Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych (wersja przekształcona)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.342.59

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 kwietnia 2024 r. do: 23 kwietnia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009
z dnia 30 listopada 2009 r.
dotyczące produktów kosmetycznych

(wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2009 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych 3  została kilkakrotnie znacząco zmieniona. Ze względu na konieczność wprowadzenia dalszych zmian, w tym konkretnym przypadku dla zachowania przejrzystości powinna ona zostać przekształcona w jeden jednolity tekst.

(2) Rozporządzenie jest odpowiednim instrumentem prawnym, ponieważ ustanawia jasne i szczegółowe przepisy, które nie dają państwom członkowskim możliwości ich rozbieżnej transpozycji. Ponadto rozporządzenie zapewnia także wdrożenie wymogów prawnych w tym samym czasie w całej Wspólnocie.

(3) Celem niniejszego rozporządzenia jest uproszczenie procedur i uzgodnienie terminologii, a co za tym idzie - zmniejszenie obciążeń administracyjnych i niejasności. Ponadto wzmacnia ono pewne elementy ram prawnych dotyczących kosmetyków, np. kontrolę wewnątrzrynkową, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi.

(4) Niniejsze rozporządzenie wyczerpująco harmonizuje ze sobą przepisy wspólnotowe, by stworzyć wewnętrzny rynek produktów kosmetycznych, gwarantując równocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi.

(5) Obawy, które mogą wzbudzać substancje stosowane w produktach kosmetycznych w odniesieniu do środowiska naturalnego, uwzględniane są poprzez zastosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów 4 , które umożliwia ocenę bezpieczeństwa w sposób międzybranżowy.

(6) Niniejsze rozporządzenie dotyczy tylko produktów kosmetycznych, a nie produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub produktów biobójczych. Wytyczenie tej granicy wynika w szczególności ze szczegółowej definicji produktów kosmetycznych, która odnosi się zarówno do miejsca ich aplikacji, jak i do celu ich stosowania.

(7) Ocena, czy dany produkt jest produktem kosmetycznym, musi być dokonywana na podstawie indywidualnej oceny produktu, uwzględniającej wszystkie jego cechy. Produkty kosmetyczne mogą obejmować kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, maseczki do twarzy, podkłady barwiące (płyny, pasty, pudry), pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, środki do kąpieli i pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele), depilatory, dezodoranty i środki przeciw poceniu, barwniki do włosów, produkty do trwałej ondulacji, do prostowania i utrwalania włosów, produkty do układania włosów, produkty do mycia włosów (płyny, proszki, szampony), odżywki do włosów (płyny, kremy, oliwki), produkty do układania fryzury (płyny, lakiery, brylantyna), produkty do golenia (kremy, pianki, płyny), produkty do makijażu i de-makijażu, produkty przeznaczone do warg, produkty do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produkty do pielęgnacji i malowania paznokci, produkty do higieny intymnej, produkty do opalania, produkty do samoopalania, produkty do rozjaśniania skóry i środki przeciw zmarszczkom.

(8) Komisja powinna określić kategorie produktów kosmetycznych, które mają znaczenie dla stosowania niniejszego rozporządzenia.

(9) Produkty kosmetyczne powinny być bezpieczne w normalnych lub dających się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania. W szczególności analiza stosunku ryzyka i korzyści nie powinna uzasadniać występowania ryzyka dla zdrowia ludzi.

(10) Prezentacja produktu kosmetycznego, a w szczególności jego forma, zapach, kolor, wygląd, opakowanie, oznakowanie, wielkość lub rozmiar nie powinny zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów z powodu pomylenia z artykułami spożywczymi, zgodnie z dyrektywą Rady 87/357/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów, których wygląd wskazuje na przeznaczenie inne niż rzeczywiste, zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu konsumentów 5 .

(11) Aby jasno określić zakres odpowiedzialności, każdy produkt kosmetyczny powinien być przyporządkowany odpowiedzialnej za niego osobie, która ma siedzibę na terenie Wspólnoty.

(12) Zapewnienie możliwości śledzenia produktu kosmetycznego w całym łańcuchu dostaw pomaga nadzorować rynek w sposób prostszy i bardziej skuteczny. Sprawny system śledzenia ułatwia organom nadzoru rynkowego identyfikację podmiotów gospodarczych.

(13) Konieczne jest określenie warunków, zgodnie z którymi dystrybutor ma być postrzegany jako osoba odpowiedzialna.

(14) Definicją dystrybutora objęte są wszystkie osoby prawne lub fizyczne w handlu hurtowym, jak również detaliści sprzedający produkty bezpośrednio konsumentowi. Obowiązki dystrybutora należy zatem dostosować do właściwej roli i rodzaju działalności każdego z tych podmiotów.

(15) Europejski sektor kosmetyków jest jedną z dziedzin działalności przemysłowej, w których występuje zjawisko podrabiania, które może spowodować wzrost zagrożenia dla zdrowia ludzi. Państwa członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na wdrożenie horyzontalnego prawodawstwa wspólnotowego i środków dotyczących produktów podrobionych w zakresie produktów kosmetycznych, na przykład rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa 6  oraz dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej 7 . Kontrole wewnątrzrynkowe stanowią potężny środek do identyfikacji produktów, które nie spełniają wymogów niniejszego rozporządzenia.

(16) Aby zagwarantować, że wprowadzane na rynek produkty kosmetyczne są bezpieczne, należy je wytwarzać zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania.

(17) Do celów skutecznego nadzorowania rynku, dokumentacja produktu powinna być udostępniana, pod jednym adresem we Wspólnocie, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym ta dokumentacja się znajduje.

(18) Aby zapewnić porównywalność i wysoką jakość wyników, niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa wykonywane w celu oceny bezpieczeństwa danego produktu kosmetycznego powinny być zgodne z odpowiednim prawodawstwem Wspólnoty.

(19) Należy wyraźnie stwierdzić, które informacje mają zostać udostępnione właściwym organom. Informacje te powinny obejmować wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji produktu kosmetycznego, jakości, bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i deklarowanych efektów stosowania. W szczególności informacje o produkcie powinny obejmować raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, dokumentujący przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa.

(20) Aby zapewnić jednolite stosowanie i kontrolę ograniczeń dotyczących substancji, kontrole wyrywkowe i analizy należy przeprowadzać w odtwarzalny i znormalizowany sposób.

(21) Termin "mieszanina" zdefiniowany w niniejszym rozporządzeniu powinien mieć takie samo znaczenie, jak termin "preparat" stosowany wcześniej w prawodawstwie wspólnotowym.

(22) Do celów skutecznego nadzorowania rynku właściwe organy powinny otrzymać określone informacje dotyczące produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu.

(23) Aby umożliwić szybkie i właściwe leczenie w wypadku wystąpienia problemów, niezbędne informacje na temat składu produktu powinny być przekazywane ośrodkom kontroli zatruć i podmiotom z nimi powiązanym, jeżeli takie ośrodki zostały w tym celu powołane przez państwa członkowskie.

(24) Aby ograniczyć do minimum obciążenia administracyjne, zgłaszane informacje powinny być przekazywane właściwym organom, ośrodkom kontroli zatruć i podmiotom z nimi powiązanym centralnie na poziomie Wspólnoty, przy użyciu elektronicznego interfejsu.

(25) W celu zapewnienia płynnego przejścia na nowy elektroniczny interfejs podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość przekazywania informacji wymaganych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed datą jego stosowania.

(26) Ogólna zasada odpowiedzialności producenta lub importera za bezpieczeństwo produktu powinna być poparta ograniczeniami dotyczącymi niektórych substancji, zawartych w załącznikach II i III. Ponadto substancje przeznaczone do stosowania jako barwniki, substancje konserwujące i substancje promieniochronne powinny być wymienione odpowiednio w załącznikach IV, V i VI, aby zostały dopuszczone do tego stosowania.

(27) Aby uniknąć niejasności, należy wyjaśnić, że wykaz dozwolonych barwników zawarty w załączniku IV obejmuje wyłącznie substancje barwiące przez absorpcję i odbicie, a nie obejmuje substancji barwiących przez fotoluminescencję, interferencję lub reakcję chemiczną.

(28) Aby zaradzić wskazanym problemom dotyczącym bezpieczeństwa, po zakończeniu oceny ryzyka dotyczącej tych substancji przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) utworzony decyzją Komisji 2008/721/WE z dnia 5 września 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska 8  do załącznika IV, który obecnie ogranicza się do barwników do skóry, należy włączyć również barwniki do włosów. W tym celu Komisja powinna mieć możliwość włączenia barwników do włosów w zakres tego załącznika w toku procedury komitetowej.

(29) Wykorzystanie nanomateriałów w produktach kosmetycznych może wzrastać wraz z dalszym rozwojem technologii. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, swobodnego przepływu towarów i pewności prawnej dla producentów konieczne jest opracowanie jednolitej definicji nanomateriałów na szczeblu międzynarodowym. Wspólnota powinna dążyć do porozumienia w sprawie definicji w ramach odpowiednich forów międzynarodowych. W przypadku osiągnięcia takiego porozumienia w niniejszym rozporządzeniu należy odpowiednio zmienić definicję nanomateriałów.

(30) Obecnie istniejące informacje na temat ryzyka związanego z nanomateriałami nie są wystarczające. W celu lepszej oceny bezpieczeństwa nanomateriałów SCCS powinien przedstawić wytyczne we współpracy z właściwymi organami w sprawie metod badań, które uwzględnią szczególne właściwości nanomateriałów.

(31) Komisja powinna regularnie dokonywać przeglądu uregulowań dotyczących nanomateriałów z uwzględnieniem postępów w nauce.

(32) Ze względu na niebezpieczne właściwości substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), kategorii 1A, 1B i 2 w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 9 , ich użycie w produktach kosmetycznych powinno być zakazane. Jednak ponieważ niebezpieczna właściwość danej substancji niekoniecznie w każdym przypadku niesie za sobą ryzyko, należy umożliwić zezwalanie na stosowanie substancji sklasyfikowanych jako CMR 2, jeżeli SCCS stwierdził, biorąc pod uwagę narażenie i stężenie, że ich stosowanie w produktach kosmetycznych jest bezpieczne, i jeżeli podlegają one uregulowaniom Komisji zawartym w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do substancji sklasyfikowanych jako CMR 1A lub 1B, stosowanie tych substancji w produktach kosmetycznych powinno być możliwe w wyjątkowych wypadkach - jeżeli substancje te spełniają wymogi bezpieczeństwa żywności, między innymi wskutek występowania w stanie naturalnym w żywności oraz jeżeli nie istnieją dla nich odpowiednie substancje do nich alternatywne - pod warunkiem iż zostały uznane przez SCCS za bezpieczne przy stosowaniu w produktach kosmetycznych. Jeżeli warunki takie są spełnione, Komisja powinna zmienić odpowiednie załączniki do niniejszego rozporządzenia w ciągu 15 miesięcy po sklasyfikowaniu substancji jako substancji CMR kategorii 1A lub 1B na mocy rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Substancje takie powinny być stale poddawane przeglądom przez SCCS.

(33) Ocena bezpieczeństwa substancji, zwłaszcza tych, które sklasyfikowano jako CMR 1A lub 1B, powinna uwzględniać całkowite narażenie na kontakt z tymi substancjami pochodzącymi ze wszelkich źródeł. Jednocześnie dla uczestniczących w opracowywaniu ocen bezpieczeństwa istotne jest istnienie jednolitego podejścia do tworzenia i wykorzystania takich szacunków dotyczących całkowitego narażenia. W rezultacie Komisja w ścisłej współpracy z SCCS, Europejską Agencją Chemikaliów (ECHA), Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i innymi właściwymi zainteresowanymi stronami powinna niezwłocznie dokonać przeglądu i stworzyć wytyczne dotyczące opracowania i wykorzystania szacunków w zakresie całkowitego narażenia dla tych substancji.

(34) Dokonana przez SCCS ocena wykorzystania substancji sklasyfikowanych jako CMR 1A i 1B w produktach kosmetycznych powinna także uwzględniać stopień narażenia na te substancje wrażliwych grup ludności, takich jak dzieci w wieku poniżej trzech lat życia, osoby starsze, kobiety w ciąży i matki karmiące oraz osoby wykazujące nieprawidłowe reakcje immunologiczne.

(35) W miarę potrzeb SCCS powinien wydawać opinie w zakresie bezpieczeństwa stosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych. Opinie te powinny opierać się na pełnych informacjach udostępnionych przez osobę odpowiedzialną.

(36) Działania Komisji i państw członkowskich odnoszące się do ochrony zdrowia ludzi powinny opierać się na zasadzie ostrożności.

(37) Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów, obecność substancji niedozwolonych powinna być dopuszczalna wyłącznie w ilościach śladowych, jeżeli jest ona z technologicznego punktu widzenia nieunikniona podczas procesu wytwarzania, i pod warunkiem, że produkt jest bezpieczny.

(38) Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt załączony do Traktatu przewiduje, że Wspólnota i państwa członkowskie mają w pełni uwzględniać wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt przy wykonywaniu polityk Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do rynku wewnętrznego.

(39) Dyrektywa Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych 10  wprowadziła wspólne zasady wykorzystywania zwierząt w celach doświadczalnych we Wspólnocie oraz ustanowiła warunki, w jakich takie doświadczenia mogą być przeprowadzane na terytorium państw członkowskich. W szczególności, art. 7 tej dyrektywy wymaga, aby doświadczenia na zwierzętach zastępować metodami alternatywnymi, jeśli istnieją i są zadowalające naukowo.

(40) Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych oraz ich składników można zapewnić poprzez użycie metod alternatywnych niekoniecznie mających zastosowanie do wszystkich zastosowań substancji chemicznych. W przypadku gdy takie metody oferują równoważny poziom ochrony konsumentów, powinno być promowane użycie tych metod przez cały przemysł kosmetyczny i zapewnienie ich przyjęcia na poziomie Wspólnoty.

(41) Bezpieczeństwo gotowych produktów kosmetycznych można zapewnić już na podstawie wiedzy o bezpieczeństwie ich składników. Dlatego należy ustanowić przepisy zakazujące testów gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach. Wytyczne Komisji mogłyby ułatwić wprowadzenie, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach, zarówno metod badań, jak i procedur oceny dostępnych istotnych danych, w tym podejścia przekrojowego oraz podejścia opartego na wadze dowodu, które nie obejmują testów na zwierzętach w celu zapewnienia bezpieczeństwa gotowych produktów kosmetycznych.

(42) Stopniowo stanie się możliwe zapewnienie bezpieczeństwa składników stosowanych w produktach kosmetycznych przy użyciu metod alternatywnych, bez wykorzystania zwierząt, przy czym metody te będą uznane na poziomie wspólnotowym lub zatwierdzone naukowo przez Europejskie Centrum Uznawania Metod Alternatywnych (ECVAM) z należytym uwzględnieniem rozwoju uznawania w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Po kosultacji z SCCS w odniesieniu do stosowania uznanych metod alternatywnych w zakresie produktów kosmetycznych, Komisja powinna niezwłocznie ogłosić wykaz uznanych lub zatwierdzonych metod alternatywnych odnoszących się do takich składników. W celu uzyskania możliwie jak najwyższego stopnia ochrony zwierząt, należy ustalić nieprzekraczalny termin wprowadzenia całkowitego zakazu.

(43) Komisja ustaliła harmonogram ostatecznych terminów wprowadzenia zakazu obrotu produktami kosmetycznymi, których receptura końcowa, składniki lub kombinacje składników były testowane na zwierzętach, oraz zakazu każdego z testów, do których obecnie wykorzystuje się zwierzęta, przy czym zakazy te powinny zostać wprowadzone do dnia 11 marca 2009 r. Jednak ze względu na testy toksyczności powtórnej dawki, działania szkodliwego na rozrodczość i toksykokinetyki, uznaje się za uzasadnione, aby ostateczny termin wprowadzenia zakazu obrotu produktami kosmetycznymi, przy wyrobie których stosuje się powyższe testy, ustalić na dzień 11 marca 2013 r. Komisja powinna być upoważniona do dostosowania harmonogramu, uwzględniającego powyższy nieprzekraczalny termin, na podstawie rocznych sprawozdań.

(44) Lepsza koordynacja badań na poziomie Wspólnoty przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy naukowej, niezbędnej do rozwoju metod alternatywnych. Jest niezbędne, aby w tym celu Wspólnota kontynuowała i wzmagała wysiłki oraz podjęła środki konieczne do wspierania badań i wprowadzania w życie metod alternatywnych, niewymagających testów na zwierzętach, w szczególności w ramach programów ramowych w zakresie badań.

(45) Należy wspierać uznawanie metod alternatywnych opracowanych we Wspólnocie przez kraje trzecie. W tym celu Komisja i państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie właściwe kroki w celu ułatwienia przyjęcia takich metod przez OECD. Komisja powinna także starać się, aby w ramach umów o współpracy ze Wspólnotą Europejską uzyskać uznanie wyników testów bezpieczeństwa prowadzonych we Wspólnocie przy stosowaniu metod alternatywnych tak, aby eksport produktów kosmetycznych testowanych takimi metodami nie był utrudniony oraz aby zapobiec lub uniknąć wymagania przez kraje trzecie powtarzania takich testów z wykorzystaniem zwierząt.

(46) Niezbędna jest przejrzystość w zakresie składników stosowanych w produktach kosmetycznych. Przejrzystość ta powinna zostać osiągnięta poprzez podanie na opakowaniu składników stosowanych w danym produkcie kosmetycznym. Jeżeli ze względów praktycznych niemożliwe jest podanie składników na opakowaniu, takie informacje powinny zostać załączone w taki sposób, aby konsument miał dostęp do tych informacji.

(47) Komisja powinna opracować słownik wspólnych nazw składników, aby zapewnić jednolitość oznakowania i ułatwić identyfikowanie składników kosmetycznych. Słownik ten nie powinien mieć na celu ustanowienia ograniczającego wykazu substancji stosowanych w produktach kosmetycznych.

(48) W celu informowania konsumentów, produkty kosmetyczne powinny zawierać dokładne i zrozumiałe wskazania dotyczące okresu ich przydatności do użycia. Biorąc pod uwagę, że konsumenci powinni być poinformowani o terminie, do którego dany produkt zachowuje swoją pierwotną funkcję i pozostaje bezpieczny, istotne jest, aby znać datę minimalnej trwałości, tj. termin, w którym najlepiej jest produkt zużyć. Gdy okres minimalnej trwałości przekracza 30 miesięcy, konsumenci powinni być poinformowani o okresie po otwarciu, w którym produkt kosmetyczny może być stosowany bez szkody dla konsumentów. Jednakże wymóg ten nie powinien mieć zastosowania, gdy pojęcie trwałości po otwarciu nie ma zastosowania, to znaczy w przypadku produktów jednorazowego użytku, produktów, dla których nie istnieje ryzyko zepsucia lub produktów, których się nie otwiera.

(49) SCCS zidentyfikował pewną liczbę substancji, które mogą powodować reakcje alergiczne, a zatem konieczne będzie ograniczenie ich stosowania lub określenie pewnych warunków ich dotyczących. W celu zapewnienia, aby konsumenci byli o tym właściwie poinformowani, należy uwzględnić te substancje w wykazie składników, a konsumentom należy zwrócić uwagę na obecność tych składników. Informacje takie powinny ułatwić diagnozę alergii kontaktowych u konsumentów i umożliwić im unikanie stosowania produktów kosmetycznych, które są dla nich nieodpowiednie. W przypadku substancji, które mogą powodować uczulenie u znacznej części społeczeństwa, należy rozważyć inne środki ograniczające, takie jak zakaz i ograniczenie stężenia.

(50) W ocenie bezpieczeństwa produktu kosmetycznego należy umożliwić uwzględnienie wyników ocen ryzyka przeprowadzonych w innych właściwych dziedzinach. Wykorzystanie takich danych powinno być należycie przemyślane i uzasadnione.

(51) Konsument powinien być chroniony przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami, dotyczącymi skuteczności i innych cech produktu kosmetycznego. W szczególności zastosowanie ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym 11 . Ponadto Komisja we współpracy z państwami członkowskimi powinna określić wspólne kryteria konkretnych oświadczeń dotyczących produktów kosmetycznych.

(52) Należy umożliwić umieszczanie na produktach kosmetycznych oznaczenia, że przy ich opracowaniu nie przeprowadzano testów na zwierzętach. Komisja, w konsultacji z państwami członkowskimi, sformułowała wytyczne zapewniające jednolite kryteria stosowania takich oznaczeń i wprowadzające jednolite rozumienie tych oznaczeń tak, by w szczególności nie wprowadzały one w błąd konsumentów. Tworząc takie wytyczne, Komisja wzięła również pod uwagę opinie wielu małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią większość producentów niestosujących badań na zwierzętach, a także działających w tym zakresie organizacji pozarządowych oraz wymagania konsumentów, aby mogli oni w praktyce łatwo odróżnić od siebie produkty, które były lub nie były testowane na zwierzętach.

(53) Aby konsumenci mogli dokonywać świadomych wyborów, powinni oni, oprócz informacji na etykietach, otrzymać możliwość zwrócenia się do osoby odpowiedzialnej o niektóre dane dotyczące produktu.

(54) Aby zagwarantować przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, konieczne jest skuteczne nadzorowanie rynku. W tym celu ciężkie działanie niepożądane powinno być zgłaszane, a właściwe organy powinny mieć możliwość zwrócenia się do osoby odpowiedzialnej o wykaz produktów kosmetycznych zawierających substancje, których bezpieczeństwo budzi poważne wątpliwości.

(55) Niniejsze rozporządzenie nie stanowi uszczerbku dla prawa państw członkowskich do regulacji, w poszanowaniu prawa wspólnotowego, powiadamiania właściwych organów państw członkowskich przez pracowników służby zdrowia lub konsumentów o ciężkim działaniu niepożądanym.

(56) Niniejsze rozporządzenie nie stanowi uszczerbku dla prawa państw członkowskich do regulacji, w poszanowaniu prawa wspólnotowego, ustanawiania podmiotów gospodarczych w dziedzinie produktów kosmetycznych.

(57) W razie niezgodności z niniejszym rozporządzeniem konieczna może być jasna i skuteczna procedura wycofania produktów z rynku lub wycofania produktów od użytkowników końcowych. Procedura ta powinna opierać się na obowiązujących przepisach Wspólnoty dotyczących produktów niebezpiecznych, o ile jest to możliwe.

(58) Aby rozwiązać kwestię produktów kosmetycznych, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi mimo spełnienia przepisów niniejszego rozporządzenia, należy ustanowić procedurę w sprawie środków ochronnych.

(59) W celu ułatwienia spójnego wdrażania niniejszego rozporządzenia Komisja powinna zapewnić wskazówki służące jednolitej wykładni i stosowaniu pojęcia poważnego ryzyka.

(60) Aby zachować zgodność z zasadami dobrych praktyk administracyjnych, każda decyzja właściwego organu podjęta w ramach nadzorowania rynku powinna być należycie uzasadniona.

(61) Aby zapewnić skuteczną kontrolę wewnątrzrynkową, konieczny jest wysoki stopień współpracy administracyjnej właściwych organów. Dotyczy to w szczególności wzajemnej pomocy w weryfikacji dokumentacji produktu zlokalizowanej w innym państwie członkowskim.

(62) Komisja powinna być wspomagana przez SCCS, niezależny organ oceny ryzyka.

(63) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 12 .

(64) W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienia do dostosowania załączników do niniejszego rozporządzenia do postępu technicznego. Ponieważ środki te mają ogólny zakres i mają na celu dokonanie zmian w odniesieniu do elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, muszą być przyjmowane w trybie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, ustanowionej w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(65) Kiedy w sytuacjach wymagających pilnego rozpatrzenia normalne terminy procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie mogą być dotrzymane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania procedury nadzwyczajnej, określonej w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE w sprawie przyjęcia niektórych środków odnoszących się do CMR, nanomateriałów i potencjalnego ryzyka dla zdrowia ludzi.

(66) Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy w sprawie sankcji obowiązujących w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i zapewnić ich stosowanie. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(67) Podmioty gospodarcze, a także państwa członkowskie i Komisja muszą mieć czas na dostosowanie się do zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem. W celu dostosowania właściwe jest zatem zapewnienie wystarczającego okresu przejściowego. Jednak w celu zagwarantowania płynnego przejścia podmioty gospodarcze powinny mieć prawo do wprowadzania na rynek produktów kosmetycznych, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem przed upływem tego okresu przejściowego.

(68) W celu zwiększenia bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i nadzorowania rynku produkty kosmetyczne wprowadzane do obrotu po terminie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia powinny być zgodne z jego wymogami w zakresie oceny bezpieczeństwa, dokumentacji produktu i powiadamiania, nawet jeśli podobne wymogi zostały już spełnione na mocy dyrektywy 76/768/EWG.

(69) Dyrektywę 76/768/EWG należy uchylić. Jednak w celu zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej w przypadku problemów oraz nadzorowania rynku informacje otrzymane zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 7a ust. 4 dyrektywy 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych powinny być przechowywane przez właściwe organy przez określony czas, a informacje przechowywane przez osobę odpowiedzialną powinny być nadal dostępne w tym samym okresie.

(70) Niniejsze rozporządzenie nie powinno naruszać zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku IX część B.

(71) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie utworzenie rynku wewnętrznego i osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi poprzez zgodność produktów kosmetycznych, nie może być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, a może - ze względu na skalę działania -możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, określononą w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

ZAKRES STOSOWANIA, DEFINICJE

Artykuł  1

Zakres stosowania i cel

Aby zapewnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego i wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi, niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy, które musi spełniać każdy produkt kosmetyczny udostępniany na rynku.

Artykuł  2

Definicje

1. 
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
a)
"produkt kosmetyczny" oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała;
b)
"substancja" oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność lub zmiany jej składu;
c)
"mieszanina" oznacza mieszaninę lub roztwór składający się z dwóch lub więcej substancji;
d)
"producent" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt kosmetyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza ten produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym;
e)
"dystrybutor" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt kosmetyczny na rynku Wspólnoty;
f)
"użytkownik końcowy" oznacza konsumenta albo osobę wykorzystującą dany produkt kosmetyczny w ramach działalności zawodowej;
g)
"udostępnianie na rynku" oznacza każde odpłatne lub nieodpłatne dostarczanie produktu kosmetycznego na rynek Wspólnoty do celów dystrybucji, konsumpcji lub stosowania, w ramach działalności handlowej;
h)
"wprowadzenie do obrotu" oznacza udostępnienie produktu kosmetycznego na rynku Wspólnoty po raz pierwszy;
i)
"importer" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która ma siedzibę na terenie Wspólnoty i wprowadza do obrotu we Wspólnocie produkt kosmetyczny z kraju trzeciego;
j)
"norma zharmonizowana" oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego 13 , na podstawie wniosku Komisji złożonego zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
k)
"nanomateriał" oznacza nierozpuszczalny lub biotrwały i celowo wytworzony materiał posiadający co najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub strukturę wewnętrzną w skali od 1 do 100 nm;
l)
"substancje konserwujące" oznacza substancje, przeznaczone wyłącznie lub głównie do hamowania rozwoju drobnoustrojów w produkcie kosmetycznym;
m)
"barwniki" oznacza substancje przeznaczone wyłącznie lub głównie do barwienia produktu kosmetycznego, całego ciała lub niektórych jego części, przez absorpcję lub odbicie światła widzialnego; ponadto za barwniki uważa się prekursory utleniających barwników do włosów;
n)
"substancje promieniochronne" oznacza substancje przeznaczone wyłącznie lub głównie do ochrony skóry przed niektórymi rodzajami promieniowania ultrafioletowego przez pochłanianie, odbijanie lub rozpraszanie tego promieniowania;
o)
"działanie niepożądane" oznacza niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie, będący skutkiem normalnego lub dającego się racjonalnie przewidzieć stosowania produktu kosmetycznego;
p)
"ciężkie działanie niepożądane" oznacza działanie niepożądane, które powoduje tymczasową lub stałą niewydolność czynnościową, niepełnosprawność, konieczność hospitalizacji, wady wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia lub zgon;
q)
"wycofanie z rynku" oznacza każde działanie, którego celem jest zapobieganie udostępnieniu na rynku produktu kosmetycznego w łańcuchu dostaw;
r)
"wycofanie od użytkowników końcowych" oznacza każdy środek, którego celem jest doprowadzenie do zwrotu produktu kosmetycznego udostępnionego już użytkownikowi końcowemu;
s)
"receptura ramowa" oznacza recepturę, która zawiera listę kategorii lub funkcji składników oraz ich maksymalne stężenie w produkcie kosmetycznym lub podaje istotne informacje ilościowe i jakościowe, gdy dany produkt kosmetyczny nie jest objęty lub jest jedynie częściowo objęty taką recepturą. Komisja dostarcza wytyczne pozwalające na stworzenie receptury ramowej i regularne dostosowywanie jej do postępu naukowo-techniczneego.
2. 
Na użytek ust. 1 lit. a) substancja lub mieszanina przeznaczona do spożycia, wdychania, wstrzykiwania lub wszczepiania do ciała ludzkiego nie jest uznawana za produkt kosmetyczny.
3. 
Ze względu na różne definicje nanomateriałów publikowane przez poszczególne organy i stały rozwój naukowo-techniczny w dziedzinie nanotechnologii, Komisja dostosowuje i adaptuje ust. 1 lit. k) do postępu naukowo-technicznego oraz do definicji uzgodnionych następnie na szczeblu międzynarodowym. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.
4.  14
 Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, przyjąć środki konieczne do stwierdzenia, czy określony produkt lub grupa produktów wchodzą w zakres definicji "produkt kosmetyczny". Te środki przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 32 ust. 2.

ROZDZIAŁ  II

BEZPIECZEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SWOBODNY PRZEPŁYW

Artykuł  3

Bezpieczeństwo

Produkt kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, z uwzględnieniem w szczególności:

a)
prezentacji, w tym zgodności z dyrektywą 87/357/EWG;
b)
oznakowania;
c)
instrukcji użycia i usuwania;
d)
wszelkich innych wskazówek lub informacji pochodzących od osoby odpowiedzialnej w rozumieniu art. 4.

Umieszczenie ostrzeżeń nie zwalnia osób zdefiniowanych w art. 2 i 4 z obowiązku przestrzegania innych wymogów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł  4

Osoba odpowiedzialna

1. 
Do obrotu wprowadzane są jedynie produkty kosmetyczne, dla których na terenie Wspólnoty jest wyznaczona "osoba odpowiedzialna", będąca osobą prawną lub fizyczną.
2. 
Osoba odpowiedzialna gwarantuje spełnienie odpowiednich obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu przez każdy wprowadzany do obrotu produkt kosmetyczny.
3. 
W wypadku produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie, który nie podlega eksportowi i importowi do Wspólnoty, osobą odpowiedzialną jest producent mający siedzibę na terenie Wspólnoty.

Producent może wyznaczyć na osobę odpowiedzialną inną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

4. 
Jeżeli producent produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie i niepodlegającego następnie eksportowi i importowi do Wspólnoty ma siedzibę poza terytorium Wspólnoty, wyznacza on na osobę odpowiedzialną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.
5. 
W wypadku produktu kosmetycznego importowanego, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany przez niego do obrotu jest każdy importer.

Importer może wyznaczyć osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty na osobę odpowiedzialną, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

6. 
Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.

Tłumaczenie informacji dotyczących produktu kosmetycznego wprowadzonego już na rynek nie jest uważane za zmianę tego produktu mogącą mieć wpływ na zgodność z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  5

Obowiązki osoby odpowiedzialnej

1. 
Osoba odpowiedzialna zapewnia zgodność z art. 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ust. 1, 2 i 5, a także z art. 20, 21, 23 i 24.
2. 
Osoby odpowiedzialne, które uznają lub mają powody sądzić, że produkt kosmetyczny wprowadzony przez nie do obrotu nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie przyjmują środki naprawcze niezbędne do odpowiedniego dostosowania tego produktu lub w razie potrzeby wycofania go z rynku lub wycofania go od użytkowników końcowych.

Ponadto jeżeli produkt kosmetyczny stwarza ryzyko dla zdrowia ludzi, niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których udostępniły dany produkt oraz państwa członkowskiego, w którym dokumentacja produktu jest dostępna, podając szczegóły, zwłaszcza dotyczące niezgodności oraz przyjętych środków naprawczych.

3. 
Osoby odpowiedzialne na wniosek właściwych organów współpracują z nimi w zakresie podejmowania wszelkich działań eliminujących zagrożenia stwarzane przez produkty, które udostępniły na rynku. W szczególności osoby odpowiedzialne - na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego - dostarczają wszelkich informacji i dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności danego produktu z określonymi wymogami w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu.
Artykuł  6

Obowiązki dystrybutorów

1. 
W ramach swojej działalności podczas udostępniania produktu kosmetycznego na rynku dystrybutorzy działają z należytą starannością w odniesieniu do obowiązujących wymogów.
2. 
Przed udostępnieniem produktu kosmetycznego na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy:
podane są informacje dotyczące oznakowania określone w art. 19 ust. 1 lit. a), e) i g) oraz w art. 19 ust. 3 i 4;
spełnione są wymogi językowe określone w art. 19 ust. 5;
nie upłynęła data minimalnej trwałości, o ile ma ona zastosowanie na mocy art. 19 ust. 1.
3. 
Jeżeli dystrybutorzy uznają lub mają powody sądzić, że:
dany produkt kosmetyczny nie jest zgodny z wymogami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu, nie udostępniają produktu na rynku, dopóki nie zostanie on dostosowany do obowiązujących wymogów;
produkt kosmetyczny, który udostępnili na rynku, nie jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, zapewniają przyjęcie środków naprawczych niezbędnych do dostosowania tego produktu, wycofania go z rynku lub wycofania od użytkowników końcowych, w razie potrzeby.

Ponadto jeżeli produkt kosmetyczny stwarza ryzyko dla zdrowia ludzi, dystrybutorzy niezwłocznie informują o tym osobę odpowiedzialną oraz właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których udostępniły dany produkt, podając szczegóły zwłaszcza dotyczące niezgodności oraz przyjętych środków naprawczych.

4. 
Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za produkt, warunki przechowywania lub transportu nie zagrażały jego zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
5. 
Dystrybutorzy współpracują z właściwymi organami na wniosek tych ostatnich w zakresie wszelkich działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty udostępnione przez nich na rynku. W szczególności dystrybutorzy - na uzasadniony wniosek właściwego organu krajowego - dostarczają w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu wszelkie informacje i dokumentację niezbędne do wykazania zgodności danego produktu z wymogami wymienionymi w ust. 2.
Artykuł  7

Identyfikacja w łańcuchu dostaw

Na wniosek właściwych organów:

osoby odpowiedzialne wskazują dystrybutorów, którym dostarczają dany produkt kosmetyczny;
dystrybutor wskazuje dystrybutora lub osobę odpowiedzialną, która dostarczyła mu produkt kosmetyczny, oraz dystrybutorów, którym dostarczono dany produkt kosmetyczny.

Obowiązek ten utrzymuje się przez okres 3 lat od dnia udostępnienia dystrybutorowi danej partii produktu kosmetycznego.

Artykuł  8

Dobra praktyka produkcji

1. 
Aby zapewnić realizację celów art. 1, produkcja produktów kosmetycznych odbywa się zgodnie z dobrą praktyką produkcji.
2. 
Proces produkcji uznaje się za zgodny z dobrą praktyką produkcji, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł  9

Swobodny przepływ

Państwa członkowskie nie mogą, powołując się na wymagania podane w niniejszym rozporządzeniu odmówić, zakazać lub ograniczyć udostępniania na rynku produktów kosmetycznych, które spełniają wymagania niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ  III

OCENA BEZPIECZEŃSTWA, DOKUMENTACJA PRODUKTU, ZGŁASZANIE

Artykuł  10

Ocena bezpieczeństwa

1. 
Aby wykazać zgodność danego produktu z art. 3, przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu na podstawie odpowiednich informacji i sporządzenie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zgodnie z załącznikiem I.

Osoba odpowiedzialna zapewnia:

a)
uwzględnienie w ocenie bezpieczeństwa przeznaczenia produktu kosmetycznego oraz przewidywanego narażenia ogólnoustrojowego na poszczególne składniki w recepturze końcowej;
b)
stosowanie w ocenie bezpieczeństwa odpowiedniego podejścia opartego na wadze dowodu przy dokonywaniu przeglądu danych ze wszystkich istniejących źródeł;
c)
aktualizowanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, z uwzględnieniem dodatkowych istotnych informacji uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Akapit pierwszy stosuje się również do produktów kosmetycznych, które zostały zgłoszone zgodnie z dyrektywą 76/768/EWG.

W celu umożliwienia przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, spełnienie wymogów określonych w załączniku I, Komisja w ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przyjmuje odpowiednie wytyczne. Wytyczne te przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 32 ust. 2.

