Rozporządzenie 1327/2004 dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.246.23

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1327/2004
z dnia 19 lipca 2004 r.
dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 22 ust. 2, art. 27 ust. 5 i 15 oraz art. 33 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Uwzględniając sytuację na rynku cukru we Wspólnocie oraz na rynkach światowych, wydaje się słusznym ustanowić w możliwie najkrótszym terminie stałą procedurę przetargową w zakresie wywozu cukru białego w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005, która, zważywszy na możliwe fluktuacje cen światowych, otwiera możliwość określania opłat przy wywozie i/lub zwrotów przy wywozie.

(2) Należy zastosować ogólne zasady procedury przetargowej celem określenia zwrotów przy wywozie cukru, określone artykułem 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(3) Z uwagi na specyfikę operacji, wydaje się konieczne przyjąć właściwe dyspozycje w zakresie certyfikatów wywozowych wydawanych na mocy przetargu permanentnego i w ten sposób dokonać derogacji rozporządzenia Komisji (WE) nr 1464/95 z dnia 27 czerwca 1995 r. dotyczącego szczególnego trybu zastosowania reżimu certyfikatów przywozowych i wywozowych w sektorze cukru (2). Jednakże postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 Komisji z dnia 9 czerwca 2000 r. dotyczącego wspólnego trybu stosowania reżimu certyfikatów przywozowych, wywozowych oraz świadectw o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów w odniesieniu do produktów rolnych (3), jak również postanowienia rozporządzenia Komisji (EWG) nr 120/89 z dnia 19 stycznia 1989 r. ustanawiającego wspólny tryb stosowania opłat i podatków przy wywozie produktów rolnych (4), muszą pozostać obowiązujące.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Wprowadza się ciągłą procedurę przetargową celem określenia opłat przy wywozie i/lub zwrotów przy wywozie cukru białego według kodu NC 1701 99 10 dla wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (5) oraz byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Podczas trwania tego stałego przetargu wprowadza się przetargi częściowe.
2.
Przetarg ciągły jest otwarty do 28 lipca 2005 r.
Artykuł  2

Przetarg ciągły i przetargi częściowe odbywają się zgodnie z artykułem 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 oraz zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 3
1.
Państwa Członkowskie określają treść ogłoszenia o przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto Państwa Członkowskie mogą publikować lub zlecić publikację ogłoszenia o przetargu w innych mediach.
2.
Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności warunki przetargu.
3.
Ogłoszenie o przetargu może zostać zmodyfikowane w trakcie trwania przetargu ciągłego. Modyfikuje się je, o ile w trakcie tego trwania zachodzi zmiana warunków przetargu.
Artykuł  4
1.
Okres na składanie ofert do pierwszego przetargu częściowego:

a) rozpoczyna się 23 lipca 2004 r.;

b) upływa 29 lipca 2004 r. o godzinie 10.00 czasu brukselskiego.

2.
Dla każdego z następujących przetargów częściowych okres na składanie ofert:

a) rozpoczyna bieg w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu upłynięcia okresu przewidzianego na poprzedni przetarg częściowy;

b) kończy się w następujących datach o godzinie 10.00 czasu brukselskiego:

– 12 i 26 sierpnia 2004 r.,

– 9, 16, 23 i 30 września 2004 r.,

– 7, 14, 21 i 28 października 2004 r.,

1 11 i 25 listopada 2004 r.,

– 9 i 23 grudnia 2004 r.,

– 6 i 20 stycznia 2005 r.,

– 3 i 17 lutego 2005 r.,

– 3, 17 i 31 marca 2005 r.,

– 14 i 28 kwietnia 2005 r.,

– 12 i 26 maja 2005 r.,

– 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca 2005 r.,

– 14 i 28 lipca 2005 r..

Artykuł  5
1.
Zainteresowani uczestniczą w przetargu według jednego z następujących trybów:

a) poprzez złożenie pisemnej oferty we właściwej instytucji Państwa Członkowskiego, za potwierdzeniem odbioru;

b) listem poleconym lub telegramem skierowanym do wyżej wspomnianej instytucji;

c) teleksem, faksem lub pocztą elektroniczną, skierowanymi do wyżej wspomnianej instytucji, o ile akceptuje ona takie formy korespondencji.

