowe200(1) (60)Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 961Neotam32Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 961Neotam2Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej, jako wzmacniacz smaku
E 962Sól aspartamu i acesulfamu1 000(11)b (49) (50)Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 964Syrop poliglucitolowy500 000Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 969Adwantam10Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
04.2.5.2Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE
Grupa IVPoliolequantum satisTylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 100Kurkuminaquantum satisZ wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 120Kwas karminowy, karmin100(31)Z wyjątkiem przecieru z kasztanówOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
E 120v100(31) (66)Z wyjątkiem przecieru z kasztanówOkres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 140Chlorofile, chlorofilinyquantum satisZ wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 141Kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilinquantum satisZ wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 142Zieleń S100(31)Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 150a-dKarmelequantum satisZ wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 160aKarotenyquantum satisZ wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 160b(i)Annato biksyna20(94)Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 160b(ii)Annato norbiksyna20(94)Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satisZ wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 160dLikopen10(31)Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 161bLuteina100(31)Z wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 162Czerwień buraczana, betaninaquantum satisZ wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 163Antocyjanyquantum satisZ wyjątkiem przecieru z kasztanów
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany1 000(1) (2)Tylko produkty niskocukrowe i podobne produkty niskokaloryczne lub bez dodatku cukru, produkty do smarowania, mermeladas
E 210-213Kwas benzoesowy - benzoesany500(1) (2)Tylko niskocukrowe i podobne produkty niskokaloryczne lub bez dodatku cukru, mermeladas
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Tylko dżemy, galaretki i marmolady wyprodukowane z owoców sulfitowanych
E 270Kwas mlekowyquantum satis
E 296Kwas jabłkowyquantum satis
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 327Mleczan wapniaquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 331Cytryniany soduquantum satis
E 333Cytryniany wapniaquantum satis
E 334Kwas winowy (L(+)-)quantum satis
E 335Winiany soduquantum satis
E 350Jabłczany soduquantum satis
E 400-404Kwas alginowy - alginiany10 000(32)
E 406Agar10 000(32)
E 407Karagen10 000(32)
E 410Mączka chleba świętojańskiego10 000(32)
E 412Guma guar10 000(32)
E 415Guma ksantanowa10 000(32)
E 418Guma gellan10 000(32)
E 440Pektynyquantum satis
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 493Monolaurynian sorbitolu25Tylko marmolada galaretkowa
E 509Chlorek wapniaquantum satis
E 524Wodorotlenek soduquantum satis
E 900Dimetylopolisiloksan10
E 950Acesulfam K1 000Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 951Aspartam1 000Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa1 000(51)Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa200(52)Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 955Sukraloza400Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 959Neohesperydyna DC50Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 959Neohesperydyna DC5Tylko galaretki owocowe, jako wzmacniacz smaku
E 960a-960dGlikozydy stewiolowe200(1) (60)Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 961Neotam32Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 961Neotam2Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej, jako wzmacniacz smaku
E 962Sól aspartamu i acesulfamu1 000(11)b (49) (50)Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
E 964Syrop poliglucitolowy500 000Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 969Adwantam10Tylko dżemy, galaretki i marmolady o obniżonej wartości energetycznej
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(31): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 142, E 160d i E 161b.
(32): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 i E 418.
(66): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z laków glinowych barwnika E 120 - koszenila, kwas karminowy oraz karminy wynosi 1,5 mg/kg. Inne laki glinowe nie mogą być stosowane. Do celów art. 22 ust. 1 lit. g) niniejszego rozporządzenia poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego 2013 r.
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
04.2.5.3Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisZ wyjątkiem crčme de pruneaux
Grupa IVPoliolequantum satisTylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 100Kurkuminaquantum satisZ wyjątkiem crčme de pruneaux
E 120Kwas karminowy, karmin100(31)Z wyjątkiem crčme de pruneaux
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A100(31)Z wyjątkiem crčme de pruneaux
E 142Zieleń S100(31)Z wyjątkiem crčme de pruneaux
E 160b(i)Annato biksyna20(94)Z wyjątkiem crčme de pruneaux
E 160b(ii)Annato norbiksyna20(94)Z wyjątkiem crčme de pruneaux
E 160dLikopen10(31)Z wyjątkiem crčme de pruneaux
E 161bLuteina100(31)Z wyjątkiem crčme de pruneaux
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany1 000(1) (2)Inne produkty do smarowania na bazie owoców, mermeladas
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany1 500(1) (2)Tylko marmelada
E 210-213Kwas benzoesowy - benzoesany500(1) (2)Inne produkty do smarowania na bazie owoców, mermeladas
E 210-213Kwas benzoesowy - benzoesany1 000(1) (2)Tylko dulce de membrillo
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)
E 270Kwas mlekowyquantum satis
E 296Kwas jabłkowyquantum satis
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 327Mleczan wapniaquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 331Cytryniany soduquantum satis