2. 
Ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, określoną w załączniku I część B, przeprowadza osoba posiadająca dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji, przyznany w wyniku ukończenia teoretycznych i praktycznych studiów uniwersyteckich w dziedzinie farmacji, toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej dyscypliny lub kursu uznawanego przez dane państwo członkowskie za równorzędny.
3. 
Niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 w związku z oceną bezpieczeństwa, przeprowadzone w celu oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego po dniu 30 czerwca 1988 r., są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, które miało zastosowanie w momencie przeprowadzania badania, lub z innymi normami międzynarodowymi, uznanymi za równorzędne przez Komisję lub ECHA.
Artykuł  11

Dokumentacja produktu

1. 
Od momentu wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna przechowuje jego dokumentację. Dokumentację produktu przechowuje się przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu ostatniej partii danego produktu kosmetycznego.
2. 
Dokumentacja produktu zawiera następujące informacje i dane, uaktualniane w razie potrzeby:
a)
opis produktu kosmetycznego, umożliwiający łatwe przyporządkowanie dokumentacji produktu do danego produktu kosmetycznego,
b)
raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1;
c)
opis metod produkcji i oświadczenie o zgodności z dobrą praktyką produkcji, o której mowa w art. 8;
d)
jeżeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj produktu kosmetycznego lub efekt jego działania, dowód deklarowanego działania;
e)
dane dotyczące wszelkich testów na zwierzętach, przeprowadzonych przez producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w trakcie opracowania lub oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego lub jego składników, w tym testów na zwierzętach przeprowadzanych w celu spełnienia wymogów przepisów ustawowych lub wykonawczych obowiązujących w krajach trzecich.
3. 
Osoba odpowiedzialna udostępnia, pod swoim adresem podanym na etykiecie właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przechowywana jest dokumentacja, dokumentację produktu w formacie elektronicznym lub innym.

Informacje zawarte w dokumentacji produktu są udostępniane w języku łatwo zrozumiałym dla właściwych organów danego państwa członkowskiego.

4. 
Wymogi określone w ust. 1-3 niniejszego artykułu stosuje się również do produktów kosmetycznych, które zostały zgłoszone zgodnie z dyrektywą 76/768/EWG.
Artykuł  12

Pobieranie próbek i wykonywanie analiz

1. 
Pobieranie próbek i wykonywanie analiz produktów kosmetycznych przeprowadza się w rzetelny i odtwarzalny sposób.
2. 
Wobec braku obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego zakłada się wiarygodność i odtwarzalność zastosowanej metody, jeżeli jest ona zgodna z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł  13

Zgłaszanie

1. 
Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna przedkłada Komisji drogą elektroniczną następujące informacje:
a)
kategorię produktu kosmetycznego i jego nazwę lub nazwy umożliwiające jednoznaczną identyfikację;
b)
imię i nazwisko (firmę) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu;
c)
kraj pochodzenia w przypadku importu;
d)
państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny ma zostać wprowadzony do obrotu;
e)
dane kontaktowe osoby fizycznej, z którą można się kontaktować, w razie konieczności;
f)
obecność substancji w formie nanomateriałów i:
(i)
ich identyfikacja, w tym nazwa chemiczna (wg nomenklatury IUPAC) i inne oznaczenia określone w pkt 2 preambuły do załączników II-VI do niniejszego rozporządzenia;
(ii)
dające się racjonalnie przewidzieć warunki narażenia;
g)
nazwa i numer Chemicals Abstracts Service (CAS) lub WE substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii 1A lub 1B zgodnie z częścią 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;
h)
receptura ramowa umożliwiająca szybkie i odpowiednie leczenie w razie wystąpienia problemów.

Akapit pierwszy stosuje się również do produktów kosmetycznych zgłoszonych zgodnie z dyrektywą 76/768/EWG.

2. 
Gdy produkt kosmetyczny jest wprowadzany do obrotu, osoba odpowiedzialna zgłasza Komisji oryginalne oznakowanie oraz fotografię opakowania tego produktu - o ile jest ona czytelna.
3. 
Począwszy od 11 lipca 2013, dystrybutor, który udostępniają w państwie członkowskim produkt kosmetyczny wprowadzony już do obrotu w innym państwie członkowskim i tłumaczy, z własnej inicjatywy, w celu zapewnienia zgodności z prawem krajowym dowolny fragment oznakowania tego produktu, drogą elektroniczną przedkłada Komisji następujące informacje:
a)
kategorię produktu kosmetycznego, jego nazwę w państwie członkowskim wysyłki i jego nazwę w państwie członkowskim, w którym jest udostępniany, umożliwiając jednoznaczną jego identyfikację;
b)
państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny jest udostępniany;
c)
imię i nazwisko (firma) i adres dystrybutora;
d)
imię i nazwisko (firma) osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, pod którym udostępniana jest dokumentacja produktu.
4. 
Jeżeli produkt kosmetyczny został wprowadzony do obrotu przed 11 lipca 2013, ale nie jest już wprowadzany do obrotu od tej daty, a dystrybutor wprowadza ten produkt w państwie członkowskim po tej dacie, dystrybutor ten przekazuje osobie odpowiedzialnej następujące dane:
a)
kategorię produktu kosmetycznego, jego nazwę w państwie członkowskim wysyłki i jego nazwę w państwie członkowskim, w którym jest udostępniany, umożliwiając jednoznaczną jego identyfikację;
b)
państwo członkowskie, w którym produkt kosmetyczny jest udostępniany;
c)
swoje imię i nazwisko (firmę) oraz adres.

Na podstawie tego komunikatu osoba odpowiedzialna drogą elektroniczną przedkłada Komisji informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w przypadku gdy w państwie członkowskim, w którym produkt kosmetyczny jest udostępniany nie dokonano zgłoszeń na mocy art. 7 ust. 3 i art 7a ust. 4 dyrektywy 76/768/EWG.

5. 
Komisja niezwłocznie udostępnia drogą elektroniczną informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a)-g) oraz w ust. 2 i 3, wszystkim właściwym organom.

Właściwe organy mogą korzystać z tych informacji wyłącznie do celów nadzorowania rynku, analizy rynku, ocen oraz informowania konsumentów w rozumieniu art. 25, 26 i 27.

6. 
Komisja niezwłocznie udostępnia drogą elektroniczną informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, ośrodkom zatruć lub podobnym jednostkom, jeżeli takie ośrodki lub jednostki zostały ustanowione przez państwa członkowskie.

Jednostki te mogą korzystać z tych informacji wyłącznie do celów leczenia.

7. 
W wypadku zmiany informacji określonych w ust. 1, 3 i 4 osoba odpowiedzialna lub dystrybutor niezwłocznie je aktualizują.
8. 
Komisja może, biorąc pod uwagę postęp naukowo-techniczny i określone potrzeby związane z nadzorowaniem rynku, zmienić ust. 1-7 poprzez dodanie wymogów.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

ROZDZIAŁ  IV

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI

Artykuł  14

Ograniczenia dotyczące substancji wymienionych w załącznikach

1. 
Bez uszczerbku dla art. 3 produkty kosmetyczne nie mogą zawierać żadnej z następujących substancji:
a)
substancji niedozwolonych
substancji niedozwolonych wymienionych w załączniku II;
b)
substancji podlegających ograniczeniom
substancji podlegających ograniczeniom, które nie są stosowane zgodnie z ograniczeniami określonymi w załączniku III;
c)
barwników
(i)
barwników innych niż wymienione w załączniku IV i barwników wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym

załączniku, z wyjątkiem produktów do farbowania włosów, o których mowa w ust. 2;

(ii)
bez uszczerbku dla lit. b), lit. d) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (i), substancji wymienionych w załączniku IV, które nie są przeznaczone do stosowania jako barwniki i są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku;
d)
substancji konserwujących
(i)
substancji konserwujących innych niż wymienione w załączniku V i substancji konserwujących wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku;
(ii)
bez uszczerbku dla lit. b), lit. c) ppkt (i) oraz lit. e) ppkt (i), substancji wymienionych w załączniku V, które nie są przeznaczone do stosowania jako substancje konserwujące i są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku;
e)
substancji promieniochronnych
(i)
substancji promieniochronnych innych niż te wymienione w załączniku VI i substancji promieniochronnych wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku;
(ii)
bez uszczerbku dla lit. b), lit. c) ppkt (i) oraz lit. d) ppkt (i), substancji wymienionych w załączniku VI, które nie są przeznaczone do stosowania w charakterze substancji promieniochronnych i są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.
2. 
Z zastrzeżeniem decyzji Komisji dotyczącej włączenia w zakres załącznika IV produktów do farbowania włosów, produkty te nie mogą zawierać barwników przeznaczonych do barwienia włosów innych niż wymienione w załączniku IV oraz barwników przeznaczonych do barwienia włosów, wymienionych, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

Decyzję Komisji, o której mowa w akapicie pierwszym, mającą na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

Artykuł  15

Substancje sklasyfikowane jako substancje CMR

1. 
Stosowanie w produktach kosmetycznych substancji sklasyfikowanych jako substancje CMR, należących do kategorii 2, w rozumieniu części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jest zakazane. Jednak substancja zaliczona do kategorii 2 może być stosowana w produktach kosmetycznych, jeśli zostanie oceniona przez SCCS i uznana za bezpieczną do stosowania w produktach kosmetycznych. W tym celu Komisja przyjmuje niezbędne środki zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.
2. 
Stosowanie w produktach kosmetycznych substancji sklasyfikowanych jako substancje CMR, należących do kategorii 1A lub 1B w rozumieniu części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jest zakazane.

Substancje te, po ich sklasyfikowaniu jako substancje CMR, należące do kategorii 1A lub 1B w rozumieniu części 3 rozporządzenia (WE) 1272/2008, mogą jednak być w drodze wyjątku stosowane w produktach kosmetycznych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:

a)
spełniają wymogi bezpieczeństwa żywności w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 15 ;
b)
jeżeli z analizy substancji alternatywnych wynika, że nie istnieją odpowiednie substancje do nich alternatywne;
c)
wniosek został złożony dla określonego zastosowania w kategorii produktu o znanym poziomie narażenia; oraz
d)
zostały ocenione i uznane przez SCCS za bezpieczne do stosowania w produktach kosmetycznych, w szczególności mając na uwadze narażenie na te produkty oraz całkowite narażenie pochodzące z innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem grup osób szczególnie wrażliwych.

Zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia, aby zapobiec nieprawidłowemu stosowaniu produktu kosmetycznego, zapewnia się właściwe oznakowanie, z uwzględnieniem potencjalnego ryzyka związanego z obecnością substancji niebezpiecznych i drogami narażenia.

Aby wdrożyć niniejszy akapit, Komisja wprowadza zmiany w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, w ciągu 15 miesięcy od włączenia przedmiotowych substancji do części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

W sytuacjach wymagających pilnego rozpatrzenia Komisja może zastosować procedurę nadzwyczajną, o której mowa w art. 32 ust. 4 niniejszego rozporządzenia.

Komisja upoważnia SCCS do ponownej oceny tych substancji niezwłocznie w razie powstania obaw związanych z bezpieczeństwem i najpóźniej po upływie pięciu lat od ich włączenia do załączników III-VI do niniejszego rozporządzenia oraz co najmniej co pięć kolejnych lat.

3. 
Do dnia 11 stycznia 2012, Komisja zapewnia opracowanie odpowiednich wytycznych w celu umożliwienia zharmonizowanego podejścia do rozwoju i stosowania oceny całkowitego narażenia przy ocenie bezpiecznego stosowania substancji CMR. Wytyczne te opracowuje się w ramach konsultacji z SCCS, ECHA,

EFSA i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w oparciu o najlepsze stosowane praktyki.

4. 
W przypadku dostępności kryteriów wspólnotowych lub kryteriów uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym dotyczących identyfikacji substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne lub nie później niż w dniu 11 stycznia 2015 Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia w zakresie substancji powodujących zaburzenia endokrynologiczne.
Artykuł  16

Nanomateriały

1. 
W przypadku każdego produktu kosmetycznego zawierającego nanomateriały zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi.
2. 
Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowaniaa do nanomateriałów wykorzystywanych jako barwniki, substancje promieniochronne lub substancje konserwujące podlegające uregulowaniom na mocy art. 14, chyba że są one wyraźnie określone.
3. 
W uzupełnieniu do zgłoszenia zgodnie z art. 13 produkty kosmetyczne zawierające nanomateriały są zgłaszane drogą elektroniczną Komisji przez osobę odpowiedzialną sześć miesięcy przed wprowadzeniem do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały już wprowadzone do obrotu przez tę samą odpowiedzialną osobę przed 11 stycznia 2013.

W tym drugim przypadku produkty kosmetyczne zawierające nanomateriały wprowadzone do obrotu są zgłaszane drogą elektroniczną Komisji przez osobę odpowiedzialną między 11 stycznia 2013 i 11 lipca 2013, w uzupełnieniu do zgłoszenia z art. 13.

Akapity pierwszy i drugi nie mają zastosowania do produktów kosmetycznych zawierających nanomateriały zgodnie z wymogami określonymi w załączniku III.

Zgłoszenie do Komisji obejmuje co najmniej następujące informacje:

a)
identyfikację nanomateriału w tym nazwę chemiczną (wg nomenklatury IUPAC) i inne oznaczenia określone w pkt 2 preambuły do załączników II-VI;
b)
specyfikację nanomateriału w tym wielkość cząsteczek oraz właściwości fizyczne i chemiczne;
c)
szacunkową ilość nanomateriałów zawartą w produktach kosmetycznych, jaką zamierza się wprowadzać rocznie do obrotu;
d)
profil toksykologiczny nanomateriału;
e)
dane dotyczące bezpieczeństwa nanomateriału z uwzględnieniem kategorii kosmetyku, w którym został zastosowany;
f)
dające się racjonalnie przewidzieć warunki narażenia.

Osoba odpowiedzialna może wyznaczyć inną osobę prawną lub fizyczną, pisemnie upoważniając ją do zgłoszenia nanomateriałów, i powiadamia o tym Komisję.

Komisja nadaje numer porządkowy dla przesyłania profilu toksykologicznego, który może zastąpić informacje składane zgodnie z lit. d).

4. 
W przypadku gdy Komisja będzie miała wątpliwości co do bezpieczeństwa nanomateriału, zwraca się niezwłocznie do SCCS o wydanie opinii w sprawie bezpieczeństwa tych nanomateriałów dla zastosowania w odnośnych kategoriach produktów kosmetycznych oraz dających sie racjonalnie przewidzieć warunków narażenia. Komisja podaje te informacje do wiadomości publicznej. SCCS wydaje opinię w terminie sześciu miesięcy od wniosku Komisji. Jeżeli SCCS stwierdzi brak jakichkolwiek niezbędnych danych, Komisja żąda od osoby odpowiedzialnej dostarczenia ich przed upływem wyraźnie wskazanego racjonalnie uzasadnionego terminu, który nie podlega przedłużeniu. SCCS wydaje ostateczną opinię w terminie sześciu miesięcy od podania dodatkowych danych. Opinia SCCS podawana jest do wiadomości publicznej.
5. 
Komisja może w każdej chwili wszcząć procedurę określoną w ust. 4, jeśli ma wątpliwości związane z bezpieczeństwem, na przykład w związku z dostarczeniem nowych informacji przez stronę trzecią.
6. 
Komisja może zmienić załączniki II i III biorąc pod uwagę opinię SCCS, oraz w przypadkach, gdy istnieje potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi, a także w wypadku braku wystarczających danych.
7. 
Komisja może, biorąc pod uwagę postęp naukowo-techniczny, zmienić ust. 3 poprzez ustanowienie dodatkowych wymogów.
8. 
Środki, o których mowa w ust. 6 i 7, majace na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.
9. 
W sytuacjach wymagających pilnego rozpatrzenia Komisja może zastosować procedurę, o której mowa w art. 32 ust. 4.
10. 
Komisja udostępnia następujące informacje:
a)
Do 11 stycznia 2014 Komisja udostępni wykaz wszystkich nanomateriałów stosowanych w produktach kosmetycznych wprowadzanych do obrotu, łącznie z nanomateriałami stosowanymi jako barwniki, substancje promieniochronne i substancje konserwujące, podanymi w oddzielnej sekcji, ze wskazaniem kategorii produktów kosmetycznych i dających się racjonalnie przewidzieć warunków narażenia. Wykaz ten jest następnie regularnie aktualizowany i podawany do wiadomości publicznej.
b)
Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczną aktualizację sprawozdania podsumowującego, która ma zawierać informacje dotyczące rozwoju w wykorzystaniu nanomateriałów w produktach kosmetycznych we Wspólnocie, w tym nonomateriałów stosowanych jako barwniki, substancje promieniochronne i substancje konserwujące, podanymi w oddzielnej sekcji. Pierwsze sprawozdanie zostaje przedstawione przed 11 lipca 2014. Aktualizacja sprawozdania obejmie zwłaszcza podsumowanie dotyczące nowych nanomateriałów w nowych kategoriach produktów kosmetycznych, liczby zgłoszeń, postępów dokonanych w rozwijaniu metod oceny specyficznych dla nanomateriałów i wytycznych dotyczących oceny bezpieczeństwa oraz informacji o programach współpracy międzynarodowej.
11. 
Komisja regularnie dokonuje przeglądu przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczącego nanomateriałów z uwzględnieniem postępu naukowego i proponuje - w razie konieczności - odpowiednie zmiany przepisów.

Pierwszy przegląd zostanie dokonany do 11 lipca 2018.

Artykuł  17

Śladowe ilości substancji niedozwolonych

Dopuszczalna jest niezamierzona obecność małej ilości substancji niedozwolonej, pochodzącej z zanieczyszczeń składników naturalnych lub syntetycznych, procesu wytwarzania, przechowywania, migracji z opakowania, która przy zastosowaniu zasad dobrej praktyki produkcji jest ze względów technologicznych nie do uniknięcia, pod warunkiem iż obecność ta jest zgodna z art. 3.

ROZDZIAŁ  V

TESTY NA ZWIERZĘTACH

Artykuł  18

Testy na zwierzętach

1. 
Bez uszczerbku dla obowiązków ogólnych, wynikających z art. 3, niedozwolone jest:
a)
wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych, których receptura końcowa, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, podlegała testom na zwierzętach przy użyciu metod innych niż metody alternatywne, po tym jak takie metody alternatywne zostały uznane i przyjęte na poziomie wspólnotowym z uwzględnieniem postępu walidacji w ramach OECD;
b)
wprowadzanie do obrotu produktów kosmetycznych zawierających składniki lub ich kombinacje, które, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, były testowane na zwierzętach przy zastosowaniu metod innych niż metody alternatywne, mimo że takie metody alternatywne zostały uznane i przyjęte na poziomie wspólnotowym z uwzględnieniem postępu walidacji w ramach OECD;
c)
prowadzenie we Wspólnocie, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, testów gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach;
d)
prowadzenie we Wspólnocie, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, testów na zwierzętach, dotyczących składników lub kombinacji składników, po dniu, w którym wymagane jest zastąpienie takich testów przez jedną lub więcej zatwierdzonych metod alternatywnych, wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalającym metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (RE-ACH) 16  lub w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Komisja, po konsultacji z SCCS i Europejskim Centrum Uznawania Metod Alternatywnych (ECVAM) oraz z uwzględnieniem postępu walidacji w ramach OECD, ustaliła harmonogram wprowadzania w życie przepisów ust. 1 lit. a), b) i d), w tym terminy wygaśnięcia możliwości stosowania różnych testów. Harmonogram został podany do wiadomości publicznej w dniu 1 października 2004 r. oraz został przesłany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Okres wprowadzenia tych zasad zakończył się w dniu 11 marca 2009 r. w zakresie ust. 1 lit. a), b) i d).

W odniesieniu do testów dotyczących toksyczności dawki powtarzanej, działania szkodliwego na rozrodczość i toksykokinetyki, dla których nie istnieją jeszcze metody alternatywne, okres na wprowadzenie przepisów ust. 1 lit. a) i b) zakończy się w dniu 11 marca 2013 r.

Komisja bada możliwe trudności techniczne w dostosowywaniu się do zakazu dotyczącego testów, w szczególności związanych z toksycznością dawki powtarzanej, działaniem szkodliwym na rozrodczość i toksykokinetyką, dla których nie istnieją jeszcze metody alternatywne. Informacja o częściowych i końcowych wynikach tych badań jest przedstawiana w rocznych sprawozdaniach, przedstawianych zgodnie z art. 35.

Na podstawie tych rocznych sprawozdań harmonogramy ustalone zgodnie z akapitem pierwszym mogły zostać skorygowane do dnia 11 marca 2009 r., w odniesieniu do akapitu pierwszego oraz mogą zostać dostosowane do dnia 11 marca 2013 r. w odniesieniu do akapitu drugiego, po konsultacji z instytucjami, o których mowa w akapicie pierwszym.

Komisja bada postęp i zgodność z terminami ostatecznymi, a także możliwe trudności techniczne związane z dostosowaniem do zakazu. Informacje o częściowych i końcowych wynikach badań Komisji są częścią rocznych sprawozdań, przedstawianych na podstawie art. 35. Jeśli w wyniku tych badań zostanie stwierdzone, najpóźniej na dwa lata przed terminem określonym w akapicie drugim, że z przyczyn technicznych jednego lub kilku testów określonych w tym akapicie nie można zastąpić zatwierdzonymi testami alternatywnymi przed upływem okresu w nim określonego, Komisja powiadomi o tym Parlament Europejski i Radę oraz przedstawi projekt aktu prawnego, zgodnie z art. 251 Traktatu.

W wyjątkowych okolicznościach, w przypadku gdy powstaną poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa istniejącego składnika kosmetycznego, państwo członkowskie może zwrócić się do

Komisji o odstępstwo od ust. 1. Wniosek taki zawiera ocenę sytuacji oraz wskazuje niezbędne środki. Na tej podstawie Komisja może, po konsultacji z SCCS, w drodze uzasadnionej decyzji, upoważnić do zastosowania takiego odstępstwa. Upoważnienie takie określa warunki związane z zastosowaniem odstępstwa, w zakresie szczególnych celów, czasu trwania oraz sposobu powiadomienia o wynikach.

Odstępstwo może być przyznane jedynie wówczas, gdy:

a)
składnik jest w powszechnym użyciu i nie może być zastąpiony innym składnikiem o podobnym działaniu;
b)
udowodniony jest szczególny problem zdrowia ludzi, a potrzeba przeprowadzenia testów na zwierzętach jest uzasadniona oraz potwierdzona przez szczegółowy protokół badań, zgłaszany jako podstawa do wydania oceny.

Decyzja upoważniająca do zastosowania odstępstwa, warunki z nią związane oraz uzyskane wyniki końcowe wejdą w zakres rocznego sprawozdania, przedstawianego przez Komisję zgodnie z art. 35.

Środki, o których mowa w akapicie szóstym, majace na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

3. 
Do celów niniejszego artykułu i art. 20:
a)
"gotowy produkt kosmetyczny" oznacza produkt kosmetyczny zgodny ze swoją recepturą końcową w postaci, w jakiej jest wprowadzany do obrotu i udostępniany użytkownikowi końcowemu, lub prototyp takiego produktu;
b)
"prototyp" oznacza pierwszy model lub projekt, nie produkowany jeszcze seryjnie, którego kopia lub ostateczna modyfikacja stanowi gotowy produkt kosmetyczny.

ROZDZIAŁ  VI

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Artykuł  19

Oznakowanie

1. 
Bez uszczerbku dla innych przepisów niniejszego artykułu, na rynku udostępniane są wyłącznie produkty kosmetyczne, na których pojemnikach i opakowaniach zewnętrzych znajdują się następujące, nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne informacje:
a)
imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej. Informacja ta może być skrócona, jeśli skrót umożliwia identyfikację tej osoby i jej adresu. Jeżeli podanych jest kilka adresów, adres, pod którym osoba odpowiedzialna udostępnia dokumentację produktu, jest wyróżniony. W przypadku importowanych produktów kosmetycznych podaje się nazwę kraju pochodzenia;
b)
nominalna zawartość w momencie pakowania, wyrażona w jednostkach masy lub objętości, z wyjątkiem opakowań zawierających mniej niż pięć gramów lub mniej niż pięć mililitrów, bezpłatnych próbek i produktów w opakowaniach jednorazowego użycia; podawanie informacji o zawartości nie jest wymagane również w przypadku stosowanych zwyczajowo opakowań zbiorczych, jeśli informacje te znajdują się na opakowaniach jednostkowych, umieszczonych w tych opakowaniach zbiorczych: przy czym opakowania zbiorcze zawierają czytelną informację o liczbie opakowań jednostkowych, chyba, że liczba opakowań jednostkowych jest dobrze widoczna z zewnątrz lub produkty te są sprzedawane pojedynczo. Nie jest to konieczne, jeżeli łatwo jest po wyglądzie zewnętrznym ocenić tę ilość lub jeżeli produkt sprzedawany jest zazwyczaj w pojedynczych opakowaniach;
c)
data, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach, zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości, a w szczególności pozostaje zgodny z art. 3 ("data minimalnej trwałości").

Data lub szczegółowe informacje o jej umiejscowieniu na opakowaniu poprzedza symbol określony w załączniku VII pkt 3 lub zwrot: "najlepiej zużyć przed końcem".

Data minimalnej trwałości jest wskazana w sposób jednoznaczny i zawiera miesiąc i rok albo dzień, miesiąc i rok, w tej kolejności. Jeżeli jest to konieczne, informację uzupełnia się o wskazanie warunków, które muszą być spełnione w celu zagwarantowania określonej trwałości.

Wskazanie daty minimalnej trwałości nie jest obowiązkowe w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy. Produkty takie zawierają informację o okresie, w jakim po otwarciu pojemnika, produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody dla konsumenta. Informacja ta powinna zawierać - z wyjątkiem przypadków, gdy pojęcie trwałości po otwarciu nie ma zastosowania - symbol określony w załączniku VII pkt 2 oraz wspomniany okres (w miesiącach lub latach);

d)
szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas stosowania, a co najmniej te wymienione w załącznikach III-VI oraz wszelkie inne informacje dotyczące środków ostrożności wymaganych dla produktów kosmetycznych do stosowania profesjonalnego;
e)
numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu kosmetycznego. Jeżeli jest to niemożliwe ze względów praktycznych, uwarunkowanych małymi rozmiarami produktu kosmetycznego, informacja ta może być umieszczona tylko na opakowaniu zewnętrznym;
f)
funkcja produktu kosmetycznego, chyba że jednoznacznie wynika ona z jego prezentacji;
g)
wykaz składników. Informacje te mogą być podane tylko na opakowaniu zewnętrznym. Wykaz poprzedzony jest określeniem "ingredients".

Do celów niniejszego artykułu składnik oznacza każdą substancję lub mieszaninę celowo zastosowaną w procesie wytwarzania produktu kosmetycznego. Jednakże za składniki produktu nie są uważane:

(i)
zanieczyszczenia stosowanych surowców;
(ii)
dodatkowe materiały techniczne wykorzystane do przygotowania, lecz niewystępujące w produkcie końcowym.

Kompozycje zapachowe i aromatyczne oraz surowce, z których je wytworzono, określane są terminem "parfum" lub "aroma". Ponadto, w uzupełnieniu do terminów zapach lub aromat, obecność substancji, których umieszczenie wymagane jest w kolumnie "inne" w załączniku III, jest podawana w wykazie składników.

Składniki w wykazie wymienia się w porządku malejącym, według masy w momencie ich dodawania do produktu kosmetycznego. Składniki o stężeniu mniejszym niż 1 % mogą być wymienione w dowolnej kolejności po składnikach, których stężenie jest wyższe niż 1 %.

Wszystkie składniki zastosowane w postaci nanomateriałów są wyraźnie wskazane w wykazie składników. Wyraz "nano" podaje się w nawiasie po nazwie składnika.

Barwniki inne niż barwniki przeznaczone do barwienia włosów mogą być wymienione w dowolnej kolejności po innych składnikach produktów kosmetycznych. Z wyłączeniem barwników przeznaczonych do barwienia włosów, w przypadku produktów przeznaczonych do zdobienia ciała wprowadzanych do obrotu w różnych odcieniach, można wymienić wszystkie barwniki zastosowane w gamie odcieni, pod warunkiem, że użyto określenia "może zawierać" lub symbolu "+/-". W stosownych przypadkach stosuje się nazewnictwo CI (Colour Index).

2. 
Jeżeli ze względów praktycznych nie jest możliwe zamieszczenie informacji wymienionych w ust. 1 lit. d) i g) w opisany sposób, stosuje się następujęce zasady:
informacje umieszcza się na załączonej lub doczepionej ulotce, etykiecie, taśmie, metce lub karcie;
jeżeli jest to możliwe ze względów praktycznych, odniesienie do wspomnianych informacji podaje się w postaci informacji skróconej lub symbolu podanego w załączniku VII pkt 1. W wypadku informacji, o których mowa w ust. 1 lit. d), symbol ten musi być umieszczony na pojemniku lub opakowaniu zewnętrznym, a w wypadku informacji, o których mowa ust. 1 lit. g), na opakowaniu zewnętrznym.
3. 
W przypadku mydła, kulek do kąpieli i innych małych produktów kosmetycznych, gdzie ze względów praktycznych nie jest możliwe umieszczenie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. g), na etykiecie, metce, taśmie lub karcie lub w załączonej ulotce, informacje te umieszcza się w informacji umieszczonej w bezpośredniej bliskości pojemnika, w którym dany produkt kosmetyczny wystawiony jest do sprzedaży.
4. 
W przypadku produktów kosmetycznych niepakowanych lub pakowanych na miejscu sprzedaży na prośbę kupującego lub wstępnie pakowanych w celu natychmiastowej sprzedaży państwa członkowskie przyjmą szczegółowe zasady zamieszczania informacji, o których mowa w ust. 1.
5. 
Informacje wymienione w ust. 1 lit. b), c), d) i f) i w ust. 2, 3 i 4 podaje się w języku określonym przepisami państwa członkowskiego, w którym dany produkt jest udostępniany użytkownikowi końcowemu.
6. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. g), podaje się stosując wspólne nazwy składników, określone w słowniku przewidzianym w art. 33. W razie braku wspólnej nazwy składnika należy użyć nazwy zgodnej z ogólnie przyjętym nazewnictwem.
Artykuł  20

Oświadczenia o produkcie

1. 
Na etykiecie, podczas udostępniania na rynku i reklamowania produktów kosmetycznych, tekst, nazwy, znaki towarowe, obrazy lub inne znaki nie są używane tak, aby przypisywać tym produktom cechy lub funkcje, których nie posiadają.
2. 
We współpracy z państwami członkowskimi Komisja opracowuje plan działania dotyczący stosowanych oświadczeń oraz ustala priorytety w celu określenia wspólnych kryteriów uzasadniających stosowanie oświadczeń.

Po konsultacji z SCCS lub innymi odnośnymi organami Komisja przyjmuje wykaz wspólnych kryteriów dla oświadczeń, które mogą być zastosowane w odniesieniu do produktów kosmetycznych, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, uwzględniając przepisy dyrektywy 2005/29/WE.

Do 11 lipca 2016 w oparciu o wspólne kryteria przyjęte na mocy akapitu drugiego Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania oświadczeń. Jeżeli w sprawozdaniu stwierdzi się niezgodność oświadczeń stosowanych w odniesieniu do produktów kosmetycznych ze wspólnymi kryteriami, we współpracy z państwami członkowskimi Komisja przyjmuje stosowne środki na rzecz zapewnienia zgodności.

3. 
Osoba odpowiedzialna może umieścić na opakowaniu produktu lub w jakimkolwiek innym dokumencie, w informacji, na etykiecie, opasce dołączonej lub odnoszącej się do produktu kosmetycznego, oznaczenia, że nie był on testowany na zwierzętach, jedynie wówczas, gdy producent i jego dostawcy nie wykonywali ani nie zlecali wykonania testów na zwierzętach gotowego produktu kosmetycznego, prototypu ani żadnego z jego składników, a także gdy nie zawiera on składników testowanych przez innych producentów na zwierzętach w celu wytworzenia nowych produktów kosmetycznych.
Artykuł  21

Publiczny dostęp do informacji

Bez uszczerbku dla ochrony, w szczególności, tajemnicy handlowej oraz praw własności intelektualnej, osoba odpowiedzialna zapewnia, że jakościowy i ilościowy skład produktu kosmetycznego, a w przypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych, nazwa i numer kodu kompozycji oraz tożsamość dostawcy, jak również istniejące dane na temat działania niepożądanego i ciężkiego działania niepożądanego produktu kosmetycznego są łatwo dostępne publicznie za pośrednictwem wszystkich właściwych środków informacji.

Wymóg publicznego udostępniania informacji ilościowych dotyczących składu produktu kosmetycznego ogranicza się do substancji niebezpiecznych, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

ROZDZIAŁ  VII

NADZÓR NAD RYNKIEM

Artykuł  22

Kontrola rynku

Państwa członkowskie prowadząc kontrole wewnątrzrynkowe monitorują zgodność udostępnionych na rynku produktów kosmetycznych z niniejszym rozporządzeniem. Przeprowadzają one w odpowiedniej skali należyte kontrole produktów kosmetycznych i podmiotów gospodarczych wykorzystując dokumentację produktu i, w odpowiednich przypadkach, kontrole fizyczne i badania laboratoryjne na podstawie reprezentatywnych próbek.

Państwa członkowskie monitorują również przestrzeganie zasad dobrych praktyk wytwarzania.

Państwa członkowskie powierzają organom nadzoru rynkowego uprawnienia, zasoby i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania przez nie zadań.

Państwa członkowskie dokonują okresowych przeglądów i ocen przebiegu swych działań nadzorczych. Takie przeglądy i oceny przeprowadzane są co najmniej raz na cztery lata, a ich wyniki są przekazywane pozostałym państwom członkowskim i Komisji i podawane do wiadomości publicznej drogą elektroniczną, a w razie potrzeby za pomocą innych środków.

Artykuł  23

Informowanie o ciężkim działaniu niepożądanym

1. 
W przypadku ciężkiego działania niepożądanego osoba odpowiedzialna i dystrybutorzy niezwłocznie zgłaszają następujące dane właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wystąpiło ciężkie działanie niepożądane:
a)
wszelkie ciężkie działania niepożądane, które są im znane, lub których znajomości można od nich racjonalnie oczekiwać;
b)
nazwę danego produktu kosmetycznego, którego sprawa dotyczy, umożliwiającą jego jednoznaczną identyfikację;
c)
działania naprawcze, jeżeli zostały przez nich podjęte.
2. 
Kiedy osoba odpowiedzialna zgłosi ciężkie działanie niepożądane właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wystąpiło to działanie, ten właściwy organ niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, właściwym organom pozostałych państw członkowskich.
3. 
Kiedy dystrybutorzy zgłoszą ciężkie działania niepożądane właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wystąpiło to działanie, dany właściwy organ niezwłocznie przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, właściwym organom pozostałych państw członkowskich i osobie odpowiedzialnej.
4. 
Kiedy użytkownicy końcowi lub pracownicy służby zdrowia zgłoszą ciężkie działania niepożądane właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wystąpiło to działanie, ten właściwy organ niezwłocznie przekazuje informacje o tym produkcie kosmetycznym właściwym organom pozostałych państw członkowskich i osobie odpowiedzialnej.
5. 
Właściwe organy mogą wykorzystywać informacje, o których mowa w niniejszym artykule, do celów nadzoru wewnątrz-rynkowego, analizy rynku, ocen i informacji dla konsumentów w rozumieniu art. 25, 26 i 27.
Artykuł  24

Informacje o substancjach

W razie poważnych wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa substancji zawartych w produktach kosmetycznych, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym produkt zawierający taką substancję jest udostępniany na rynku, może, poprzez skierowanie do osoby odpowiedzialnej umotywowanego wniosku, zażądać od niej przedłożenia listy wszystkich produktów kosmetycznych, za które jest ona odpowiedzialna i które zawierają daną substancję. Lista ta zawiera informacje o stężeniu tej substancji w produktach kosmetycznych.

Właściwe organy mogą wykorzystywać informacje, o których mowa w niniejszym artykule, do celów nadzoru wewnątrzrynkowego, analizy rynku, oceny i informacji dla konsumentów w rozumieniu art. 25, 26 i 27.

