Rozporządzenie 1283/2004 w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów płastugi żółtoogoniastej przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.242.3

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1283/2004
z dnia 13 lipca 2004 r.
w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów płastugi żółtoogoniastej przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające zasady kontroli mające zastosowanie do wspólnej polityki w zakresie rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 21 ustęp 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiające na rok 2004 możliwości połowów i warunki związane z niektórymi gatunkami rybackimi i grupami gatunków rybackich mające zastosowanie na wodach wspólnotowych oraz, dla statków wspólnotowych, na wodach objętych ograniczeniami połowów, ustanawia kwoty połowów płastugi żółtoogoniastej na rok 2004 (2).

(2) W celu zapewnienia przestrzegania zapisów związanych z ograniczeniami ilościowymi niektórych gatunków objętych kwotami niezbędne jest określenie przez Komisję daty, do której statki pod banderą Państwa Członkowskiego powinny wykorzystać przyznaną kwotę.

(3) Według informacji przekazanych Komisji połowy płastugi żółtoogoniastej w wodach obszaru OPANO 3LNO dokonane przez statki zarejestrowane w Państwie Członkowskim osiągnęły kwotę przyznaną na rok 2004. Wspólnota zabroniła połowów tego gatunku od 30 marca 2004 r. Należy więc utrzymać tę datę,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Połowy płastugi żółtoogoniastej w wodach obszaru OPANO 3LNO dokonane przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim osiągnęły kwotę przyznaną Wspólnocie na rok 2004.

Połowy płastugi żółtoogoniastej w wodach obszaru OPANO 3LNO dokonywane przez statki pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim są zakazane, podobnie jak przechowywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego gatunku złowionego po dacie zastosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Znajduje ono zastosowanie od dnia 30 marca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Jörgen HOLMQUIST
Dyrektor Generalny ds. rybołówstwa

______

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.