E 333Cytryniany wapniaquantum satis
E 334Kwas winowy (L(+)-)quantum satis
E 335Winiany soduquantum satis
E 350Jabłczany soduquantum satis
E 400-404Kwas alginowy - alginiany10 000(32)
E 406Agar10 000(32)
E 407Karagen10 000(32)
E 410Mączka chleba świętojańskiego10 000(32)
E 412Guma guar10 000(32)
E 415Guma ksantanowa10 000(32)
E 418Guma gellan10 000(32)
E 440Pektynyquantum satis
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 509Chlorek wapniaquantum satis
E 524Wodorotlenek soduquantum satis
E 900Dimetylopolisiloksan10
E 950Acesulfam K1 000Tylko owocowe lub warzywne produkty do smarowania o obniżonej wartości energetycznej i produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam1 000Tylko owocowe lub warzywne produkty do smarowania o obniżonej wartości energetycznej i produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa500(51)Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa500(51)Tylko owocowe lub warzywne produkty do smarowania o obniżonej wartości energetycznej i produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa200(52)Tylko owocowe lub warzywne produkty do smarowania o obniżonej wartości energetycznej i produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza400Tylko owocowe lub warzywne produkty do smarowania o obniżonej wartości energetycznej i produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC50Tylko owocowe lub warzywne produkty do smarowania o obniżonej wartości energetycznej i produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(60): podano jako ekwiwalent stewiolu
E 960a-960dGlikozydy stewiolowe200(1) (60)Tylko owocowe lub warzywne produkty do smarowania o obniżonej wartości energetycznej i produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam32Tylko owocowe lub warzywne produkty do smarowania o obniżonej wartości energetycznej i produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu1 000(11)b (49) (50)Tylko owocowe lub warzywne produkty do smarowania o obniżonej wartości energetycznej i produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 964Syrop poliglucitolowy500 000Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 969Adwantam10Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(31): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 120, E 142, E 160d i E 161b.
(32): Maksymalny poziom określony pojedynczo lub łącznie dla E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 i E 418.
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
04.2.5.4Masła orzechowe i produkty do smarowania z orzechów
Grupa IDodatki
E 310-320Galusan propylu, TBHQ i BHA200(1) (41)Tylko orzechy przetworzone
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany5 000(1), (4)Tylko tłuszcze do smarowania, z wyłączeniem masła
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)200(41) (46)
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
04.2.6Przetworzone produkty z ziemniaków
Grupa IDodatki
E 100Kurkuminaquantum satisTylko suszone ziemniaki w postaci granulatu i płatków
E 101Ryboflawinyquantum satisTylko suszone ziemniaki w postaci granulatu i płatków
E 160aKarotenyquantum satisTylko suszone ziemniaki w postaci granulatu i płatków
E 160b(i)Annato biksyna10(94)Tylko suszone ziemniaki w postaci granulatu i płatków
E 160b(ii)Annato norbiksyna10(94)Tylko suszone ziemniaki w postaci granulatu i płatków
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu2 000(1) (2)Tylko ciasto ziemniaczane i wstępnie obsmażone ziemniaki w plasterkach
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny400(3)Tylko odwodnione produkty ziemniaczane
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)
E 310-320Galusan propylu, TBHQ i BHA25(1)Tylko odwodnione ziemniaki (susz ziemniaczany)
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany5 000(1) (4)Łącznie z ziemniakami wstępnie obsmażonymi, mrożonymi i głęboko mrożonymi
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)200(46)Tylko odwodnione produkty ziemniaczane
E 426(skreślony).
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
05Wyroby cukiernicze
05.1Wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE
Grupa IDodatkiTylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Grupa IVPoliolequantum satisTylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 170Węglan wapnia70 000(*)
E 322Lecytynyquantum satis
E 322aLecytyna owsiana20 000
E 330Kwas cytrynowy5 000
E 330Kwas cytrynowy10 000Tylko czekolada mleczna
E 334Kwas winowy (L(+)-)5 000
E 414Guma arabska (guma akacjowa)quantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 422Glicerol (gliceryna)quantum satis
E 440Pektynyquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 442Fosfatydy amonu10 000
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 472cMono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemcytrynowymquantum satis
E 476Polirycynooeinian poliglicerolu5 000
E 492Tristearynian sorbitolu10 000
E 500-504Węglany70 000(*)
E 524-528Wodorotlenki70 000(*)
E 530Tlenek magnezu70 000(*)
E 901Wosk pszczeli, biały i żółtyquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 902Wosk candelillaquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 903Wosk carnauba500Tylko jako substancja glazurująca
E 904Szelakquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 950Acesulfam K500Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam2 000Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa500(52)Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza800Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957Taumatyna50Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC100Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 960a-960dGlikozydy stewiolowe270(1) (60)Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam65Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu500(11)a (49) (50)Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 964Syrop poliglucitolowy200 000Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 969Adwantam20Tylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(*) E 170, E 500-504, E 524-528 and E 530: 7 % w przeliczeniu na suchą masę beztłuszczową, wyrażone jako węglany potasu.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
