Rozporządzenie 1231/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano - Reggiano i Provolone

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.234.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1231/2004
z dnia 1 lipca 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano - Reggiano i Provolone

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2659/94 (2) przewiduje przyznawanie kwot pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano - Reggiano i Provolone. Aby uwzględnić zmiany kosztów składowania oraz przewidywalne zmiany cen rynkowych, należy zmienić te kwoty.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2659/94.

(3) Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów mlecznych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2659/94, ust. 1 zastępuje się tekstem w brzmieniu:

"1. Kwota pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów wynosi:

a) 10 EUR na tonę dla kosztów stałych;

b) 0,25 EUR na tonę i na dzień składowania w ramach kontraktu dotyczącego kosztów składowania;

c) dla kosztów finansowych na dzień składowania w ramach kontraktu:

- 0,32 EUR na tonę w przypadku Grana padano;

- 0,52 EUR na tonę w przypadku Parmigiano - Reggiano;

- 0,26 EUR na tonę w przypadku Provolone."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2) Dz.U. L 284 z 1.11.1994, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 830/2003 (Dz.U. L 120 z 15.5.2003, str. 13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.