Rozporządzenie 126/2013 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.43.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 126/2013
z dnia 13 lutego 2013 r.
zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), ustanawiające Europejską Agencję Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(1), w szczególności jego art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznikiem XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 r. zastąpiono ograniczenia wprowadzone wcześniej dyrektywą Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych(2). W pozycji 6 pkt 1 w załączniku XVII do powyższego rozporządzenia słowo "produkt" użyte w dyrektywie 76/769/EWG w odniesieniu do pierwotnego ograniczenia dotyczącego azbestu zostało zastąpione słowem "wyrób", którego znaczenie nie obejmuje mieszanin. Do pozycji 6 pkt 1 należy dodać termin "mieszaniny", aby pozycja ta objęła te same elementy, do których odnosiła się wyżej wymieniona dyrektywa.

(2) Odstępstwa, o których mowa w pozycjach 16 i 17 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, odnoszące się do użycia węglanów i siarczanów ołowiu w farbach stosowanych do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki i budowli historycznych oraz w ich wnętrzach, powinny mieć zastosowanie nie tylko do stosowania, ale również do wprowadzania do obrotu celem udostępnienia wyżej wymienionych farb do prac restauratorskich i konserwatorskich.

(3) Ograniczenie, o którym mowa w pozycjach 28, 29 i 30 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zawiera odniesienie do specyficznego stężenia granicznego ustanowionego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006(3) oraz do stężenia granicznego określonego w dyrektywie 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych(4); stężenia te pozwalają na stwierdzenie, czy do danej substancji lub mieszaniny stosuje się powyższe ograniczenie. Należy wyjaśnić, że stężenie graniczne określone w dyrektywie 1999/45/WE ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, kiedy specyficznego stężenia granicznego nie określono w części 3 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(4) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 519/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do załącznika I(5) do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG(6) dodano krótkołańcuchowe chlorowane parafiny (zwane dalej "SCCP"). Z tego powodu produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie SCCP są zakazane, z wyjątkiem szczególnych wyłączeń. Pozycja 42 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ograniczająca dwa zastosowania SCCP, które są obecnie zakazane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 850/2004, jest zbyteczna i powinna zatem zostać usunięta.

(5) Należy stosować zharmonizowaną metodę badania przyjętą zgodnie z dyrektywą 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającą po raz dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (nonylofenolu, etoksylowanego nonylofenolu i cementu)(7) przez Europejski Komitet Normalizacyjny w celu określenia zawartości rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI) w cemencie. W celu zapewnienia jasności pozycja 47 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 powinna zawierać odniesienie do powyższej metody badania.

(6) Substancja o nazwie metylenodifenylo diizocyjanian (MDI) ujęta w pozycji 56 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, oznaczona numerem CAS 26447-40-5 i numerem WE 247-714-0, obejmuje wszystkie mieszaniny izomerów, a także wszystkie specyficzne izomery. Niemniej pewne specyficzne izomery posiadają własne numery CAS i WE. Dla wyjaśnienia, że chodzi o wszystkie izomery, należy dodać trzy odrębne numery CAS i WE.

(7) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII(8) usunięto noty E, H i S z przedmowy do dodatków 1-6 oraz z dodatków 1, 2, 3, 5 i 6 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Dla spójności noty E, H i S należy usunąć również z dodatku 4.

(8) W pozycji dotyczącej ftalanu diizopentylu, znajdującej się w dodatku 6 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, podano nieprawidłowe numery WE i CAS, które należy odpowiednio zmienić.

(9) Europejski Komitet Normalizacyjny przyjął nowe normy obowiązujące w metodach badania barwników azowych. Z tego powodu niezbędne jest uaktualnienie dodatku 10 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 celem uwzględnienia tych norm.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 201.

(3) Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(4) Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.

(5) Dz.U. L 159 z 20.6.2012, s. 1.

(6) Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(7) Dz.U. L 178 z 17.7.2003, s. 24.