05.2Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech
Grupa IDodatkiSubstancje wymienione pod numerami E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 i E 440 nie mogą być używane w żelowych minikubeczkach zdefiniowanych do celów niniejszego rozporządzenia jako wyroby cukiernicze żelowe o zwartej konsystencji, zawarte w półsztywnych minikubeczkach lub minikapsułkach, przeznaczone do spożycia pojedynczym kęsem przez wywarcie nacisku na minikubeczek lub minikapsułkę, aby ich zawartość znalazła się w jamie ustnej; substancje E 410, E 412, E 415, E 417 nie mogą być używane do produkcji odwodnionej żywności, przeznaczonej do uwodnienia w trakcie spożywania. Substancja E425 nie może być stosowana w wyrobach cukierniczych żelowych.
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis(72)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie300(25)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw.Okres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie300(25) (72)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie200Tylko kandyzowane owoce i warzywa.Okres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie200(72)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IVPoliolequantum satisTylko bez dodatku cukru
Grupa IVPoliolequantum satisTylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Grupa IVPoliolequantum satisTylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao lub suszonych owoców, na bazie mleka lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Grupa IVPoliolequantum satisTylko wyroby cukiernicze na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Grupa IVPoliolequantum satisTylko do owoców krystalizowanych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Grupa IVPoliolequantum satisTylko twarde cukierki i lizaki, cukierki do żucia, gumy owocowe i piankowe produkty cukiernicze/pianki żelowe, lukrecja, nugat, marcepan, pastylki i drażetki odświeżające oddech oraz silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 104Żółcień chinolinowa30(61)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw, tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 104Żółcień chinolinowa30(61) (72)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw; tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, pokrytych cukrem, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 104Żółcień chinolinowa30(61)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.
E 104Żółcień chinolinowa30(61) (72)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 104Żółcień chinolinowa300(61)Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 104Żółcień chinolinowa300(61) (72)Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, pokryte cukrem, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw, tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/ żółcień pomarańczowa S35(61) (72)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw; tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, pokrytych cukrem, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/ żółcień pomarańczowa S10(61) (72)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S50(61)Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/ żółcień pomarańczowa S50(61) (72)Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, pokryte cukrem, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A20(61)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw, tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A20(61) (72)Z wyjątkiem kandyzowanych owoców i warzyw; tradycyjnych wyrobów cukierniczych na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, pokrytych cukrem, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowanych głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A10(61) (72)Tylko kandyzowane owoce i warzywa.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A50(61)Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, z pokrywą cukrową, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A50(61) (72)Tylko tradycyjne wyroby cukiernicze na bazie kakao lub orzechów, o kształcie migdałów lub hostii, pokryte cukrem, zazwyczaj o długości ponad 2 cm i konsumowane głównie przy uroczystych okazjach, takich jak: śluby, pierwsze komunie itd.Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 160b(i)Annato biksyna30(94)
E 160b(ii)Annato norbiksyna25(94)
E 160dLikopen30
E 173Glinquantum satisTylko zewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych do dekoracji ciast i pieczywa słodkiegoOkres stosowania: do dnia 1 lutego 2014 r.
E 174Srebroquantum satisTylko zewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych
E 175Złotoquantum satisTylko zewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych
E 200-219Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany; p-hydroksybenzoesany1 500(1) (2) (5)Z wyjątkiem kandyzowanych, krystalizowanych i lukrowanych owoców i warzyw
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany1 000(1) (2)Tylko kandyzowane, krystalizowane lub lukrowane owoce i warzywa
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Tylko kandyzowane, krystalizowane lub lukrowane owoce, warzywa, dzięgiel i skórka cytrusów
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Tylko wyroby cukiernicze na bazie syropu glukozowego (tylko jako pozostałość z syropu glukozowego)
E 297Kwas fumarowy1 000Tylko wyroby cukiernicze
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany5 000(1) (4)Tylko wyroby cukiernicze, z wyjątkiem owoców kandyzowanych
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany800(1) (4)Tylko owoce kandyzowane
E 405Alginian glikolu propylenowego1 500Tylko wyroby cukiernicze
E 426(skreślony).
E 432-436Polisorbaty1 000(1)Tylko wyroby cukiernicze
E 442Fosfatydy amonu10 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 445Estry glicerolu i żywicy roślinnej320Tylko do drukowania na zindywidualizowanych lub reklamowych wyrobach cukierniczych z twardą powłokąOkres stosowania:

