Rozporządzenie 1216/2002 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2300/97 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97 ustanawiającego ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.177.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1216/2002
z dnia 5 lipca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2300/97 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1221/97 ustanawiającego ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1221/97 z dnia 25 czerwca 1997 r. ustanawiające ogólne zasady stosowania środków usprawniających produkcję i obrót miodem(1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2070/98(2), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2300/97(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1336/2001(4), ustanawia przepisy w celu wykonania środków usprawniających produkcję i obrót miodem.

(2) Uległa zmianie liczba uli w komunikatach Państw Członkowskich uaktualniających dane strukturalne w sprawie sytuacji w sektorze, przewidziana w art. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2300/97. W wyniku tego załącznik I do tego rozporządzenia powinien zostać zmieniony.

(3) Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2300/97 ustanawia ostateczny termin wykonania środków na podstawie programów rocznych. W wyniku tego nowy załącznik I należy stosować po raz pierwszy do rocznych programów obejmujących rok gospodarczy 2002/03.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2300/97 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do rocznych programów obejmujących rok gospodarczy 2002/03.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2002 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 173 z 1.7.1997, str. 1.

(2) Dz.U. L 265 z 30.9.1998, str. 1.

(3) Dz.U. L 319 z 21.11.1997, str. 4.

(4) Dz.U. L 180 z 3.7.2001, str. 21.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I
Państwo CzłonkowskieLiczba uli
B 100.000
DK 155.000
D 900.000
GR1.380.000
E2.314.494
F1.297.000
IRL 20.000
I1.100.000
L 10.213
NL 80.000
A 343.906
P 632.500
FIN 42.000
S 145.000
UK 273.750
15 EUR 8.793.863"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.