ROZDZIAŁ  VIII

NIEZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI, KLAUZULA OCHRONNA

Artykuł  25

Nieprzestrzeganie przepisów przez osobę odpowiedzialną

1. 
Bez uszczerbku dla ust. 4, właściwe organy żądają od osoby odpowiedzialnej podjęcia wszelkich odpowiednich środków, w tym proporcjonalnych do rodzaju ryzyka środków naprawczych zapewniających osiągnięcie zgodności produktu kosmetycznego z przepisami, wycofanie produktu z rynku lub jego wycofanie od użytkowników końcowych w wyraźnie podanym terminie, jeżeli niezgodność z przepisami dotyczy następujących kwestii:
a)
dobrej praktyki produkcji, o której mowa w art. 8;
b)
oceny bezpieczeństwa, o której mowa w art. 10;
c)
wymogów dotyczących dokumentacji produktu, o których mowa w art. 11;
d)
pobierania próbek i wykonywania analiz, o których mowa w art. 12;
e)
wymogów w zakresie zgłaszania, o których mowa w art. 13 i 16;
f)
ograniczeń dotyczących substancji, o których mowa w art. 14, 15 i 17;
g)
wymogów w zakresie testów na zwierzętach, o których mowa w art. 18;
h)
wymogów w zakresie oznakowania, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2, 5 i 6;
i)
wymogów związanych z oświadczeniami o produkcie, o których mowa w art. 20;
j)
publicznego dostępu do informacji, o którym mowa w art. 21;
k)
informowania o ciężkim działaniu niepożądanym, o którym mowa w art. 23;
l)
wymogów dotyczących informacji o substancjach, o których mowa w art. 24.
2. 
Jeżeli ma to zastosowanie, właściwy organ zawiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę osoba odpowiedzialna, o środkach, do których przyjęcia zobowiązał osobę odpowiedzialną.
3. 
Osoba odpowiedzialna zapewnia podjęcie środków, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do wszystkich produktów, których to dotyczy, udostępnianych na rynku całej Wspólnoty.
4. 
W razie poważnego ryzyka dla zdrowia ludzi, jeżeli właściwy organ uzna, że niezgodność z przepisami nie ogranicza się do terytorium państwa członkowskiego, w którym produkt kosmetyczny jest udostępniany na rynku, informuje on Komisję i właściwe organy innych państw członkowskich o środkach, których podjęcie nakazał osobie odpowiedzialnej.
5. 
Właściwy organ podejmuje wszelkie właściwe środki, aby zapobiec udostępnianiu na rynku danego produktu kosmetycznego lub ograniczyć jego udostępnianie lub wycofać produkt z rynku lub wycofać produkt od użytkowników końcowych w następujących przypadkach:
a)
jeżeli w związku z poważnym ryzykiem dla zdrowia ludzi konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań; lub
b)
jeżeli osoba odpowiedzialna nie podejmie wszelkich właściwych środków w terminie, o którym mowa w ust. 1.

W razie poważnego ryzyka dla zdrowia ludzi, właściwy organ niezwłocznie informuje Komisję i właściwe organy innych państw członkowskich o podjętych środkach.

6. 
W razie braku istnienia poważnego ryzyka dla zdrowia ludzi, w przypadku gdy osoba odpowiedzialna nie podejmie wszelkich właściwych środków, właściwy organ niezwłocznie informuje o podjętych środkach właściwy organ państwa członkowskiego, w którym osoba odpowiedzialna ma siedzibę.
7. 
Do celów ust. 4 i 5 niniejszego artykułu stosuje się system wymiany informacji przewidziany w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 17 .

Zastosowanie ma również art. 12 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy 2001/95/WE oraz art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustalającym wymogi w zakresie akredytacji i nadzoru rynkowego odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu 18 .

Artykuł  26

Nieprzestrzeganie przepisów przez dystrybutorów

Jeżeli niezgodność z przepisami dotyczy zobowiązań określonych w art. 6, właściwe organy nakazują dystrybutorom podjęcie wszelkich proporcjonalnych do rodzaju ryzyka odpowiednich środków, w tym środków naprawczych zapewniających osiągnięcie zgodności produktu kosmetycznego z przepisami, wycofanie produktu z rynku lub jego wycofanie od użytkowników końcowych w określonym uzasadnionym terminie.

Artykuł  27

Klauzula ochronna

1. 
W przypadku produktów spełniających wymogi wymienione w art. 25 ust. 1, jeżeli właściwy organ stwierdzi lub ma uzasadnione podstawy do obaw, że udostępniany na rynku produkt kosmetyczny lub produkty kosmetyczne stanowią lub mogą stanowić poważne ryzyko dla zdrowia ludzi, podejmuje on wszelkie właściwe środki tymczasowe, aby zagwarantować wycofanie tego produktu lub tych produktów z rynku lub ich wycofanie od użytkowników końcowych lub ograniczenie ich dostępności w inny sposób.
2. 
Właściwy organ bezzwłocznie przekazuje Komisji i właściwym organom innych państw członkowskich informacje o podjętych środkach i wszelkie stosowne dane.

Do celów akapitu pierwszego stosuje się system wymiany informacji przewidziany w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zastosowanie ma art. 12 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy 2001/95/WE.

3. 
Komisja określa niezwłocznie, czy środki tymczasowe, o których mowa w ust. 1, są uzasadnione, czy też nie. W tym celu, jeżeli jest to możliwe, konsultuje się ona z zainteresowanymi stronami, państwami członkowskimi i SCCS.
4. 
Jeżeli środki tymczasowe są uzasadnione, zastosowanie ma art. 31 ust. 1.
5. 
Jeżeli środki tymczasowe nie są uzasadnione, Komisja informuje o tym fakcie państwa członkowskie, a odpowiedni właściwy organ uchyla przedmiotowe środki tymczasowe.
Artykuł  28

Dobre praktyki administracyjne

1. 
W każdej decyzji podjętej na mocy art. 25 i 27 dokładnie określa się przyczyny jej podjęcia. Decyzja jest niezwłocznie zgłaszana przez właściwy organ osobie odpowiedzialnej, którą równocześnie informuje się o dostępnych na mocy prawodawstwa danego państwa członkowskiego środkach naprawczych, oraz o terminach, które mają do nich zastosowanie.
2. 
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, z wyjątkiem wypadków, w których ze względu na poważne ryzyko dla zdrowia ludzi konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, umożliwia się osobie odpowiedzialnej przedstawienie swojej opinii.
3. 
W stosownych przypadkach przepisy wymienione w ust. 1 i 2 stosuje się w odniesieniu do dystrybutora w odniesieniu do wszelkich decyzji podjętych na podstawie art. 26 i 27.

ROZDZIAŁ  IX

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Artykuł  29

Współpraca właściwych organów

1. 
Właściwe organy państw członkowskich współpracują ze sobą oraz z Komisją w celu zapewnienia właściwego stosowania i odpowiedniego egzekwowania niniejszego rozporządzenia i przekazują sobie wszelkie informacje niezbędne w celu jednolitego stosowania nieniejszego rozporządzenia.
2. 
W celu koordynacji jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia, Komisja zapewnia organizację wymiany doświadczeń między właściwymi organami.
3. 
Współpraca może być elementem inicjatyw podejmowanych na poziomie międzynarodowym.
Artykuł  30

Współpraca w zakresie weryfikacji dokumentacji produktu

Właściwy organ każdego państwa członkowskiego, w którym dany produkt kosmetyczny jest udostępniany, może złożyć wniosek do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym udostępniana jest dokumentacja produktu, o weryfikację, czy dokumentacja produktu spełnia wymogi, o których mowa w art. 11 ust. 2, i czy informacje w niej zawarte dowodzą, że dany produkt kosmetyczny jest bezpieczny.

Właściwy organ, który zwraca się o takie informacje, przedstawi uzasadnienie swojego wniosku.

W odpowiedzi na taki wniosek właściwy organ, który otrzymał wniosek, bez zbędnej zwłoki i w zależności od stopnia pilności przeprowadzi weryfikację i poinformuje właściwy organ, który złożył wniosek, o jej wynikach.

ROZDZIAŁ  X

ŚRODKI WYKONAWCZE, PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  31

Zmiany w załącznikach

1. 
Jeżeli stosowanie określonych substancji w produktach kosmetycznych stanowi potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi, któremu należy zaradzić na poziomie Wspólnoty, Komisja może, po skonsultowaniu się z SCCS, odpowiednio zmienić załączniki II-VI.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

W sytuacjach wymagających pilnego rozpatrzenia Komisja może zastosować procedurę nadzwyczajną, o której mowa w art. 32 ust. 4.

2. 
Komisja może, po skonsultowaniu się z SCCS, zmienić załączniki III-VI i VIII w celu dostosowania ich do postępu technicznego i naukowego.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

3. 
Jeżeli Komisja uzna to za konieczne, może po konsultacji z SCCS zmienić załącznik I, aby zapewnić bezpieczeństwo wprowadzanych do obrotu produktów kosmetycznych.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 32 ust. 3.

Artykuł  32

Procedura komitetowa

1. 
Komisja jest wspomagana przez Stały Komitet ds. Produktów Kosmetycznych.
2. 
W przypadku odesłań do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. 
W wypadku odesłań do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust 1-4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.
4. 
W wypadku odesłań do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.
Artykuł  33

Słownik wspólnych nazw składników

Komisja opracowuje i aktualizuje słownik wspólnych nazw składników. W tym celu Komisja uwzględnia uznane międzynarodowe nazewnictwo, w tym międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetycznych (INCI). Słownik ten nie stanowi wykazu substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach.

Wspólna nazwa składnika ma zastosowanie do celu oznakowania produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu najpóźniej po dwunastu miesiącach od opublikowania słownika w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  34

Właściwe organy, ośrodki kontroli zatruć lub podmioty z nimi powiązane

1. 
Państwa członkowskie wyznaczają swoje właściwe organy krajowe.
2. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji szczegółowe dane dotyczące organów, o których mowa w ust. 1, oraz ośrodków kontroli zatruć i podobnych jednostek, o których mowa w art. 13 ust. 6. W razie potrzeby przekazują zaktualizowaną wersję tych danych.
3. 
Komisja sporządza i aktualizuje wykaz organów i jednostek, o których mowa w ust. 2, i udostępnia go do wiadomości publicznej.
Artykuł  35

Roczne sprawozdanie dotyczące testów na zwierzętach

Komisja składa corocznie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat:

1)
postępu dokonanego w zakresie opracowania, uznania i akceptacji prawnej metod alternatywnych. Sprawozdanie to zawiera dokładne dane na temat liczby i rodzaju doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach, związanych z produktami kosmetycznymi. Państwa członkowskie są zobowiązane do zbierania takich informacji niezależnie od danych wymaganych przez dyrektywę 86/609/EWG. Komisja zapewnia w szczególności opracowanie, uznanie i prawne przyjęcie metod alternatywnych, w których nie są wykorzystywane żywe zwierzęta;
2)
postępu dokonanego w staraniach Komisji o uzyskanie akceptacji OECD dla metod alternatywnych zatwierdzonych na poziomie wspólnotowym oraz uznanie przez kraje trzecie wyników testów bezpieczeństwa przeprowadzonych we Wspólnocie przy użyciu metod alternatywnych, w szczególności w ramach umów o współpracy między Wspólnotą a tymi państwami;
3)
sposobu uwzględniania w tym zakresie szczególnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.
Artykuł  36

Formalny sprzeciw wobec norm zharmonizowanych

1. 
Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja uważa, że norma zharmonizowana nie odpowiada w pełni wymogom określonym w odpowiednich przepisach niniejszego rozporządzenia, Komisja lub państwo członkowskie przedstawia sprawę komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 5 dyrektywy 98/34/WE, podając swoje uzasadnienie. Komitet niezwłocznie przedstawia swoją opinię.
2. 
W świetle opinii komitetu Komisja podejmuje decyzję, czy opublikować odniesienia do danej normy zharmonizowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie opublikować ich, opublikować je z zastrzeżeniami, utrzymać, utrzymać z zastrzeżeniami lub wycofać.
3. 
Komisja informuje o decyzji państwa członkowskie i odpowiedni europejski organ normalizacyjny. W razie potrzeby wnosi ona o przegląd danej normy zharmonizowanej.
Artykuł  37

Sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w wypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wykonanie. Przewidziane sankcje powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję do 11 lipca 2013 i powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.

Artykuł  38

Uchylenie

Dyrektywa 76/768/EWG traci moc z dniem 11 lipca 2013, z wyjątkiem art. 4b, który traci moc z dniem 1 grudnia 2010 r.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy traktować jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie nie narusza zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku IX część B.

Jednakże właściwe organy nadal udostępniają informacje otrzymane zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 7a ust. 4 dyrektywy 76/768/EWG, a osoby odpowiedzialne w dalszym ciągu przechowują łatwo dostępne informacje zebrane na podstawie art. 7a tej dyrektywy do 11 lipca 2020.

Artykuł  39

Przepisy przejściowe

W drodze odstępstwa od dyrektywy 76/768/EWG produkty kosmetyczne, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, mogą być wprowadzane na rynek przed 11 lipca 2013.

Począwszy od 11 stycznia 2012, w drodze odstępstwa od dyrektywy 76/768/EWG powiadomienie przeprowadzone zgodnie z art. 13 niniejszego rozporządzenia uznaje się za zgodne z art. 7 ust. 3 i art. 7a ust. 4 tej dyrektywy.

Artykuł  40

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

1. 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu [dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej]
2. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 lipca 2013, z wyjątkiem:
art. 15 ust. 1 i 2, które stosują się od dnia 1 grudnia 2010 r., jak również art. 14, 31 i 32, w stopniu, w jakim są niezbędne do zastosowania art. 15 ust.1 i 2; oraz
art. 16 ust. 3 akapit drugi, który stosuje się od dnia 11 stycznia 2013.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 30 listopada 2009 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
PrzewodniczącyPrzewodniczący
J. BUZEKB. ASK

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zawiera co najmniej następujące elementy:

CZĘŚĆ A - Informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

1.
Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego

Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego, w tym identyfikację chemiczną substancji (w tym nazwę chemiczną, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, jeśli jest to możliwe) i ich zamierzoną funkcję. W wypadku kompozycji zapachowych i aromatycznych, nazwę i numer kodu kompozycji oraz tożsamość dostawcy.

2.
Właściwości fizyczne/chemiczne oraz stabilność produktu kosmetycznego

Właściwości fizyczne i chemiczne substancji lub mieszanin oraz produktu kosmetycznego.

Stabilność produktu kosmetycznego w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach przechowywania.

3.
Jakość mikrobiologiczna

Specyfikacje mikrobiologiczne substancji lub mieszaniny i produktu kosmetycznego. Szczególną uwagę należy zwracać na kosmetyki stosowane w okolicach oczu, ogólnie na błony śluzowe, na skórę uszkodzoną, u dzieci w wieku poniżej trzech lat, u osób starszych i osób, u których obserwuje się nieprawidłowe reakcje immunologiczne.

Wyniki badania obciążeniowego.

4.
Zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale, z którego wykonano opakowanie

Czystość substancji i mieszanin.

W razie obecności śladowych ilości substancji niedozwolonych, dowody na to, że ich uniknięcie jest niemożliwe ze względów technicznych.

Istotne właściwości materiału, z którego wykonano opakowanie, w szczególności jego czystość i stabilność.

5.
Normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie

Normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie produktu. Rozumowanie powinno być uzasadnione, w szczególności w świetle ostrzeżeń i innych wyjaśnień na etykietach produktu.

6.
Narażenie na działanie produktu kosmetycznego

Dane dotyczące narażenia na działanie produktu kosmetycznego, uwzględniające wnioski z sekcji 5 w odniesieniu do:

1)
Miejsca (miejsc) zastosowania;
2)
Powierzchni aplikacji;
3)
Ilości zastosowanego produktu;
4)
Czasu trwania i częstotliwości stosowania;
5)
Normalnej(-ych) i dającej(-ych) się racjonalnie przewidzieć drogi (dróg) narażenia;
6)
Populacja (populacje) docelowa(-e) lub narażona(-e). Należy również wziąć pod uwagę potencjalne narażenie określonej populacji.

Przy obliczaniu narażenia należy również wziąć pod uwagę odpowiednie działanie toksykologiczne (np. konieczne może być obliczenie narażenia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni skóry lub na jednostkę wagi). Należy również uwzględnić możliwość wtórnego narażenia drogami innymi niż te, które wynikają z bezpośredniego zastosowania (np. niezamierzone wdychanie produktów rozpylanych, przypadkowe połknięcie produktów do warg itd.).

Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelki potencjalny wpływ wielkości cząsteczek na narażenie.

7.
Narażenie na działanie substancji

Dane dotyczące narażenia na działanie substancji zawartych w produkcie kosmetycznym dla odpowiednich toksykologicznych punktów końcowych, uwzględniające informacje z sekcji 6.

8.
Profil toksykologiczny substancji

Bez uszczerbku dla art. 18, profil toksykologiczny substancji zawartych w produkcie kosmetycznym dla wszystkich istotnych toksykologicznych punktów końcowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na ocenę toksyczności lokalnej (działanie drażniące na skórę i oczy), działanie uczulające na skórę, a w wypadku pochłaniania promieniowania UV - na fototoksyczność.

Należy rozważyć wszystkie istotne toksykologiczne drogi wchłaniania a także działanie ogólnoustrojowe oraz w oparciu o poziom bez obserwowanego działania szkodliwego (NOAEL) obliczyć margines bezpieczeństwa (MoS). Nieuwzględnienie tych czynników należy właściwie uzasadnić.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelki potencjalny wpływ związany z:

wielkością cząsteczek, w tym nanomateriałów;
zanieczyszczeniami w zastosowanych substancjach i surowcach; oraz
interakcjami substancji na profil toksykologiczny.

Wszelkie wnioskowanie poprzez analogię (read-across) musi być odpowiednio poparte dowodami i umotywowane. Należy odpowiednio zidentyfikować źródło informacji.

9.
Działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane

Wszystkie dostępne dane na temat działania niepożądanego i ciężkiego niepożądanego kosmetycznego wyniku działania produktu kosmetycznego lub, w odpowiednich przypadkach, innych produktów kosmetycznych z uwzględnieniem danych statystycznych.

10.
Informacje o produkcie kosmetycznym

Inne istotne informacje, np. istniejące badania z udziałem ochotników lub odpowiednio potwierdzone i uzasadnione wyniki oceny ryzyka przeprowadzonej w innych pokrewnych dziedzinach.

CZĘŚĆ B - Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

1.
Wniosek z oceny

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa produktu kosmetycznego w związku z art. 3.

2.
Ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczane na etykiecie

Oświadczenie o konieczności umieszczenia na etykiecie określonych ostrzeżeń i instrukcji stosowania zgodnie z art. 19 ust. 1 lit d).

3.
Rozumowanie

Wyjaśnienie rozumowania naukowego, którego wynikiem jest wniosek z oceny podany w sekcji 1 i oświadczenie podane w sekcji 2. Wyjaśnienie to powinno się opierać na opisie określonym w części A. W odpowiednich przypadkach ocenia się i omawia marginesy bezpieczeństwa.

Szczegółową ocenę przeprowadza się m.in. w wypadku produktów kosmetycznych przeznaczonych dla dzieci poniżej trzech lat oraz produktów kosmetycznych przeznaczonych wyłącznie do zewnętrznej higieny intymnej.

Ocenie podlegają możliwe interakcje substancji zawartych w produkcie kosmetycznym.

Należy odpowiednio uzasadnić, dlaczego przeanalizowano określone profile toksykologiczne, a innych - nie uwzględniono.

Należy w odpowiedni sposób rozważyć wpływ stabilności na bezpieczeństwo produktów kosmetycznych.

4.
Kwalifikacje eksperta i zatwierdzenie części B

Imię i nazwisko oraz adres osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa. Dowód kwalifikacji osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa. Data i podpis osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa.

Preambuła do załączników II-IV

1)
Do celów załączników II-IV:
a)
"Produkt spłukiwany" oznacza produkt kosmetyczny, który po zastosowaniu na skórę, włosy lub błony śluzowe jest przeznaczony do usunięcia;
b)
"Produkt niespłukiwany" oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do długotrwałego kontaktu ze skórą, włosami lub błonami śluzowymi;
c)
"Produkt do włosów" oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na włosy lub owłosienie twarzy, z wyjątkiem rzęs;
d)
"Produkt do skóry" oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na skórę;
e)
"Produkt do warg" oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na wargi;
f)
"Produkt do twarzy" oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na skórę twarzy;
g)
"Produkt do paznokci" oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania na paznokcie;
h)
"Produkt do jamy ustnej" oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania do zębów lub błony śluzowej jamy ustnej;
i)
"Produkt do stosowania na błony śluzowe" oznacza produkt przeznaczony do stosowania na błony śluzowe
jamy ustnej,
obwódki (krawędzie) oczu,
lub zewnętrznych narządów płciowych;
j)
"Produkt do oczu" oznacza produkt kosmetyczny przeznaczony do stosowania w okolicach oczu;
k)
"Stosowanie profesjonalne" oznacza stosowanie produktów kosmetycznych w ramach działalności zawodowej.
2)
Aby ułatwić identyfikację substancji, stosuje się następujące deskryptory:
Niezastrzeżone nazwy preparatów farmaceutycznych (INN) (The Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, WHO, Genewa, sierpień 1975).
Numery CAS (The Chemical Abstracts Service).
Numer WE odpowiadający numerom EINECS (The European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) albo ELINCS (the European List of Notified Chemical Substances), albo numerowi rejestracji nadanemu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;
XAN będący nazwą zatwierdzoną przez konkretny kraj (X), np. USAN odpowiadający nazwie zatwierdzonej przez USA;
Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników, o którym mowa w art. 33 niniejszego rozporządzenia.
3)
Substancje wymienione w załącznikach III-VI nie obejmują nanomateriałów, chyba że są one wyraźnie podane.

ZAŁĄCZNIK  II  19

WYKAZ SUBSTANCJI ZAKAZANYCH W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH

Numer porządkowyDane substancji
Nazwa chemiczna/INNNumer CASNumer WE
abc
1N-(5-chlorobenzoksazol-2-ilo)acetamid35783-57-4
2Wodorotlenek 2-acetoksyetylotrimetyloamoniowy (acetylocholina) i jego sole51-84-3200-128-9
3Acetyloglutaminian deanolu (INN)3342-61-8222-085-5
4Spironolakton (INN)52-01-7200-133-6
5[Kwas (4-(4-hydroksy-3-jodofenoksy)-3,5-dijodofenylo]octowy (Tiratricol (INN)) i jego sole51-24-1200-086-1
6Metotreksat (INN)59-05-2200-413-8
7Kwas E-aminokapronowy (INN) i jego sole60-32-2200-469-3
8Cinchofen (INN) oraz jego sole, pochodne i sole tych pochodnych132-60-5205-067-1
9Kwas tyropropowy (INN) i jego sole51-26-3
10Kwas trichlorooctowy76-03-9200-927-2
11Tojad mordownik Aconitum napellus L. (liście, korzenie i preparaty galenowe)84603-50-9283-252-6
12Akonityna (główny alkaloid)Aconitum napellus L. i jej sole302-27-2206-121-7
13Miłek wiosenny Adonis vernalis L. i jego preparaty84649-73-0283-458-6
14Epinefryna (INN)51-43-4200-098-7
15Alkaloidy Rauwolfii wężowej (Rauwolfia serpentina L.) i ich sole90106-13-1290-234-1
16Alkinole oraz ich estry, etery i sole
17Izoprenalina (INN)7683-59-2231-687-7
18Izotiocyjanian allilu57-06-7200-309-2
19Alloklamid (INN) i jego sole5486-77-1
20Nalorfina (INN), jej sole i etery62-67-9200-546-1
21Aminy sympatykomimetyczne, działające na centralny układ nerwowy: jakiekolwiek substancje wpisane na pierwszą listę leków, wydawane na receptę lekarską, zgodnie z rezolucją Rady Europy AP (69) 2300-62-9206-096-2
22Anilina, jej sole oraz halogenowane i sulfonowane pochodne62-53-3200-539-3
23Betoksykaina (INN) i jej sole3818-62-0
24Zoksazoloamina (INN)61-80-3200-519-4
25Prokainamid (INN) oraz jego sole i pochodne51-06-9200-078-8
26Benzydyna92-87-5202-199-1
27Tuaminoheptan (INN), jego izomery i sole123-82-0204-655-5
28Oktodryna (INN) i jej sole543-82-8208-851-1
292-amino-1,2-bis(4-metoksyfenylo)etanol i jego sole530-34-7
301,3-dimetylopentanoamina i jej sole105-41-9203-296-1
31Kwas 4-aminosalicylowy i jego sole65-49-6200-613-5
32Toluidyny, ich izomery, sole i halogenowane oraz sulfonowane pochodne26915-12-8248-105-2
33Dimetyloaniliny, ich izomery, sole i halogenowane oraz sulfonowane pochodne1300-73-8215-091-4
34Imperatoryna 9-[(3-metylo-2-butenylo)oksy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopiran-7-on482-44-0207-581-1
35Aminek większy (Ammi majus L.) i jego preparaty galenowe90320-46-0291-072-4
362,3-dichloro-2-metylobutan507-45-9
37Substancje o działaniu androgennym
38Olej antracenowy120-12-7204-371-1
39Antybiotyki
40Antymon i jego związki7440-36-0231-146-5
41Toina konopiowata (Apocynum cannabinum L.) i jej preparaty84603-51-0283-253-1
42Apomorfina i jej sole, ((R) 5,6,6a,7-tetrahydro-6-metylo-4H-dibenzo[de,g]-chinolino-10,11-diol)58-00-4200-360-0
43Arsen i jego związki7440-38-2231-148-6
44Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L). i jego preparaty8007-93-0232-365-9
45Atropina, jej sole i pochodne51-55-8200-104-8
46Sole baru, z wyjątkiem siarczku baru, na warunkach określonych w załączniku III, a także siarczanu baru, laków, soli i pigmentów przygotowanych z barwników, o ile są one wymienione w załączniku IV
47Benzen71-43-2200-753-7
48Benzimidazol-2(3H)-on615-16-7210-412-4
49Benzoazepiny i benzodiazepiny12794-10-4
50Benzoesan 1-dimetyloaminometylo-1-metylopropylu (amylokaina) i jego sole644-26-8211-411-1
51Benzoesan 2,2,6-trimetylo-4-piperydylu (eukaina) i jego sole500-34-5
52Izokarboksazyd (INN)59-63-2200-438-4
53Bendroflumetiazyd (INN) i jego pochodne73-48-3200-800-1
54Beryl i jego związki7440-41-7231-150-7
55Brom (wolny)7726-95-6231-778-1
56Tosylan bretylium (INN)61-75-6200-516-8
57Karbromal (INN)77-65-6201-046-6
58Bromizowal (INN)496-67-3207-825-7
59Bromfeniramina (INN) i jej sole86-22-6201-657-8
60Bromek benzylonium (INN)1050-48-2213-885-5
61Bromek tetraetyloamoniowy (INN)71-91-0200-769-4
62Brucyna357-57-3206-614-7
63Tetrakaina (INN) i jej sole94-24-6202-316-6
64Mofebutazon (INN)2210-63-1218-641-1
65Tolbutamid (INN)64-77-7200-594-3
66Karbutamid (INN)339-43-5206-424-4
67Fenylobutazon (INN)50-33-9200-029-0
68Kadm i jego związki7440-43-9231-152-8
69Majka lekarska, (Cantharis vesicatoria)92457-17-5296-298-7
70Kantarydyna56-25-7200-263-3
71Fenprobamat (INN)673-31-4211-606-1
72Pochodne nitrowe karbazolu
73Disiarczek węgla75-15-0200-843-6
74Katalaza9001-05-2232-577-1
75Cefelina i jej sole483-17-0207-591-6
76Komosa piżmowa (Chenopodium ambrosioides L.) (olejek)8006-99-3
772,2,2-trichloro-1,1-etanodiol302-17-0206-117-5
78Chlor7782-50-5231-959-5
79Chlorpropamid (INN)94-20-2202-314-5
80Przeniesiony lub skreślony
81Chlorowodorek cytrynianu 4-fenyloazofenyleno-1,3-diaminy (chlorowodorek cytrynianu chryzoidyny)5909-04-6
82Chlorzoksazon (INN)95-25-0202-403-9
832-chloro-4-(dimetyloamino)-6-metylopirymidyna (krymidyna - ISO)535-89-7208-622-6
84Chlorprotiksen (INN) i jego sole113-59-7204-032-8
85Klofenamid (INN)671-95-4211-588-5
86N-tlenek N,N-bis(2-chloroetylo) metyloaminy i jego sole126-85-2
87Chlormetyna (INN) i jej sole51-75-2200-120-5
88Cyklofosfamid (INN) i jego sole50-18-0200-015-4
89Mannomustyna (INN) i jej sole576-68-1209-404-3
90Butanilikaina (INN) i jej sole3785-21-5
91Chlormezanon (INN)80-77-3201-307-4
92Triparanol (INN)78-41-1201-115-0
932-(4-chlorofenylo)fenyloacetylo-1H-indano-1,3(2H)dion (chlorofacynon-ISO)3691-35-8223-003-0
94Chlorfenoksyamina (INN)77-38-3
95Fenaglikodol (INN)79-93-6201-235-3
96Chloroetan75-00-3200-830-5
97Chrom, kwas chromowy i jego sole7440-47-3231-157-5
98Buławinka czerwona (Claviceps purpurea Tul.), jej alkaloidy oraz preparaty galenowe84775-56-4283-885-8
99Szczwół plamisty (Conium maculatum L.) (owoc, proszek, preparaty galenowe)85116-75-2285-527-6
100Glicyklamid (INN)664-95-9211-557-6
101Benzenosulfonian kobaltu23384-69-2
102Kolchicyna, jej sole i pochodne64-86-8200-598-5
103Kolchikozyd i jego pochodne477-29-2207-513-0
104Zimowit jesienny (Colchicum autumnale L.) i jego preparaty galenowe84696-03-7283-623-2
105Konwalatoksyna508-75-8208-086-3
106Rybitrutka indyjska (Anamirta cocculus L.) (owoc)
107Kroton przeczyszczający (Croton tiglium L.) (olej)8001-28-3
1081-butylo-3-(N-krotonoilosulfanilylo)mocznik52964-42-8
109Kurara i kuraryna8063-06-7/

22260-42-0

232-511-1/

244-880-6

110Syntetyczne substancje o działaniu kuraryzującym
111Kwas cyjanowodorowy i jego sole74-90-8200-821-6
112Feklemina (INN), 2-(α-cykloheksylobenzylo)-N,N,N',N'-tetraetylo-1,3-propanodiamina3590-16-7
113Cyklomenol (INN) i jego sole5591-47-9227-002-6
114Heksacyklonat sodowy (INN)7009-49-6
115Heksapropymat (INN)358-52-1206-618-9
116Przeniesiony lub skreślony
117O,O-diacetylo-N-allilo-N-normorfina2748-74-5
118Pipazetat (INN) i jego sole2167-85-3218-508-8
1195-(1,2-dibromo-2-fenyloetylo)-5-metylohydantoina511-75-1208-133-8
120Sole pentametylenobis(trimetyloamoniowe), np. bromek pentametonium (INN)541-20-8208-771-7
121Sole N,N-[(metyloimino)dietyleno]-bis-(etylodimetyloamoniowe), np. bromek azametonium (INN)306-53-6206-186-1
122Cyklarbamat (INN)5779-54-4227-302-7
123Klofenotan (INN), DDT (ISO)50-29-3200-024-3
124Sole N,N'-heksametyleno-bis-trimetyloamoniowe, np. bromek heksametonium (INN)55-97-0200-249-7
125Dichloroetany (chlorki etylenu), np. 1,2-dichloroetan107-06-2203-458-1
126Dichloroetyleny (chlorki acetylenu) np. chlorek winylidenu (1,1-dichloroetylen)75-35-4200-864-0
127Lizergid (INN) (LSD) i jego sole50-37-3200-033-2
128Ester 2-dietyloaminoetylowy kwasu 3-hydroksy-4 fenylobenzoesowego i jego sole3572-52-9222-686-2
129Cinchokaina (INN) i jej sole85-79-0201-632-1
130Cynamonian 3-dietyloaminopropylu538-66-9
131O,O-dietylotionofosforan 4-nitrofenylu (Paration-ISO)56-38-2200-271-7
132Sole

[oksalilo-bis-(iminoetyleno)]-bis-[(o-chlorobenzylo)dietyloamoniowe], np. chlorek ambenonium (INN)

115-79-7204-107-5
133Metyprylon (INN) i jego sole125-64-4204-745-4
134Digitalina i wszystkie heterozydy naparstnicy purpurowej (Digitalis purpurea L.)752-61-4212-036-6
1357-(2-hydroksy-3-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamino) propyloteofilina (ksantynol)2530-97-4
136Dioksetedryna (INN) i jej sole497-75-6207-849-8
137Jodek piprokurarium (INN)3562-55-8222-627-0
138Propyfenazon (INN)479-92-5207-539-2
139Tetrabenazyna (INN) i jej sole58-46-8200-383-6
140Kaptodiam (INN)486-17-9207-629-1
141Mefeklorazyna (INN) i jej sole1243-33-0
142Dimetyloamina124-40-3204-697-4
143Benzoesan 1,1-bis-(dimetyloaminometylo)propylu i jego sole963-07-5213-512-6
144Metapirylen (INN) i jego sole91-80-5202-099-8
145Metamfepramon (INN) i jego sole15351-09-4239-384-1
146Amitryptylina (INN) i jej sole50-48-6200-041-6
147Metformina (INN) i jej sole657-24-9211-517-8
148Diazotan izosorbidu (INN)87-33-2201-740-9
149Malononitryl109-77-3203-703-2
150Nitryl kwasu bursztynowego110-61-2203-783-9
151Izomery dinitrofenolu51-28-5/

329-71-5/

573-56-8/

25550-58-7

200-087-7/

206-348-1/

209-357-9/

247-096-2

152Inprokwon (INN)436-40-8
153Dimewamid (INN) i jego sole60-46-8200-479-8
154Difenylpiralina (INN) i jej sole147-20-6205-686-7
155Sulfinpirazon (INN)57-96-5200-357-4
156Sole N-(3-karbamoilo-3,3-difenylopropylo)-N,N-diizopropylometyloamoniowe, np. jodek izopropamidu (INN)71-81-8200-766-8
157Benaktyzyna (INN)302-40-9206-123-8
158Benzatropina (INN) i jej sole86-13-5
159Cyklizyna (INN) i jego sole82-92-8201-445-5
1605,5-difenylo-4-imidazolidon (doksenitoina (INN))3254-93-1221-851-6
161Probenecyd (INN)57-66-9200-344-3
162Disulfiram (INN); tiuram (INN)97-77-8/

137-26-8

202-607-8/

205-286-2

163Emetyna, jej sole i pochodne483-18-1207-592-1
164Efedryna i jej sole299-42-3206-080-5
165Oksanamid (INN) i jego pochodne126-93-2
166Eseryna (fizostygmina) i jej sole57-47-6200-332-8
167Kwas 4-aminobenzoesowy i jego estry z wolną grupą aminową150-13-0205-753-0
168Sole choliny i ich estry np. chlorek choliny (INN)67-48-1200-655-4
169Karamifen (INN) i jego sole77-22-5201-013-6
170Fosforan dietylowo-4-nitrofenylowy (paraokson- ISO)311-45-5206-221-0
171Metetoheptazyna (INN) i jej sole509-84-2
172Oksfenerydyna (INN) i jej sole546-32-7
173Etoheptazyna (INN) i jej sole77-15-6201-007-3
174Metheptazyna (INN) i jej sole469-78-3
175Metylofenidat (INN) i jego sole113-45-1204-028-6
176Doksylamina (INN) i jej sole469-21-6207-414-2
177Tolboksan (INN)2430-46-8
1784-benzyloksyfenol i 4-etoksyfenol103-16-2/

622-62-8

203-083-3/

210-748-1

179Paretoksykaina (INN) i jej sole94-23-5205-246-4
180Fenozolon (INN)15302-16-6239-339-6
181Glutetimid (INN) i jego sole77-21-4201-012-0
182Tlenek etylenu75-21-8200-849-9
183Bemegryd (INN) i jego sole64-65-3200-588-0
184Walnoktamid (INN)4171-13-5224-033-7
185Haloperydol (INN)52-86-8200-155-6
186Parametazon (INN)53-33-8200-169-2
187Fluanizon (INN)1480-19-9216-038-8
188Trifluperydol (INN)749-13-3
189Fluorezon (INN)2924-67-6220-889-0
190Fluorouracyl (INN)51-21-8200-085-6
191Kwas fluorowodorowy, jego sole, kompleksy i fluorowodorki, z wyjątkiem tych zawartych w załączniku III7664-39-3231-634-8
192Sole furfurylotrimetyloamoniowe np. jodek furtretonium (INN)541-64-0208-789-5
193Galantamina (INN)357-70-0
194Progestageny
195HCH, 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (lindan)58-89-9200-401-2
196(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-6,7-epoksy-1,4,4a,5,6,7, 8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (endryna-ISO)72-20-8200-775-7
197Heksachloroetan67-72-1200-666-4
198(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (izodryna-ISO)465-73-6207-366-2
199L-β-hydrastyna oraz hydrastynina i ich sole118-08-1/