od dnia 25 czerwca 2012 r.

E 459Beta-cyklodekstrynaquantum satisTylko żywność w postaci tabletek i tabletek powlekanych
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy5 000Tylko wyroby cukiernicze
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu2 000Tylko wyroby cukiernicze
E 476Polirycynooeinian poliglicerolu5 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego5 000Tylko wyroby cukiernicze
E 481-482Stearoilomleczany5 000(1)Tylko wyroby cukiernicze
E 491-495Estry sorbitolu5 000(1)Tylko wyroby cukiernicze
E 492Tristearynian sorbitolu10 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 520 - 523Siarczany glinu200(1) (38)Tylko kandyzowane, krystalizowane lub lukrowane owoce i warzywaOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 520 - 523Siarczany glinu200(1) (38)tylko wiśnie i czereśnie kandyzowaneOkres stosowania: od dnia 1 lutego 2014 r.
E 551 - 559Dwutlenek krzemu - krzemianyquantum satis(1)Tylko do stosowania na powierzchnięOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 551 - 553Dwutlenek krzemu - krzemianyquantum satis(1)Tylko do stosowania na powierzchnięOkres stosowania: od dnia 1 lutego 2014 r.
E 900Dimetylopolisiloksan10
E 901Wosk pszczeli, biały i żółtyquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 902Wosk candelillaquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 903Wosk carnauba500Tylko jako substancja glazurująca
E 904Szelakquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 905Wosk mikrokrystalicznyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię
E 907Uwodorniony poli-1-deken2 000Tylko jako substancja glazurująca w wyrobach cukierniczych
E 950Acesulfam K500Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam2 000Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa500Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza800Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957Taumatyna50Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC100Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 960a-960d