2.
Oferta jest ważna tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

a) oferta określa:

i) kod referencyjny przetargu;

ii) nazwę/nazwisko i adres oferenta;

iii) ilość cukru białego przeznaczoną na wywóz;

iv) kwotę opłaty wywozowej lub, zależnie od sytuacji, kwotę zwrotu przy wywozie, w przeliczeniu na 100 kilogramów cukru białego, wyrażoną w euro, z trzema cyframi po przecinku;

v) kwotę gwarancji do ustanowienia dla ilości cukru, o której mowa w ppkt iii) i wyrażoną w walucie Państwa Członkowskiego, z którego pochodzi oferta;

b) ilość do wywozu wynosi co najmniej 250 ton cukru białego;

c) przed upływem okresu przewidzianego na przedłożenie ofert, dostarczony zostaje dowód, że oferent uzyskał gwarancję wskazaną w ofercie;

d) oferta zawiera oświadczenie oferenta, poprzez które zobowiązuje się on, jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego korzyść, zwrócić się w okresie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 akapit drugi, z wnioskiem o certyfikat(-y) wywozowy(- e) dla ilości cukru białego mających podlegać wywozowi;

e) oferta zawiera oświadczenie oferenta, poprzez które zobowiązuje się on, jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego korzyść, do:

i) uzupełnienia gwarancji o zapłatę kwoty, o której mowa w art. 13 ust. 4, w przypadku kiedy obowiązek wywozowy wynikający z certyfikatu wywozowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2, nie został spełniony,

ii) poinformowania instytucji, która wystawiła przedmiotowy certyfikat wywozowy, w okresie trzydziestu dni następujących po upływie okresu ważności certyfikatu, o ilości lub ilościach, w odniesieniu do których certyfikat wywozowy nie został wykorzystany.

3.
Oferta może zawierać wskazanie, że nie będzie uznawana za złożoną, o ile nie zostanie spełniony jeden lub obydwa z następujących dwóch warunków:

a) powinna zostać podjęta decyzja co do kwoty minimalnej opłaty wywozowej lub, zależnie od sytuacji, co do kwoty maksymalnej zwrotu z tytułu wywozu, w dniu upływu okresu przewidzianego na składanie przedmiotowych ofert;

b) rozstrzygnięcie przetargu musi dotyczyć całości lub określonej części z oferowanej ilości.

4.
Nie zostanie przyjęta oferta, która nie zostanie przedłożona zgodnie z treścią ust. 1 i 2 lub która będzie zawierać warunki inne niż te, które są przewidziane dla niniejszego przetargu.
5.
Oferta złożona nie może zostać wycofana.
Artykuł  6
1.
Gwarancja w wysokości 11 EUR/100 kg cukru białego, do wywozu na podstawie niniejszego przetargu, zapewniana jest przez każdego oferenta.

Dla oferentów wybranych gwarancja ta stanowi, bez uszczerbku dla art. 13 ust. 4, gwarancję certyfikatu wywozowego podczas składania wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 2.

2.
Gwarancja, o której mowa w ust. 1, według uznania oferenta, ustanawiana jest w gotówce lub w formie gwarancji udzielonej przez instytucję, odpowiadającą kryteriom ustalonym przez Państwo Członkowskie, z którego pochodzi oferta.
3.
Poza przypadkami działania siły wyższej, gwarancja, o której mowa w ust. 1, jest uwalniana:

a) w odniesieniu do oferentów, dla ilości, dla której ofercie nie nadano dalszego biegu;

b) w odniesieniu do oferentów wybranych, którzy nie złożyli wniosku o swoje certyfikaty wywozowe w przedmiotowej sprawie w okresie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 akapit drugi, w wysokości 10 EUR/100 kg cukru białego;

c) w odniesieniu do oferentów wybranych, dla ilości, dla której wypełnili oni, w rozumieniu art. 31 lit. b) i art. 32 ust. 1 lit. b) ppkt i) rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, zobowiązanie eksportera wynikające z certyfikatu, o którym mowa w art. 12 ust. 2, w warunkach art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

W przypadku, o którym mowa w pierwszym akapicie, lit. b), podlegająca uwolnieniu część gwarancji jest pomniejszana, zależnie od sytuacji, o:

a) różnicę pomiędzy kwotą maksymalną zwrotu przy wywozie ustaloną dla przedmiotowego przetargu częściowego a kwotą maksymalną zwrotu przy wywozie ustaloną dla następnego przetargu częściowego, kiedy ta ostatnia kwota jest wyższa niż ta pierwsza;

b) różnicę pomiędzy kwotą minimalną opłaty przy wywozie, ustaloną dla przedmiotowego przetargu częściowego, a kwotą minimalną opłaty przy wywozie, ustaloną dla następnego przetargu częściowego, kiedy ta ostatnia kwota jest niższa niż ta pierwsza. Część gwarancji lub gwarancja, która nie zostanie uwolniona, pozostaje ważna dla ilości cukru, dla której odnośne zobowiązania nie zostały spełnione.