6592-85-4

204-233-0/

229-533-9

200Hydrazydy i ich sole, np. Isoniazid (INN)54-85-3200-214-6
201Hydrazyna, jej pochodne i sole302-01-2206-114-9
202Oktamoksyn (INN) i jego sole4684-87-1
203Warfaryna (INN) i jej sole81-81-2201-377-6
204Ester etylowy kwasu

bis-(4-hydroksy-2-okso-1-benzopirano-3-ilo)octowego i sole tego kwasu

548-00-5208-940-5
205Metokarbamol (INN)532-03-6208-524-3
206Azotan propatylu (INN)2921-92-8220-866-5
2074,4'-dihydroksy-3,3'-(3-metylotiopropylideno) dikumaryna
208Fenadiazol (INN)1008-65-7
209Nitroksolina (INN) i jej sole4008-48-4223-662-4
210Hioscyjamina, jej sole i pochodne101-31-5202-933-0
211Lulek czarny (Hyoscyamus niger L.) (liście, nasiona, proszek oraz preparaty galenowe)84603-65-6283-265-7
212Pemolina (INN) i jej sole2152-34-3218-438-8
213Jod7553-56-2231-442-4
214Sole dekametylo-bis-trimetyloamoniowe, np. bromek dekametonium (INN)541-22-0208-772-2
215Wymiotnica prawdziwa (Cephaelis ipecacuanha Brot.) oraz gatunki pokrewne) (korzenie, proszek oraz preparaty galenowe)8012-96-2232-385-8
216(2-izopropylo-4-pentenoilo)mocznik (apronalid)528-92-7208-443-3
217α-Santonina

[3S-(3α,3aα,5aβ,9bβ)]-3a,5,5a,9b-tetrahydro-3,5a,9-trimetylonafto

[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dion

481-06-1207-560-7
218Stroiczka wzdęta (Lobelia inflata L.) i jej preparaty galenowe84696-23-1283-642-6
219Lobelina (INN) i jej sole90-69-7202-012-3
220Barbiturany
221Rtęć i jej związki, z wyjątkiem szczególnych przypadków ujętych w załączniku V7439-97-6231-106-7
2223,4,5-trimetoksyfenetyloamina (meskalina) i jej sole54-04-6200-190-7
223Metaldehyd9002-91-9
2242-(-4-allilo-2-metoksyfenoksy)-N,N-dietyloacetamid i jego sole305-13-5
225Kumetarol (INN)4366-18-1224-455-1
226Dekstrometorfan (INN) i jego sole125-71-3204-752-2
2272-metyloheptanoamina i jej sole540-43-2
228Izometepten (INN) i jego sole503-01-5207-959-6
229Mekamylamina (INN)60-40-2200-476-1
230Gwajafenezyna (INN)93-14-1202-222-5
231Dikumarol (INN)66-76-2200-632-9
232Fenmetrazyna (INN), jej pochodne i sole134-49-6205-143-4
233Tiamazol (INN)60-56-0200-482-4
2343,4-dihydro-2-metoksy-2-metylo-4-fenylo-2H,5H-pirano(3,2c)-(1) benzopirano-5-on (cyklokumarol)518-20-7208-248-3
235Karyzoprodol (INN)78-44-4201-118-7
236Meprobamat (INN)57-53-4200-337-5
237Tefazolina (INN) i jej sole1082-56-0
238Arekolina63-75-2200-565-5
239Metylosiarczan poldyny (INN),545-80-2208-894-6
240Hydroksyzyna (INN)68-88-2200-693-1
2412-naftol135-19-3205-182-7
2421-naftyloamina i 2-naftyloamina oraz ich sole134-32-7/

91-59-8

205-138-7/

202-080-4

2433-(1-naftylo)-4-hydroksykumaryna39923-41-6
244Nafazolina (INN) i jej sole835-31-4212-641-5
245Neostygmina i jej sole, np. bromek neostygminy (INN)114-80-7204-054-8
246Nikotyna i jej sole54-11-5200-193-3
247Azotyny amylu110-46-3203-770-8
248Nieorganiczne azotyny, z wyjątkiem azotynu sodu14797-65-0
249Nitrobenzen98-95-3202-716-0
250Nitrokrezole i ich sole z metalami alkalicznymi12167-20-3
251Nitrofurantoina (INN)67-20-9200-646-5
252Furazolidon (INN)67-45-8200-653-3
253Nitrogliceryna; triazotan propano-1,2,3-triolu55-63-0200-240-8
254Acenokumarol (INN)152-72-7205-807-3
255Nitroprusydki metali alkalicznych14402-89-2/

13755-38-9

238-373-9 /-
256Nitrostilbeny, ich homologi i pochodne
257Noradrenalina i jej sole51-41-2200-096-6
258Noskapina (INN) i jej sole128-62-1204-899-2
259Guanetydyna (INN) i jej sole55-65-2200-241-3
260Estrogeny
261Oleandryna465-16-7207-361-5
262Chlortalidon (INN)77-36-1201-022-5
263Peletieryna i jej sole2858-66-4/

4396-01-4

220-673-6/

224-523-0

264Pentachloroetan76-01-7200-925-1
265Tetraazotan pentaerytrytylu (INN)78-11-5201-084-3
266Petrychloral (INN)78-12-6
267Oktamylamina (INN) i jej sole502-59-0207-947-0
268Kwas pikrynowy88-89-1201-865-9
269Fenacemid (INN)63-98-9200-570-2
270Difenkloksazyna (INN)5617-26-5
2712-fenyloindan-1,3-dion (fenindion (INN))83-12-5201-454-4
272Etylofenacemid (feneturyd (INN))90-49-3201-998-2
273Fenprokumon (INN)435-97-2207-108-9
274Fenyramidol (INN)553-69-5209-044-7
275Triamteren (INN) i jego sole396-01-0206-904-3
276Tetraetylopirofosforan (TEPP - ISO)107-49-3203-495-3
277Fosforan tritolilu1330-78-5215-548-8
278Psylocybina (INN)520-52-5208-294-4
279Fosfor i fosforki metali7723-14-0231-768-7
280Talidomid (INN) i jego sole50-35-1200-031-1
281Fasola kalabarska (Physostigma venenosum Balf.)89958-15-6289-638-0
282Pikrotoksyna124-87-8204-716-6
283Pilokarpina i jej sole92-13-7202-128-4
284Lewoskrętna postać treo octanu α -piperydyno-2-ilobenzylowego (lewofacetoperan) (INN) i jego sole24558-01-8
285Pipradrol (INN) i jego sole467-60-7207-394-5
286Azacyklonol (INN) i jego sole115-46-8204-092-5
287Bietamiweryna (INN)479-81-2207-538-7
288Butopipryna (INN) i jej sole55837-15-5259-848-7
289Ołów i jego związki7439-92-1231-100-4
290Koniina458-88-8207-282-6
291Laurowiśnia wschodnia (Prunus laurocerasus L.)89997-54-6289-689-9
292Metyrapon (INN)54-36-4200-206-2
293Substancje promieniotwórcze, zdefiniowane w dyrektywie 96/29/Euratom(1) ustanawiającej podstawowe standardy bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia pracowników oraz ogółu społeczeństwa przed niebezpieczeństwami powstałymi w wyniku promieniowania jonizującego.
294Jałowiec sawina Juniperus sabina L. (liście, wyciąg oraz preparaty galenowe)90046-04-1289-971-1
295Hioscyna, jej sole oraz pochodne51-34-3200-090-3
296Sole złota
297Selen i jego związki, z wyjątkiem disiarczku selenu, zgodnie z warunkami określonymi pod nr 49 w załączniku III7782-49-2231-957-4
298Psianka czarna (Solanum nigrum L.) i jej preparaty galenowe84929-77-1284-555-6
299Sparteina (INN) i jej sole90-39-1201-988-8
300Glikokortykoidy (kortykosterydy)
301Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium L.) i jego preparaty galenowe84696-08-2283-627-4
302Strofantyny i ich aglikony oraz główne pochodne11005-63-3234-239-9
303Rośliny należące do rodzaju skrętnik (Strophantus) i ich preparaty galenowe
304Strychnina i jej sole57-24-9200-319-7
305Rośliny należące do rodzaju kulczyba (Strychnos) oraz ich preparaty galenowe
306Narkotyki naturalne i syntetyczne: wszystkie substancje zamieszczone w tabelach I i II konwencji w sprawie leków narkotycznych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.
307Sulfonamidy (sulfanilamidy i ich pochodne, otrzymane przez podstawienie jednego lub więcej atomów wodoru grupami NH2) i ich sole
308Sultiam (INN)61-56-3200-511-0
309Neodym i jego sole7440-00-8231-109-3
310Tiotepa (INN)52-24-4200-135-7
311Potoślin pierzasty (Pilocarpus jaborandi Holmes) i jego preparaty galenowe84696-42-4283-649-4
312Tellur i jego związki13494-80-9236-813-4
313Ksylometazolina (INN) i jej sole526-36-3208-390-6
314Tetrachloroetylen127-18-4204-825-9
315Tetrachlorek węgla56-23-5200-262-8
316Tetrafosforan heksaetylu757-58-4212-057-0
317Tal i jego związki7440-28-0231-138-1
318Glikozydy Żółtego oleandra (Thevetia neriifolia Juss.), zawarte w ekstraktach90147-54-9290-446-4
319Etionamid (INN)536-33-4208-628-9
320Fenotiazyna (INN) i jej związki92-84-2202-196-5
321Tiomocznik i jego pochodne z wyjątkiem jednego wymienionego w załączniku III62-56-6200-543-5
322Mefenezyna (INN) i jej estry59-47-2200-427-4
323Szczepionki, toksyny i surowice zdefiniowane jako immunologiczne produkty lecznicze zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE
324Tranylcypromina (INN) i jej sole155-09-9205-841-9
325Trichloronitrometan (chloropikryna)76-06-2200-930-9
3262,2,2-tribromoetanol (alkohol tribromoetylowy)75-80-9200-903-1
327Trichlorometyna (INN) i jej sole817-09-4212-442-3
328Tretamina (INN)51-18-3200-083-5
329Trietylojodek galaminy (INN)65-29-2200-605-1
330Cebula morska (Urginea scilla Steinh.) i jej preparaty galenowe84650-62-4283-520-2
331Weratryna i jej sole oraz preparaty galenowe8051-02-3613-062-00-4
332Schoenocaulon officinale Lind (nasiona i preparaty galenowe)84604-18-2283-296-6
333Rośliny z rodzaju ciemiężyca (Veratrum spp.) i ich preparaty90131-91-2290-407-1
334Chlorek winylu (monomer)75-01-4200-831-0
335Ergokalcyferol (INN), cholekalcyferol (witaminy D2 i D3)50-14-6/

67-97-0

200-014-9/

200-673-2

336Sole kwasów O-alkiloditiokarboksylowych (ksantany)
337Johimbina i jej sole146-48-5205-672-0
338Dimetylosulfotlenek (INN)67-68-5200-664-3
339Difenhydramina (INN) i jej sole58-73-1200-396-7
3404-tert-butylofenol98-54-4202-679-0
3414-tert-butylopirokatechol98-29-3202-653-9
342Dihydrotachysterol (INN)67-96-9200-672-7
343Dioksan123-91-1204-661-8
344Morfolina i jej sole110-91-8203-815-1
345Złocień biały (Pyrethrum album L.) i jego preparaty galenowe
346Maleinian

2-[4-metoksybenzylo-N-(2-pirydylo)amino]etylodimetyloaminy (Maleinian mepiraminy; maleinian pirylaminy)

59-33-6200-422-7
347Trypelenamina (INN)91-81-6202-100-1
348Tetrachlorosalicylanilidy7426-07-5
349Dichlorosalicylanilidy1147-98-4
350Tetrabromosalicylanilidy
351Dibromosalicylanilidy
352Bitionol (INN)97-18-7202-565-0
353Siarczki tiuramu97-74-5202-605-7
354Przeniesiony lub skreślony
355Dimetyloformamid (N,N-dimetyloformamid, DMF)68-12-2200-679-5
3564-fenylobut-3-en-2-on (benzylidenoaceton)122-57-6204-555-1
357Benzoesany alkoholu 4-hydroksy-3-metoksycynamonowego (alkoholu koniferylowego), z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych
358Furokumaryny (na przykład trioksysalen (INN), 8-metoksypsoralen, 5-metoksypsoralen) z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych.

W produktach do opalania i produktach ochronnych zawartość furo-kumaryn nie może przekraczać 1 mg/kg

3902-71-4/

298-81-7/

484-20-8

223-459-0/

206-066-9/

207-604-5

359Olej z nasion Wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis L.)84603-73-6283-272-5
360Safrol, z wyjątkiem ilości normalnie zawartych w wyciągach naturalnych, i użyty w stężeniach nieprzekraczających:

100 ppm w produkcie gotowym, 50 ppm w produktach przeznaczonych do higieny jamy ustnej, z zastrzeżeniem, iż nie może występować w pastach do zębów przeznaczonych specjalnie dla dzieci

94-59-7202-345-4
361Dipodjodyn 5,5'-diizopropylo-2,2'-dimetylobifenylo-4,4'-diylu (jodek tymolu)552-22-7209-007-5
3623'-etylo-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetrametylo-2'-acetonafton lub 7-acetylo-6-etylo-1,1,4,4- tertatmetylo-1,2,3,4-tetrahydronaftalen (AETT; wersalid)88-29-9201-817-7
363o-fenylenodiamina i jej sole95-54-5202-430-6
3644-metylo-m-fenylenodiamina (tolueno-2,4-diamina) i jej sole95-80-7202-453-1
365Kwas arystolochowy i jego sole; jak również Aristolochia spp. i jej preparaty475-80-9/

313-67-7/

15918-62-4

202-499-6/

206-238-3 / -

366Chloroform67-66-3200-663-8
3672,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna (TCDD)1746-01-6217-122-7
368Octan 2,6-dimetylo-1,3-dioksan-4-ylu (dimetoksan)828-00-2212-579-9
369Pirytion sodowy (INNM)(2)3811-73-2223-296-5
370N-(trichlorometylotio)-4-cyklohekseno-1,2-dikarboksymid (kaptan -ISO)133-06-2205-087-0
3712,2'-dihydroksy-3,3',5,5',6,6'-heksachlorodifenylometan (heksachlorofen (INN))70-30-4200-733-8
3723-tlenek 6-(piperydynylo)-2,4-pirymidynodiaminy (minoksydyl (INN)) i jego sole38304-91-5253-874-2
3733,4',5-tribromosalicyloanilid (tribromsalan (INN))87-10-5201-723-6
374Rośliny z rodzaju Sszkarłatka (Phytolacca spp.) i ich preparaty65497-07-6/

60820-94-2

375Tretynoina (INN) (kwas retynowy i jego sole)302-79-4206-129-0
3761-metoksy-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminoanizol - CI 76050) i jego sole615-05-4210-406-1
3771-metoksy-2,5-diaminobenzen (2,5-diaminoanizol) i jego sole5307-02-8226-161-9
378Barwnik CI 121403118-97-6221-490-4
379Barwnik CI 26105 (Solvent Red 24)85-83-6201-635-8
380Barwnik CI 42555 (Basic Violet 3)

Barwnik CI 42555:1

Barwnik CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

3814-dimetyloaminobenzoesan amylu, mieszanina izomerów (Padymat A (INN))14779-78-3238-849-6
3832-amino-4-nitrofenol99-57-0202-767-9
3842-amino-5-nitrofenol121-88-0204-503-8
38511-α-hydroksypregno-4-eno-3,20-dion i jego estry80-75-1201-306-9
386Barwnik CI 42640 ([4-[[4-(dimetyloamino)fenylo][4-[etylo(3-sulfonianobenzylo)amino]fenylo]metyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno](etylo)(3-sulfonianobenzylo)amon, sól sodowa)1694-09-3216-901-9
387Barwnik CI 13065587-98-4209-608-2
388Barwnik CI 42535 (Basic Violet 1)8004-87-3
389Barwnik CI 61554 (Solvent Blue 35)17354-14-2241-379-4
390Antyandrogeny o strukturze steroidalnej
391Cyrkon i jego związki, z wyjątkiem substancji wymienionych pod nr 50 w załączniku III, oraz laków, pigmentów i soli cyrkonowych barwników, o ile są one wymienione w załączniku IV7440-67-7231-176-9
392Przeniesiony lub skreślony
393Acetonitryl75-05-8200-835-2
394Tetrahydrozolina (Tetryzolina (INN)) i jej sole84-22-0201-522-3
395Siarczan bis(8-hydroksychinolinium)148-24-2

134-31-6

205-711-1

205-137-1

396Ditio-2,2-bispirydyno-ditlenek-1,1' (addukt z triwodnym siarczanem magnezu) - (disiarczek pirytionianu + siarczan magnezu)43143-11-9256-115-3
397Barwnik CI 12075 (Pigment Orange 5) i jego laki, pigmenty i sole3468-63-1222-429-4
398Barwnik CI 45170 i CI 45170:1 (Basic Violet 10)81-88-9/

509-34-2

201-383-9/

208-096-8

399Lidokaina (INN)137-58-6205-302-8
4001,2-epoksybutan106-88-7203-438-2
401Barwnik CI 155855160-02-1/

2092-56-0

225-935-3/

218-248-5

402Mleczan strontu29870-99-3249-915-9
403Azotan strontu10042-76-9233-131-9
404Polikarboksylan strontu
405Pramokaina (INN)140-65-8205-425-7
4064-etoksy-m-fenylenodiamina i jej sole5862-77-1
4072,4-diaminofenyloetanol i jego sole14572-93-1
408Pirokatechina (katechol)120-80-9204-427-5
409Pirogallol87-66-1201-762-9
410Nitrozoaminy np. dimetylonitrozoamina; nitrozodipropyloamina; 2,2'-nitrozoimino)bisetanol62-75-9/

621-64-7/

1116-54-7

200-549-8/

210-698-0/

214-237-4

411Drugorzędowe alkiloaminy i alkanolaminy i ich sole
4124-amino-2-nitrofenol119-34-6204-316-1
4132-metylo-m-fenylenodiamina (tolueno-2,6-diamina)823-40-5212-513-9
414Piżmo ambretowe 4-tertbutylo-3-metoksy-2,6-dinitrotoluen83-66-9201-493-7
415Przeniesiony lub skreślony
416Komórki, tkanki lub produkty pochodzące z ciała ludzkiego
417Fenoloftaleina (INN) 3,3-bis(4-hydroksyfenylo)-ftalid77-09-8201-004-7
418Kwas 3-(1H-imidazolo-4-ilo) akrylowy (kwas urokaninowy) i jego ester etylowy104-98-3/

27538-35-8

203-258-4/

248-515-1

419Surowce kategorii 1 oraz surowce kategorii 2 zdefiniowane, odpowiednio, w art. 4 i w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002(3) oraz ich pochodne składniki.
420Surowy i rafinowany dziegieć z węgla kamiennego8007-45-2232-361-7
4211,1,3,3,5-pentametylo-4,6-dinitroindan (muskon)116-66-5204-149-4
4225-tert-butylo-1,2,3-trimetylo-4,6-dinitrobenzen (piżmo tybetowe)145-39-1205-651-6
423Oman wielki (Inula helenium L.), stosowany jako składnik zapachowy97676-35-2
424Cyjanek benzylu, stosowany jako składnik zapachowy140-29-4205-410-5
425Alkohol cyklamenowy, stosowany jako składnik zapachowy4756-19-8225-289-2
426Maleinian dietylu, stosowany jako składnik zapachowy141-05-9205-451-9
4273,4-dihydrokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy119-84-6204-354-9
4282,4-dihydroksy-3-metylobenzaldehyd, stosowany jako składnik zapachowy6248-20-0228-369-5
4293,7-dimetylo-2-okten-1-ol (6,7-dihydrogeraniol), stosowany jako składnik zapachowy40607-48-5254-999-5
4304,6-dimetylo-8-t-butylokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy17874-34-9241-827-9
431Cytrakonian dimetylu, stosowany jako składnik zapachowy617-54-9
4327,11-dimetylo-4,6,10-dodekatrien-3-on (pseudometylojonon), stosowany jako składnik zapachowy26651-96-7247-878-3
4336,10-dimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudojonon), stosowany jako składnik zapachowy141-10-6205-457-1
434Difenyloamina, stosowana jako składnik zapachowy122-39-4204-539-4
435Akrylan etylu, stosowany jako składnik zapachowy140-88-5205-438-8
436Absolut liścia figi pospolitej (Ficus carica L.), stosowany jako składnik zapachowy68916-52-9
437trans-2-heptenal, kiedy jest stosowany jako składnik zapachowy18829-55-5242-608-0
438Acetal dietylowy trans-2-heksenalu, stosowany jako składnik zapachowy67746-30-9266-989-8
439Acetal dimetylowy trans-2-heksenalu, stosowany jako składnik zapachowy18318-83-7242-204-4
440Alkohol hydroabietylowy, stosowany jako składnik zapachowy13393-93-6236-476-3
4416-izopropylo-2-dekahydronaftalen, stosowany jako składnik zapachowy34131-99-2251-841-7
4427-metoksykumaryna, stosowana jako składnik zapachowy531-59-9208-513-3
4434-(4-metoksyfenylo)-3-buten-2-on (anizylidenoaceton), stosowany jako składnik zapachowy943-88-4213-404-9
4441-(4-metoksyfenylo)-1-penten-3-on (alfa-metyloanizylidenoaceton), stosowany jako składnik zapachowy104-27-8203-190-5
445Ester metylowy kwasu trans-2-butenowego, stosowany jako składnik zapachowy623-43-8210-793-7
4467-metylokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy2445-83-2219-499-3
4475-metylo-2,3-heksanodion (izowaleryl acetylu), stosowany jako składnik zapachowy13706-86-0237-241-8
4482-pentylidenocykloheksanol, stosowany jako składnik zapachowy25677-40-1247-178-8
4493,6,10-trimetylo-3,5,9-undekatrien-2-on (jonon pseudo-izometylu), stosowany jako składnik zapachowy1117-41-5214-245-8
450Eteryczne olejki werbenowe (Lippia citriodora Kunth.) i pochodne inne niż absolut, stosowane jako składnik zapachowy8024-12-2285-515-0
451Przeniesiony lub skreślony
4526-(2-chloroetyl)-6-(2-metoksyetoksy)-2,5,7,10-tetraoksy-6-silanundekan37894-46-5253-704-7
453Dichlorek kobaltu7646-79-9231-589-4
454Siarczan kobaltu10124-43-3233-334-2
455Tlenek niklu1313-99-1215-215-7
456Tritlenek diniklu1314-06-3215-217-8
457Ditlenek niklu12035-36-8234-823-3
458Disiarczek triniklu12035-72-2234-829-6
459Tetrakarbonylek niklu13463-39-3236-669-2
460Siarczek niklu16812-54-7240-841-2
461Bromian potasu7758-01-2231-829-8
462Tlenek węgla630-08-0211-128-3
463Buta-1,3-dien, zob. również pozycje 464-611106-99-0203-450-8
464Izobutan, jeśli zawiera ≥ 0,1 % wagowych butadienu75-28-5200-857-2
465Butan, jeśli zawiera ≥ 0,1 % wagowych butadienu106-97-8203-448-7
466Gazy (ropa naftowa), C3-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68131-75-9268-629-5
467Gaz odlotowy (ropa naftowa), z procesów destylacji produktów krakingu katalitycznego i absorbera ze stabilizacji ciężkiej benzyny krakingowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68307-98-2269-617-2
468Gaz odlotowy (ropa naftowa), z węzła stabilizacji ciężkiej benzyny z katalitycznej polimeryzacji, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68307-99-3269-618-8
469Gaz odlotowy (ropa naftowa), z węzła stabilizacyjnego katalitycznie reformowanej frakcji naftowej, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-00-9269-619-3
470Gaz odlotowy (ropa naftowa), z destylatów krakingu termicznego poddanych katalitycznym procesom wodorowym, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-01-0269-620-9
471Gaz odlotowy (ropa naftowa), z układu absorpcji oleju gazowego na krakingu katalitycznym, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-03-2269-623-5
472Gaz odlotowy (ropa naftowa), z instalacji odzysku gazu, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-04-3269-624-0
473Gaz odlotowy (ropa naftowa), z deetanizera na instalacji odzysku gazów, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-05-4269-625-6
474Gaz odlotowy (ropa naftowa), destylaty hydroodsiarczone i hydroodsiarczona frakcja ciężkiej benzyny wolne od zanieczyszczeń kwaśnych, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-06-5269-626-1
475Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stripingu hydroodsiarczonego próżniowego oleju gazowego, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-07-6269-627-7
476Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny z procesu izomeryzacji, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-08-7269-628-2
477Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji surowej benzyny lekkiej, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-09-8269-629-8
478Gaz odlotowy (ropa naftowa), z hydroodsiarczania surowych destylatów, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-10-1269-630-3
479Gaz odlotowy (ropa naftowa), z przygotowania propanowo-propylenowego wsadu na alkilację, z deetanizera, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-11-2269-631-9
480Gaz odlotowy (ropa naftowa), z hydroodsiarczania próżniowego oleju gazowego, wolny od siarkowodoru, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68308-12-3269-632-4
481Gazy (ropa naftowa), z destylacji produktów krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68409-99-4270-071-2
482Alkany, C1-2, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68475-57-0270-651-5
483Alkany, C2-3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68475-58-1270-652-0
484Alkany, C3-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68475-59-2270-653-6
485Alkany, C4-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68475-60-5270-654-1
486Gazy opałowe, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68476-26-6270-667-2
487Gazy opałowe z destylacji ropy naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68476-29-9270-670-9
488Węglowodory, C3-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68476-40-4270-681-9
489Węglowodory, C4-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68476-42-6270-682-4
490Węglowodory, C2-4, bogate w C3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68476-49-3270-689-2
491Gazy z ropy naftowej, skroplone, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68476-85-7270-704-2
492Gazy z ropy naftowej, skroplone, odsiarczone, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68476-86-8270-705-8
493Gazy (ropa naftowa), C3-4, bogate w izobutan, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-33-8270-724-1
494Destylaty (ropa naftowa), C3-6, bogate w piperylen, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-35-0270-726-2
495Gazy (ropa naftowa), z węzła aminowania, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-65-6270-746-1
496Gazy (ropa naftowa), z instalacji benzenu, z hydroodsiarczania, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-66-7270-747-7
497Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne z instalacji benzenu, bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-67-8270-748-2
498Gazy (ropa naftowa), mieszanina olejów bogata w wodór i azot, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-68-9270-749-8
499Gazy (ropa naftowa), z rozdzielania butanu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-69-0270-750-3
500Gazy (ropa naftowa), C2-3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-70-3270-751-9
501Gazy (ropa naftowa), z dołu kolumny depropanizera na krakingu katalitycznym, bogate w C4 i niezawierające kwasów, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-71-4270-752-4
502Gazy (ropa naftowa), z dołu kolumny debutanizera na krakingu katalitycznym, bogate w C3-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-72-5270-754-5
503Gazy (ropa naftowa), ze szczytu depropanizera na krakingu katalitycznym, bogate w C3 i wolne od kwasów, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-73-6270-755-0
504Gazy (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-74-7270-756-6
505Gazy (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego bogate w C1-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-75-8270-757-1
506Gazy (ropa naftowa), z węzła stabilizacyjnego ciężkiej benzyny z katalizowanej polimeryzacji, bogate w C2-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-76-9270-758-7
507Gazy (ropa naftowa), ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-77-0270-759-2
508Gazy (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego, bogate w C1-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-79-2270-760-8
509Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-80-5270-761-3
510Gazy (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-81-6270-762-9
511Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8, bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-82-7270-763-4
512Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację, mieszanina węglowodorów nasyconych i nienasyconych C3-5, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-83-8270-765-5
513Gazy (ropa naftowa), C2-strumień zawracany, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-84-9270-766-0
514Gazy (ropa naftowa), bogate w C4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-85-0270-767-6
515Gazy (ropa naftowa), ze szczytu deetanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-86-1270-768-1
516Gazy (ropa naftowa), ze szczytu deizobutanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-87-2270-769-7
517Gazy (ropa naftowa), gaz suchy z depropanizera, gazy bogate w propen, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-90-7270-772-3
518Gazy (ropa naftowa), ze szczytu depropanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-91-8270-773-9
519Gazy (ropa naftowa), suche, kwaśne, z instalacji sprężania gazów, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-92-9270-774-4
520Gazy (ropa naftowa), z destylacji gazów reabsorbcyjnych na instalacji sprężania gazów, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-93-0270-776-5
521Gazy (ropa naftowa), ze szczytu depropanizera na na instalacji odzysku gazu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-94-1270-777-0
522Gazy (ropa naftowa), wsad na instalację Girbatol, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-95-2270-778-6
523Gazy (ropa naftowa), wodór z absorpcji, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-96-3270-779-1
524Gazy (ropa naftowa), bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-97-4270-780-7
525Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne z procesu obróbki wodorem mieszaniny olejów, bogate w wodór i azot, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-98-5270-781-2
526Gazy (ropa naftowa), frakcja naftowa poddana izomeryzacji, bogata w C4, wolne od siarkowodoru, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68477-99-6270-782-8
527Gazy (ropa naftowa), recyrkulacyjne bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68478-00-2270-783-3
528Gazy (ropa naftowa), wypełniające reaktor na reformingu, bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68478-01-3270-784-9
529Gazy (ropa naftowa), reaktorowe z hydroreformingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68478-02-4270-785-4
530Gazy (ropa naftowa), reaktorowe z hydroreformingu, bogate w wodór i metan, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68478-03-5270-787-5
531Gazy (ropa naftowa), reformingowe z procesów wodorowych, bogate w wodór, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68478-04-6270-788-0
532Gazy (ropa naftowa), z destylacji produktów krakingu termicznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68478-05-7270-789-6
533Gaz odlotowy (ropa naftowa), z oleju sklarowanego z krakingu katalitycznego i z pozostałości próżniowej z krakingu termicznego, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-21-7270-802-5
534Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny krakingowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-22-8270-803-0
535Gaz odlotowy (ropa naftowa), z procesów katalitycznych: krakingu, reformingu i hydroodsiarczania, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-24-0270-804-6
536Gaz odlotowy (ropa naftowa), z rozdzielania na krakingu katalitycznym, węzeł absorbcji, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-25-1270-805-1
537Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji frakcji naftowej z reformingu katalitycznego, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-26-2270-806-7
538Gaz odlotowy (ropa naftowa), z separatora na reformingu katalitycznym ciężkiej benzyny, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-27-3270-807-2
539Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji ciężkiej benzyny z reformingu katalitycznego, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-28-4270-808-8
540Gaz odlotowy (ropa naftowa), z rozdzielania destylatów krakingowych poddawanych obróbce wodorem, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-29-5270-809-3
541Gaz odlotowy (ropa naftowa), z procesu hydroodsiarczania surowej benzyny, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-30-8270-810-9
542Gaz odlotowy (ropa naftowa), nasycony, bogaty w węglowodory C4, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-32-0270-813-5
543Gaz odlotowy (ropa naftowa), z instalacji odzysku gazów nasyconych bogaty w węglowodory C1-2, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-33-1270-814-0
544Gaz odlotowy (ropa naftowa), z krakingu termicznego pozostałości próżniowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68478-34-2270-815-6
545Węglowodory, bogate w C3-4, z destylacji ropy naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68512-91-4270-990-9
546Gazy (ropa naftowa), ze stabilizacji surowej benzyny ciężkiej z reformingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68513-14-4270-999-8
547Gazy (ropa naftowa), po deheksanizacji benzyny z destylacji zachowawczej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68513-15-5271-000-8
548Gazy (ropa naftowa), po depentanizacji produktów hydrokrakingu, bogate w węglowodory, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68513-16-6271-001-3
549Gazy (ropa naftowa), po stabilizacji benzyny lekkiej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68513-17-7271-002-9
550Gazy (ropa naftowa), z wysokociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora reformingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68513-18-8271-003-4
551Gazy (ropa naftowa), z niskociśnieniowej obróbki odcieku z reaktora na reformingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68513-19-9271-005-5
552Pozostałości (ropa naftowa), z rozdzielania gazów po alkilacji, bogate w C4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68513-66-6271-010-2
553Węglowodory, C1-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68514-31-8271-032-2
554Węglowodory, C1-4, odsiarczone, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68514-36-3271-038-5
555Gazy (ropa naftowa), z destylacji gazów rafineryjnych, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68527-15-1271-258-1
556Węglowodory, C1-3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68527-16-2271-259-7
557Węglowodory, C1-4, frakcja z debutanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68527-19-5271-261-8
558Gazy (ropa naftowa), z depentanizera na instalacji uwodornienia benzenu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68602-82-4271-623-5
559Gazy (ropa naftowa), C1-5, mokre, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68602-83-5271-624-0
560Gazy (ropa naftowa), z układu podwójnej absorbcji i destylacji frakcyjnej produktów z krakingu katalitycznego w fazie fluidalnej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68602-84-6271-625-6
561Węglowodory, C2-4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68606-25-7271-734-9
562Węglowodory, C3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68606-26-8271-735-4
563Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68606-27-9271-737-5
564Gazy (ropa naftowa), z dna depropanizera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68606-34-8271-742-2
565Produkty ropy naftowej, gazy rafineryjne, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68607-11-4271-750-6
566Gazy (ropa naftowa), z separatora niskociśnieniowego na hydrokrakingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68783-06-2272-182-1
567Gazy (ropa naftowa), mieszanina rafineryjna, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68783-07-3272-183-7
568Gazy (ropa naftowa), z procesów krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68783-64-2272-203-4
569Gazy (ropa naftowa), C2-4, odsiarczone, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68783-65-3272-205-5
570Gazy (ropa naftowa), rafineryjne, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68814-67-5272-338-9
571Gazy (ropa naftowa), z separatora na platformingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68814-90-4272-343-6
572Gazy (ropa naftowa), z depentanizera na węźle stabilizacji kwaśnej frakcji naftowej, hydroodsiarczonej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68911-58-0272-775-5
573Gazy (ropa naftowa), z procesu separacji hydroodsiarczanej kwaśnej frakcji naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68911-59-1272-776-0
574Gazy (ropa naftowa), z destylacji frakcyjnej ropy naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68918-99-0272-871-7
575Gazy (ropa naftowa), po deheksanizacji, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-00-6272-872-2
576Gazy (ropa naftowa), z procesu odsiarczania "unifining", jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-01-7272-873-8
577Gazy (ropa naftowa), z rozdzielania produktów fluidalnego krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-02-8272-874-3
578Gazy (ropa naftowa), z przemywania gazów z fluidalnego krakingu katalitycznego, układ podwójnej absorbcji, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-03-9272-875-9
579Gazy (ropa naftowa), z procesu odsiarczania ciężkich destylatów metodą hydrotreatingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-04-0272-876-4
580Gazy (ropa naftowa), po stabilizacji benzyny lekkiej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-05-1272-878-5
581Gazy (ropa naftowa), po odsiarczeniu frakcji naftowej ze strippera, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-06-2272-879-0
582Gazy (ropa naftowa), stabilizacji na platformingu, frakcja o niskim końcu destylacji, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-07-3272-880-6
583Gazy (ropa naftowa), z przedkolumny destylacji ropy naftowej, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-08-4272-881-1
584Gazy (ropa naftowa), z katalitycznego reformowania benzyny, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-09-5272-882-7
585Gazy (ropa naftowa), po stabilizacji surowej benzyny, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-10-8272-883-2
586Gazy (ropa naftowa), ze stripingu (przedmuchu) smoły, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-11-9272-884-8
587Gazy (ropa naftowa), z rozdzielania na instalacji "unifining", jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-12-0272-885-3
588Gazy (ropa naftowa), pochodzące z rozdzielania produktów krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68919-20-0272-893-7
589Gazy (ropa naftowa), z debutanizera na krakingu katalitycznym, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68952-76-1273-169-3
590Gaz odlotowy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny krakingowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68952-77-2273-170-9
591Gaz odlotowy (ropa naftowa), z separatora procesu hydroodsiarczania frakcji naftowej, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68952-79-4273-173-5
592Gaz odlotowy (ropa naftowa), z procesu hydroodsiarczania surowej benzyny, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68952-80-7273-174-0
593Gaz odlotowy (ropa naftowa), destylaty z krakingu termicznego, z absorberów oleju gazowego i ciężkiej benzyny, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68952-81-8273-175-6
594Gaz odlotowy (ropa naftowa), z węzła stabilizacji krakingu termicznego i z procesu koksowania, jeśli zawiera > 0,1 % wagowych butadienu68952-82-9273-176-1
595Gazy (ropa naftowa), lekka frakcja z krakingu, koncentrat butadienowy, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68955-28-2273-265-5
596Gazy (ropa naftowa), z absorbera gąbczastego z rozdzielania produktów z fluidalnego krakingu katalitycznego i z odsiarczania oleju gazowego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68955-33-9273-269-7
597Gazy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny z reformingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68955-34-0273-270-2
598Gazy (ropa naftowa), z destylacji ropy naftowej i krakingu katalitycznego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu68989-88-8273-563-5
599Węglowodory, C4, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu87741-01-3289-339-5
600Alkany, C1-4, bogate w C3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu90622-55-2292-456-4
601Gazy (ropa naftowa), z procesu odsiarczania oleju gazowego z dietanoloaminą, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu92045-15-3295-397-2
602Gazy (ropa naftowa), z wymywania hydroodsiarczonego oleju gazowego, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu92045-16-4295-398-8
603Gazy (ropa naftowa), z hydroodsiarczania oleju gazowego z przedmuchu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu92045-17-5295-399-3
604Gazy (ropa naftowa), z przemywania odcieku z reakcji uwodornienia, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu92045-18-6295-400-7
605Gazy (ropa naftowa), wysokociśnieniowy kraking ciężkiej benzyny z parą wodną, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu92045-19-7295-401-2
606Gazy (ropa naftowa), pozostałość z visbreakingu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu92045-20-0295-402-8
607Gazy (ropa naftowa), z krakingu parowego, bogate w C3, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu92045-22-2295-404-9
608Węglowodory, C4, destylaty z krakingu z parą wodną, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu92045-23-3295-405-4
609Gazy z ropy naftowej, frakcja węglowodorów C4, skroplona, odsiarczona, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu92045-80-2295-463-0
610Węglowodory, C4, wolne od 1,3-butadienu i izobutenu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu95465-89-7306-004-1
611Rafinaty (ropa naftowa), frakcja węglowodorów C4 z krakingu parowego ekstrahowana octanem amonu i miedzi, złożona z węglowodorów C3-5, wolna od butadienu, jeśli zawierają > 0,1 % wagowych butadienu97722-19-5307-769-4
612Benzo[def]chryzen (benzo[a]piren)50-32-8200-028-5
613Pak, smoła węglowa - produkty petrochemiczne, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu68187-57-5269-109-0
614Destylaty (węgiel-ropa naftowa), związki aromatyczne o skondensowanych pierścieniach, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu68188-48-7269-159-3
615Przeniesiony lub skreślony
616Przeniesiony lub skreślony
617Olej kreozotowy, frakcja acenaftenowa, wolna od acenaftenu, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu90640-85-0292-606-9
618Pak smoły węglowej niskotemperaturowej, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu90669-57-1292-651-4
619Pak smoły węglowej niskotemperaturowej poddany obróbce cieplnej, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu90669-58-2292-653-5
620Pak smoły węglowej niskotemperaturowej, utleniony, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu90669-59-3292-654-0
621Pozostałości po ekstrakcji węgla brunatnego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu91697-23-3294-285-0
622Woski parafinowe (węgiel), smoła wysokotemperaturowa z węgla brunatnego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu92045-71-1295-454-1
623Woski parafinowe (węgiel), smoła wysokotemperaturowa z węgla brunatnego hydrorafinowana, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu92045-72-2295-455-7
624Odpady stałe, po koksowaniu smoły węglowej, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu92062-34-5295-549-8
625Pak smoły węglowej wysokotemperaturowej, pak wtórny, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu94114-13-3302-650-3
626Pozostałości po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem (węgiel), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu94114-46-2302-681-2
627Ciecze węglowe, roztwory z ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu94114-47-3302-682-8
628Ciecze węglowe, po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu94114-48-4302-683-3
629Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego, oczyszczona węglem, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu97926-76-6308-296-6
630Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego, oczyszczona gliną, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu97926-77-7308-297-1
631Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła z węgla brunatnego oczyszczone kwasem krzemowym, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu97926-78-8308-298-7
632Oleje absorpcyjne, frakcja węglowodorów aromatycznych dwupierścieniowych i heterocyklicznych, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu101316-45-4309-851-5
633Aromatyczne, policykliczne węglowodory, C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polietyleno-polipropylenowego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu101794-74-5309-956-6
634Aromatyczne, policykliczne węglowodory, C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polietylenowego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu101794-75-6309-957-1
635Aromatyczne, policykliczne węglowodory, C20-28, pochodne pirolizy z mieszaniny smoły węglowej i paku polistyrenowego, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu101794-76-7309-958-7
636Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa, po obróbce termicznej, jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu121575-60-8310-162-7
637Dibenzo[a,h]antracen53-70-3200-181-8
638Benzo[a]antracen56-55-3200-280-6
639Benzo[e]piren192-97-2205-892-7
640Benzo[j]fluoranten205-82-3205-910-3
641Benzo(e)acefenantrylen205-99-2205-911-9
642Benzo(k)fluoranten207-08-9205-916-6
643Chryzen218-01-9205-923-4
6442-bromopropan75-26-3200-855-1
645Trichloroetylen79-01-6201-167-4
6461,2-dibromo-3-chloropropan96-12-8202-479-3
6472,3-dibromopropan-1-ol96-13-9202-480-9
6481,3-dichloropropan-2-ol96-23-1202-491-9
649α,α,α-trichlorotoluen98-07-7202-634-5
650α-chlorotoluen (chlorek benzylu)100-44-7202-853-6
6511,2-dibromoetan106-93-4203-444-5
652Heksachlorobenzen118-74-1204-273-9
653Bromoetylen (bromek winylu)593-60-2209-800-6
6541,4-dichlorobut-2-en764-41-0212-121-8
655Metylooksiran (tlenek propylenu)75-56-9200-879-2
656(Epoksyetylo)benzen (tlenek styrenu)96-09-3202-476-7
6571-chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna)106-89-8203-439-8
658R-1-chloro-2,3-epoksypropan51594-55-9424-280-2
6591,2-epoksy-3-fenoksypropan (eter fenyloglicydowy)122-60-1204-557-2
6602,3-epoksypropan-1-ol (glicydol)556-52-5209-128-3
661R-2,3-epoksy-1-propanol57044-25-4404-660-4
6622,2'-bioksiran (1,2:3,4-diepoksybutan)1464-53-5215-979-1
663(2RS,3SR)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[(1H-1,2,4-triazol-1-ilo) metylo]oksiran; epoksykonazol133855-98-8406-850-2
664Eter chlorometylowo-metylowy107-30-2203-480-1
6652-metoksyetanol i jego octan (octan 2-metoksyetylowy)109-86-4/