E 960a-960d

E 960a-960d

E 960a-960d

E 960a-960d

Glikozydy stewiolowe270(1) (60)Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Glikozydy stewiolowe330(1) (60)Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Glikozydy stewiolowe350(1) (60)Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

Tylko twarde wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej (cukierki i lizaki)

Tylko miękkie wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej (cukierki do żucia, gumy owocowe i piankowe produkty cukiernicze/pianki żelowe)

Tylko lukrecja o obniżonej wartości energetycznej

Tylko nugat o obniżonej wartości energetycznej

Tylko marcepan o obniżonej wartości energetycznej

Glikozydy stewiolowe2 000(1) (60)Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
Glikozydy stewiolowe670(1) (60)Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam3Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, jako wzmacniacz smaku
E 962Sól aspartamu i acesulfamu500(11)aTylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 969Adwantam20Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 964Syrop poliglucitolowy200 000Tylko na bazie kakao, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 964Syrop poliglucitolowy800 000Tylko cukierki do żucia bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 964Syrop poliglucitolowy990 000Tylko cukierki twarde bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 950Acesulfam K500Tylko wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabliczek i tabletek
E 955Sukraloza200Tylko wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabliczek i tabletek
E 961Neotam15Tylko wyroby cukiernicze o obniżonej wartości energetycznej, w formie tabliczek i tabletek
E 950Acesulfam K1 000Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam1 000Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa500(51)Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa200(52)Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza400Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC50Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam32Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu1 000(11)b (49) (50)Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 969Adwantam10Tylko produkty do smarowania pieczywa na bazie kakao, mleka, suszonych owoców lub tłuszczów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 950Acesulfam K1 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam2 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa300(52)Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza1 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC150Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam65Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 969Adwantam20Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam2Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, jako wzmacniacz smaku
E 962Sól aspartamu i acesulfamu1 000(11)a (49) (50)Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 964Syrop poliglucitolowy600 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 950Acesulfam K500Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 951Aspartam1 000Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa500(52)Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 955Sukraloza1 000Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 957Taumatyna50Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC100Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 961Neotam32Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu500(11)a (49) (50)Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 969Adwantam10Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 950Acesulfam K2 500Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 951Aspartam6 000Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa3 000(52)Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 955Sukraloza2 400Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC400Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 961Neotam200Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 961Neotam3Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech oraz silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru, jako wzmacniacz smaku
E 962Sól aspartamu i acesulfamu2 500(11)a (49) (50)Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 969Adwantam60Tylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru
E 951Aspartam2 000Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru
E 955Sukraloza1 000Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru
E 961Neotam65Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru
E 969Adwantam20Tylko silnie aromatyzowane pastylki odświeżające gardło, bez dodatku cukru
E 1204Pullulanquantum satisTylko pastylki i drażetki odświeżające oddech, w postaci listków
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(5): E 214 - 219: p-hydroksybenzoesany (PHB), maksymalnie 300 mg/kg.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(25): Ilość każdego z barwników E 122 oraz E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.
(38): Podano w przeliczeniu na glin.
(72): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z wszystkich laków glinowych wynosi 70 mg/kg. W drodze odstępstwa od tej zasady maksymalny poziom tylko dla pastylek i drażetek wynosi 40 mg/kg. Do celów art. 22 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego 2013 r.
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III.
05.3Guma do żucia
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis(73)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie300(25)Okres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie300(25) (73)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IVPoliolequantum satisTylko bez dodatku cukru
E 104Żółcień chinolinowa30(61)
E 104Żółcień chinolinowa30(61) (73)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S10(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/ żółcień pomarańczowa S10(61) (73)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A10(61)
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A10(61) (73)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 160dLikopen300
E 200-213Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany1 500(1) (2)
E 297Kwas fumarowy2 000
E 310-321Galusan propylu, TBHQ, BHA i BHT400(1)
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforanyquantum satis(1) (4)
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)200(46)
E 405Alginian glikolu propylenowego5 000
E 416Guma karaya5 000
E 432-436Polisorbaty5 000(1)
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy10 000(1)
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu5 000
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego5 000
E 481-482Stearoilomleczany2 000(1)
E 491-495Estry sorbitolu5 000(1)
E 551Dwutlenek krzemuquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię
E 552Krzemian wapniaquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię
E 553aKrzemian magnezuquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię
E 553bTalkquantum satis
E 650Octan cynku1 000
E 900Dimetylopolisiloksan100
E 901Wosk pszczeli, biały i żółtyquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 902Wosk candelillaquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 903Wosk carnauba1 200(47)Tylko jako substancja glazurująca
E 904Szelakquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 905Wosk mikrokrystalicznyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię
E 907Uwodorniony poli-1-deken2 000Tylko jako substancja glazurująca
E 927bKarbamid30 000Tylko bez dodatku cukru