(8) Dz.U. L 164 z 26.6.2009, s. 7.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pozycji 6 kolumna 2 pkt 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"1. Zabrania się produkcji, wprowadzania do obrotu oraz stosowania wymienionych włókien oraz wyrobów i mieszanin je zawierających w wyniku świadomego dodania.";

2) w pozycji 16 kolumna 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Państwa członkowskie mogą jednak, zgodnie z postanowieniami 13. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), zezwolić na stosowanie na swoim terytorium tej substancji lub mieszaniny do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki i budowli historycznych oraz w ich wnętrzach, jak również na wprowadzanie jej do obrotu z przeznaczeniem do powyższych zastosowań. Państwa członkowskie korzystające z tego odstępstwa informują o tym Komisję.";

3) w pozycji 17 kolumna 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Państwa członkowskie mogą jednak, zgodnie z postanowieniami 13. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), zezwolić na stosowanie na swoim terytorium tej substancji lub mieszaniny do prac restauratorskich i konserwatorskich w odniesieniu do dzieł sztuki i budowli historycznych oraz w ich wnętrzach, jak również na wprowadzanie jej do obrotu z przeznaczeniem do powyższych zastosowań. Państwa członkowskie korzystające z tego odstępstwa informują o tym Komisję.";

4) w pozycjach 28, 29 i 30 kolumna 2 pkt 1 akapit pierwszy tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"- odpowiednie stężenie określone w dyrektywie 1999/45/WE, w przypadku gdy nie określono specyficznego stężenia granicznego w części 3 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008";

5) w pozycji 40 kolumna 1 wyrażenie "do tego rozporządzenia" zastępuje się wyrażeniem "do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008";

6) skreśla się pozycję 42;

7) w pozycji 47 kolumna 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4. W celu wykazania zgodności z pkt 1 jako metodę badania należy stosować normę przyjętą przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) do celów określania zawartości rozpuszczalnego w wodzie chromu (VI) w cemencie i mieszaninach zawierających cement.";

8) w pozycji 56 kolumna 1 otrzymuje brzmienie:

"56. Metylenodifenylo diizocyjanian (MDI)

Nr CAS 26447-40-5

Nr WE 247-714-0

w tym następujące specyficzne izomery:

a) 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian

Nr CAS 101-68-8

Nr WE 202-966-0

b) 2,4'-metylenodifenylo diizocyjanian

Nr CAS 5873-54-1

Nr WE 227-534-9

c) 2,2'-metylenodifenylo diizocyjanian

Nr CAS 2536-05-2

Nr WE 219-799-4";

9) w dodatku 4, w kolumnie zatytułowanej "Noty" skreśla się odniesienia do not E, H i S;

10) w dodatku 6 wiersz pozycji dotyczącej kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, dipentyloestru, rozgałęzionego i liniowego, ftalanu n-pentyl-oizopentylu, ftalanu di-n-pentylu, ftalanu diizopentylu otrzymuje brzmienie:

SubstancjeNumer indeksowyNumer WENumer CASUwagi
"Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, dipentyloester, rozgałęziony i liniowy [1]

Ftalan n-pentyl-oizopentylu [2]

Ftalan di-n-pentylu [3]

Ftalan diizopentylu [4]

607-426-00-1284-032-2 [1]

[2]

205-017-9 [3]

210-088-4 [4]

84777-06-0 [1]

[2]

131-18-0 [3]

605-50-5 [4]"

11) dodatek 10 otrzymuje brzmienie:

"Dodatek 10

Pozycja 43 - Barwniki azowe - Wykaz metod badania

Wykaz metod badania

Europejska Organizacja NormalizacyjnaOdsyłacz i nazwa normy zharmonizowanejZastępowana norma
CENEN ISO 17234-1:2010

Skóra - Testy chemiczne określające występowanie niektórych barwników azowych w barwionej skórze - Część 1: Ustalenie występowania niektórych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych

CEN ISO/TS 17234:2003
CENEN ISO 17234-2:2011

Skóra - Testy chemiczne określające występowanie niektórych barwników azowych w barwionej skórze - Część 2: Ustalenie występowania 4-aminoazobenzenu

CEN ISO/TS 17234:2003
CENEN 14362-1:2012

Wyroby włókiennicze - Metody określania występowania niektórych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych - Część 1: Wykrywanie zastosowania niektórych barwników azowych dostępnych przy ekstrakcji lub bez ekstrakcji włókien

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CENEN 14362-3:2012

Wyroby włókiennicze - Metody określania występowania niektórych amin aromatycznych pochodzących z barwników azowych - Część 3: Wykrywanie zastosowania niektórych barwników azowych, które mogą uwalniać 4-aminoazobenzen"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.