110-49-6

203-713-7/

203-772-9

6662-etoksyetanol i jego octan (octan 2-etoksyetylowy)110-80-5/

111-15-9

203-804-1/

203-839-2

667Oksybis[chlorometan], eter bis(chlorometylowy)542-88-1208-832-8
6682-metoksypropanol1589-47-5216-455-5
669Propiolakton57-57-8200-340-1
670Chlorek dimetylokarbamoilu79-44-7201-208-6
671Uretan (karbaminian etylu)51-79-6200-123-1
672Przeniesiony lub skreślony
673Przeniesiony lub skreślony
674Kwas metoksyoctowy625-45-6210-894-6
675Ftalan dibutylu84-74-2201-557-4
676Eter bis(2-metoksyetylowy) (dimetoksydiglikol)111-96-6203-924-4
677Ftalan bis(2-etyloheksylowy) (ftalan dietyloheksylu)117-81-7204-211-0
678Ftalan bis(2-metoksyetylowy)117-82-8204-212-6
679Octan 2-metoksypropylu70657-70-4274-724-2
680[[[3,5-bis(1,1-dimetyloetylo)-4-hydroksyfenylo]-metylo]tio]octan 2-etyloheksylu80387-97-9279-452-8
681Akrylamid, jeśli niniejsze rozporządzenie w innym miejscu nie stanowi inaczej79-06-1201-173-7
682Akrylonitryl107-13-1203-466-5
6832-nitropropan79-46-9201-209-1
684Dinoseb, jego sole i estry z wyjątkiem tych wymienionych w innym miejscu załącznika88-85-7201-861-7
6852-nitroanizol91-23-6202-052-1
6864-nitrobifenyl92-93-3202-204-7
6872,4 -dinitrotoluen Dinitrotoluen, czysty technicznie121-14-2/

25321-14-6

204-450-0/

246-836-1

688Binapakryl485-31-4207-612-9
6892-nitronaftalen581-89-5209-474-5
6902,3-dinitrotoluen602-01-7210-013-5
6915-nitroacenaftalen602-87-9210-025-0
6922,6-dinitrotoluen606-20-2210-106-0
6933,4-dinitrotoluen610-39-9210-222-1
6943,5-dinitrotoluen618-85-9210-566-2
6952,5-dinitrotoluen619-15-8210-581-4
696Dinoterb, jego sole i estry1420-07-1215-813-8
697Nitrofen1836-75-5217-406-0
698Przeniesiony lub skreślony
699Diazometan334-88-3206-382-7
7001,4,5,8-tetraaminoantrachinon (Disperse Blue 1)2475-45-8219-603-7
701Przeniesiony lub skreślony
7021-metylo-3-nitro-1-nitrozoguanidyna70-25-7200-730-1
703Przeniesiony lub skreślony
704Przeniesiony lub skreślony
7054,4'-metylenodianilina101-77-9202-974-4
706Chlorowodorek 4,4'-(4-iminocycloheksa-2,5-dienylidenemetylen) dia-niliny569-61-9209-321-2
7074,4'-metylenedi-o-toluidyna838-88-0212-658-8
708O-anizydyna90-04-0201-963-1
7093,3'-dimetoksybenzydyna (orto-dianizydyna) i jej sole119-90-4204-355-4
710Przeniesiony lub skreślony
711Barwniki azowe na bazie o-dianizydyny
7123,3'-dichlorobenzydyna91-94-1202-109-0
713Dichlorowodorek benzydyny531-85-1208-519-6
714Siarczan [[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl]diamonu531-86-2208-520-1
715Dichlorowodorek 3,3'-dichlorobenzydyny612-83-9210-323-0
716Siarczan benzydyny21136-70-9244-236-4
717Octan benzydyny36341-27-2252-984-8
718Diwodorobis(siarczan) 3,3'-dichlorobenzydyny64969-34-2265-293-1
719Siarczan 3,3'-dichlorobenzydyny74332-73-3277-822-3
720Barwniki azowe na bazie benzydyny
7214,4'-bi-o-toluidyna (orto-tolidyna)119-93-7204-358-0
722Dichlorowodorek 4,4'-bi-o-toluidyny612-82-8210-322-5
723Bis(wodorosiarczan) [3,3'-dimetylo[1,1'-bifenylo]-4,4'-diyl]diamoniowy64969-36-4265-294-7
724Siarczan 4,4'-bi-o-toluidyny74753-18-7277-985-0
725Barwniki pochodne o-toluidyny611-030-00-4
726Bifenylo-4-ylamina (4-aminobifenyl) i jej sole92-67-1202-177-1
727Azobenzen103-33-3203-102-5
728Octan (metylo-ONN-azoksy)metylu592-62-1209-765-7
729Cycloheksimid66-81-9200-636-0
7302-metyloazirydyna75-55-8200-878-7
731Imidazolidyno-2-tion (tiomocznik etylenu)96-45-7202-506-9
732Furan110-00-9203-727-3
733Azirydyna151-56-4205-793-9
734Kaptafol2425-06-1219-363-3
735Karbadoks6804-07-5229-879-0
736Flumioksazyna103361-09-7613-166-00-X
737Tridemorf24602-86-6246-347-3
738Winklozolina50471-44-8256-599-6
739Fluazifop-butylu69806-50-4274-125-6
740Flusilazol85509-19-9014-017-00-6
7411,3,5-tris(oksyranylmetylo)-1,3,5-triazyno-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)2451-62-9219-514-3
742Tioacetamid62-55-5200-541-4
743Przeniesiony lub skreślony
744Formamid75-12-7200-842-0
745N-metyloacetamid79-16-3201-182-6
746N-metyloformamid123-39-7204-624-6
747N,N-dimetyloacetamid127-19-5204-826-4
748Triamid heksametylofosforowy680-31-9211-653-8
749Siarczan dietylu64-67-5200-589-6
750Siarczan dimetylu77-78-1201-058-1
7511,3-propanosulton1120-71-4214-317-9
752Chlorek dimetylosulfamoilu13360-57-1236-412-4
753Sulfalat95-06-7202-388-9
754Mieszanina: 4-[[bis-(4-fluorofenylo)metylsililo] metylo]-4H-1,2,4-triazolu i 1-[[bis-(4-fluorofenylo) metylsililo]metylo]-1H-1,2,4-triazolu403-250-2
755(R)-2-[4-(6-chlorochinoksalino-2-yloksy)fenyloksy] propionian (+/-) tetrahydrofurfurylu119738-06-6607-373-00-4
7566-hydroksy-1-(3-izopropoksypropylo)-4-metylo-2-okso-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pirydynokarbonitryl85136-74-9611-057-00-1
757Mrówczan (6-(4-hydroksy-3-(2-metoksyfenylazo)-2-sulfonian-7-naftyloamino)-1,3,5-triazino-2,4-diyl)bis[(amino-1-metyloetylo)amoniowy]108225-03-2611-058-00-7
758Sól trisodowa 4'-(8-acetyloamino-3,6-disulfoniano-2-naftylazo)-4"-(6-benzoiloamino-3-sulfoniano-2-naftylazo)-bifenylo-1,3'3"0, 1‴ -tetraolato-O,O',O",O‴ ] miedzi413-590-3
759Mieszanina: N-[3-hydroksy-2-(2-metyloakryloylaminometoksy) propoksymetylo]-2-metyloakrylamidu i N-2,3-bis-(2-metyloakryloiloaminometoksy) propoksymetylo]-2-metyloakrylamidu i metakryloamidu i 2-metylo-N-(2-metyloakryloiloaminometoksymetylo)-akrylamidu i N-(2,3-dihydroksypropoksymetylo)-2-metyloakrylamidu412-790-8
7601,3,5-tris-[(2S i 2R)-2,3-epoksypropylo]-1,3,5-triazyno-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroksyron)59653-74-6616-091-00-0
761Erionit12510-42-8650-012-00-0
762Azbest12001-28-4650-013-00-6
763Ropa naftowa8002-05-9232-298-5
764Destylaty (ropa naftowa), ciężkie z hydrokrakingu, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64741-76-0265-077-7
765Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64741-88-4265-090-8
766Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64741-89-5265-091-3
767Pozostałości olejowe (ropa naftowa), odasfaltowane rozpuszczalnikowo, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64741-95-3265-096-0
768Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64741-96-4265-097-6
769Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64741-97-5265-098-1
770Pozostałości olejowe (ropa naftowa), rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-01-4265-101-6
771Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-36-5265-137-2
772Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-37-6265-138-8
773Pozostałości olejowe (ropa naftowa), oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-41-2265-143-5
774Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-44-5265-146-1
775Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-45-6265-147-7
776Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane ciężkie naftenowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-52-5265-155-0
777Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane lekkie naftenowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-53-6265-156-6
778Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane, ciężkie parafinowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-54-7265-157-1
779Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane, lekkie parafinowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-55-8265-158-7
780Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-56-9265-159-2
781Pozostałości olejowe (ropa naftowa), hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-57-0265-160-8
782Pozostałości olejowe (ropa naftowa), odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-62-7265-166-0
783Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-63-8265-167-6
784Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-64-9265-168-1
785Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-65-0265-169-7
786Szlam olejowy (ropa naftowa), jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-67-2265-171-8
787Oleje naftenowe (ropa naftowa) ciężkie, katalitycznie odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-68-3265-172-3
788Oleje naftenowe (ropa naftowa) lekkie, katalitycznie odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-69-4265-173-9
789Oleje parafinowe (ropa naftowa) ciężkie, katalitycznie odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-70-7265-174-4
790Oleje parafinowe (ropa naftowa) lekkie, katalitycznie odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-71-8265-176-5
791Oleje naftenowe (ropa naftowa) ciężkie, z odparafinowania czynnikami kompleksującymi, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-75-2265-179-1
792Oleje naftenowe (ropa naftowa) lekkie, z odparafinowania czynnikami kompleksującymi, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO64742-76-3265-180-7
793Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych o dużej zawartości węglowodorów aromatycznych, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO68783-00-6272-175-3
794Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO68783-04-0272-180-0
795Ekstrakty (ropa naftowa), destylatów ciężkich parafinowych, odasfaltowane rozpuszczalnikowo, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO68814-89-1272-342-0
796Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, obojętny olej bazowy o dużej lepkości, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO72623-85-9276-736-3
797Oleje smarowe (ropa naftowa), C15-30, hydrorafinowane, obojętny olej bazowy, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO72623- 86-0276-737-9
798Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, obojętny olej bazowy, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO72623- 87-1276-738-4
799Oleje smarowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO74869-22-0278-012-2
800Destylaty (ropa naftowa), parafinowe ciężkie, z odparafinowania czynnikami kompleksującymi, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO90640-91-8292-613-7
801Destylaty (ropa naftowa), parafinowe lekkie, z odparafinowania czynnikami kompleksującymi, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO90640-92-9292-614-2
802Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, odparafinowane rozpuszczalnikiem, poddane działaniu gliny, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO90640-94-1292-616-3
803Węglowodory, C20-50, ciężkie, hydrorafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO90640-95-2292-617-9
804Destylaty (ropa naftowa), lekkie, odparafinowane rozpuszczalnikiem, poddane działaniu gliny, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO90640-96-3292-618-4
805Destylaty (ropa naftowa), lekkie, parafinowe hydrorafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają >3 % wagowych ekstraktu DMSO90640-97-4292-620-5
806Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO90641-07-9292-631-5
807Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, hydrorafinowane, jeśli zawierają >3 % wagowych ekstraktu DMSO90641-08-0292-632-0
808Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO90641-09-1292-633-6
809Pozostałości olejowe (ropa naftowa) z odparafinowania rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO90669-74-2292-656-1
810Pozostałości olejowe (ropa naftowa) odparafinowane katalitycznie, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91770-57-9294-843-3
811Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, hydrorafinowane, odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91995-39-0295-300-3
812Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, hydrorafinowane, odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91995-40-3295-301-9
813Destylaty (ropa naftowa), hydrokrakowane, odparafinowane, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91995-45-8295-306-6
814Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91995-54-9295-316-0
815Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91995- 73-2295-335-4
816Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich naftenowych, hydroodsiarczane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91995-75-4295-338-0
817Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, rafinowane kwasem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91995-76-5295-339-6
818Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, hydroodsiarczane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91995-77-6295-340-1
819Ekstrakty (ropa naftowa), hydrorafinowane, rozpuszczalnikowe lekkiego oleju gazowego, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO91995-79-8295-342-2
820Szlam olejowy (ropa naftowa) hydrorafinowany, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO92045-12-0295-394-6
821Oleje smarowe (ropa naftowa), C17-35, ekstrahowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO92045-42-6295-423-2
822Oleje smarowe (ropa naftowa), odparafinowana rozpuszczalnikowo frakcja z hydrokrakingu niezawierająca związków aromatycznych, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO92045-43-7295-424-8
823Pozostałości olejowe (ropa naftowa) z obróbki kwasem produktów z odparafinowania rozpuszczalnikowego, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO92061-86-4295-499-7
824Oleje parafinowe (ropa naftowa) ciężkie, rafinowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO92129-09-4295-810-6
825Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, oczyszczane ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO92704- 08-0296-437-1
826Oleje smarowe (ropa naftowa), oleje bazowe, parafinowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO93572-43-1297-474-6
827Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich naftenowych, hydroodsiarczane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO93763-10-1297-827-4
828Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów ciężkich parafinowych, odparafinowanych rozpuszczalnikowo, hydroodsiarczane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO93763-11-2297-829-5
829Węglowodory, parafinowe, hydrokrakowane pozostałości destylacji, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO93763-38-3297-857-8
830Szlam olejowy (ropa naftowa) rafinowany kwasem, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO93924-31-3300-225-7
831Szlam olejowy (ropa naftowa) oczyszczony ziemią bielącą, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO93924-32-4300-226-2
832Węglowodory, C20-50, uwodornione pozostałości olejowe z destylacji próżniowej, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO93924-61-9300-257-1
833Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO94733-08-1305-588-5
834Destylaty (ropa naftowa), lekkie, rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrokrakowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO94733-09-2305-589-0
835Oleje smarowe (ropa naftowa), C18-40, destylat bazowy

z hydrokrakingu odparafinowany rozpuszczalnikowo, jeśli zawierają

> 3 % wagowych ekstraktu DMSO

94733-15-0305-594-8
836Oleje smarowe (ropa naftowa), C18-40, rafinat bazowy odparafinowany rozpuszczalnikowo, uwodorniony, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO94733-16-1305-595-3
837Węglowodory, C13-30, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO95371-04-3305-971-7
838Węglowodory, C16-32, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO95371-05-4305-972-2
839Węglowodory, C37-68, odparafinowane, hydrorafinowane, odasfaltowane, pozostałości z destylacji próżniowej, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO95371-07-6305-974-3
840Węglowodory, C37-65, hydrorafinowane, odasfaltowane, pozostałości z destylacji próżniowej, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO95371-08-7305-975-9
841Destylaty (ropa naftowa), lekkie, hydrokrakowane, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97488-73-8307-010-7
842Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, uwodornione, rafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97488-74-9307-011-2
843Oleje smarowe (ropa naftowa), C18-27, z hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97488-95-4307-034-8
844Węglowodory, C17-30, lekkie, hydrorafinowane, odasfaltowane rozpuszczalnikiem, pozostałość destylacji atmosferycznej, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97675-87-1307-661-7
845Węglowodory, C17-40, hydrorafinowane, odasfaltowane rozpuszczalnikiem, pozostałość destylacji, destylaty próżniowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97722-06-0307-755-8
846Węglowodory, C13-27, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97722-09-3307-758-4
847Węglowodory, C14-29, frakcja lekka naftenowa ekstrahowana rozpuszczalnikiem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97722-10-6307-760-5
848Szlam olejowy (ropa naftowa) oczyszczony węglem, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97862-76-5308-126-0
849Szlam olejowy (ropa naftowa) oczyszczony kwasem krzemowym, jeśli zawiera > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97862-77-6308-127-6
850Węglowodory, C27-42, odaromatyzowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97862-81-2308-131-8
851Węglowodory, C17-30, hydrorafinowane destylaty, lekkie, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97862-82-3308-132-3
852Węglowodory, C27-45, z destylacji próżniowej, naftenowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97862-83-4308-133-9
853Węglowodory, C27-45, odaromatyzowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97926-68-6308-287-7
854Węglowodory, C20-58, hydrorafinowane, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97926-70-0308-289-8
855Węglowodory, C27-42, naftenowe, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO97926-71-1308-290-3
856Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, oczyszczone węglem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO100684-02-4309-672-2
857Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatów lekkich parafinowych, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO100684- 03-5309-673-8
858Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe lekkiego oleju gazowego, oczyszczone węglem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO100684-04-6309-674-3
859Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe lekkiego oleju gazowego, oczyszczone ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO100684-05-7309-675-9
860Pozostałości olejowe (ropa naftowa) z odparafinowania rozpuszczalnikowego, oczyszczone węglem, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO100684-37-5309-710-8
861Pozostałości olejowe (ropa naftowa) z odparafinowania rozpuszczalnikowego, rafinowane ziemią bielącą, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO100684-38-6309-711-3
862Oleje smarowe (ropa naftowa), C>25, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odasfaltowane, odparafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO101316-69-2309-874-0
863Oleje smarowe (ropa naftowa), C17-32, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO101316-70-5309-875-6
864Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-35, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO101316-71-6309-876-1
865Oleje smarowe (ropa naftowa), C24-50, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione, jeśli zawierają > 3 % wagowych ekstraktu DMSO101316-72-7309-877-7
866Destylaty (ropa naftowa), średnie odsiarczone, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64741-86-2265-088-7
867Oleje gazowe (ropa naftowa) rafinowane rozpuszczalnikiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64741-90-8265-092-9
868Destylaty (ropa naftowa), średnie, rafinowane rozpuszczalnikiem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64741-91-9265-093-4
869Oleje gazowe (ropa naftowa), rafinowane kwasem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64742-12-7265-112-6
870Destylaty (ropa naftowa), średnie rafinowane kwasem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64742-13-8265-113-1
871Destylaty (ropa naftowa), lekkie, rafinowane kwasem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64742-14-9265-114-7
872Oleje gazowe (ropa naftowa), chemicznie zobojętniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64742-29-6265-129-9
873Destylaty (ropa naftowa), średnie, chemicznie zobojętniane,

z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można

udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-30-9265-130-4
874Destylaty (ropa naftowa), średnie, oczyszczone ziemią bielącą,

z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można

udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza

64742-38-7265-139-3
875Destylaty (ropa naftowa), średnie, hydrorafinowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64742-46-7265-148-2
876Oleje gazowe (ropa naftowa), hydroodsiarczone, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64742-79-6265-182-8
877Destylaty (ropa naftowa), średnie, hydroodsiarczone, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza64742-80-9265-183-3
878Destylaty (ropa naftowa), z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym, wysokowrzące, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza68477-29-2270-719-4
879Destylaty (ropa naftowa), średniowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza68477-30-5270-721-5
880Destylaty (ropa naftowa), niskowrzące z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza68477-31-6270-722-0
881Alkany, C12-26 rozgałęzione i liniowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza90622-53-0292-454-3
882Destylaty (ropa naftowa), średnie, wysokorafinowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza90640-93-0292-615-8
883Destylaty (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego o dużej zawartości związków aromatycznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza91995-34-5295-294-2
884Oleje gazowe, parafinowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza93924-33-5300-227-8
885Frakcja naftowa ciężka (ropa naftowa), rafinowana rozpuszczalnikami, hydroodsiarczana, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza97488-96-5307-035-3
886Węglowodory, C16-20, hydrorafinowane destylaty średnie, lekkie, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza97675- 85-9307-659-6
887Węglowodory, C12-20, lekkie, hydrorafinowane parafinowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza97675-86-0307-660-1
888Węglowodory, C11-17, lekkie naftenowe z ekstrakcji rozpuszczalnikowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza97722-08-2307-757-9
889Oleje gazowe, hydrorafinowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza97862-78-7308-128-1
890Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, oczyszczone węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza100683-97-4309-667-5
891Destylaty (ropa naftowa), średnie parafinowe, oczyszczone węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza100683-98-5309-668-0
892Destylaty (ropa naftowa), średnie parafinowe oczyszczone ziemią bielącą, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza100683-99-6309-669-6
893Smary, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza74869-21-9278-011-7
894Gacz parafinowy (ropa naftowa), z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza64742-61-6265-165-5
895Gacz parafinowy (ropa naftowa), rafinowany kwasem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza90669-77-5292-659-8
896Gacz parafinowy (ropa naftowa), oczyszczony ziemią bielącą, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza90669-78-6292-660-3
897Gacz parafinowy (ropa naftowa), hydrorafinowany, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza92062-09-4295-523-6
898Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jestrakotwórcza92062-10-7295-524-1
899Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, hydrorafinowany, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza92062-11-8295-525-7
900Gacz parafinowy (ropa naftowa) o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza97863-04-2308-155-9
901Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony ziemią bielącą, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza97863-05-3308-156-4
902Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony kwasem krzemowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza97863-06-4308-158-5
903Gacz parafinowy (ropa naftowa), oczyszczony węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza100684-49-9309-723-9
904Wazelina, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza8009-03-8232-373-2
905Wazelina (ropa naftowa) utleniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza64743-01-7265-206-7
906Wazelina (ropa naftowa) oczyszczona tlenkiem glinu, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza85029-74-9285-098-5
907Wazelina (ropa naftowa), hydrorafinowana, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza92045-77-7295-459-9
908Wazelina (ropa naftowa), oczyszczona węglem, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza97862-97-0308-149-6
909Wazelina (ropa naftowa), oczyszczona kwasem krzemowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja z której pochodzi nie jest rakotwórcza97862-98-1308-150-1
910Wazelina (ropa naftowa), oczyszczona ziemią bielącą, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzi, nie jest rakotwórcza100684-33-1309-706-6
911Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z krakingu katalitycznego64741-59-9265-060-4
912Destylaty (ropa naftowa), średnie, z krakingu katalitycznego64741-60-2265-062-5
913Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z krakingu termicznego64741-82-8265-084-5
914Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, lekkie, z krakingu katalitycznego68333-25-5269-781-5
915Destylaty (ropa naftowa), piroliza benzyny lekkiej68475-80-9270-662-5
916Destylaty (ropa naftowa), z krakowania z parą wodną68477-38-3270-727-8
917Oleje gazowe (ropa naftowa), z pirolizy68527-18-4271-260-2
918Destylaty (ropa naftowa), średnie, z krakingu termicznego, hydroodsiarczane85116-53-6285-505-6
919Oleje gazowe (ropa naftowa), z krakingu termicznego, hydroodsiarczane92045-29-9295-411-7
920Pozostałości (ropa naftowa), z uwodornienia benzyny z krakingu z parą wodną92062-00-5295-514-7
921Pozostałości (ropa naftowa), z destylacji benzyny z krakingu z parą wodną92062-04-9295-517-3
922Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie92201-60-0295-991-1
923Pozostałości (ropa naftowa), z obróbki termicznej frakcji benzynowej z krakingu parowego93763-85-0297-905-8
924Oleje gazowe (ropa naftowa), frakcja lekka próżniowa z krakingu termicznego, hydroodsiarczona97926-59-5308-278-8
925Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, z procesu koksowania101316-59-0309-865-1
926Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, z krakingu z parą wodną101631-14-5309-939-3
927Pozostałości (ropa naftowa), z kolumny atmosferycznej64741-45-3265-045-2
928Oleje gazowe (ropa naftowa), ciężkie, próżniowe64741-57-7265-058-3
929Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, z krakingu katalitycznego64741-61-3265-063-0
930Oleje sklarowane (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego64741-62-4265-064-6
931Pozostałości (ropa naftowa), z frakcjonowania na reformingu katalitycznym64741-67-9265-069-3
932Pozostałości (ropa naftowa), z hydrokrakingu64741-75-9265-076-1
933Pozostałości (ropa naftowa), z krakingu termicznego64741-80-6265-081-9
934Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, z krakingu termicznego64741-81-7265-082-4
935Oleje gazowe (ropa naftowa), hydrorafinowane próżniowe64742-59-2265-162-9
936Pozostałości (ropa naftowa), hydroodsiarczane, z kolumny atmosferycznej64742-78-5265-181-2
937Oleje gazowe (ropa naftowa), hydroodsiarczane, ciężkie próżniowe64742-86-5265-189-6
938Pozostałości (ropa naftowa), z krakingu parowego64742-90-1265-193-8
939Pozostałości (ropa naftowa), atmosferyczne68333-22-2269-777-3
940Oleje sklarowane (ropa naftowa), hydroodsiarczane, z krakingu katalitycznego68333-26-6269-782-0
941Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, średnie z krakingu katalitycznego68333-27-7269-783-6
942Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczane, ciężkie z krakingu katalitycznego68333-28-8269-784-1
943Olej opałowy, pozostałości po destylacji zachowawczej frakcji próżniowych o wysokiej zawartości siarki68476-32-4270-674-0
944Olej opałowy, pozostałościowy68476-33-5270-675-6
945Pozostałości (ropa naftowa), po destylacji produktów z reformingu katalitycznego68478-13-7270-792-2
946Pozostałości (ropa naftowa), po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i frakcji próżniowych z DRW68478-17-1270-796-4
947Pozostałości (ropa naftowa), po destylacji ciężkiego oleju gazowego z koksowania i lekkich frakcji próżniowych z DRW68512-61-8270-983-0
948Pozostałości (ropa naftowa), lekki olej próżniowy68512-62-9270-984-6
949Pozostałości (ropa naftowa), lekki kraking parowy68513-69-9271-013-9
950Olej opałowy, nr 668553-00-4271-384-7
951Pozostałości (ropa naftowa), po usunięciu lekkich składników, o niskiej zawartości siarki68607-30-7271-763-7
952Oleje napędowe (ropa naftowa), ciężkie, z kolumny atmosferycznej68783-08-4272-184-2
953Pozostałości (ropa naftowa), z płuczek z koksowania o dużej zawartości skondensowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych68783-13-1272-187-9
954Destylaty (ropa naftowa), naftowa pozostałość próżniowa68955-27-1273-263-4
955Pozostałości (ropa naftowa), kraking parowy, żywiczne68955-36-2273-272-3
956Destylaty (ropa naftowa), średnie, próżniowe70592-76-6274-683-0
957Destylaty (ropa naftowa), lekkie, próżniowe70592-77-7274-684-6
958Destylaty (ropa naftowa), próżniowe70592-78-8274-685-1
959Oleje napędowe (ropa naftowa), próżniowe ciężkie pochodzące z koksowania, hydroodsiarczone85117-03-9285-555-9
960Pozostałości (ropa naftowa), kraking parowy, destylaty90669-75-3292-657-7
961Pozostałości (ropa naftowa), próżniowe, lekkie90669-76-4292-658-2
962Olej opałowy, ciężki, zasiarczony92045-14-2295-396-7
963Pozostałości (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego92061-97-7295-511-0
964Destylaty (ropa naftowa), średnie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie92201-59-7295-990-6
965Pozostałości olejowe (ropa naftowa)93821-66-0298-754-0
966Pozostałości, poddane krakingowi parowemu, obrabiane termicznie98219-64-8308-733-0
967Destylaty (ropa naftowa), średnie o szerokim zakresie wrzenia, hydroodsiarczane101316-57-8309-863-0
968Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe64741-50-0265-051-5
969Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe64741-51-1265-052-0
970Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe64741-52-2265-053-6
971Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe64741-53-3265-054-1
972Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe rafinowane kwasem64742-18-3265-117-3
973Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe rafinowane kwasem64742-19-4265-118-9
974Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe rafinowane kwasem64742-20-7265-119-4
975Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe rafinowane kwasem64742-21-8265-121-5
976Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe zobojętniane chemicznie64742-27-4265-127-8
977Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe zobojętniane chemicznie64742-28-5265-128-3
978Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe zobojętniane chemicznie64742-34-3265-135-1
979Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe zobojętniane chemicznie64742-35-4265-136-7
980Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów naftenowych64742-03-6265-102-1
981Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów parafinowych64742-04-7265-103-7
982Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z lekkich destylatów parafinowych64742-05-8265-104-2
983Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z ciężkich destylatów naftenowych64742-11-6265-111-0
984Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe z próżniowej frakcji lekkich olejów gazowych91995-78-7295-341-7
985Węglowodory, C26-55, z dużą zawartością węglowodorów aromatycznych97722-04-8307-753-7
9863,3'-[[1,1'-bifenylo]-4,4'-diylobis(azo)] bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonian) disodowy573-58-0209-358-4
9874-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenylo)azo] [1,1'-bifenylo]-4-ylo]azo]-5-hydroksy-6-(fenyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian disodowy1937-37-7217-710-3
9883,3'-[[1,1'-bifenylo]-4,4'-diylobis(azo)]bis[5-amino-4-hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian] tetrasodowy2602-46-2220-012-1
9894-o-tolilazo-o-toluidyna97-56-3202-591-2
9904-aminoazobenzen60-09-3200-453-6
991[5-[[4'-[[2,6-dihydroksy-3-[(2-hydroksy-5-sulfofenylo)azo]fenylo]azo] [1,1'-bifenylo]-4-ylo]azo]salicylano(4-)] miedzian (II) disodowy16071-86-6240-221-1
992Eter diglicydowy rezorcynolu101-90-6202-987-5
9931,3-difenyloguanidyna102-06-7203-002-1
994Heptachlor-epoksyd1024-57-3213-831-0
9954-nitrozofenol104-91-6203-251-6
996Karbendazym10605-21-7234-232-0
997Eter allilowo-glicydylowy106-92-3203-442-4
998Aldehyd chlorooctowy107-20-0203-472-8
999Heksan110-54-3203-777-6
10002-(2-metoksyetoksy)etanol (eter monometylowy glikolu dietylenowego; DEGME)111-77-3203-906-6
1001Eter

(+/-)-2-(2,4-dichlorofenylo)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propylo-1,1,2,2-tetrafluoroetylowy (tetrakonazol (ISO))

112281-77-3407-760-6
10024-[4-(1,3-dihydroksyprop-2-ylo)fenyloamino]-1,8-dihydroksy-5-nitroantrachinon114565-66-1406-057-1
10035,6,12,13-tetrachloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diizochinolino-1,3,8,10(2H,9H)-tetron115662-06-1405-100-1
1004Fosforan tris(2-chloroetylu)115-96-8204-118-5
10054'-etoksy-2-benzoimidazoloanilid120187-29-3407-600-5
1006Diwodorotlenek niklu12054-48-7235-008-5
1007N,N-dimetyloanilina121-69-7204-493-5
1008Symazyna122-34-9204-535-2
1009Bis(cyklopentadienylo)-bis(2,6-difluoro-3-(pirol-1-ilo)-fenylo)tytan125051-32-3412-000-1
1010N,N,N',N'-tetraglycidylo-4,4'-diamino-3,3'-dietylodifenylometan130728-76-6410-060-3
1011Pentatlenek diwanadu1314-62-1215-239-8
1012Sole zasadowe pentachlorofenolu87-86-5/

131-52-2/

7778-73-6

201-778-6/

205-025-2/

231-911-3

1013Fosfamidon13171-21-6236-116-5
1014N-(trichlorometylotio)ftalimid (folpet (ISO))133-07-3205-088-6
1015N-2-naftyloanilina135-88-6205-223-9
1016Ziram137-30-4205-288-3
10171-bromo-3,4,5-trifluorobenzen138526-69-9418-480-9
1018Propazyna139-40-2205-359-9
1019Trichlorooctan 3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylouroniowy; monuron-TCA (kwasu trichlorooctowego)140-41-0006-043-00-1
1020Izoksaflutol141112-29-0606-054-00-7
1021Krezoksym metylu143390-89-0607-310-00-0
1022Chlorodekon143-50-0205-601-3
10239-winylokarbazol1484-13-5216-055-0
"1024Kwas 2-etyloheksanowy i jego sole z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008149-57-5/-205-743-6/-"
1025Monuron150-68-5205-766-1
1026Chlorek morfolino-4-karbonylu15159-40-7239-213-0
1027Daminozyd1596-84-5216-485-9
1028Alachlor (ISO)15972-60-8240-110-8
1029UVCB produkt kondensacji: chlorku tetrakis-hydroksymetylofosfoniowego, mocznika i destylowanej, uwodornionej C16-18 alikolaominy otrzymanej z łoju wołowego166242-53-1422-720-8
1030Joksynil i oktanian joksynilu (ISO)1689-83-4/