E 950Acesulfam K800(12)Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 951Aspartam2 500(12)Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 959Neohesperydyna DC150(12)Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 957Taumatyna10(12)Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 961Neotam3(12)Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 969Adwantam200Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 950Acesulfam K2 000Tylko bez dodatku cukru
E 951Aspartam5 500Tylko bez dodatku cukru
E 955Sukraloza1 200(12)Tylko z dodatkiem cukru lub polioli, jako wzmacniacz smaku
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa1 200(52)Tylko bez dodatku cukru
E 955Sukraloza3 000Tylko bez dodatku cukru
E 957Taumatyna50Tylko bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC400Tylko bez dodatku cukru
E 960a-960dGlikozydy stewiolowe3300(1) (60)Tylko bez dodatku cukru
E 961Neotam250Tylko bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu2 000(11)a (49) (50)Tylko bez dodatku cukru
E 964Syrop poliglucitolowy200 000Tylko bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 969Adwantam400Tylko bez dodatku cukru
E 1518Trioctan glicerolu (triacetyna)quantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(12): Jeżeli substancje E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 i E 961 są stosowane łącznie w gumie do żucia, maksymalny poziom każdej z nich jest proporcjonalnie zredukowany..
(25): Ilość każdego z barwników E 122 oraz E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
(47): Maksymalny poziom odnosi się do wszystkich zastosowań objętych niniejszym rozporządzeniem, włącznie z przepisami określonymi w załączniku III.
(73): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z wszystkich laków glinowych wynosi 300 mg/kg. Do celów art. 22 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego 2013 r.
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III.
05.4Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis(73)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie500Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzieńOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie500(73)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzieńOkres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie300(25)Tylko nadzieniaOkres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie300(25) (73)Tylko nadzieniaOkres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IVPoliolequantum satisTylko dekoracje, powłoki i nadzienia bez dodatku cukru
Grupa IVPoliolequantum satisTylko sosy
E 104Żółcień chinolinowa50(61)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień
E 104Żółcień chinolinowa50(61) (73)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzieńOkres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 104Żółcień chinolinowa50(61)Tylko nadzienia
E 104Żółcień chinolinowa50(61) (73)Tylko nadzieniaOkres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/ żółcień pomarańczowa S35(61) (73)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzieńOkres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)Tylko nadzienia
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/ żółcień pomarańczowa S35(61) (73)Tylko nadzieniaOkres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A55(61)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzień
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A55(61) (73)Tylko dekoracje, powłoki i sosy, z wyjątkiem nadzieńOkres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A55(61)Tylko nadzienia
E 124Pąs 4 R, czerwień koszenilowa A55(61) (73)Tylko nadzieniaOkres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
E 160b(i)Annato biksyna80(94)Tylko dekoracje i powłoki
E 160b(ii)Annato norbiksyna20(94)Tylko dekoracje i powłoki
E 160dLikopen30Z wyjątkiem czerwonych powłok wyrobów cukierniczych czekoladowych z twardą powłoką cukrową
E 160dLikopen200Tylko czerwone powłoki wyrobów cukierniczych czekoladowych z twardą powłoką cukrową
E 173Glinquantum satisTylko zewnętrzne powłoki wyrobów cukierniczych do dekoracji ciast i pieczywa słodkiego
E 174Srebroquantum satisTylko dekoracje czekolad
E 175Złotoquantum satisTylko dekoracje czekolad
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)Tylko polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów spożywczych; produkty podobne)
E 200-219Kwas sorbowy - sorbinian potasu; kwas benzoesowy - benzoesany; p-hydroksybenzoesany1 500(1) (2) (5)
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Tylko wyroby cukiernicze na bazie syropu glukozowego (tylko jako pozostałość z syropu glukozowego)
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny40(3)Tylko polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów spożywczych; produkty podobne)
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny100(3)Tylko nadzienia owocowe do ciast i pieczywa słodkiego
E 297Kwas fumarowy1 000
E 297Kwas fumarowy2 500Tylko nadzienia i polewy do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany5 000(1) (4)
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany3 000(1) (4)Tylko polewy (syropy do naleśników, aromatyzowane syropy do koktajli mlecznych i lodów spożywczych; produkty podobne)
E 355-357Kwas adypinowy - adypiniany2 000(1)Tylko nadzienia i polewy do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)100(41) (46)Tylko sosy
E 405Alginian glikolu propylenowego1 500
E 405Alginian glikolu propylenowego5 000Tylko nadzienia, polewy i powłoki do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oraz deserów
E 416Guma karaya5 000Tylko nadzienia, polewy i powłoki do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oraz deserów
E 423Guma arabska modyfikowana kwasem oktenylo-bursztynowym10 000Tylko glazury
E 426(skreślony).
E 427Guma kasja2 500Tylko nadzienia, polewy i powłoki do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich oraz deserów
E 432-436Polisorbaty1 000(1)
E 442Fosfatydy amonu10 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy5 000
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu2 000
E 476Polirycynooeinian poliglicerolu5 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego5 000
E 477Estry kwasów tłuszczowych i glikolu propylenowego30 000Ubite polewy do deserów inne niż śmietanka
E 481-482Stearoilomleczany5 000(1)
E 491-495Estry sorbitolu5 000(1)
E 492Tristearynian sorbitolu10 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie kakao
E 551 - 559Dwutlenek krzemu - krzemianyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnięOkres stosowania: do dnia 31 stycznia 2014 r.
E 551 - 553Dwutlenek krzemu - krzemianyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnięOkres stosowania: od dnia 1 lutego 2014 r.
E 900Dimetylopolisiloksan10
E 901Wosk pszczeli, biały i żółtyquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 902Wosk candelillaquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 903Wosk carnauba500Tylko jako substancja glazurująca
E 903Wosk carnauba200Tylko jako substancja glazurująca do pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich, z powłoką czekoladową
E 904Szelakquantum satisTylko jako substancja glazurująca
E 905Wosk mikrokrystalicznyquantum satisTylko do stosowania na powierzchnię
E 907Uwodorniony poli-1-deken2 000Tylko jako substancja glazurująca
E 950Acesulfam K1 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam2 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 952Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa250(51)Tylko śmietana w aerozolu z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa300(52)Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza1 000Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC150Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 960a-960d