Część gwarancji lub gwarancja, która nie zostanie uwolniona, pozostaje ważna dla ilości cukru, dla której odnośne zobowiązania nie zostały spełnione.

4.
W przypadku działania siły wyższej, właściwa instytucja zainteresowanego Państwa Członkowskiego przyjmuje takie środki dotyczące uwolnienia gwarancji, jakie uzna za stosowne w odniesieniu do okoliczności powołanych przez podmiot zainteresowany.
Artykuł  7
1.
Otwarcia ofert dokonuje właściwa dla przedmiotu sprawy instytucja, bez udziału publiczności. Osoby dopuszczone do otwierania ofert są zobowiązane do zachowania ich treści w tajemnicy.
2.
Złożone oferty są anonimowe i muszą być złożone za pośrednictwem Państw Członkowskich do Komisji, najpóźniej w godzinę i 30 minut po upływie tygodniowego okresu na składanie ofert, zgodnie z treścią ogłoszenia o przetargu.

W przypadku braku ofert Państwa Członkowskie informują o tym fakcie Komisję, z zachowaniem tego samego terminu.

Artykuł  8
1.
Po zbadaniu otrzymanych ofert ilość maksymalna może zostać ustalona przez przetarg częściowy.
2.
Możliwe jest podjęcie decyzji o nienadawaniu biegu rozstrzygniętemu przetargowi częściowemu.
Artykuł  9
1.
Z uwagi w szczególności na sytuację i przewidywalny rozwój rynku cukru, we Wspólnocie i na rynkach światowych, przechodzi się do:

a) bądź ustalenia kwoty minimalnej opłaty wywozowej;

b) bądź też ustalenia kwoty maksymalnej zwrotu od wywozu.

2.
Bez uszczerbku dla art. 10, kiedy kwota minimalna opłaty wywozowej jest ustalona, przetarg rozstrzyga się na korzyść tego oferenta lub tych oferentów, których oferty sytuują się na poziomie kwoty minimalnej opłaty wywozowej lub na poziomie wyższym od tej kwoty.
3.
Bez uszczerbku dla art. 10, kiedy ustalona jest kwota maksymalna zwrotu od wywozu, przetarg rozstrzyga się na korzyść tego oferenta lub tych oferentów, których oferty sytuują się na poziomie kwoty maksymalnej zwrotu od wywozu lub na poziomie niższym od tej kwoty, a także każdego oferenta, którego oferta dotyczy opłaty od wywozu.
Artykuł  10
1.
Kiedy, w odniesieniu do przetargu częściowego, ustalona została ilość maksymalna i w przypadku, gdy ustalona jest opłata minimalna, przetarg jest rozstrzygany na korzyść oferenta, którego oferta zawiera najwyższą opłatę wywozową. Jeśli ilość maksymalna nie jest całkowicie wyczerpana przez tę ofertę, przetarg jest rozstrzygany aż do wyczerpania wyżej wymienionej ilości według wielkości kwoty opłaty wywozowej, wychodząc od najwyższego poziomu.

Kiedy, w odniesieniu do przetargu częściowego, ustalona została ilość maksymalna, i w przypadku gdy ustalony jest zwrot maksymalny, przetarg jest rozstrzygany zgodnie z pierwszym akapitem, a w przypadku wyczerpania lub braku ofert zawierających wskazanie opłaty wywozowej na korzyść oferentów, których oferta wskazuje zwrot od wywozu, według wielkości kwoty zwrotu, wychodząc od najniższego poziomu aż do wyczerpania ilości maksymalnej.

2.
W przypadku gdy zasada rozstrzygania przetargu przewidziana w ust. 1 skutkowałaby, poprzez uwzględnienie oferty, przekroczeniem ilości maksymalnej, przetarg jest rozstrzygany na korzyść danego oferenta wyłącznie w zakresie ilości pozwalającej na wyczerpanie ilości maksymalnej. Oferty wskazujące tę samą opłatę wywozową lub ten sam zwrot i prowadzące, w przypadku akceptacji całości ilości, jaką reprezentują, do przekroczenia ilości maksymalnej, są uwzględniane:

a) bądź proporcjonalnie do ilości całkowitej określanej w każdej z ofert;

b) bądź poprzez przetarg, aż do uzyskania tonażu maksymalnego do określenia;

c) bądź poprzez losowanie.