3861-47-0

216-881-1/

223-375-4

1031Bromoksynil (ISO) (3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl) i heptanian bromoksynilu (ISO)1689-84-5/

56634-95-8

216-882-7/

260-300-4

1032Oktanian 2,6-dibromo-4-cyjanofenylu1689-99-2216-885-3
1033Przeniesiony lub skreślony
10345-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-on17630-75-0412-200-9
1035Benomyl17804-35-2241-775-7
1036Chlorotalonil1897-45-6217-588-1
1037Chlorowodorek N'-(4-chloro-o-tolilo)-N,N-dimetyloformamidyny19750-95-9243-269-1
10384,4'-metylenobis(2-etyloanilina)19900-65-3243-420-1
1039Amid waliny20108-78-5402-840-7
1040[(p-toliloksy)metylo]oksiran2186-24-5218-574-8
1041[(m-toliloksy)metylo]oksiran2186-25-6218-575-3
1042Eter 2,3-epoksypropylowo o-tolilowy2210-79-9218-645-3
1043[(toliloksy)metylo]oksiran, eter glicydowy krezylu26447-14-3247-711-4
1044Di-allat2303-16-4218-961-1
10452,4-dibromobutanian benzylu23085-60-1420-710-8
1046Trifluorojodometan2314-97-8219-014-5
1047Tiofanat metylowy23564-05-8245-740-7
1048Dodekachloropentacyklo[5.2.1. 02,6. 03,905,8]dekan (mireks)2385-85-5219-196-6
1049Propyzamid23950-58-5245-951-4
1050Eter butylowo glicydylowy2426-08-6219-376-4
10512,3,4-trichlorobut-1-en2431-50-7219-397-9
1052Chinometionat2439-01-2219-455-3
1053(-)-(1R,2S)-(1,2-epoksypropylo)fosfonian(R)-α-fenyloetyloamoniowy monohydrat25383-07-7418-570-8
10545-etoksy-3-trichlorometylo-1,2,4-tiadiazol (etridiazol -ISO)2593-15-9219-991-8
1055Disperse Yellow 32832-40-8220-600-8
10561,2,4-triazol288-88-0206-022-9
1057Aldryna (ISO)309-00-2206-215-8
1058Diuron (ISO)330-54-1206-354-4
1059Linuron (ISO)330-55-2206-356-5
1060Węglan niklu3333-67-3222-068-2
10613-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik (izoproturon (ISO))34123-59-6251-835-4
1062Iprodion36734-19-7253-178-9
1063Przeniesiony lub skreślony
10645-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahydropirymidyno)-3-fluoro-2-hydroksymetyloterahydrofuran41107-56-6415-360-8
1065Aldehyd krotonowy4170-30-3224-030-0
1066N-etoksykarbonylo-N-(p-tolilosulfonylo) azanid heksahydrocyklopenta(c)pirolo-1-(1H)-amoniowy418-350-1
10674,4'-karbonoimidoilbis[N,N-dimetyloanilina] i jej sole492-80-8207-762-5/612-097-00-2
1068DNOK (ISO)534-52-1208-601-1
1069Chlorek toluidyniowy540-23-8208-740-8
1070Siarczan toluidyny (1:1)540-25-0208-741-3
10712-(4-tert-butylofenylo)etanol5406-86-0410-020-5
1072Fention55-38-9200-231-9
1073Chlordan57-74-9200-349-0
1074Heksan-2-on (keton butylowo-metylowy)591-78-6209-731-1
1075Fenarimol60168-88-9262-095-7
1076Acetamid60-35-5200-473-5
1077N-cykloheksylo-N-metoksy-2,5-dimetylo-3-furamid (furmecykloks -ISO)60568-05-0262-302-0
1078Dieldryna60-57-1200-484-5
10794,4'-izobutyloetylidenodifenol6807-17-6401-720-1
1080Chlorodimeform6164-98-3228-200-5
1081Amitrol61-82-5200-521-5
1082Karbaryl63-25-2200-555-0
1083Destylaty (ropa naftowa) lekkie hydrokrakowane64741-77-1265-078-2
1084Bromek 1-etylo-1-metylomorfoliny65756-41-4612-182-00-4
1085(3-chlorofenylo)-(4-metoksy-3-nitrofenylo)metanon66938-41-8423-290-4
1086Paliwa, diesel, z wyjątkiem sytuacji, gdy znany jest cały proces rafinowania i można udowodnić, że substancja, z której pochodzą, nie jest rakotwórcza68334-30-5269-822-7
1087Olej opałowy, nr 268476-30-2270-671-4
1088Olej opałowy, nr 468476-31-3270-673-5
1089Paliwa, diesel, nr 268476-34-6270-676-1
10902,2-dibromo-2-nitroetanol69094-18-4412-380-9
1091Bromek 1-etylo-1-metylopirolidyny69227-51-6612-183-00-X
1092Monokrotofos6923-22-4230-042-7
1093Nikiel7440-02-0231-111-4
1094Bromometan (bromek metylu (ISO))74-83-9200-813-2
1095Chlorometan (chlorek metylu)74-87-3200-817-4
1096Jodometan (jodek metylu)74-88-4200-819-5
1097Bromoetan (bromek etylu)74-96-4200-825-8
1098Heptachlor76-44-8200-962-3
1099Wodorotlenek fentinu76-87-9200-990-6
1100Siarczan niklu7786-81-4232-104-9
11013,5,5-trimetylocykloheks-2-enon (izoforon)78-59-1201-126-0
11022,3-dichloropropen78-88-6201-153-8
1103Fluazifop-P-butylu (ISO)79241-46-6607-305-00-3
1104Kwas (S)-2,3-dihydro-1H-indolo-karboksylowy79815-20-6410-860-2
1105Toksafen8001-35-2232-283-3
1106Chlorowodorek (4-hydrazynofenylo)-N-metylometanosulfonamidu81880-96-8406-090-1
1107CI. Solvent Yellow 14842-07-9212-668-2
1108Chlozolinat84332-86-5282-714-4
1109Monochloroalkany, C10-1385535-84-8287-476-5
1110Przeniesiony lub skreślony
11112,4,6-trichlorofenol88-06-2201-795-9
1112Chlorek dietylokarbamoilu88-10-8201-798-5
11131-winylo-2-pirolidon88-12-0201-800-4
1114Miklobutanil (ISO) (2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetylo)heksanonitryl)88671-89-0410-400-0
1115Octan fentinu900-95-8212-984-0
1116Bifenyl-2-ylamina90-41-5201-990-9
1117Chlorowodorek trans-4-cycloheksylo-L-proliny90657-55-9419-160-1
1118Diizocyjanian 2-metylo-m-fenylenu (2,6-diizocyjanian toluenu)91-08-7202-039-0
1119Diizocyjanian 4-metylo-m-fenylenu (2,4-diizocyjanian toluenu)584-84-9209-544-5
1120Diizocyjanian m-tolilidenu (diizocyjanian toluenu)26471-62-5247-722-4
1121Paliwa, lotnicze Jet, hydrokrakowany ekstrakt węglowy, uwodorniony94114-58-6302-694-3
1122Paliwa Diesla, hydrokrakowany ekstrakt węglowy, uwodorniony94114-59-7302-695-9
1123Pak, jeśli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu61789-60-4263-072-4
1124Oksym 2-butanonu96-29-7202-496-6
1125Węglowodory, C16-20, z odparafinowania rozpuszczalnikowego pozostałości po destylacji frakcji parafinowej z hydrokrakingu97675-88-2307-662-2
1126α,α-dichlorotoluen98-87-3202-709-2
1127Wełna mineralna z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione w innym miejscu tego załącznika; [syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe), bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) większą niż 18 % masy]
1128Produkt reakcji acetofenonu, formaldehydu, cykloheksylaminy, metanolu i kwasu octowego406-230-1
1129Przeniesiony lub skreślony
1130Przeniesiony lub skreślony
1131bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenylazo)-3-sulfoniano-1-naftaleno) chromian(1-) trisodowy400-810-8
1132Mieszanina: 4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo) fenoksy)2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy-2-hydroksypropylo-2-(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)fenol i 4-allilo-6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-poksypropylo)fenoksy)2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenol417-470-1
1133Olejek z korzeni Kostus (Saussurea lappa Clarke), stosowany jako składnik zapachowy8023-88-9
11347-etoksy-4-metylokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy87-05-8201-721-5
1135Heksahydrokumaryna, stosowana jako składnik zapachowy700-82-3211-851-4
1136Surowy balsam peruwiański Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch, stosowany jako składnik zapachowy8007-00-9232-352-8
1137Azotan (III) izobutylu542-56-2208-819-7
1138Izopren (stabilizowany); (2-metylobuta-1,3-dien)78-79-5201-143-3
11391-bromopropan; bromek n-propylu106-94-5203-445-0
1140Chloropren (stabilizowany); (2-chlorobuta-1,3-dien)126-99-8204-818-0
11411,2,3-trichloropropan96-18-4202-486-1
1142Eter dimetylowy glikolu etylenowego (EGDME)110-71-4203-794-9
1143Dinokap (ISO)39300-45-3254-408-0
1144Diaminotoluen, produkt techniczny - mieszanina 4-metylo-m-fenylenodiaminy(4) oraz 2-metylo-m-fenylenodiaminy(5)

Metylofenylenodiamina

25376-45-8246-910-3
1145Trichlorek p-chlorobenzylidynu5216-25-1226-009-1
1146Eter difenylowy; pochodna oktabromowa32536-52-0251-087-9
11471,2-bis(2-metoksyetoksy)etan, eter dimetylowy glikolu trietylenowego (TEDGME)112-49-2203-977-3
1148Tetrahydrotiopirano-3-karboaldehyd61571-06-0407-330-8
11494,4'-bis(dimetyloamino)benzofenon (Keton Michlera)90-94-8202-027-5
11504-metylobenzenosulfonian (S)-oksiranylometanolu70987-78-9417-210-7
1151Ester dipentylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, o rozgałęzionym i nierozgałęzionym łańcuchu węglowym [1];84777-06-0 [1]284-032-2
Ftalan izopentylu n-pentylu [2];-[2]
Ftalan di-n-pentylu [3];131-18-0 [3]205-017-9
Ftalan diizopentylu [4]605-50-5 [4]210-088-4
1152Ftalan benzylu butylu (BBP)85-68-7201-622-7
1153Estry di-C7-11-alkilowe, kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym68515-42-4271-084-6
1154Mieszanina: 4-(3-etoksykarbonylo-4-(5-(3-etoksykarbonylo-5-hydroksy-1-(4-sulfonianofenylo)pirazol-4-ilo)penta-2,4-dienylideno)-4,5-dihydro-5-oksopirazol-1-ilo)benzosulfonian disodu i 4-(3-etoksykarbonylo-4-(5-(3-etoksykarbonylo-5-oksydo-1-(4-sulfonianofenylo)pirazol-4-ilo)penta-2,4-dienylideno)-4,5-dihydro-5-oksopirazol-1-ilo)benzosulfonian trisodu402-660-9
1155Dichlorowodorek dichlorku (metylenobis-(4,1-fenylenoazo(1-(3-(dimetyloamino)-propylo)-1,2-dihydro-6-hydroksy-4-metylo-2-oksopirydyno-5,3-diilo)))-1,1'-dipirydynium401-500-5
11562-[2-hydroksy-3-(2-chlorofenylo)-karbamoilo-1-naftyloazo]-7-[2-hydroksy-3-(3-metylofenylo)-karbamoilo-1-naftyloazo]fluoren-9-on420-580-2
1157Azafenidyna68049-83-2
11582,4,5-trimetyloanilina [1]

Chlorowodorek 2,4,5-trimetyloaniliny [2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

205-282-0
11594,4'-tiodianilina i jej sole139-65-1205-370-9
11604,4'-oksydianilina (eter p-aminofenylowy) i jej sole101-80-4202-977-0
1161N,N,N',N'-tetrametylo-4,4'-metylenodianilina101-61-1202-959-2
11626-metoksy-m-toluidyna; (p-krezydyna)120-71-8204-419-1
11633-etylo-2-metylo-2-(3-metylobutylo)-1,3-oksazolidyna143860-04-2421-150-7
1164Mieszanina:

1,3,5-tris(3-aminometylofenylo)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazyno-2,4,6-trion mieszanina oligomerów 3,5-bis-(3-aminometylofenylo)-1-poli [3,5-bis-(3-aminometylofenylo)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazyn-1-ylo]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazyno-2,4,6-trion

421-550-1
11652-nitrotoluen88-72-2201-853-3
1166Fosforan (V) tributylu126-73-8204-800-2
1167Naftalen91-20-3202-049-5
1168Nonylofenol [1]

Rozgałęziony 4-nonylofenol [2]

25154-52-3 [1]

84852-15-3 [2]

246-672-0

284-325-5

11691,1,2-trichloroetan79-00-5201-166-9
1170Przeniesiony lub skreślony
1171Przeniesiony lub skreślony
1172Chlorek allilu; (3-chloropropen)107-05-1203-457-6
11731,4-dichlorobenzen; (p-dichlorobenzen)106-46-7203-400-5
1174Eter bis (2-chloroetylowy)111-44-4203-870-1
1175Fenol108-95-2203-632-7
1176Bisfenol A (4,4'-izopropylidenodifenol)80-05-7201-245-8
1177Trioksymetylen (1,3,5-trioksan)110-88-3203-812-5
1178Propargit (ISO)2312-35-8219-006-1
11791-chloro-4-nitrobenzen100-00-5202-809-6
1180Molinat (ISO)2212-67-1218-661-0
1181Fenpropimorf (ISO)67564-91-4266-719-9
1183Izocyjanian metylu624-83-9210-866-3
1184Tetrakis(pentafluorofenylo)boran N,N-dimetyloanilinium118612-00-3422-050-6
1185O,O'-(etenylometylosilileno)di(oksym 4-metylopentan-2-onu)421-870-1
1186Mieszanina 2:1:

tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonian)4-(7-hydroksy-2,4,4-trimetylochroman-2-ylo) rezorcynol-4-ilu, bis-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonian)4-(7-hydroksy-2,4,4-trimetylochroman-2-ylo) rezorcynol

140698-96-0414-770-4
1187Mieszanina: produkt reakcji:

4,4'-metylenobis-[2-(4-hydroksybenzylo)-3,6-dimetylofenolu] oraz 6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftalenosulfonianu (1:2) oraz produkt reakcji: 4,4'-metylenobis-[2-(4-hydroksybenzylo)-3,6-dimetylofenolu] oraz 6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftalenosulfonianu (1:3)

417-980-4
1188Chlorowodorek zieleni malachitowej [1] Szczawian zieleni malachitowej [2]569-64-2 [1]

18015-76-4 [2]

209-322-8

241-922-5

11891-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol107534-96-3403-640-2
11905-(3-butyrylo-2,4,6-trimetylofenylo)-2-[1-(etoksyimino)propylo]-3-hydroksycykloheks-2-en-1-on138164-12-2414-790-3
1191trans-4-fenylo-L-prolina96314-26-0416-020-1
1192Przeniesiony lub skreślony
1193Mieszanina: kwas 5-[(4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfo-2-naftylo)azo]-2,5-dietoksyfenylo)azo)-2-[(3-fosfonofenylo)azo]benzoesowy oraz kwas 5-[(4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfo-2-naftylo)azo]-2,5-dietoksyfenylo)azo)-3-[(3-fosfonofenylo)azo]benzoesowy163879-69-4418-230-9
1194Mrówczan 2-{4-(2-amoniopropyloamino)-6-[4-hydroksy-3-(5-metylo-2-metoksy-4-sulfamoilofenyloazo)-2-sulfonianonaftalen-7-yloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}}-2-aminopropylu424-260-3
11955-nitro-o-toluidyna [1] Chlorowodorek 5-nitro-o-toluidyny [2]99-55-8 [1]

51085-52-0 [2]

202-765-8

256-960-8

1196Chlorek 1-(1-naftylometylo)chinolinium65322-65-8406-220-7
1197(R)-5-bromo-3-(1-metylo-2-pirolidinylometylo)-1H-indol143322-57-0422-390-5
1198Pimetrozyna (ISO)123312-89-0613-202-00-4
1199Oksadiargil (ISO)39807-15-3254-637-6
1200Chlorotoluron 3-(3-chloro-p-tolilo)-1,1-dimetylomocznik15545-48-9239-592-2
1201N-[2-(3-acetylo-5-nitrotiofen-2-yloazo)-5-dietyloaminofenylo]acetamid416-860-9
12021,3-bis(winylosulfonyloacetamido) propan93629-90-4428-350-3
1203p-fenetydyna (4-etoksyanilina)156-43-4205-855-5
1204m-fenylenodiamina i jej sole108-45-2203-584-7
1205Pozostałości po destylacji oleju kreozotowego (smoła węglowa), redestylat oleju płuczkowego, jeżeli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu92061-93-3295-506-3
1206Olej kreozotowy, frakcja acenaftenowa; olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu90640-84-9292-605-3
1207Olej kreozotowy, olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]piranu61789-28-4263-047-8
1208Kreozot, olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu8001-58-9232-287-5
1209Olej kreozotowy, destylat wysokowrzący, olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu70321-79-8274-565-9
1210Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), kwaśny olej kreozotowy, pozostałość po ekstrakcji oleju płuczkowego, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu122384-77-4310-189-4
1211Olej kreozotowy, destylat niskowrzący, olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu70321-80-1274-566-4
12126-metoksy-2,3-pirydynodiamina i jej sól HCl, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów94166-62-8303-358-9
12132,3-naftalenodiol, stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów92-44-4202-156-7
12142,4-diaminodifenyloamina, stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów136-17-4
12152,6-Bis(2-hydroksyetoksy)-3,5-pirydynodiamina i jej sól HCl, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów117907-42-3
12162-metoksymetyl-p-aminofenol i jego sól HCl, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów135043-65-1/

29785-47-5

12174,5-diamino-1-metylopirazol i jego sól HCl, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów20055-01-0/

21616-59-1

1218Siarczan 4,5-diamino-1-((4-chlorofenylo)metylo)-1H-pirazolu, stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów163183-00-4
12194-chloro-2-aminofenol, stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów95-85-2202-458-9
12204-hydroksyindol, stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów2380-94-1219-177-2
12212,5-diamino-4-metoksytoluen i jego sól HCl, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów56496-88-9
1222Siarczan 5-amino-4-fluoro-2-metylofenolu, stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów163183-01-5
1223N,N-dietyl-m-aminofenol, stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów91-68-9/

68239-84-9

202-090-9/

269-478-8

1224N,N-dimetylo-2,6-pirydynodiamina i jej sól HCl, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów-
1225N-cyklopentyl-m-aminofenol, stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów104903-49-3
12261 N-(2-metoksyetyl)-p-fenylenodiamina i jej sól HCl, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów72584-59-9/

66566-48-1

276-723-2
12272,4-diamino-5-metylofenol i jego sól HCl, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów113715-25-6
12281,7-naftalenodiol, stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów575-38-2209-383-0
1229Kwas 3,4-diaminobenzoesowy, stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów619-05-6210-577-2
12302-aminometylo-p-aminofenol i jego sól HCl, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów79352-72-0
1231Solvent Red (CI 12150), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów1229-55-6214-968-9
1232Acid Orange 24 (CI 20170), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów1320-07-6215-296-9
1233Acid Red 73 (CI 27290), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów5413-75-2226-502-1
1234PEG-3,2',2'-di-p-fenylenodiamina144644-13-3
12356-nitro-o-toluidyna570-24-1209-329-6
1236HC Yellow nr 1173388-54-2
1237HC Orange nr 381612-54-6
1238HC Green nr 152136-25-1257-687-7
1239HC Red nr 8 i jej sole13556-29-1/

97404-14-3

- / 306-778-0
1240Tetrahydro-6-nitrochinoksalina i jej sole158006-54-3/

41959-35-7/

73855-45-5

1241Disperse Red 15, z wyjątkiem przypadku, kiedy występuje on jako zanieczyszczenie w barwniku Disperse Violet 1116-85-8204-163-0
12424-amino-3-fluorofenol399-95-1402-230-0
1243N,N'-diheksadecylo-N,N'-bis(2-hydroksyetylo)propanodiamid Bishydroksyetylobiscetylomalonamid149591-38-8422-560-9
12441-metylo-2,4,5-trihydroksybenzen i jego sole stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów1124-09-0214-390-7
12452,6-dihydroksy-4-metylopirydyna i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów4664-16-8225-108-7
12465-hydroksy-1,4-benzodioksan i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów10288-36-5233-639-0
12473,4-metylenodioksyfenol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów533-31-3208-561-5
12483,4-metylenodioksyanilina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów14268-66-7238-161-6
1249Hydroksypirydinon i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów822-89-9212-506-0
12503-nitro-4-aminofenoksyetanol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów50982-74-6
12512-metoksy-4-nitrofenol (4-nitrogwajakol) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów3251-56-7221-839-0
1252C.I. Acid Black 131 i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów12219-01-1
12531,3,5-trihydroksybenzen (floroglucynol) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów108-73-6203-611-2
12541,2,4-benzenotrioctan i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów613-03-6210-327-2
12552,2'-iminobis-etanol, produkty reakcji z epichlorohydryną i 2-nitro-1,4-benzenodiaminą (HC Blue nr 5) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów68478-64-8/

158571-58-5

1256N-metylo-1,4-diaminoantrachinon, produkty reakcji z epichlorohydry-ną i monoetanolaminą (HC Blue nr 4) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów158571-57-4
1257Kwas 4-aminobenzenosulfonowy (kwas sulfanilowy) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów121-57-3/

515-74-2

204-482-5/

208-208-5

1258Kwas 3,3'-(sulfonylobis(2-nitro-4,1-fenyleno)imino)bis(6-(fenyloamino))- benzenosulfonowy, i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów6373-79-1228-922-0
12593(lub 5)-((4-(benzylometyloamino)fenylo)azo)-1,2-(lub 1,4)-dimetylo-1H-1,2,4-triazol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów89959-98-8/

12221-69-1

289-660-0
1260(2,2'-((3-chloro-4-((2,6-dichloro-4-nitrofenylo)azo)fenylo)imino)bisetanol (Disperse Brown 1) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów23355-64-8245-604-7
12612-[[4-[etylo(2-hydroksyetylo)amino]fenylo]azo]-6-metoksy-3-metylo-benzotiazol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów12270-13-2235-546-0
12622-[(4-chloro-2-nitrofenylo)azo]-N-(2-metoksyfenylo)-3-oksobutanamid (Pigment Yellow 73) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów13515-40-7236-852-7
12632,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-bifenylo]-4,4'-diilo)bis(azo)]bis[3-okso-N-fenylobutanamid] (Pigment Yellow 12) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów6358-85-6228-787-8
1264Kwas 2,2'-(1,2-etylenodiyl)bis[5-(4-etoksyfenylo)azo] benzenosulfonowy i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2870-32-8220-698-2
12652,3-dihydro-2,2-dimetylo-6-[(4-(fenyloazo)-1-naftalenylo)azo]-1H-perimidyna (Solvent Black 3) i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów4197-25-5224-087-1
1266Kwas 3(lub 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfoniano-2-naftylo)azo]-1-naftylo]azo] salicylowy i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów3442-21-5/

34977-63-4

222-351-0/

252-305-5

1267Kwas

7-(benzoiloamino)-4-hydroksy-3-[[4-[(4-sulfofenylo)azo]fenylo]azo]-2-naftalenosulfonowy, i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów

2610-11-9220-028-9
1268(μ-((7,7'-iminobis(4-hydroksy-3-((2-hydroksy-5-(N-metylosulfamoilo) fenylo)azo)naftaleno-2-sulfoniano))(6-)))dimiedzian(2-) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów37279-54-2253-441-8
1269Kwas 3-[(4-(acetyloamino)fenylo)azo]-4-hydroksy-7-[[[[5-hydroksy-6-(fenyloazo)-7-sulfo-2-naftalentylo]amino]karbonylo]amino]-2-naftalenosulfonowy i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów3441-14-3222-348-4
1270Kwas 7,7'-(karbonyldiimino)bis(4-hydroksy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenylo)azo]fenylo]azo]-2-naftalenosulfonowy, i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2610-10-8/

25188-41-4

220-027-3
1271N-(4-[bis[4-(dietyloamino)fenylo]metyleno]-2,5-cyckloheksadieno-1-ylideno)-N-etylo-etanoamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2390-59-2219-231-5
12722-[[(4-metoksyfenylo)metylohydrazono]metylo]-1,3,3-trimetylo-3H-indol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów54060-92-3258-946-7
12732-(2-((2,4-dimetoksyfenylo)amino)etenylo)-1,3,3-trimetylo-3H-indol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów4208-80-4224-132-5
1274Nigrozyna rozpuszczalna w alkoholu (Solvent Black 5), stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów11099-03-9
12753,7-bis(dietyloamino)-fenoksazyna-5, i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów47367-75-9/

33203-82-6

251-403-5
12769-(dimetyloamino)-benzo(a)fenoksazyna-5 i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów7057-57-0/

966-62-1

230-338-6/

213-524-1

12776-amino-2-(2,4-dimetylofenylo)-1H-benz[de]izochinolino-1,3(2H)-dion (Solvent Yellow 44) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2478-20-8219-607-9
12781-amino-4-[[4-[(dimetyloamino)metylo]fenylo]amino]antrachinon i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów67905-56-0/

12217-43-5

267-677-4/

235-398-7

1279Laccaic Acid (CI Natural Red. 25) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów60687-93-6
1280Kwas 5-[(2,4-dinitrofenylo)amino]-2-(fenyloamino)-benzenosulfonowy, i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów6373-74-6/

15347-52-1

228-921-5/

239-377-3

12814-[(4-nitrofenylo)azo]anilina (Disperse Orange 3) i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów730-40-5/

70170-61-5

211-984-8
12824-nitro-m-fenylenodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów5131-58-8225-876-3
12831-amino-4-(metyloamino)-antrachinon (Disperse Violet 4) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów1220-94-6214-944-8
1284N-metylo-3-nitro-p-fenylenodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2973-21-9221-014-5
1285N1-(2-hydroksyetylo)-4-nitro-o-fenylenodiamina (HC Yellow nr 5) i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów56932-44-6260-450-0
1286N1-(tris(hydroksymetylo))metylo-4-nitro-1,2-fenylenodiamina (HC Yellow nr 3) i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów56932-45-7260-451-6
12872-nitro-N-hydroksyetylo-p-anizydyna i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów57524-53-5
1288N,N'-dimetylo-N-hydroksyetylo-3-nitro-p-fenylenodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów10228-03-2233-549-1
12893-(N-metylo-N-(4-metyloamino-3-nitrofenylo)amino)-propano-1,2-diol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów93633-79-5403-440-5
1290Kwas 4-etyloamino-3-nitrobenzoesowy (N-etylo-3-nitro PABA) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2788-74-1412-090-2
1291(8-[(4-amino-2-nitrofenylo)azo]-7-hydroksy-2-naftylo)trimetyloamon i jego sole, z wyjątkiem Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) w formie zanieczyszczenia w Basic Brown 17, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów71134-97-9275-216-3
12925-((4-(dimetyloamino)fenylo)azo)-1,4-dimetylo-1H-1,2,4-triazol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów12221-52-2
12934-(fenyloazo)-m-fenylenodiamina, i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów495-54-5207-803-7
12944-metylo-6-(fenyloazo)-1,3-benzenodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów4438-16-8224-654-3
1295Kwas 5-(acetyloamino)-4-hydroksy-3-((2-metylofenylo)azo)-2,7-naftalenodisulfonowy i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów6441-93-6229-231-7
12964,4'-[(4-metylo-1,3-fenyleno)bis(azo)]bis[6-metylo-1,3-benzenodiamina] (Basic Brown 4) i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów4482-25-1224-764-1
12973-[[4-[[diamino(fenyloazo)fenylo]azo]-2-metylofenylo]azo]-N,N,N-trimetylo-benzenoamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów83803-99-0280-920-9
12983-[[4-[[diamino(fenyloazo)fenylo]azo]-1-naftalenylo]azo]-N,N,N-rimetylo- benzenoamina, i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów83803-98-9280-919-3
1299N-[4-[(4-(dietyloamino)fenylo)fenylometyleno]-2,5-cykloheksadieno-1-ilideno]-N-etylo-etanoamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów633-03-4211-190-1
13001-[(2-hydroksyetylo)amino]-4-(metyloamino)-antrachinon, jego pochodne i sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2475-46-9/

86722-66-9

219-604-2/

289-276-3

13011,4-diamino-2-metoksy-antrachinon (Disperse Red. 11) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2872-48-2220-703-8
13021,4-dihydroksy-5,8-bis[(2-hydroksyetylo)amino]antrachinon (Disperse Blue 7) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów3179-90-6221-666-0
13031-[(3-aminopropylo)amino]-4-(metyloamino)antrachinon i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów22366-99-0244-938-0
1304N-[6-[(2-chloro-4-hydroksyfenylo)imino]-4-metoksy-3-okso-1,4-cyckloheksadieno-1-ylo]acetamid (HC Yellow nr 8) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów66612-11-1266-424-5
1305[6-[[3-chloro-4-(metyloamino)fenylo]imino]-4-metylo-3-oksocykloheksa-1,4-dieno-1-ylo]mocznik (HC Red. nr 9) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów56330-88-2260-116-4
13063,7-bis(dimetyloamino)-fenoksazyna-5 i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów61-73-4200-515-2
13074,6-bis(2-hydroksyetoksy)-m-fenylenodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów94082-85-6
13085-amino-2,6-dimetoksy-3-hydroksypirydyna i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów104333-03-1
13094,4'-diaminodifenyloamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów537-65-5208-673-4
13104-dietyloamino-o-toluidyna i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów148-71-0/

24828-38-4/

2051-79-8

205-722-1/

246-484-9/

218-130-3

1311N,N-dietylo-p-fenylenodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów93-05-0/

6065-27-6/

6283-63-2

202-214-1/

227-995-6/

228-500-6

1312N,N-dimetylo-p-fenylenodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów99-98-9/

6219-73-4

202-807-5/

228-292-7

13133,4-diaminotoluen i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów496-72-0207-826-2
13142,4-diamino-5-metylofenoksyetanol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów141614-05-3/

113715-27-8

13156-amino-o-krezol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów17672-22-9
1316Hydroksyetyloaminometylo-p-aminofenol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów110952-46-0/

135043-63-9

13172-amino-3-nitrofenol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów603-85-0210-060-1
13182-chloro-5-nitro-N-hydroksyetylo-p-fenylenodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów50610-28-1256-652-3
13192-nitro-p-fenylenodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów5307-14-2/

18266-52-9

226-164-5/

242-144-9

1320Hydroksyetylo-2,6-dinitro-p-anizydyna i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów122252-11-3
13216-nitro-2,5-pirydynodiamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów69825-83-8
13223,7-diamino-2,8-dimetylo-5-fenylo-fenazyna, i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów477-73-6207-518-8
1323Kwas 3-hydroksy-4-[(2-hydroksynaftylo)azo]-7-nitronaftaleno-1-sulfonowy i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów16279-54-2/

5610-64-0

240-379-1/

227-029-3

13243-[(2-nitro-4-(trifluorometylo)fenylo)amino]propan-1,2-diol (HC Yellow nr6) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów104333-00-8
13252-[(4-chloro-2-nitrofenylo)amino]etanol (HC Yellow nr 12) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów59320-13-7
13263-[[4-[(2-hydroksyetylo)metyloamino]-2-nitrofenylo]amino]-propano-1,2-diol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów173994-75-7/

102767-27-1

13273-[[4-[etylo(2-hydroksyetylo)amino]-2-nitrofenylo]amino]-propano-1,2-diol i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów114087-41-1/

114087-42-2

1328N-[4-[[4-(dietyloamino)fenylo][4-(etyloamino)-1-naftalentylo] metyleno]-2,5-cykloheksadieno-1-ylideno]-N-etylo-etanoamina i jej sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2390-60-5219-232-0
13294-[(4-aminofenylo)(4-iminocykloheksa-2,5-dieno-1-ylideno)me-tylo]-o- toluidyna i jej chlorowodorek (Basic Violet 14; CI 42510), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów3248-93-9/

632-99-5

(HCl)

221-832-2/ 211-189-6 (HCl)
1330Kwas 4-(2,4-dihydroksyfenylazo)benzenosulfonowy i jego sól sodowa (Acid Orange 6; CI 14270), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2050-34-2/

547-57-9

(Na)

218-087-0/ 208-924-8 (Na)
1331Kwas 3-hydroksy-4-(fenylazo)-2-naftoesowy i jego sól wapniowa (Pigment Red 64:1; CI 15800), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów27757-79-5/

6371-76-2

(Ca)

248-638-0/ 228-899-7 (Ca)
1332Kwas 2-(6-hydroksy-3-okso-(3H)-ksanten-9-ylo)benzoesowy; fluorosceina i jej sól disodowa (Acid Yellow 73 sodium salt; CI 45350), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2321-07-5/

518-47-8

(Na)

219-031-8/ 208-253-0 (Na)
13334',5'-dibromo-3',6'-dihydroksyspiro[izobenzofurano-1(3H),9'-[9H]ksanten]-3-on; 4',5'-dibromofluoresceina (Solvent Red 72) i jej sól disodowa (CI 45370), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów596-03-2/ 4372-02-5 (Na)209-876-0/224-468-2 (Na)
1334Kwas 2-(3,6-dihydroksy-2,4,5,7-tetrabromoksanten-9-ylo)ben-zoesowy; 2',4',5',7'-tetrabromofluoresceina (Solvent Red 43), jego sól disodowa (Acid Red. 87; CI 45380) i jego sól glinu (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów15086-94-9/ 17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)239-138-3/ 241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)
13359-(2-karboksyfenylo)-3-(2-metylofenylo)amino)-6-((2- metylo-4-sulfofenyl)amino)ksantylium, sól wewnętrzna i jego sól sodowa (Acid Violet 9; CI 45190), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów10213-95-3/

6252-76-2

(Na)

