Rozporządzenie 1253/2001 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.173.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1253/2001
z dnia 26 czerwca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina(1) ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2826/2000(2), w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 16 i 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyjnego(3), zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 784/2001(4), ustanawiają zasady dotyczące finansowania systemu restrukturyzacji i konwersji.

(2) Państwa Członkowskie otrzymały przydziały finansowe na rok budżetowy 2000/2001 na podstawie decyzji Komisji 2000/503/WE z dnia 25 lipca 2000 r. ustalającej orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2000/2001(5).

(3) Zasady przewidują w szczególności przeniesienie wydatków przyznanych Państwu Członkowskiemu, ale rzeczywiście przez niego nieponiesionych do dnia 30 czerwca, na rzecz innych Państw Członkowskich, które wnioskowały o ten przydział i które do dnia 30 czerwca rzeczywiście wykorzystały całe przydziały im przyznane. Zasady te przewidują ponadto obniżanie kwot przyznawanych Państwom Członkowskim w kolejnych latach budżetowych, w przypadku gdy dane Państwo Członkowskie nie wykorzystało wydatków przyznanych na bieżący rok budżetowy.

(4) Podczas pierwszego roku stosowania systemu restrukturyzacji i konwersji niektóre Państwa Członkowskie miały trudności z wprowadzeniem i stosowaniem systemu. Zastosowanie zasad określonych w art. 16 i 17 doprowadziłoby do nadmiernej redukcji kwot dostępnych na restrukturyzację i konwersję w tych Państwach Członkowskich w bieżącym i w kolejnym roku budżetowym. W innych Państwach Członkowskich trudności takie wystąpiły na mniejszą skalę, ale oznaczają, że Państwa te nie będą w stanie wydać całej przyznanej kwoty do dnia 30 czerwca, ale powinny zdążyć do dnia 15 października.

(5) W związku z tym za stosowne uważa się, aby przejściowo w roku budżetowym 2000/2001 ograniczyć te nadmierne redukcje przez umożliwienie przeniesienia, w dopuszczalnych granicach, wydatków rzeczywiście nieponiesionych do dnia 30 czerwca 2001 r. na rzecz Państw Członkowskich, które do tego terminu w pełni wykorzystały przyznane kwoty.

(6) Za stosowne uważa się również, aby przejściowo w roku budżetowym 2000/2001 umożliwić przeniesienie wydatków rzeczywiście nieponiesionych do dnia 30 czerwca 2001 r. na rzecz Państw Członkowskich, które wykorzystały znaczną część swojego przydziału do wysokości ich pierwotnego przydziału.

(7) W celu umożliwienia Państwom Członkowskim składania wniosków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, konieczne jest jego wejście w życie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2001 r.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. W odniesieniu do roku budżetowego 2000/2001:

a) Państwo Członkowskie, które na mocy art. 16 ust. 1 lit. a) powiadamia Komisję o kwocie mniejszej niż 75 % przydziału finansowego przyznanego na mocy decyzji Komisji 2000/503/WE(*) może, najpóźniej do dnia 30 czerwca, przesłać Komisji wniosek o dalsze finansowanie wydatków w roku budżetowym 2000/2001 powyżej kwoty zgłoszonej Komisji na mocy art. 16 ust. 1 lit. a);

b) wniosek Państwa Członkowskiego złożony zgodnie z lit a) niniejszego ustępu zostaje przyjęty w zakresie, w którym kwota zaakceptowana oraz kwota zgłoszona na mocy art. 16 ust. 1 lit. a) nie przekraczają 75 % łącznej sumy środków przydzielonych temu Państwu Członkowskiemu decyzją 2000/503/WE. Komisja powiadamia Państwa Członkowskie możliwie najszybciej, po dniu 30 czerwca, o zakresie, w którym wnioski mogą być przyjęte;

c) Państwo Członkowskie, które na mocy art. 16 ust. 1 lit. a) powiadamia Komisję o kwocie w wysokości co najmniej 75 % przydziału finansowego przyznanego temu Państwu Członkowskiemu decyzją 2000/503/WE, ale mniejszej niż łączna wielkość przydziału, może przesłać Komisji, najpóźniej do dnia 30 czerwca, wniosek o dalsze finansowanie wydatków w roku budżetowym 2000/2001 powyżej kwoty zgłoszonej Komisji na mocy art. 16 ust. 1 lit. a);

d) wniosek Państwa Członkowskiego złożony zgodnie z lit. c) niniejszego ustępu zostaje przyjęty w zakresie, w którym kwota zaakceptowana oraz kwota zgłoszona na mocy art. 16 ust. 1 lit. a) nie przekraczają łącznej sumy środków przydzielonych temu Państwu Członkowskiemu decyzją 2000/503/WE. Komisja powiadamia Państwa Członkowskie możliwie najszybciej, po dniu 30 czerwca, o zakresie, w którym ich wnioski mogą być przyjęte;

e) w drodze odstępstwa od przepisów ust. 2, wnioski składane przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) zostają przyjęte na zasadzie pro rata poprzez wykorzystanie kwot dostępnych po odjęciu, w odniesieniu do wszystkich Państw Członkowskich, sumy kwot zgłoszonych zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) oraz łącznych kwot zaakceptowanych na mocy lit. b) i d) niniejszego ustępu od łącznej kwoty środków przydzielonych Państwom Członkowskim decyzją 2000/503/WE. Komisja powiadamia Państwa Członkowskie możliwie najszybciej, po dniu 30 czerwca, o zakresie, w którym ich wnioski mogą być przyjęte.

______

(*) Dz.U. L 201 z 9.8.2000, str. 4."

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2001 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1.

(2) Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2.

(3) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. 1.

(4) Dz.U. L 113 z 24.4.2001, str. 4.

(5) Dz.U. L 201 z 9.8.2000, str. 4.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.