Artykuł  11
1.
Właściwa instytucja zainteresowanego Państwa Członkowskiego niezwłocznie informuje wszystkich oferentów o wyniku ich udziału w przetargu. Ponadto instytucja ta przekazuje oferentom wybranym poświadczenie rozstrzygnięcia przetargu na ich korzyść.
2.
Poświadczenie rozstrzygnięcia przetargu na korzyść oferenta zawiera co najmniej następujące informacje:

a) kod referencyjny przetargu;

b) ilość cukru białego do wywozu;

c) wyrażoną w euro kwotę opłaty wywozowej do pobrania, lub, zależnie od sytuacji, zwrotu do wypłaty przy wywozie w przeliczeniu na 100 kilogramów cukru białego dla ilości, o której mowa w punkcie b).

Artykuł  12
1.
Wybrany oferent ma prawo do uzyskania, na warunkach, o których mowa w ust. 2, dla przysądzonej ilości, certyfikatu wywozowego wskazującego, zależnie od okoliczności, opłatę wywozową lub zwrot od wywozu, wymienione w ofercie.
2.
Wybrany oferent ma obowiązek złożyć, zgodnie z odnośnymi postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, wniosek o certyfikat wywozowy dla ilości, która została mu przysądzona, wniosek ten nie podlega wycofaniu, przez derogację art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 120/89.

Złożenie wniosku dokonuje się najpóźniej w jednym z następujących terminów:

a) ostatni dzień roboczy poprzedzający przetarg częściowy planowany na następny z kolei tydzień;

b) ostatni dzień roboczy następnego z kolei tygodnia, kiedy przetarg częściowy nie jest planowany w ciągu wyżej wspomnianego tygodnia.

3.
Wybrany oferent ma obowiązek dokonać wywozu ilości figurującej w ofercie i zapłacić, jeśli obowiązek ten nie zostanie spełniony, zależnie od sytuacji, kwotę, o której mowa w art. 13 ust. 4.
4.
Prawo i obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, są nieprzenoszalne.
Artykuł  13
1.
Termin wydania certyfikatu wywozowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1464/95, nie ma zastosowania do cukru białego do wywozu na mocy niniejszego rozporządzenia.
2.
Certyfikaty wywozowe wydawane na mocy przetargu częściowego mają ważność, począwszy od dnia ich wystawienia do upływu piątego miesiąca po tym, w ciągu którego miał miejsce ten przetarg częściowy.

Jednakże certyfikaty wywozowe wydane na podstawie przetargów częściowych odbywających się, począwszy od 1 maja 2005 r. są ważne tylko do dnia 30 września 2005 r.

Odpowiednie władze Państwa Członkowskiego, które wydały certyfikat wywozowy, mogą, na pisemny wniosek właściciela tego certyfikatu, przedłużyć jego okres ważności najpóźniej do 15 października 2005 r. w przypadku pojawienia się trudności technicznych, niepozwalających na dokonanie wywozu w terminie granicznym ważności, o którym mowa w drugim akapicie, i pod warunkiem że operacja ta nie będzie podlegała reżimowi przewidzianemu w art. 4 lub 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 (6).

3.
Certyfikaty wywozowe wydane na podstawie przetargów częściowych mających miejsce między 29 lipca 2004 r. i 30 września 2004 r. można wykorzystywać dopiero od 1 października 2004 r.
4.
Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, właściciel certyfikatu płaci właściwej instytucji określoną kwotę, za ilość, dla której obowiązek wywozowy wynikający z certyfikatu wywozowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2, nie został spełniony, kiedy gwarancja, o której mowa w art. 6 ust. 1, jest niższa niż rezultat jednego z następujących obliczeń:

a) opłata wywozowa wskazana w certyfikacie, pomniejszona o opłatę, o której mowa w art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, obowiązująca w ostatnim dniu ważności tego certyfikatu;

b) suma opłaty wywozowej wskazanej w certyfikacie i zwrotu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, obowiązującego w ostatnim dniu ważności tego certyfikatu;

c) zwrot od wywozu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, obowiązujący w ostatnim dniu ważności certyfikatu, pomniejszony o zwrot wskazany w tym certyfikacie.

Kwota do zapłaty, o której mowa w pierwszym akapicie, jest równa różnicy pomiędzy wynikiem wykonanego obliczenia, zależnie od przypadku, według lit. a), b) lub c), a gwarancją, o której mowa w art. 6 ust. 1.

Artykuł  14

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2) Dz.U. L 144 z 28.6.1995, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2004 (Dz.U. L 15 z 22.1.2004 str. 4).

(3) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 636/2004 (Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 25).

(4) Dz.U. L 16 z 20.1.1989, str. 19. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 910/2004 (Dz.U. L 163 z 30.4.2004, str. 63).

(5) W tym Kosowo, zgodnie z definicją podaną w uchwale 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(6) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5.

1 Art. 4 ust. 2 lit. b) tiret czwarte zmienione przez art. 1 rozporządzenia nr 1685/2004 z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.303.21) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2004 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.