E 960a-960d

Glikozydy stewiolowe330(1) (60)Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
Glikozydy stewiolowe270(1) (60)Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam65Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam3Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, jako wzmacniacz smaku
E 962Sól aspartamu i acesulfamu1 000(11)a (49) (50)Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 969Adwantam20Tylko wyroby cukiernicze na bazie skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 950Acesulfam K500Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 951Aspartam1 000Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa500(52)Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 955Sukraloza1 000Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 957Taumatyna50Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC100Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 961Neotam32Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu500(11)a (49) (50)Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 969Adwantam10Tylko wyroby cukiernicze bez dodatku cukru
E 950Acesulfam K500Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 951Aspartam2 000Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa500(52)Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 955Sukraloza800Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 957Taumatyna50Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC100Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam65Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu500(11)a (49) (50)Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 969Adwantam20Tylko produkty na bazie kakao lub suszonych owoców, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 950Acesulfam K350Tylko sosy
E 951Aspartam350Tylko sosy
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa160(52)Tylko sosy
E 955Sukraloza450Tylko sosy
E 959Neohesperydyna DC50Tylko sosy
E 961Neotam12Tylko sosy
E 961Neotam2Tylko sosy jako wzmacniacz smaku
E 962Sól aspartamu i acesulfamu350(11)b (49) (50)Tylko sosy
E 969Adwantam4Tylko sosy
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(5): E 214 - 219: p-hydroksybenzoesany (PHB), maksymalnie 300 mg/kg.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(60): podano jako ekwiwalent stewiolu
(25): Ilość każdego z barwników E 122 oraz E 155 nie może przekroczyć 50 mg/kg lub mg/l.
(73): Maksymalny poziom glinu pochodzącego z wszystkich laków glinowych wynosi 300 mg/kg. Do celów art. 22 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 poziom ten stosuje się od dnia 1 lutego 2013 r.
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III.
06Zboża i produkty zbożowe
06.1Ziarna całe, łamane lub płatkowane
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny30(3)Tylko sago i kasza perłowa (jęczmienna)
E 553bTalkquantum satisTylko ryż
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
06.2Mąka i inne produkty przemiału zbóż oraz skrobie
06.2.1Mąka
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany2 500(1) (4)
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany20 000(1) (4)Tylko mąka z dodatkiem środków spulchniających
E 450 (ix)Diwodorodifosforan magnezu15 000(4)(81)Tylko mąka z dodatkiem środków spulchniających
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 920L-cysteinaquantum satis
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(81) Całkowita zawartość fosforanów nie przekracza maksymalnego poziomu ustalonego dla E 338 - 452
06.2.2Skrobie
Grupa IDodatki
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Wyłączając skrobię w preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz w żywności przetworzonej na bazie zbóż i żywności dla niemowląt
(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną.
06.3Śniadaniowe przetwory zbożowe
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satisTylko śniadaniowe przetwory zbożowe inne niż ekstrudowane, spęcznione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
Grupa IVPoliolequantum satisTylko śniadaniowe przetwory zbożowe lub produkty na bazie zbóż, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 120Kwas karminowy, karmin200(53)Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 150cKarmel amoniakalnyquantum satisTylko śniadaniowe przetwory zbożowe ekstrudowane, spęcznione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160aKarotenyquantum satisTylko śniadaniowe przetwory zbożowe ekstrudowane, spęcznione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160b(ii)Annato norbiksyna20Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe ekstrudowane, spęcz- nione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 160cEkstrakt z papryki, kapsantyna, kapsorubinaquantum satisTylko śniadaniowe przetwory zbożowe ekstrudowane, spęcznione lub z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 162Czerwień buraczana, betanina200(53)Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 163Antocyjany200(53)Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe z owocowymi dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
E 310-320Galusan propylu, TBHQ i BHA200(1) (13)Tylko produkty zbożowe wstępnie obgotowane
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany5 000(1) (4)
E 475Estry kwasów tłuszczowych i poliglicerolu10 000Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe typu "Granola"
E 481-482Stearoilomleczany5 000(1)
E 950Acesulfam K1 200Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 951Aspartam1 000Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 954Sacharyna i jej sole: sodowa, potasowa i wapniowa100(52)Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 955Sukraloza400Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 959Neohesperydyna DC50Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 960a-960dGlikozydy stewiolowe330(1) (60)Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 961Neotam32Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 962Sól aspartamu i acesulfamu1 000(11)b (49) (50)Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 %i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bezdodatku cukru
E 964Syrop poliglucitolowy200 000Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe lub produkty na bazie zbóż, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukruOkres stosowania: od 29 listopada 2012 r.
E 969Adwantam10Tylko śniadaniowe przetwory zbożowe o zawartości błonnika powyżej 15 % i zawierające co najmniej 20 % otrębów, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(11): Poziomy podano jako ekwiwalent a) acesulfamu K lub b) aspartamu.
(13): Maksymalny poziom w przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(49): Maksymalne poziomy są wyznaczone z maksymalnych poziomów części składowych, tj. aspartamu (E 951) i acesulfamu K (E 950).
(50): Poziomy określone dla E 951 i E 950 nie mogą być przekroczone w wyniku użycia soli aspartamu i acesulfamu, pojedynczo lub łącznie z E 950 lub E 951.
(52): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny imid.
(53): E 120, E 162 i E 163 są dopuszczone pojedynczo lub łącznie.
06.4Makarony
06.4.1Świeży makaron
E 270Kwas mlekowyquantum satis
E 267Ocet buforowanyquantum satis
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 301Askorbinian soduquantum satis
E 322Lecytynyquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 334Kwas winowy (L(+)-)quantum satis
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 575Lakton kwasu glukonowegoquantum satis
06.4.2Suchy makaron
Grupa IDodatkiTylko makarony bezglutenowe lub makarony przeznaczone do diet niskobiałkowych, zgodnie z dyrektywą 2009/39/WE
06.4.3Świeże makarony wstępnie obgotowane
E 270Kwas mlekowyquantum satis
E 267Ocet buforowanyquantum satis
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 301Askorbinian soduquantum satis
E 322Lecytynyquantum satis
E 330Kwas cytrynowyquantum satis
E 334Kwas winowy (L(+)-)quantum satis
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 575Lakton kwasu glukonowegoquantum satis
06.4.4Gnocchi ziemniaczane
Grupa IDodatkiZ wyjątkiem świeżych, chłodzonych gnocchi ziemniaczanych
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1)
E 267Ocet buforowanyquantum satisTylko świeże,