-/228-377-9 (Na)
13363',6'-dihydroksy-4',5'-dijodospiro(izobenzofurano-1(3H),9'-[9H]ksanten)-3-on (Solvent Red 73) i jego sól sodowa (Acid Red 95; CI 45425), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów38577-97-8/ 33239-19-9 (Na)254-010-7/ 251-419-2 (Na)
13372',4',5',7'-tetrajodofluoresceina, jej sól disodowa (Acid Red 51; CI 45430) i jej sól glinu (Pigment Red 172 Aluminium lake), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów15905-32-5/ 16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)240-046-0/ 240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)
13381-hydroksy-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminofenol) i jego dich-lorowodorek (2,4-Diaminophenol HCl), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów95-86-3/ 137-09-7 (HCl)202-459-4/ 205-279-4 (HCl)
13391,4-dihydroksybenzen (Hydroquinone), z wyjątkiem pozycji 14 w załączniku III123-31-9204-617-8
1340Chlorek [4-[[4-anilino-1-naftylo][4-(dimetyloamino)fenylo]me-tyleno]cykloheksa-2,5-dien-1-ylideno]dimetyloamoniowy (Basic Blue 26; CI 44045), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów2580-56-5219-943-6
13413-[(2,4-dimetylo-5-sulfonianofenylo)azo]-4-hydroksynaftaleno-1-sulfonian disodu (Ponceau SX; CI 14700), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów4548-53-2224-909-9
1342Tris[5,6-dihydro-5-(hydroksyimino)-6-oksonaftaleno-2-sulfonia-no(2-)-N5, O6]żelazian(3-) trisodu (Acid Green 1; CI 10020), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów19381-50-1243-010-2
13434-(fenylazo)rezorcynol (Solvent Orange 1; CI 11920) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2051-85-6218-131-9
13444-[(4-etoksyfenylo)azo]naftol (Solvent Red 3; CI 12010) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów6535-42-8229-439-8
13451-[(2-chloro-4-nitrofenylo)azo]-2-naftol (Pigment Red 4; CI 12085) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2814-77-9220-562-2
13463-hydroksy-N-(o-tolilo)-4-[(2,4,5-trichlorofenylo)azo]naftaleno-2- karboksamid (Pigment Red 112; CI 12370) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów6535-46-2229-440-3
1347N-(5-chloro-2,4-dimetoksyfenylo)-4-[[5-[(dietyloamino)sulfony-lo]-2-metoksyfenylo]azo]-3-hydroksynaftaleno-2-karboksamid (Pigment Red 5; CI 12490) i jego sole, stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów6410-41-9229-107-2
13484-[(5-chloro-4-metylo-2-sulfonianofenylo)azo]-3-hydroksy-2-naftoesan disodu (Pigment Red 48; CI 15865), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów3564-21-4222-642-2
13493-hydroksy-4-[(1-sulfoniano-2-naftylo)azo]-2-naftoesan wapnia (Pigment Red 63:1; CI 15880), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów6417-83-0229-142-3
13503-hydroksy-4-(4'-sulfonianonaftyloazo)naftaleno-2,7-disulfonian trisodu (Acid Red 27; CI 16185), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów915-67-3213-022-2
13512,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-bifenylo]-4,4'-diylo)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylofenylo)-3-oksobutyramid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów5102-83-0225-822-9
13522,2'-[cykloheksylidenobis[(2-metylo-4,1-fenyleno)azo]]bis[4-cykloheksylofenol] (Solvent Yellow 29; CI 21230), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów6706-82-7229-754-0
13531-(4-(fenylazo)fenylazo)-2-naftol (Solvent Red 23; CI 26100), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów85-86-9201-638-4
13546-amino-4-hydroksy-3-[[7-sulfoniano-4-[(4-sulfonianofeny-lo)azo]-1-naftylo]azo]naftaleno-2,7-disulfonian tetrasodu (Food Black 2; CI 27755), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów2118-39-0218-326-9
1355N-(4-((4-(dietyloamino)fenylo)(2,4-disulfofenylo)metyleno)-2,5-cyckloheksadieno-1-ylideno)-N-etyloetanoamina, wodorotlenek, sól wewnętrzna, sól sodowa (Acid Blue 1; CI 42045), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów129-17-9204-934-1
1356N-(4-((4-(dietyloamino)fenylo)(5-hydroksy-2,4-disulfofenylo)me-tyleno)-2,5-cyckloheksadieno-1-ylideno)-N-etyloetanoamina, wodorotlenek, sól wewnętrzna, sól wapniowa (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów3536-49-0222-573-8
1357N-etylo-N-(4-((4-(etylo((3-sulfofenylo)metylo)amino)fenylo)(4-hydroksy-2-sulfofenylo)metyleno)-2,5-cyckloheksadieno-1-ylide-no)-3-sulfobenzenometanoamina, wodorotlenek, sól wewnętrzna, sól disodowa (Fast Green FCF; CI 42053), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów2353-45-9219-091-5
13581,3-izobenzofurandion, produkty reakcji z metylochinoliną i chinoliną (Solvent Yellow 33; CI 47000), stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów8003-22-3232-318-2
1359Nigrozyna (CI 50420), stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów8005-03-6-
13608,18-dichloro-5,15-dietylo-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]trifenodioksazyna (Pigment Violet 23; CI 51319), stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów6358-30-1228-767-9
13611,2-dihydroksyantrachinon (Pigment Red 83; CI 58000), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów72-48-0200-782-5
13628-hydroksypireno-1,3,6-trisulfonian trisodu (Solvent Green 7; CI 59040), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów6358-69-6228-783-6
13631-hydroksy-4-(p-toluidyno)antrachinon (Solvent Violet 13; CI 60725), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów81-48-1201-353-5
13641,4-bis(p-toliloamino)antrachinon (Solvent Green 3; CI 61565), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów128-80-3204-909-5
13656-chloro-2-(6-chloro-4-metylo-3-oksobenzo[b]tien-2(3H)-ylide-no)-4-metylobenzo[b]tiofen-3(2H)-on (VAT Red 1; CI 73360), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów2379-74-0219-163-6
13665,12-dihydrochino[2,3-b]akrydyno-7,14-dion (Pigment Violet 19; CI 73900), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów1047-16-1213-879-2
1367(29H,31H-ftalocyjaniniano(2-)-N29, N30, N31, N32)miedź (Pigment Blue 15; CI 74160), stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów147-14-8205-685-1
1368[29H,31H-ftalocyjaninodisulfoniano(4-)-N29, N30, N31, N32]miedzian(2-) disodu (Direct Blue 86; CI 74180), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów1330-38-7215-537-8
1369Polichloroftalocyjanina miedzi (Pigment Green 7; CI 74260), stosowana jako substancja w produktach do farbowania włosów1328-53-6215-524-7
1370Diethylene glycol (DEG); (2,2'-oksydietanol, poziom zawartości śladowej - zob. załącznik III)111-46-6203-872-2
1371Phytonadione [INCI]/Phytomenadione [INN]84-80-0/ 81818-54-4201-564-2/ 279-833-9
13722-aminofenol (o-Aminophenol; CI 76520) i jego sole95-55-6/

67845-79-8/

51-19-4

202-431-1/ 267-335-4
1373N-(2-nitro-4-aminofenylo)-alliloamina (HC Red. No. 16) i jej sole160219-76-1
13744-hydroksybenzoesan izopropylu (INCI: Isopropylparaben) sól sodowa lub sole izopropyloparabenu4191-73-5224-069-3
13754-hydroksybenzoesan izobutylu (INCI: Isobutylparaben)

sól sodowa lub sole izobutyloparabenu

4247-02-3

84930-15-4

224-208-8

284-595-4

13764-hydroksybenzoesan fenylu (INCI: Phenylparaben)17696-62-7241-698-9
13774-hydroksybenzoesan benzylu (INCI: Benzylparaben)94-18-8
13784-hydroksybenzoesan pentylu (INCI: Pentylparaben)6521-29-5229-408-9
13793-benzylidenokamfora15087-24-8239-139-9
13803 i 4-(4-hydroksy-4-metylopentylo)cycloheks-3-eno-l-karboaldehyd (HICC) (6)51414-25-6/ 31906-04-4/257-187-9/ 250-863-4/
13812,6-dihydroksy-4-metylobenzaldehyd (atranol) (6)526-37-4-
13823-chloro-2,6-dihydroksy-4-metylobenzaldehyd (chloroatranol) (6)57074-21-2-
1383Ekstrakt z kwiatów Tagetes erecta (7)90131-43-4290-353-9
Olejek z kwiatów Tagetes erecta (7)90131-43-4290-353-9/-
13842-chlorobenzeno-1,4-diamina (2-chloro-p-fenyle-nodiamina) oraz jej sole siarczanowe i dichlorowodorkowe (*) stosowane jako substancje w produktach do farbowania włosów, w tym w produktach do farbowania brwi, oraz w produktach do farbowania rzęs615-66-7210-441-2
61702-44-1 (siarczan)262-915-3
615-46-3 (dichlorowodorek)210-427-6
1385Chlorek cis-1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu (cis-CTAC)51229-78-8426-020-3
1386Chlorek cis-1-(3-chloroallilo)-3,5,7-triaza-1-azonioadamantanu (cis-CTAC), quaternium-1551229-78-8426-020-3
13872-chloroacetamid79-07-2201-174-2
1388Oktametylocyklotetrasiloksan556-67-2209-136-7
1389Dichlorometan; chlorek metylenu;75-09-2200-838-9
13902,2'-((3,3',5,5'-tetrametylo-(1,1'-bifenylo)-4,4'-diylo)-bis(oksymetyleno))-bis-oksyran85954-11-6413-900-7
1391Aldehyd octowy; etanal75-07-0200-836-8
1392Kwas 1-cyklopropylo-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oksochinolino-3-karboksylowy93107-30-3413-760-7
1393N-metylo-2-pyrolidon; 1-metylo-2-pirolidon872-50-4212-828-1
1394Tritlenek diboru; tlenek boru1303-86-2215-125-8
1395Kwas borowy [1] Kwas borowy [2]10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2]233-139-2 [1] 234-343-4 [2]
1396Borany, tetraborany, oktaborany i sole lub estry kwasu borowego, w tym:

Bezwodnik oktaboranu disodu [1] Tetrahydrat oktaboranu disodu [2] 2-aminoetanol, monoester kwasu borowego [3] Diwodoroortoboran (2-hydroksypropylo)amoniowy [4] Boran potasu, sól potasowa kwasu borowego [5] Kwas borowy, triester oktylododecylu [6] Boran cynku [7]

Boran sodu, tetraboran disodu, bezwodny; sól sodowa kwasu borowego [8]

Heptatlenek disodu tetraboru, hydrat [9] Kwas ortoborowy, sól sodowa [10] Dekahydrat tetraboranu disodu; dekahydrat boraksu [11] Pentahydrat tetraboranu disodu; pentahydrat boraksu [12]

12008-41-2 [1] 12280-03-4 [2] 10377-81-8 [3] 68003-13-4 [4] 12712-38-8 [5]

- [6] 1332-07-6 [7] 1330-43-4 [8] 12267-73-1 [9] 13840-56-7 [10] 1303-96-4 [11] 12179-04-3 [12]

234-541-0 [1] 234-541-0 [2] 233-829-3 [3] 268-109-8 [4] 603-184-6 [5]

- [6] 215-566-6 [7] 215-540-4 [8] 235-541-3 [9] 237-560-2 [10] 215-540-4 [11] 215-540-4 [12]

1397Nadboran sodu [1]

Peroksometaboran sodu; peroksoboran sodu [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2] 10332-33-9 [2] 10486-00-7[2]

239-172-9 [1] 231-556-4 [2]
1398Sól monosodowa kwasu nadborowego (H3BO2(O2)), trihydrat [1]13517-20-9 [1]239-172-9 [1]
Sól sodowa kwasu nadborowego, tetrahydrat [2]37244-98-7 [2]234-390-0 [2]
Sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)), tetrahydrat; peroksoboran sodu, heksahydrat [3]10486-00-7 [3]231-556-4 [3]
1399Sól sodowa kwasu nadborowego [1]11138-47-9 [1]234-390-0 [1]
Sól sodowa kwasu nadborowego, monohydrat [2]12040-72-1 [2]234-390-0 [2]
Sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)), monohydrat [3]10332-33-9 [3]231-556-4 [3]
1400Wodoroortoboran dibutylocyny(IV)75113-37-0401-040-5
1401Bis(tetrafluoroboran) niklu14708-14-6238-753-4
1402Mankozeb (ISO); kompleks (polimerycznego) etylenobis-(ditiokarbaminianu) manganu z solą cynku8018-01-7616-995-5
1403Maneb (ISO); (polimeryczny) etylenobis-(ditiokarbaminian) manganu12427-38-2235-654-8
1404Benfurakarb (ISO); N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminotio]-N-izopropylo-ß-alani-nian etylu82560-54-1617-356-3
1405O-izobutylo-N-etoksy karbonylotiokarbaminian103122-66-3434-350-4
1406Chloroprofam (ISO); izopropylo-3-chlorokarbanilan101-21-3202-925-7
1407O-heksylo-N-etoksykarbonylotiokarbaminian109202-58-6432-750-3
1408Azotan hydroksyloamonu13465-08-2236-691-2
1409(4-etoksyfenylo)(3-(4-fluoro-3-fenoksyfenylo)propylo)dimetylosilan105024-66-6405-020-7
1410Foksym (ISO); α-(dietoksy-fosfinotioilimino) fenyloacetonitryl14816-18-3238-887-3
1411Glufosynat amonu (ISO); 2-amino-4-(hydroksymetylofosfinylo) maślan amonu77182-82-2278-636-5
1412Masa reakcji: (2-(hydroksymetylokarbamoilo)etylo)fosfonian dimetylu; (2-(hydroksymetylocarbamoilo)etylo)fosforanu dietylu; (2-(hydroksymetylocarbamoilo)etylo)fosforanu etylometylu-435-960-3
1413Kwas (4-fenylobutylo)fosfinowy86552-32-1420-450-5
1414Masa reakcji: 4,7-bis(merkaptometylo)-3,6,9-tritia-1,11-undekanoditiol; 4,8-bis(merkaptometylo)-3,6,9-tritia-1,11-un-dekanoditiol; 5,7-bis(merkaptometylo)-3,6,9-tritia-1,11-undekanoditiol170016-25-8427-050-1
1415Tlenek potasowo-tytanowy (K2Ti6O13)12056-51-8432-240-0
1416Dioctan kobaltu71-48-7200-755-8
1417Diazotan kobaltu10141-05-6233-402-1
1418Węglan kobaltu513-79-1208-169-4
1419Dichlorek niklu7718-54-9231-743-0
1420Diazotan niklu [1]

Sól niklowa kwasu azotowego [2]

13138-45-9 [1] 14216-75-2 [2]236-068-5 [1] 238-076-4 [2]
1421Kamień niklowy69012-50-6273-749-6
1422Szlamy i osady powstające w procesie elektrolitycznej rafinacji miedzi, odmiedziowane, siarczan(VI) niklu92129-57-2295-859-3
1423Szlamy i osady powstające w procesie elektrolitycznej rafinacji miedzi, odmiedziowane94551-87-8305-433-1
1424Dinadchloran niklu; sól niklowa(II) kwasu nadchlorowego13637-71-3237-124-1
1425Bis(siarcznan) dipotasu i niklu [1]13842-46-1 [1]237-563-9 [1]
Bis(siarczan) diamonu i niklu [2]15699-18-0 [2]239-793-2 [2]
1426Bis(sulfamidian) niklu; amidosulfonian niklu13770-89-3237-396-1
1427(skreślony)
1428Dimrówczan niklu [1]3349-06-2 [1]222-101-0 [1]
Sól niklowa kwasu mrówkowego [2]15843-02-4 [2]239-946-6 [2]
Sól miedziowo-niklowa kwasu mrówkowego [3]68134-59-8 [3]268-755-0 [3]
1429Dioctan niklu [1]373-02-4 [1]206-761-7 [1]
Octan niklu [2]14998-37-9 [2]239-086-1 [2]
1430Dibenzoesan niklu553-71-9209-046-8
1431Bis(4-cykloheksylomaślan) niklu3906-55-6223-463-2
1432Stearynian niklu (II); oktadekanian niklu (II)2223-95-2218-744-1
1433Dimleczan niklu16039-61-5-
1434Oktawian niklu(II)4995-91-9225-656-7
1435Difluorek niklu [1]10028-18-9 [1]233-071-3 [1]
Dibromek niklu [2]13462-88-9 [2]236-665-0 [2]
Dijodek niklu [3]13462-90-3 [3]236-666-6 [3]
Fluorek niklowo-potasowy [4]11132-10-8 [4]- [4]
1436Heksafluorokrzemian niklu26043-11-8247-430-7
1437Selenian(VI) niklu15060-62-5239-125-2
1438Wodorofosforan niklu [1]14332-34-4 [1]238-278-2 [1]
Bis(diwodorofosforan) niklu [2]18718-11-1 [2]242-522-3 [2]
Bis(ortofosforan) triniklu [3]10381-36-9 [3]233-844-5 [3]
Difosforan diniklu [4]14448-18-1 [4]238-426-6 [4]
Bis(fosfinian) niklu [5]14507-36-9 [5]238-511-8 [5]
Fosfinian niklu [6]36026-88-7 [6]252-840-4 [6]
Sól wapniowo-niklowa kwasu fosforowego(V) [7]17169-61-8 [7]- [7]
Sól niklowa(II) kwasu difosorowego [8]19372-20-4 [8]- [8]
1439Heksacyjanożelazian diamonowo-niklowy74195-78-1-
1440Dicyjanek niklu557-19-7209-160-8
1441Chromian(VI) niklu14721-18-7238-766-5
1442Krzemian niklu(II) [1]21784-78-1 [1]244-578-4 [1]
Ortokrzemian diniklu [2]13775-54-7 [2]237-411-1 [2]
Krzemian niklu (3:4) [3]31748-25-1 [3]250-788-7 [3]
Sól niklowa kwasu krzemowego [4]37321-15-6 [4]253-461-7 [4]
Triwodoro hydroksybis[ortokrzemian(4-)] triniklu(3-) [5]12519-85-6 [5]235-688-3 [5]
1443Heksacyjanożelazian diniklu14874-78-3238-946-3
1444Bis(arsenian(V)) triniklu; arsenian niklu (II)13477-70-8236-771-7
1445Szczawian niklu [1]547-67-1 [1]208-933-7 [1]
Sól niklowa kwasu szczawiowego [2]20543-06-0 [2]243-867-2 [2]
1446Tellurek niklu12142-88-0235-260-6
1447Tetrasiarczek triniklu12137-12-1-
1448Bis(arsenian(III)) triniklu74646-29-0-
1449Szary peryklaz kobaltu i niklu; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332 [1]68186-89-0 [1]269-051-6 [1]
Ditlenek kobaltu i niklu [2]58591-45-0 [2]261-346-8 [2]
Tlenek kobaltu i niklu [3]12737-30-3 [3]620-395-9 [3]
1450Tritlenek niklu i cyny; cynian (IV) niklu12035-38-0234-824-9
1451Dekatlenek niklu i triuranu15780-33-3239-876-6
1452Ditiocyjanian niklu13689-92-4237-205-1
1453Dichromian (VI) niklu15586-38-6239-646-5
1454Selenian(IV) niklu(II)10101-96-9233-263-7
1455Selenek niklu1314-05-2215-216-2
1456Sól ołowiowo-niklowa kwasu krzemowego68130-19-8-
1457Diarsenek niklu [1]12068-61-0 [1]235-103-1 [1]
Arsenek niklu [2]27016-75-7 [2]248-169-1 [2]
1458Nikiel bar tytan priderit; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 7790068610-24-2271-853-6
1459Dichloran(V) niklu [1]67952-43-6 [1]267-897-0 [1]
Dibromian (V) niklu [2]14550-87-9 [2]238-596-1 [2]
Sól niklowa(II) wodorosiarczanu etylu [3]71720-48-4 [3]275-897-7 [3]
1460Trifluorooctan niklu(II) [1]16083-14-0 [1]240-235-8 [1]
Propionian niklu(II) [2]3349-08-4 [2]222-102-6 [2]
Bis(benzenosulfonian) niklu [3]39819-65-3 [3]254-642-3 [3]
Wodorocytrynian niklu(II) [4]18721-51-2 [4]242-533-3 [4]
Sól amonowo-niklowa kwasu cytrynowego [5]18283-82-4 [5]242-161-1 [5]
Sól niklowa kwasu cytrynowego [6]22605-92-1 [6]245-119-0 [6]
Bis(2-etyloheksanian) niklu [7]4454-16-4 [7]224-699-9 [7]
Sól niklowa kwasu 2-etyloheksanowego [8]7580-31-6 [8]231-480-1 [8]
Sól niklowa kwasu dimetyloheksanowego [9]93983-68-7 [9]301-323-2 [9]
Izooktanian niklu(II) [10]29317-63-3 [10]249-555-2 [10]
Izooktanian niklu [11]27637-46-3 [11]248-585-3 [11]
Bis(izononanian) niklu [12]84852-37-9 [12]284-349-6 [12]
Neononanian niklu(II) [13]93920-10-6 [13]300-094-6 [13]
Izodekanian niklu(II) [14]85508-43-6 [14]287-468-1 [14]
Neodekanian niklu(II) [15]85508-44-7 [15]287-469-7 [15]
Sól niklowa kwasu neodekanowego [16]51818-56-5 [16]257-447-1 [16]
Neoundekanian niklu(II) [17]93920-09-3 [17]300-093-0 [17]
Bis(D-glukonian-O1,O2)niklu [18]71957-07-8 [18]276-205-6 [18]
3,5-bis(tert-butylo)-4-hydroksybenzoesan niklu (2:1) [19]52625-25-9 [19]258-051-1 [19]
Palmitynian niklu(II) [20]13654-40-5 [20]237-138-8 [20]
(2-etyloheksanian-O)(izononanian-O)niklu [21]85508-45-8 [21]287-470-2 [21]
(izononanian-O)(izooktanian-O)niklu [22]85508-46-9 [22]287-471-8 [22]
(izooktanian-O)(neodekanian-O)niklu [23]84852-35-7 [23]284-347-5 [23]
(2-etyloheksanian-O)(izodekanian-O)niklu [24]84852-39-1 [24]284-351-7 [24]
(2-etyloheksanian-O)(neodekanian-O)niklu [25]85135-77-9 [25]285-698-7 [25]
(izodekanian-O)(izooktanian-O)niklu [26]85166-19-4 [26]285-909-2 [26]
(izodekanian-O)(izononanian-O)niklu [27]84852-36-8 [27]284-348-0 [27]
(izononanian-O)(neodekanian-O)niklu [28]85551-28-6 [28]287-592-6 [28]
Sole niklowe kwasów tłuszczowych o łańcuchach rozgałęzionych C6-19 [29]91697-41-5 [29]294-302-1 [29]
Sole niklowe kwasów tłuszczowych o łańcuchach C8-18 i C18 nienasyconych [30]84776-45-4 [30]283-972-0 [30]
Sól niklowa(II) kwasu 2,7-naftalenodisulfonowego [31]72319-19-8 [31][31]
1461Siarczan(IV) niklu(II) [1]7757-95-1 [1]231-827-7 [1]
Tritlenek niklu i telluru [2]15851-52-2 [2]239-967-0 [2]
Tetratlenek niklu i telluru [3]15852-21-8 [3]239-974-9 [3]
Wodorotlenek, tlenek i fosforan molibdenu i niklu [4]68130-36-9 [4]268-585-7 [4]
1462Borek niklu (NiB) [1]12007-00-0 [1]234-493-0 [1]
Borek diniklu [2]12007-01-1 [2]234-494-6 [2]
Borek triniklu [3]12007-02-2 [3]234-495-1 [3]
Borek niklu [4]12619-90-8 [4]235-723-2 [4]
Krzemek diniklu [5]12059-14-2 [5]235-033-1 [5]
Dikrzemek niklu [6]12201-89-7 [6]235-379-3 [6]
Fosforek diniklu [7]12035-64-2 [7]234-828-0 [7]
Fosforek niklu i boru [8]65229-23-4 [8]- [8]
1463Tetratlenek dialuminium i niklu [1]12004-35-2 [1]234-454-8 [1]
Tritlenek niklu i tytanu [2]12035-39-1 [2]234-825-4 [2]
Tlenek niklu i tytanu [3]12653-76-8 [3]235-752-0 [3]
Heksatlenek niklu i diwanadu [4]52502-12-2 [4]257-970-5 [4]
Oktatlenek kobaltu, dimolibdenu i niklu [5]68016-03-5 [5]268-169-5 [5]
Tritlnek niklu i cyrkonu [6]70692-93-2 [6]274-755-1 [6]
Tetratlenek molibdenu i niklu [7]14177-55-0 [7]238-034-5 [7]
Tetratlenek niklu i wolframu [8]14177-51-6 [8]238-032-4 [8]
Oliwin, zieleń niklowa [9]68515-84-4 [9]271-112-7 [9]
Ditlenek litu i niklu [10]12031-65-1 [10]620-400-4 [10]
Tlenek molibdenu i niklu [11]12673-58-4 [11]- [11]
1464Tlenek kobaltu, litu i niklu-442-750-5
1465Tritlenek molibdenu1313-27-5215-204-7
1466Dichlorek dibutylocyny; (DBTC)683-18-1211-670-0
14674,4'-bis(N-karbamoilo-4-metylobenzenosulfonamido)difenylometan151882-81-4418-770-5
1468Alkohol furfurylowy98-00-0202-626-1
14691,2-epoksy-4-epoksyetylocykloheksan; diepoksy-4-winylocykloheksen106-87-6203-437-7
14706-glicydyloksynaf-1-ylo oksymetylooksiran27610-48-6429-960-2
14712-(2-aminoetyloamino)etanol (AEEA)111-41-1203-867-5
14721,2-dietoksyetan629-14-1211-076-1
1473Chlorek 2,3-epoksypropylotrimetyloamonu; chlorek glicydylotrimetyloamonu3033-77-0221-221-0
1474Chlorowodorek 1-(2-amino-5-chlorofenylo)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiolu214353-17-0433-580-2
1475(£)-3-[1-[4-[2-(dimetyloamino)etoksy]fenylo]-2-fenylobut-1-enylo]fenol82413-20-5428-010-4
14764,4'-(1,3-fenyleno-bis(1-metyloetylideno))bis-fenol13595-25-0428-970-4
14772-chloro-6-fluoro-fenol2040-90-6433-890-8
14782-metylo-5-tert-butylotiofenol-444-970-7
14792-butyrylo-3-hydroksy-5-tiocykloheksan-3-ylo-cykloheks-2-en-1-on94723-86-1425-150-8
1480Profoksydym (ISO); 2-{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-chlorofenoksy)propoksyimino]butylo}-3-hydroksy-5-(tian-3-ylo)cycloheks-2-en-1-on139001-49-3604-105-8
1481Tepraloksydym (ISO); (RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloksyimino]propyl}-3-hydroksy-5-perhydropyran-4-ylcycloheks-2-en-1-on149979-41-9604-715-4
1482Cykliczny 3-(1,2-etanodiyloacetalo)-estra-5(10),9(11)-dieno-3,17-dion5571-36-8427-230-8
1483Androsta-1,4,9(11)-trieno-3,17-dion15375-21-0433-560-3
1484Masa reakcji: salicylanów wapnia (alkilowanych rozgałęzionymi C10-14 i C18-30); fenolanów wapnia (alkilowanych rozgałęzionymi C10-14 i C18-30); siarkowanych fenolanów wapnia (alkilowanych rozgałęzionymi C10-14 i C18-30)-415-930-6
1485Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy; estry alkilowe o łańcuchach rozgałęzionych di-C6-8, bogate w C771888-89-6276-158-1
1486Masa reakcji: diestru 4,4'-metylenobis[2-(2-hydroksy-5-metylobenzylo)-3,6-dimetylofenolu] oraz kwasu 6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonowego (1:2); triestru 4,4'-metylenobis[2-(2-hydroksy-5-metylobenzylo)-3,6-dimetylo-fenolu] oraz kwasu 6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonowego (1:3)-427-140-9
14871-hydroksy-2-(4-(4-karboksyfenyloazo)-2,5-dimetoksyfenyloazo)-7-amino-3-naftalenosulfonian diamonu150202-11-2422-670-7
1488Kwas 3-oksoandrost-4-eno-17-β-karboksylowy302-97-6414-990-0
1489Kwas (Z)-2-metoksymino-2-[2-(trityloamino)tiazolo-4-yl]octowy64485-90-1431-520-1
1490Nitrylotrioctan trisodu5064-31-3225-768-6
14912-etyloheksylo-2-etyloheksanonian7425-14-1231-057-1
1492Ftalan diizobutylu84-69-5201-553-2
1493Kwas perfluorooktanosulfonowy; kwas heptadekafluorooktano-1-sulfonowy [1]1763-23-1 [1]217-179-8 [1]
Perfluorooktanosulfonian potasu; heptadekafluorooktano-1-sulfononian potasu [2]2795-39-3 [2]220-527-1 [2]
Perfluorooktanosulfonian dietanoloaminy [3]70225-14-8 [3]274-460-8 [3]
Perfluorooktanosulfonian amonu; heptadekafluorooktanosulfononian amonu [4]29081-56-9 [4]249-415-0 [4]
Perfluorooktanosulfonian litu; heptadekafluorooktanosulfononian litu [5]29457-72-5 [5]249-644-6 [5]
14941-(2,4-dichlorofenylo)5-(trichlorometylo)-1H-1,2,4-triazolo-3-karboksylan etylu103112-35-2401-290-5
1495Propionian 1-bromo-2-metylopropylu158894-67-8422-900-6
1496Węglan chloro-1-etylocykloheksylu99464-83-2444-950-8
14976,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-diokso)[metyleno-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-okso-1-naftylosulfonylooksy)-6-metylo-2-fenyleno]di(naftaleno-1-sulfonian)-441-550-5
1498Trifluralyna (ISO); α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropylo-p-toluidyna; 2,6-dinitro-N,N-dipropylo-4-trifluorometyloa-nilina; N,N-dipropylo-2,6-dinitro-4-trifluorometyloanilina1582-09-8216-428-8
14994-mesylo-2-nitrotoluen1671-49-4430-550-0
15004-[4-[7-(4-karboksylatoanilino)-1-hydroksy-3-sulfonato-2-naftyloazo]-2,5-dimetoksyfenyloazo]benzoesan triamonu221354-37-6432-270-4
1501Masa reakcji: 6-amino-3-((2,5-dietoksy-4-(3-fosfonofenylo)azo)fenylo)azo-4-hydroksy-2-naftalenosulfonian triamonu; 3-((4-((7-amino-1-hydroksy-3-sulfo-naftalen-2-ylo)azo)-2,5-dietoksyfenylo)azo)benzoesan diamonu163879-69-4438-310-7
1502Ν,Ν'-diacetylobenzydyna613-35-4210-338-2
1503Cykloheksyloamina108-91-8203-629-0
1504Piperazyna110-85-0203-808-3
1505Hydroksylamina7803-49-8232-259-2
1506Chlorek hydroksyloamoniowy; chlorowodorek hydroksyloaminy [1]5470-11-1 [1]226-798-2 [1]
Siarczan bis(hydroksyloamonu); siarczan hydroksyloaminy (2:1) [2]10039-54-0 [2]233-118-8 [2]
1507Diaminotoluen, metylofenylenodiamina, produkt techniczny - masa poreakcyjna [4-metylo-m-fenylenodiaminy oraz 2-metylo-m-fenylenodiaminy]--
1508Mepanipirym; 4-metylo-N-fenylo-6-(1-propynylo)-2-pirymidynoamina110235-47-7600-951-7
1509Wodorosiarczan hydroksyloaminy; siarczan hydroksyloaminy (1:1) [1]10046-00-1 [1]233-154-4 [1]
Fosforan hydroksyloaminy [2]20845-01-6 [2]244-077-0 [2]
Diwodorofosforan hydroksyloaminy [3]19098-16-9 [3]242-818-2 [3]
4-metylobenzenosulfonian hydroksyloaminy [4]53933-48-5 [4]258-872-5 [4]
1510Chlorek (3-chloro-2-hydroksypropylo) trimetyloamonu3327-22-8222-048-3
1511Bifenylo-3,3',4,4'-tetraylotetraamina; diaminobenzydyna91-95-2202-110-6
1512Chlorowodorek piperazyny [1]6094-40-2 [1]228-042-7 [1]
Dichlorowodorek piperazyny [2]142-64-3 [2]205-551-2 [2]
Fosforan piperazyny [3]1951-97-9 [3]217-775-8 [3]
1513Chlorowodorek 3-(piperazyn-1-ylo)-benzo[d]izotiazolu87691-88-1421-310-6
1514Chlorowodorek 2-etylofenylohydrazyny19398-06-2421-460-2
1515Chlorek (2-chloroetylo)(3-hydroksypropylo)amonu40722-80-3429-740-6
1516Dichlorowodorek 4-[(3-chlorofenylo)(1H-imidazol-1-ilo)metylo]-1,2-benzenodiaminy159939-85-2425-030-5
1517Chlorek chloro-N,N-dimetyloformiminium3724-43-4425-970-6
15187-metoksy-6-(3-morfolin-4-ylo-propoksy)-3H-chinazolin-4-on199327-61-2429-400-7
1519Produkty reakcji diizopropanoloaminy z formaldehydem (1:4)220444-73-5432-440-8
15203-chloro-4-(3-fluorobenzyloksy)anilina202197-26-0445-590-4
1521Bromek etydu; bromek 3,8-diamino-1-etylo-6-fenylofenantrydyny1239-45-8214-984-6
1522(R,S)-2-amino-3,3-dimetylobutanoamid144177-62-8447-860-7
15233-amino-9-etylokarbazol; 9-etylokarbazol-3-yloamina132-32-1205-057-7
1524(6R-trans)-1-((7-A-amono-2-carboksylano-8-okso-5-tia-1-azabicyklo-[4.2.0]okt-2-en-3-ylo)metylo)jodek pirydyniowy100988-63-4423-260-0
1525Forchlorfenuron (ISO); 1-(2-chloro-4-pirydylo)-3-fenylomocznik68157-60-8614-346-0
1526Tetrahydro-1,3-dimetylo-1H-pirymidyn-2-on; dimetylopropylomocznik7226-23-5230-625-6
1527Chinolina91-22-5202-051-6
1528Ketokonazol; 1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlorofenylo)-2-(imidazol-1-ilometylo)-1,3-dioksolan-4-ylo]metoksy]fenylo] piperazyn-1-ylo]etanon65277-42-1265-667-4
1529Metkonazol (ISO); (1RS,5RS,1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol125116-23-6603-031-3
15301-metylo-3-morfolinokarbonylo-4-[3-(1-metylo-3-morfolinokarbonylo-5-okso-2-pyrazolin-4-ylideno)-1-propenylo]py-razol-5-olan potasu183196-57-8418-260-2
1531N,N',Ntris(2-metylo-2,3-epoksypropylo)-perhydro-2,4,6-okso-1,3,5-triazyna26157-73-3435-010-8
1532Trimetylopropano tri(3-azyrydynylopropanonian) (TAZ)52234-82-9257-765-0
15334,4'-metylenodifenylo diizocyjanian; difenylometano-4,4'-diizocyjanian [1]101-68-8 [1]202-966-0 [1]
2,2'-metylenodifenylo diizocyjanian; difenylometano-2,2'-diizocyjanian [2]2536-05-2 [2]219-799-4 [2]
o-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian; difenylometano-2,4'-diizocyjanian [3]5873-54-1 [3]227-534-9 [3]
metylenodifenylo diizocyjanian [4]26447-40-5 [4]247-714-0 [4]
1534Cynidon etylowy (ISO); etylo(Z)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(cycloheks-1-eno-1,2-dikarboksymido)fenylo]akrylan142891-20-1604-318-6
1535N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroksy-1-(hydroksymetylo)etoksy]metylo]-6-okso-1H-puryn-2-ylo]acetamid84245-12-5424-550-1
1536Dimoksystrobina (ISO); (E)-2-(metoksyimino)-N-metylo-2-[(-(2,5-ksyliloksy)-o-tolilo]acetamid149961-52-4604-712-8
1537Chlorowodorek N,N-(dimetyloamino)tioacetamidu27366-72-9435-470-1
1538Masa reakcji: 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-bifenylo]-4,4'-diylo)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetylofenylo)]-3-okso-butyramidu; 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1[[(2,4-dimetylofenylo)amino]karbonylo]-2-oksopropylo]azo][1,1'-bifenylo]-4-yl]azo]-N-(2-mety-lofenylo)-3-okso-butanoamidu; 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1[[(2,4-dimetylofenylo)amino]karbonylo]-2-oksopropylo]azo] [1,1'-bifenylo]-4-yl]azo]-N-(2-metylofenylo)-3-okso-butanoamidu;434-330-5
1539Ropa naftowa, węgiel, smoła i gaz ziemny oraz ich pochodne wytworzone przy zastosowaniu destylacji lub innych metod przetwarzania, jeśli zawierają ≥ 0,1 % w/w benzenu85536-20-5 85536-19-2287-502-5 287-500-4
90641-12-6292-636-2
90989-38-1292-694-9
91995-20-9295-281-1
92062-36-7295-551-9
91995-61-8295-323-9
101316-63-6309-868-8
93821-38-6298-725-2
90641-02-4292-625-2
101316-62-5309-867-2
90641-03-5292-626-8
65996-79-4266-013-0
101794-90-5309-971-8
90640-87-2292-609-5
84650-03-3283-483-2
65996-82-9266-016-7
90641-01-3292-624-7
65996-87-4266-021-4
90640-99-6292-622-6
68391-11-7269-929-9
92062-33-4295-548-2
91082-52-9293-766-2
68937-63-3273-077-3
92062-28-7295-543-5
92062-27-6295-541-4
91082-53-0293-767-8
91995-31-2295-292-1
91995-35-6295-295-8
91995-66-3295-329-1
122070-79-5310-170-0
122070-80-8310-171-6
65996-78-3266-012-5
94114-52-0302-688-0
94114-53-1302-689-6
94114-54-2302-690-1
94114-56-4302-692-2
94114-57-5302-693-8
90641-11-5292-635-7
8006-61-9232-349-1
8030-30-6232-443-2
8032-32-4232-453-7
64741-41-9265-041-0
64741-42-0265-042-6
64741-46-4265-046-8
64742-89-8265-192-2
68410-05-9270-077-5
68514-15-8271-025-4
68606-11-1271-727-0
68783-12-0272-186-3
68921-08-4272-931-2
101631-20-3309-945-6
64741-64-6265-066-7
64741-65-7265-067-2
64741-66-8265-068-8
64741-70-4265-073-5
64741-84-0265-086-6
64741-92-0265-095-5
68410-71-9270-088-5
68425-35-4270-349-3
68527-27-5271-267-0
91995-53-8295-315-5
92045-49-3295-430-0
92045-55-1295-436-3
92045-58-4295-440-5
92045-64-2295-446-8
101316-67-0309-871-4
64741-54-4265-055-7
64741-55-5265-056-2
68476-46-0270-686-6
68783-09-5272-185-8
91995-50-5295-311-3
92045-50-6295-431-6
92045-59-5295-441-0
92128-94-4295-794-0
101794-97-2309-974-4
101896-28-0309-987-5
64741-63-5265-065-1
64741-68-0265-070-9
68475-79-6270-660-4
68476-47-1270-687-1
68478-15-9270-794-3
68513-03-1270-993-5
68513-63-3271-008-1
68514-79-4271-058-4
68919-37-9272-895-8
68955-35-1273-271-8
85116-58-1285-509-8
91995-18-5295-279-0
93571-75-6297-401-8
93572-29-3297-458-9
93572-35-1297-465-7
93572-36-2297-466-2
64741-74-8265-075-6
64741-83-9265-085-0
67891-79-6267-563-4
67891-80-9267-565-5
68425-29-6270-344-6
68475-70-7270-658-3
68603-00-9271-631-9
68603-01-0271-632-4
68603-03-2271-634-5
68955-29-3273-266-0
92045-65-3295-447-3
64742-48-9265-150-3
64742-49-0265-151-9
64742-73-0265-178-6
68410-96-8270-092-7
68410-97-9270-093-2
68410-98-0270-094-8
68512-78-7270-988-8
85116-60-5285-511-9
85116-61-6285-512-4
92045-51-7295-432-1
92045-52-8295-433-7
92045-57-3295-438-4
92045-61-9295-443-1
92062-15-2295-529-9
93165-55-0296-942-7
93763-33-8297-852-0
93763-34-9297-853-6
64741-47-5265-047-3
64741-48-6265-048-9
64741-69-1265-071-4
64741-78-2265-079-8
64741-87-3265-089-2
64742-15-0265-115-2
64742-22-9265-122-0
64742-23-0265-123-6
64742-66-1265-170-2
64742-83-2265-187-5
64742-95-6265-199-0
68131-49-7268-618-5
68477-34-9270-725-7
68477-50-9270-735-1
68477-53-2270-736-7
68477-55-4270-738-8
68477-61-2270-741-4
68477-89-4270-771-8
68478-12-6270-791-7
68478-16-0270-795-9
68513-02-0270-991-4
68516-20-1271-138-9
68527-21-9271-262-3
68527-22-0271-263-9
68527-23-1271-264-4
68527-26-4271-266-5
68603-08-7271-635-0
68606-10-0271-726-5
68783-66-4272-206-0
68919-39-1272-896-3
68921-09-5272-932-8
85116-59-2285-510-3
86290-81-5289-220-8
90989-42-7292-698-0
91995-38-9295-298-4
91995-41-4295-302-4
91995-68-5295-331-2
92045-53-9295-434-2
92045-60-8295-442-6
92045-62-0295-444-7
92045-63-1295-445-2
92201-97-3296-028-8
93165-19-6296-903-4
94114-03-1302-639-3
95009-23-7305-750-5
97926-43-7308-261-5
98219-46-6308-713-1
98219-47-7308-714-7
101316-56-7309-862-5
101316-66-9309-870-9
101316-76-1309-879-8
101795-01-1309-976-5
102110-14-5310-012-0
68476-50-6270-690-8
68476-55-1270-695-5
90989-39-2292-695-4
1540Ropa naftowa, węgiel, smoła i gaz ziemny oraz ich pochodne wytworzone przy zastosowaniu destylacji lub innych metod przetwarzania, jeśli zawierają ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pirenu
90640-85-0292-606-9
92061-93-3295-506-3
90640-84-9292-605-3
61789-28-4263-047-8
70321-79-8274-565-9
122384-77-4310-189-4
70321-80-1274-566-4
1541Ropa naftowa, węgiel, smoła i gaz ziemny oraz ich pochodne wytworzone przy zastosowaniu destylacji lub innych metod przetwarzania, jeśli zawierają ≥ 0,1 % w/w benzenu lub jeśli zawierają ≥ 0,005 % w/w benzo[a]pirenu
85029-51-2285-076-5
84650-04-4283-484-8
84989-09-3284-898-1
91995-49-2295-310-8
121620-47-1310-166-9
121620-48-2310-167-4
90640-90-7292-612-1
90641-04-6292-627-3
101896-27-9309-985-4
101794-91-6309-972-3
91995-48-1295-309-2
90641-05-7292-628-9
84989-12-8284-901-6
121620-46-0310-165-3
90640-81-6292-603-2
90640-82-7292-604-8
92061-92-2295-505-8
91995-15-2295-275-9
91995-16-3295-276-4
91995-17-4295-278-5
101316-87-4309-889-2
122384-78-5310-191-5
84988-93-2284-881-9
90640-88-3292-610-0
65996-83-0266-017-2
90640-89-4292-611-6
90641-06-8292-629-4
65996-85-2266-019-3
101316-86-3309-888-7
92062-22-1295-536-7
96690-55-0306-251-5
84989-04-8284-892-9
84989-05-9284-893-4
84989-06-0284-895-5
84989-03-7284-891-3
84989-07-1284-896-0
68477-23-6270-713-1
68555-24-8271-418-0
91079-47-9293-435-2
92062-26-5295-540-9
94114-29-1302-662-9
90641-00-2292-623-1
68513-87-1271-020-7
70321-67-4274-560-1
92062-29-8295-544-0
100801-63-6309-745-9
100801-65-8309-748-5
100801-66-9309-749-0
73665-18-6277-567-8
68815-21-4272-361-4
65996-86-3266-020-9
65996-84-1266-018-8
1542Ropa naftowa, węgiel, smoła i gaz ziemny oraz ich pochodne wytworzone przy zastosowaniu destylacji lub innych metod przetwarzania, jeśli zawierają ≥ 0,1 % w/w 1,3-butadienu
68607-11-4271-750-6
68783-06-2272-182-1
68814-67-5272-338-9
68814-90-4272-343-6
68911-58-0272-775-5
68911-59-1272-776-0
68919-01-7272-873-8
68919-02-8272-874-3
68919-03-9272-875-9
68919-04-0272-876-4
68919-07-3272-880-6
68919-08-4272-881-1
68919-11-9272-884-8
68919-12-0272-885-3
68952-79-4273-173-5
68952-80-7273-174-0
68955-33-9273-269-7
68989-88-8273-563-5
92045-15-3295-397-2
92045-16-4295-398-8
92045-17-5295-399-3
92045-18-6295-400-7
92045-19-7295-401-2
92045-20-0295-402-8
68131-75-9268-629-5
68307-98-2269-617-2
68307-99-3269-618-8
68308-00-9269-619-3
68308-01-0269-620-9
68308-10-1269-630-3
68308-03-2269-623-5
68308-04-3269-624-0
68308-05-4269-625-6
68308-06-5269-626-1
68308-07-6269-627-7
68308-09-8269-629-8
68308-11-2269-631-9
68308-12-3269-632-4
68409-99-4270-071-2
68475-57-0270-651-5
68475-58-1270-652-0
68475-59-2270-653-6
68475-60-5270-654-1
68476-26-6270-667-2
68476-29-9270-670-9
68476-40-4270-681-9
68476-42-6270-682-4
68476-49-3270-689-2
68476-85-7270-704-2
68476-86-8270-705-8
68477-33-8270-724-1
68477-35-0270-726-2
68477-69-0270-750-3
68477-70-3270-751-9
68477-71-4270-752-4
68477-72-5270-754-5
68308-08-7269-628-2
1543Fosforan tris[2-chloro-1-(chlorometylo)etylowy]13674-87-8237-159-2
1544Fosforek indu22398-80-7244-959-5
1545Fosforan triksylilu25155-23-1246-677-8
1546Heksabromocyklododekan [1]25637-99-4 [1]247-148-4 [1]
1,2,5,6,9,10-heksabromocyklododekan [2]3194-55-6 [2]221-695-9 [2]
1547Tetrahydrofuran109-99-9203-726-8
1548Abamektyna (mieszanina awermektyny B1a i awermektyny B1b) (ISO) [1] Awermektyna B1a [2]71751-41-2 [1] 65195-55-3 [2]615-339-5 [1] 265-610-3 [2]
1549Kwas 4-tert-butylobenzoesowy98-73-7202-696-3
1550Zieleń leukomalachitowa N,N,N',N'-tetrametylo-4,4'-benzylidenodianilina129-73-7204-961-9
1551Fuberidazol (ISO); 2-(2-furyl)-1H-benzimidazol3878-19-1223-404-0
1552Metazachlor (ISO); 2-chloro-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-(1H-pirazol-1-ylometylo)acetamid67129-08-2266-583-0
1553Nadtlenek di-tert-butylu110-05-4203-733-6
1554Trichlorometylostannan993-16-8213-608-8
15552-etyloheksylo 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodeka-noan cyny57583-34-3260-828-5
15562-etyloheksylo 10-etylo-4,4-dioktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-o tetradodekanoan cyny15571-58-1239-622-4
1557Sulkotrion (ISO); 2-[2-chloro-4-(metylosulfonylo)benzoilo]cykloheksano-1,3-dion99105-77-8619-394-6
1558Bifentryna (ISO); rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-ylo]-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (2-metylobifenylo-3-ilo)metylu82657-04-3617-373-6
1559Ftalan diheksylu84-75-3201-559-5
1560Pentadekafluorooktanian amonu3825-26-1223-320-4
1561Kwas perfluorooktanowy335-67-1206-397-9
1562N-etylo-2-pirolidon; 1-etylopirolidyn-2-on2687-91-4220-250-6
1563Prochinazyd (ISO); 6-jodo-2-propoksy-3-propylochinazolino-4(3H)-on189278-12-4606-168-7
1564Arsenek galu1303-00-0215-114-8
1565Octan winylu108-05-4203-545-4
1566Aklonifen (ISO); 2-chloro-6-nitro-3-fenoksyanilina74070-46-5277-704-1
15672-etyloheksyl 10-etylo-4,4-dimetylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny57583-35-4260-829-0
1568Dichlorek dimetylocyny753-73-1212-039-2
15694-winylocykloheksen100-40-3202-848-9
1570Tralkoksydym (ISO); 2-(N-etoksypropanoimidoilo)-3-hydroksy-5-mezytylocykloheks-2-en-1-on87820-88-0618-075-9
1571Cykloksydym (ISO); 2-(N-etoksybutanoimidoilo)-3-hydroksy-5-(tetrahydro-2H-tiopiran-3-ylo)cycloheks-2-en-1-on101205-02-1405-230-9
1572Fluazynam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometylo)fenylo]-5-(trifluorometylo)pirydyno-2-amina79622-59-6616-712-5
1573Penkonazol (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorofenylo)pentylo]-1H-1,2,4-triazol66246-88-6266-275-6
1574Fenoksykarb (ISO); [2-(4-fenoksyfenoksy)etylo]karbaminian etylu72490-01-8276-696-7
1575Styren100-42-5202-851-5
1576Tetrahydro-2-furylometanol; alkohol tetrahydrofurfurylowy97-99-4202-625-6
1577Formaldehyd50-00-0200-001-8
1578Paraformaldehyd30525-89-4608-494-5
1579Metanodiol; glikol metylenowy463-57-0207-339-5
1580Cymoksanil (ISO); 2-cyjano-N-[(etyloamino)karbonylo]-2-(metoksyimino)acetamid57966-95-7261-043-0
1581Związki tributylocyny--
1582Tembotrion (ISO); 2-{2-chloro-4-(metylosulfonylo)-3-[(2,2,2-trifluoroetoksy)metylo]benzoilo}cykloheksano-1,3-dion335104-84-2608-879-8
1583Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy, ester diheksylowy, rozgałęziony i liniowy68515-50-4271-093-5
1584Spirotetramat (ISO); węglan (5s,8s)-3-(2,5-dimetylofenylo)-8-metoksy-2-okso-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-etylu203313-25-1606-523-6
1585Octan dodemorfu; octan 4-cyklododecylo-2,6-dimetylomorfoliny-4-ium31717-87-0250-778-2
1586Triflusulfuron metylu; 2-({[4-(dimetyloamino)-6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyno-2-ylo]karbamoilo}sulfamoilo)-3-metylobenzoesan metylu126535-15-7603-146-9
1587Imazalil (ISO); 1-[2-alliloksy-2-(2,4-dichlorofenylo)etylo]-1H-imidazol35554-44-0252-615-0
1588Dodemorf (ISO); 4-cyklododecylo-2,6-dimetylomorfolina1593-77-7216-474-9
1589Imidazol288-32-4206-019-2
1590Lenacyl (ISO); 3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopenta[d]pirymidyno-2,4(3H,5H)-dion2164-08-1218-499-0
1591Metosulam (ISO); N-(2,6-dichloro-3-metylofenylo)-5,7-dimetoksy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-2-sulfonamid139528-85-1604-145-6
15922-metylo-1-[4-(metylosulfanylo)fenylo]-2-morfolinopropan-1-on71868-10-5400-600-6
1593Metakrylan 2,3-epoksypropylu; metakrylan glicydowy106-91-2203-441-9
1594Spiroksamina (ISO); 8-tert-butylo-1,4-dioksaspiro[4,5]dekan-2-ylometylo)(etylo)propyloamina118134-30-8601-505-4
1595Cyjanamid; karbanonitryl420-04-2206-992-3
1596Cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol94361-06-5619-020-1
1597Zeolit zawierający srebro i cynk130328-20-0603-404-0
1598Węglan kadmu513-78-0208-168-9
1599Wodorotlenek kadmu; diwodorotlenek kadmu21041-95-2244-168-5
1600Azotan kadmu; diazotan kadmu10325-94-7233-710-6
1601Dilaurynian dibutylocyny; dibutyl[bis(dodekanoiloksy)] wodorek cyny77-58-7201-039-8
1602Klorofen; chlorofen; 2-benzylo-4-chlorofenol120-32-1204-385-8
1603Antrachinon84-65-1201-549-0
1604Kwas nonadekafluorodekanowy [1]335-76-2 [1]206-400-3[1]
Nonadekafluorodekanian amonu [2]3108-42-7 [2]221-470-5 [2] [3]
Nonadekafluorodekanian sodu [3]3830-45-3 [3]
1605N,N'-metylenodimorfolina; N,N'-metylenobismorfolina; [formaldehyd uwolniony z N,N'-metylenobismorfoliny]; [MBM]

