Rozporządzenie 1198/2004 określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.230.5

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1198/2004
z dnia 29 czerwca 2004 r.
określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 z dnia 22 czerwca 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w sektorze mięsa drobiowego ustaleń dotyczących przywozu, przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne (1), w szczególności jego art. 4 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

ilości figurujące we wnioskach o pozwolenia na przywóz, złożonych na okres od 1 lipca do 30 września 2004 r., są wyższe od dostępnych ilości i muszą zostać zmniejszone o stały współczynnik w ujęciu procentowym, w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Uwzględnia się, jak określono w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na okres od 1 lipca do 30 września 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1431/94.
2.
Wnioski o pozwolenia na przywóz na okres od 1 października do 31 grudnia 2004 r. mogą zostać złożone w odniesieniu do ilości określonej w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1431/94.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

______

(1) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. Rozporzadzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1043/2001 (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 24).

ZAŁĄCZNIK 

GrupaPrzyjęte wnioski o pozwolenia na przywóz złożone na okres od 1 lipca do 30 września 2004 r., w ujęciu procentowymOgólna ilość dostępna w okresie od 1 października do 31 grudnia 2004 r.

(w tonach)

11,481.775,00
21,601.275,00
31,55 825,00
41,81 450,00
53,92 175,00

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.