chłodzone gnocchi

ziemniaczane

E 270Kwas mlekowyquantum satisTylko świeże, chłodzone gnocchi ziemniaczane
E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowegoquantum satisTylko świeże, chłodzone gnocchi ziemniaczane
E 330Kwas cytrynowyquantum satisTylko świeże, chłodzone gnocchi ziemniaczane
E 334Kwas winowy (L(+)-)quantum satisTylko świeże, chłodzone gnocchi ziemniaczane
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satisTylko świeże, chłodzone gnocchi ziemniaczane
06.4.5Nadzienia do makaronów nadziewanych (pierożków ravioli i produktów podobnych)
Grupa IDodatki
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu1 000(1) (2)
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)250(41)(46)Tylko w nadzieniach do makaronów nadziewanych suchychOkres stosowania: od 25 grudnia 2012 r.
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(41): W przeliczeniu na zawartość tłuszczu.
(46): Jako suma karnozolu i kwasu karnozowego.
06.5Makarony typu noodle
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis
E 160b(i)Annato biksyna20(94)
E 160b(ii)Annato norbiksyna20(94)
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany2 000(1) (4)
E 450 (ix)Diwodorodifosforan magnezu2 000(4)(81)
E 426(skreślony).
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(81) Całkowita zawartość fosforanów nie przekracza maksymalnego poziomu ustalonego dla E 338 - 452
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
06.6Ciasto o luźnej konsystencji
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie500Tylko ciasto o luźnej konsystencji do panierowania
E 104Żółcień chinolinowa50(61)
E 110Żółcień pomarańczowa FCF/żółcień pomarańczowa S35(61)
E 124Pąs 4R, czerwień koszenilowa A55(61)
E 160b(i)Annato biksyna50(94)Tylko ciasto o luźnej konsystencji do panierowania
E 160b(ii)Annato norbiksyna50(94)Tylko ciasto o luźnej konsystencji do panierowania
E 160dLikopen30Tylko ciasto o luźnej konsystencji do panierowania
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu2 000(1) (2)
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu2 000(1) (2)
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany12 000(1) (4)
E 450 (ix)Diwodorodifosforan magnezu12 000(4)(81)
E 900Dimetylopolisiloksan10
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(61): Całkowita ilość E 104, E 110, E 124 i barwników z grupy III nie przekracza najwyższego dopuszczalnego poziomu dla grupy III.
(81) Całkowita zawartość fosforanów nie przekracza maksymalnego poziomu ustalonego dla E 338 - 452
(94): Jeśli dodatki E 160b(i) (annato biksyna) i E 160b(ii) (annato norbiksyna) są dodawane łącznie, zastosowanie do sumy ma wyższy maksymalny poziom indywidualny, ale nie można przekraczać maksymalnych poziomów indywidualnych.
06.7Produkty zbożowe wstępnie obgotowane lub przetworzone
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu200(1) (2)Tylko polenta
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu2 000(1) (2)Tylko Semmelknödelteig
E 310-320Galusan propylu, TBHQ i BHA200(1)Tylko produkty zbożowe wstępnie obgotowane
E 426(skreślony).
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satisTylko ryż błyskawiczny
E 472aMono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemoctowymquantum satisTylko ryż błyskawiczny
E 481-482Stearoilomleczany4 000(2)Tylko ryż błyskawiczny
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
07Wyroby piekarskie
07.1.Chleb i bułki
Grupa IDodatkiZ wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 7.1.1 i 7.1.2
E 150a-dKarmelequantum satisTylko chleb słodowy
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu2 000(1) (2)Tylko chleb pakowany krojony i chleb żytni, częściowo upieczone pakowane wyroby piekarskie przeznaczone do sprzedaży detalicznej i chleb o obniżonej wartości energetycznej przeznaczony do sprzedaży detalicznej
E 280-283Kwas propionowy - propioniany3 000(1) (6)Tylko chleb pakowany krojony i chleb żytni
E 280-283Kwas propionowy - propioniany2 000(1) (6)Tylko chleb o obniżonej wartości energetycznej; częściowo upieczony pakowany chleb; pakowane bułki, placki tortilla i chlebki pita; pakowane přlsebrřd, boller i dansk flutes
E 280-283Kwas propionowy - propioniany1 000(1) (6)Tylko chleb pakowany
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany20 000(1) (4)Tylko soda bread
E 450Difosforany12 000(4)Tylko schłodzone, pakowane, gotowe, surowe ciasta drożdżowe używane do przyrządzania pizzy, quiche, tart i podobnych produktów
E 450 (ix)Diwodorodifosforan magnezu15 000(4)(81)Tylko ciasto na pizzę (mrożone lub schłodzone) oraz "tortilla"
E 481-482Stearoilomleczany3 000(1)Z wyjątkiem produktów wymienionych w pkt 7.1.1 i 7.1.2
(1): Dodatki mogą być dodawane pojedynczo lub łącznie.
(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.
(4): Maksymalny poziom podano jako P2O5.
(6): Kwas propionowy i jego sole mogą być obecne w niektórych sfermentowanych produktach stanowiących wynik fermentacji zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania.
07.1.1Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub zakwas, sól
E 260Kwas octowyquantum satis
E 261Octan potasuquantum satisOkres stosowania: od dnia 6 lutego 2013 r.
E 262Octany soduquantum satis
E 263Octan wapniaquantum satis
E 267Ocet buforowanyquantum satis
E 270Kwas mlekowyquantum satis
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 301Askorbinian soduquantum satis
E 302Askorbinian wapniaquantum satis
E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowegoquantum satis
E 322Lecytynyquantum satis
E 325Mleczan soduquantum satis
E 326Mleczan potasuquantum satis
E 327Mleczan wapniaquantum satis
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
E 472aMono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemoctowymquantum satis
E 472dMono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemwinowymquantum satis
E 472eMono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane kwasemmono- i diacetylowinowymquantum satis
E 472fMono- i diglicerydy kwasówtłuszczowych estryfikowane mieszaninąkwasu octowego i winowegoquantum satis
07.1.2Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 260Kwas octowyquantum satis
E 261Octan potasuquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerekOkres stosowania: od dnia 6 lutego 2013 r.
E 262Octany soduquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 263Octan wapniaquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 267Ocet buforowanyquantum satis
E 270Kwas mlekowyquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 300Kwas askorbinowyquantum satis
E 301Askorbinian soduquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 302Askorbinian wapniaquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 304Estry kwasów tłuszczowych i kwasu askorbinowegoquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 322Lecytynyquantum satis
E 325Mleczan soduquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 326Mleczan potasuquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 327Mleczan wapniaquantum satisTylko Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 471Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowychquantum satis
07.2Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie
Grupa IDodatki
Grupa IIBarwniki na poziomie quantum satisquantum satis
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie200(25)Okres stosowania: do dnia 31 lipca 2014 r.
Grupa IIIBarwniki o połączonym maksymalnym poziomie200(25) (76)Okres stosowania: od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Grupa IVPoliolequantum satisTylko o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru
E 160b(ii)Annato norbiksyna10
E 160dLikopen25
E 200-202Kwas sorbowy - sorbinian potasu2 000(1) (2)Tylko o aktywności wody większej niż 0,65
E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny50(3)Tylko suche herbatniki
E 280-283Kwas propionowy - propioniany2 000(1) (6)Tylko pakowane pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie o aktywności wody powyżej 0,65
E 310-320Galusan propylu, TBHQ i BHA200(1)Tylko ciasta w proszku
E 338-452Kwas fosforowy - fosforany - di-, tri-i polifosforany20 000(1) (4)
E 450 (ix)Diwodorodifosforan magnezu15 000(4)(81)
E 392Ekstrakty z rozmarynu (wyciągi z rozmarynu)200(41) (46)
E 405Alginian glikolu propylenowego2 000
E 426(skreślony).
E 432-436Polisorbaty3 000(1)
E 473-474Estry sacharozy i kwasów tłuszczowych - sacharoglicerydy</