jeżeli maksymalne teoretyczne stężenie uwalnianego formaldehydu, niezależnie od źródła, w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest ≥ 0,1 % w/w

5625-90-1227-062-3
1606Produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (3:2); [formaldehyd uwolniony z 3,3'-metylenobis[5- metyloksazolidyny]; [formaldehyd uwolniony z oksazolidyny]; [MBO]

jeżeli maksymalne teoretyczne stężenie uwalnianego formaldehydu, niezależnie od źródła, w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest ≥ 0,1 % w/w

--
1607Produkty reakcji paraformaldehydu i 2-hydroksypropyloaminy (1:1); [formaldehyd uwolniony z α,α,α-trimetylo-1,3,5-triazyno-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolu]; [HPT]

jeżeli maksymalne teoretyczne stężenie uwalnianego formaldehydu, niezależnie od źródła, w mieszaninie wprowadzanej do obrotu jest ≥ 0,1 % w/w

--
1608Metylohydrazyna60-34-4200-471-4
1609Triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol; α-tert-bu-tylo-β-(4-chlorofenoksy)-1H-1,2,4-triazolo-1-etanol55219-65-3259-537-6
1610Tiaklopryd (ISO); (Z)-3-(6-chloro-3-pirydylo-metylo)-1-3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid; {(2Z)-3-[(6-chloropirydyno-3-ilo)metylo]-1,3-tiazolidyn-2-ylideno}cyjanamid111988-49-9601-147-9
1611Karbetamid (ISO) karbanilan (R)-1-(etylokarbamoilo)etylu; fenylokarbaminian (2R)-1-(etyloamino)-1-oksopro-pano-2-ilu16118-49-3240-286-6
1612Fosmet (ISO); fosforoditionian S-[(1,3-diokso-1,3-dihydro-2H-izoindol-2-ilo)metylo]-O,O-dimetylu; ditiofosforan S-ftalimidometylu-O,O-dimetylu732-11-6211-987-4
1613Nadmanganian potasu7722-64-7231-760-3
16142-benzylo-2-dimetyloamino-4'-morfolinobutyrofenon119313-12-1404-360-3
1615Chizalofop-p-tefurylowy (ISO);

(R)-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenyloksy]propionian (+/-) tetrahydrofurfurylu

200509-41-7414-200-4
1616Propikonazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylo]metylo}-1H-1,2,4-triazol60207-90-1262-104-4
1617Pinoksaden (ISO); 2,2-dimetylopropionian 8-(2,6-dietylo-4-metylofenylo)-7-okso-1,2,4,5-tetrahydro-7H-pira-zolo[1,2-d][1,4,5]oksadiazepin-9-ylu243973-20-8635-361-9
1618Tetrametryna (ISO);

2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (1,3-diokso-1,3,4,5,6,7-heksahydro-2H-izoindol-2-ilo)metylu

7696-12-0231-711-6
1619(1R-trans)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-ilo)metylu1166-46-7214-619-0
1620Spirodiklofen (ISO);

2,2-dimetylobutanian 3-(2,4-dichlorofenylo)-2-okso-1-oksaspiro[4,5]dec-3-en-4-ylu

148477-71-8604-636-5
1621Masa poreakcyjna 1-[2-(2-aminobutoksy)etoksy]but-2-yloaminy i 1-({[2-(2-aminobutoksy)etoksy]metylo}pro-poksy)but-2-yloaminy897393-42-9447-920-2
16221-winyloimidazol1072-63-5214-012-0
1623Amisulbrom (ISO); 3-(3-bromo-6-fluoro-2-metyloindol-1-ilosulfonylo)-N,N-dimetylo-1H-1,2,4-triazolo-1-sulfonamid348635-87-0672-776-4
1624Pirymikarb (ISO); dimetylokarbaminian 2-(dimetyloamino)-5,6-dimetylopirymidyn-4-ylu23103-98-2245-430-1
16251,2-dichloropropan; dichlorek propylenu78-87-5201-152-2
1626Rozgałęziony dodecylofenol [1] Rozgałęziony 2-dodecylofenol [2] Rozgałęziony 3-dodecylofenol [3] Rozgałęziony 4-dodecylofenol [4] Pochodne (tetrapropenylo)fenolu [5]121158-58-5 [1] 1801269-80-6 [2] 1801269-77-1 [3] 210555-94-5 [4] 74499-35-7 [5]310-154-3 [1]

- [2]

- [3] 640-104-9 [4] 616-100-8 [5]

1627Kumatetralyl (ISO); 4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-na-ftylo)kumaryna5836-29-3227-424-0
1628Difenakum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-ilo-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)4-hydroksykumaryna56073-07-5259-978-4
1628Brodifakum (ISO); 4-hydroksy-3-(3-(4'-bromo-4-bifenylilo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)kumaryna56073-10-0259-980-5
1629Flokumafen (ISO); masa poreakcyjna cis-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo)-1-naftylo)kumaryny i trans-4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo)-1-naftylo)kumaryny90035-08-8421-960-0
1630Acetochlor (ISO); 2-chloro-N-(etoksymetylo)-N-(2-etylo-6-metylofenylo)acetamid34256-82-1251-899-3
1631Włókna szklane typu E o reprezentatywnym składzie--
1632Włókna szklane o reprezentatywnym składzie--
1633Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenyl-4-ilo)-3-hydroksy-1-fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-chromen-2-on28772-56-7249-205-9
1634Difetialon (ISO); 3-[3-(4'-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-ilo]-4-hydroksy-2H-1-benzotiopiran-2-on104653-34-1600-594-7
1635Kwas perfluorononan-1-owy [1] oraz jego sole sodowe [2] i amonowe [3]375-95-1 [1] 21049-39-8 [2] 4149-60-4 [3]206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

1636Ftalan dicykloheksylu84-61-7201-545-9
16373,7-dimetylookta-2,6-dienonitryl5146-66-7225-918-0
1638Bupirymat (ISO); Dimetylosulfaminian 5-butylo-2-etylami-no-6-metylopirymidyn-4-ylu41483-43-6255-391-2
1639Triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-chloro-2-(trifluorometylo)fenylo]-1-(1H-imidazol-1-ilo)-2-propoksyetanimina68694-11-1604-708-8
1640Hydronadtlenek tertbutylu75-91-2200-915-7
16421,2,4-trihydroksybenzen (8), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów i rzęs533-73-3208-575-1
16434-amino-3-hydroksytoluen (8), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów i rzęs2835-98-5220-620-7
1644Kwas 2-[(4-amino-2-nitrofenylo)-amino]benzoesowy (8), stosowany jako substancja w produktach do farbowania włosów i rzęs117907-43-4411-260-3
1645Kobalt7440-48-4"1645
1646Metaldehyd (ISO); 2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan108-62-31646
1647Chlorek metylortęci115-09-31647
1648Benzo[rst]pentafen189-55-91648
1649Dibenzo[b,def]chryzen; dibenzo[a,h]piren189-64-01649
1650Etanol, 2,2-iminobis-, N-(C13-15-rozgałęzione i liniowe alkilopochodne)97925-95-61650
1651Cyflumetofen (ISO); (RS)-2-(4-tert-butylofenylo)-2-cyjano-3-okso-3-(a,a,a- trifluoro-o-tolilo)propionian 2-metoksyetylu400882-07-71651
1652Ftalan diizoheksylu71850-09-41652
1653Halosulfuron metylu (ISO); 3-chloro-5-{[(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo) karbamoilo]sulfamoilo}-1-metylo-1H-pirazolo-4-karboksylan metylu100784-20-11653
16542-metyloimidazol693-98-11654
1655Metaflumizon (ISO);

(EZ)-2'-[2-(4-cyjanofenylo)-1-(a,a,a-trifluoro-m-tolilo)etylideno]-

[4-(trifluorometoksy)fenylo]karbanilohydrazyd [izomer E > 90 %, izomer Z < 10 %

proporcjonalnej zawartości]; [1]

(E)-2'-[2-(4-cyjanofenylo)-1-(a,a,a-trifluoro-m-tolilo)etylideno]-

[4-(trifluorometoksy)fenylo]karbanilohydrazyd [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

1655
1656Dibutylobis(pentano-2,4-dionato-O,O')cyna22673-19-41656
16574-[(tetrahydro-2H-piran-2-ylo)oksy]fenol (deoksyarbutyna, Tetrahydropyranyloxy Phenol)
1658włókna węglika krzemu (o średnicy < 3 pm, długości > 5 um i wskaźniku kształtu > 3:

1)

1659tris(2-metoksyetoksy) winylosilan; 6-(2-metoksyetoksy)-6-winylo-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan
1660dilaurynian dioktylocyny; [1]

dioktylo-, bis(koko acyloksy) pochodne wodorku cyny [2]

1661dibenzo[def,p]chryzen; dibenzo[a,l]piren
1662ipkonazol (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzylo)-5-izopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo) cyklopentanol
1663eter bis(2-(2-metoksyetoksy) etylowy; tetraglym
1664paklobutrazol (ISO); (2RS,3RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-ol
16652,2-bis(bromometylo)propano-1,3-diol
1666aldehyd 2-(4-tert-butylobenzylo)propionowy
1667ftalan diizooktylu
1668akrylan 2-metoksyetylu
1669(skreślony)
1670pirytionian cynku; (T-4)-bis[1-(hydroksy-.kappa.O)pirydyno-2(1H)-tionato-.kappa.S]cynk
1671flurochloridon (ISO); 3-chloro-4-(chlorometylo)-1-[3-(trifluorometylo)fenylo]pirolidyn-2-on
16723-(difluorometylo)-1-metylo-N-(3',4',5'-trifluorobifenylo-2-ilo)pirazolo-4-karboksyamid; fluksapyroksad
1673N-(hydroksymetylo)akrylamid; metylolakrylamid; [NMA]
16745-fluoro-1,3-dimetylo-N-[2-(4-metylopentano-2-ilo)fenylo]-1H-pirazolo4-karboksamid; 2'- [(RS)-1,3-dimetylobutylo]-5-fluoro-1,3-dimetylopirazolo-4-karboksanilid; penflufen;
1675iprowalikarb (ISO); [(2S)-3-metylo-1-[1-(4-metylofenylo)etylo]amino-1-oksobutan-2-ylo]karbaminian izopropylu
1676dichlorodioktylostannan
1677mezotrion (ISO); 2-[4-(metylosulfonylo)2-nitrobenzoilo]-cykloheksano-1,3-dion
1678hymeksazol (ISO); 3-hydroksy-5-metyloizoksazol
1679imiprotrin (ISO); masa poreakcyjna: [2,4-diokso-(2-propyn-1-ylo)imidazolidyn-3-ylo]metylo(1R)-cis-chryzantemian; [2,4-diokso-(2-propyn-1-ylo)imidazolidyn-3-ylo]metylo(1R)-trans-chryzantemian
1680Nadtlenek bis(a,a-dimetylobenzylu)80-43-3
1681tetrafluoroetylen116-14-3204-126-9
16826,6'-di-tert-butylo-2,2'-metylenedi-p-krezol; [DBMC]119-47-1204-327-1
1683(5-chloro-2-metoksy-4-metylo-3-pirydylo)(4,5,6-trimetoksy-o-tolilo)metanon; pyriofenon688046-61-9692-456-8
1684węglan metylowy (RS)-1-{1-etylo-4-[4-mezylo-3-(2-metoksyetoksy)-o-toluoilo]pirazolo-5-iloksy}etylu; tolpiralat1101132-67-5701-225-3
1685Azametifos (ISO); S-[(6-chloro-2-oksooksazolo[4,5-b]pirydyno-3(2H)-yl)metylo] O, O-dimetylo tiofosforan35575-96-3252-626-0
16863-metylopirazol1453-58-3215-925-7
1687N-metoksy-N-[1-metylo-2-(2,4,6-trichlorofenylo)-etylo]-3-(difluorometylo)-1-metylpirazolo-4-karboksyamid; pydiflumetofen;1228284-64-7817-852-1
1688N-2-[[1,1'-bi(cyklopropylo)]-2-ilo]fenylo-3-(difluorometylo)-1-metylo-1H-pirazolo-4-karboksyamid; sedaksan874967-67-6688-331-2
16894-metylopentan-2-on; keton izobutylowo-metylowy (MIBK)108-10-1203-550-1
1690dimetomorf (ISO); (E,Z) 4-(3-(4-chlorofenylo)-3-(3,4-dimetoksyfenylo)akryloilo)morfolina110488-70-5404-200-2
1691imazamoks (ISO); kwas (RS)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-ilo)-5-metoksymetylonikotynowy114311-32-9601-305-7
1692tiametoksam (ISO); 3-(2-chloro-tiazol-5-ilometylo)-5-metylo[1,3,5]oksadiazyn-4-ylideno-N-nitroamina153719-23-4428-650-4
1693tritikonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylideno)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-metylo)cyklopentanol138182-18-0-
1694desmedifam (ISO); 3-fenylokarbamoiloksyfenylokarbamian etylu;13684-56-5237-198-5
"1695Bromek amonu12124-97-9235-183-8
1696Bis(2-etyloheksanian) dibutyliny2781-10-4220-481-2
1697Di(octan) dibutyliny1067-33-0213-928-8
1698Ditlenek telluru7446-07-3231-193-1
1699Tetratlenek diboru i baru13701-59-2237-222-4
17002,2-dimetylopropan-1-ol, tribromo pochodna 3-bromo-2,2-bis(bromometylo)propan-1-ol36483-57-5/

1522-92-5

253-057-0/-
17012,4,6-tri-tert-butylofenol732-26-3211-989-5
17024,4'-sulfonylodifenol; bisfenol S80-09-1201-250-5
1703Benzofenon119-61-9204-337-6
1704Chinoklamina (ISO); 2-amino- 3-chloronaftaleno-1,4-dion2797-51-5220-529-2
1705kwas perfluoroheptanowy; kwas tridekafluoroheptanowy375-85-9206-798-9
1706N-(izopropoksykarbonylo)-L-walilo-(3RS)- 3-(4-chlorofenylo)-p-alaninian metylu; walifenalat283159-90-0608-192-3
1707Kwas 6-[C12-18-alkilo-(rozgałęziony, nienasycony)-2,5-dioksopirolidyn-1-ylo]heksanowy i sole tris(2-hydroksyetylo)amoniowe-701-271-4
1708Kwas 6-[(C10-C13)-alkilo-(rozgałęziony, nienasycony)-2,5-dioksopirolidyn-1-ylo]heksanowy2156592-54-8701-118-1
1709Kwas 6-[(C12-18)-alkilo-(rozgałęziony, nienasycony)-2,5-dioksopirolidyn-1-ylo]heksanowy-701-162-1
1710Teofilina; 3,7-dihydro-1,3-dimetylo-1 H - puryno-2,6-dion58-55-9200-385-7
17112,4,6-triamino-1,3,5-triazyna; melamina108-78-1203-615-4
1712Fluopikolid (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-

5-(trifluorometylo)-2-pirydylometylo]benzamid

607-285-6239110-15-7
1713Triamid kwasu N-(2-nitrofenylo)fosforowego874819-71-3477-690-9
1714N-(5-chloro-2-izopropylobenzylo)- N-cyklopropylo- 3-(difluorometylo)-5-fluoro-1-metylo-1 H-pirazolo- 4-karboksyamid; izoflucypram1255734-28-1811-438-4
1715Masa reakcji 3-(difluorometylo)-1-metylo-N-

[(1 RS,4 SR,9 RS)-1,2,3,4-tetrahydro-

9-izopropylo-1,4-metanonaftalen-5-ylo]pirazolo-

4-karboksyamidu oraz 3-(difluorometylo)-1-metylo-N- [(1 RS,4 SR,9 SR)-1,2,3,4-tetrahydro-

9-izopropylo-1,4-metanonaftalen-5-ylo]pirazolo-

4-karboksyamidu [względna zawartość > 78 % izomerów syn < 15 % izomerów anti]; izopyrazam

881685-58-1632-619-2
1716Ekstrakt z margosy [z ziaren Azadirachta indica, ekstrahowany za pomocą wody, a następnie przetworzony za pomocą rozpuszczalników organicznych]84696-25-3283-644-7
1717Kumen98-82-8202-704-5
1718Diakrylan 2-etylo-2-[(1-oksoalilo)oksy] metylo]-1,3-propanodiylu; akrylan 2,2-bis (akryloksymetylo)butylu; triakrylan trimetylopropanu15625-89-5239-701-3
17192,2',2",2"',2""(etano-1,2-diylonitrylo)pentaoctan pentapotasu7216-95-7404-290-3
1720N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwas octowy); kwas pentetynowy (INCI)67-43-6200-652-8
1721(Karboksylatometylo)iminobis(etylenonitrylo) tetraoctan pentasodu Pentetanian pentasodu (INCI)140-01-2205-391-3
1722Acetamipryd (ISO); (1E)- N -[(6-chloropirydyn-3-ylo) metylo]- N -cyjano-N-metyloetanoimidamid;

(E)-N 1-[(6-chloro-3-pirydylo)

metylo]- N 2-cyjano- N 1-metyloacetamidyna

135410-20-7/

160430-64-8

603-921-1/

682-791-8

1725Styrene/Acrylates Copolymer (nano) [INCI] (9) Sodium Styrene/Acrylates Copolymer (nano) [INCI] (9)9010-92-8927-710-1
1726Copper (nano) [INCI] (9), Colloidal Copper (nano) [INCI] (9)7440-50-8231-159-6
1727Colloidal Silver (nano) [INCI] (9)7440-22-4231-131-3
1728Gold (nano) [INCI] (9), Colloidal Gold (nano) [INCI] [1] (9) Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid (nano) [INCI] [2] (9) Acetyl heptapeptide-9 Colloidal Gold (nano) [INCI] [3] (9)7440-57-5 [1] 1360157-34-1 [2]

- [3]

231-165-9 [1]

- [2]

- [3]

1729Platinum (nano) [INCI] (9), Colloidal Platinum (nano) [INCI] [1] (9) Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano) [INCI] [2] (9)7440-06-4 [1]

- [2]

231-116-1 [1]

- [2]

(*) Od dnia 22 listopada 2019 r. nie można wprowadzać do obrotu w Unii produktów do farbowania włosów, w tym produktów do farbowania brwi, oraz produktów do farbowania rzęs, zawierających te substancje. Od dnia 22 lutego 2020 r. nie można udostępniać na rynku w Unii produktów do farbowania włosów, w tym produktów do farbowania brwi, oraz produktów do farbowania rzęs, zawierających te substancje.
(1) Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1.

(2) Zmodyfikowana nazwa INNM.

(3) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

(4) Informacje o poszczególnych składnikach, patrz: numer referencyjny 364 w załączniku II.

(5) Informacje o poszczególnych składnikach, patrz: numer referencyjny 413 w załączniku II.

(6) Od dnia 23 sierpnia 2019 r. produktów kosmetycznych zawierających te substancje nie wprowadza się do obrotu w Unii. Od dnia 23 sierpnia 2021 r. produktów kosmetycznych zawierających te substancje nie udostępnia się na rynku unijnym.

(7) Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję.

(8) Począwszy od dnia 3 września 2021 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów do farbowania włosów i rzęs zawierających te substancje. Począwszy od dnia 3 czerwca 2022 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów do farbowania włosów i rzęs zawierających te substancje.

(9) Począwszy od dnia 1 lutego 2025 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję. Począwszy od dnia 1 listopada 2025 r., nie udostępnia się na rynku w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję.

ZAŁĄCZNIK  III  20

WYKAZ SUBSTANCJI, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWARTE W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH WYŁĄCZNIE Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ

Numer porządkowyOkreślenie substancjiOgraniczeniWarunki i ostrzeżenia na opakowani ach
Nazwa chemiczna/INNNazwa w słowniku wspólnych nazw składnikówNr CASNr WERodzaj produktu, części ciałaMaksymalne stężenie w preparacie gotowym do użyciaInne
abcdefghi
1a(skreślony)
1b(skreślony)
2aKwas tioglikolowy i jego soleThioglycolic acid68-11-1200-677-4a) Produkty do trwałej ondulacji lub prostowania włosówa)

(i) 8 %

(ii) 11 %

a)

(i) Stosowanie ogólne w wyrobie gotowym o pH 7-9,5

(ii) Stosowanie profesjonalne w wyrobie gotowym o pH 7-9,5

Warunki stosowania:

a) b) c) d)

Unikać kontaktu z oczami.

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

a) c) d)

Stosować rękawice ochronne.

Na etykiecie należy wydrukować następujące ostrzeżenia:

a)(i) b) c)

Zawiera tioglikolany.

b) Depilatoryb) 5 %b) w wyrobie gotowym o pH 7-12,7
c) Inne spłukiwane produkty do włosówc) 2 %c) w wyrobie gotowym o pH 7-9,5Stosować zgodnie ze sposobem użycia.

Chronić przed dziećmi.

a)(ii) d)

d) Produkty przeznaczone do trwałej ondulacji rzęsd) 11 %

Powyższe wartości procentowe wyrażone są w przeliczeniu na kwas tioglikolowy

d) Do użytku profesjonalnego

w wyrobie gotowym o pH 7-9,5

Tylko do użytku profesjonalnego.

Zawiera tioglikolany.

Stosować zgodnie ze sposobem użycia.

2bEstry kwasu tioglikolowegoProdukty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów(a) 8 %Stosowanie ogólne

w wyrobie gotowym o pH 6-9,5

Warunki stosowania:

(a) (b)

Przy kontakcie ze skórą może powodować reakcję alergiczną

Unikać kontaktu z oczami

W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem

Stosować rękawice ochronne

Ostrzeżenia:

Zawiera tioglikolany

Stosować zgodnie ze sposobem użycia

Chronić przed dziećmi

b) 11 %

Powyższe wartości procentowe wyrażone są w przeliczeniu na kwas tioglikolowy

Stosowanie profesjonalne

w wyrobie gotowym o pH 6-9,5

b) Tylko do użytku profesjonalnego
3Kwas szczawiowy, jego estry i sole zasadoweOxalic acid144-62-7205-634-3Produkty do włosów5 %Stosowanie profesjonalneTylko do użytku profesjonalnego
4AmoniakAmmonia7664-41-7 / 1336-21-6231-635-3 / 215-647-66 % (w przeliczeniu na NH3)Powyżej 2 %. Zawiera amoniak
5Tosylochloramid sodu (INN)Chloramine-T127-65-1204-854-70,2 %
6Chlorany metali alkalicznychSodium chlorate7775-09-9231-887-4a) Pasty do zębów

b) Pozostałe produkty

a) 5 %

b) 3 %

Potassium chlorate3811-04-9223-289-7
7DichlorometanDichloromethane75-09-2200-838-935 % (w przypadku mieszaniny z 1,1,1-trichloroetanem, całkowite stężenie nie może przekraczać 35 %)0,2 % jako maksymalna zawartość zanieczyszczeń
8N-podstawione pochodne p-fenylenodiaminy i ich sole; N-podstawione pochodne o-fenylenodiaminy(1), z wyjątkiem pochodnych wymienionych w pozostałej części niniejszego załącznika oraz pod numerami porządkowymi 1309, 1311 i 1312 w załączniku IISubstancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówa) Stosowanie ogólnea) Na etykiecie należy wydrukować:

Stosunek zmieszania

" Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny

Zawiera fenylenodiaminy

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs"

b) Stosowanie profesjonalne

Dla a) i b): Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 3 % w przeliczeniu na wolną zasadę

b) Na etykiecie należy wydrukować: Stosunek zmieszania

"Tylko do użytku profesjonalnego