Rozporządzenie 1187/2005 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.193.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1187/2005
z dnia 22 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1859/82(2) ustanawia dla każdego Państwa Członkowskiego próg wielkości ekonomicznej gospodarstw objętych zakresem badań sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

(2) W przypadku Niemiec zmiany strukturalne doprowadziły do zmniejszenia liczby najmniejszych gospodarstw i ich udziału w całkowitej produkcji rolniczej. Fakt ten sprawia, że ich wykorzystanie w badaniach obejmujących najbardziej istotne części działalności rolnej nie jest już potrzebne. Z tego względu wskazane jest podniesienie progu z 8 ESU do 16 ESU.

(3) W przypadku Cypru próg początkowo ustalony na 1 ESU powinien zostać podniesiony do 2 ESU, ponieważ gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 2 ESU stanowią jedynie 7 % całkowitej standardowej nadwyżki bezpośredniej. Najbardziej istotną część działalności rolnej można objąć przy ustaleniu progu na poziomie wykluczającym mniejsze gospodarstwa.

(4) Liczbę gospodarstw przekazujących dane, wybieranych w każdym Państwie Członkowskim według regionów, zawiera załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 1859/82. W przypadku Hiszpanii, Włoch, Austrii, Portugalii i Finlandii liczba gospodarstw przekazujących dane pozostaje od dłuższego czasu taka sama, mimo znaczącego zmniejszenia się liczby gospodarstw. Zmniejszeniu tej liczby towarzyszył wzrost jednolitości gospodarstw, która pozwala uzyskać zadowalającą reprezentatywność na podstawie mniejszej próby niż obecnie. Ze względu na tę zmianę strukturalną można zmniejszyć liczbę gospodarstw przekazujących dane wybieranych w Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Portugalii i Finlandii. Jednak dla niektórych regionów w Hiszpanii i we Włoszech liczbę gospodarstw należy zwiększyć w wyniku udoskonalonych metod statystycznych zastosowanych przy wyborze.

(5) Liczbę gospodarstw przekazujących dane na Malcie należy skorygować w oparciu o nowe informacje dotyczące jej struktury rolnej.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1859/82.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych Gospodarstw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1859/82 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Dla roku obrachunkowego 2006 (okres 12 kolejnych miesięcy rozpoczynający się między dniem 1 stycznia a dniem 1 lipca 2006 r.) i dla następnych lat obrachunkowych próg, określony w art. 4 rozporządzenia nr 79/65/EWG, wyrażony w ESU, ustala się następująco:

- Belgia: 16 ESU

- Republika Czeska: 4 ESU

- Dania: 8 ESU

- Niemcy: 16 ESU

- Estonia: 2 ESU

- Grecja: 2 ESU

- Hiszpania: 2 ESU

- Francja: 8 ESU

- Irlandia: 2 ESU

- Włochy: 4 ESU

- Cypr: 2ESU

- Łotwa: 2 ESU

- Litwa: 2 ESU

- Luksemburg: 8 ESU

- Węgry: 2 ESU

- Malta: 8 ESU

- Niderlandy: 16 ESU

- Austria: 8 ESU

- Polska: 2 ESU

- Portugalia: 2 ESU

- Słowenia: 2 ESU

- Słowacja: 6 ESU

- Finlandia: 8 ESU

- Szwecja: 8 ESU

- Zjednoczone Królestwo (z wyjątkiem Irlandii Północnej): 16 ESU

- Zjednoczone Królestwo (tylko Irlandia Północna): 8 ESU.";

2) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2006.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 109 z 23.6.1965, str. 1859/65. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 660/2004 (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 97).

(2) Dz.U. L 205 z 13.7.1982, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2203/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 36).

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 1859/82 wprowadza się następujące zmiany:

1) część dotycząca Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

"HISZPANIA
500Galicia 480
505Asturias 270
510Cantabria 190
515País Vasco 250
520Navarra 370
525La Rioja 260
530Aragón 739
535Cataluña 710
540Illes Balears 182
545Castilla y León1.095
550Madrid 194
555Castilla-La Mancha1.138
560Comunidad Valenciana 626
565Murcia 444
570Extremadura 718
575Andalucia1.816
580Canarias 224
Hiszpania łącznie9.706"

2) część dotycząca Włoch otrzymuje brzmienie:

"WŁOCHY
221Valle d'Aosta 279
222Piemonte 1.159
230Lombardia 923
241Trentino 315
242Alto Adige 308
243Veneto 925
244Friuli-Venezia Giulia 797
250Liguria 500
260Emilia-Romagna 1.145
270Toscana 680
281Marche 956
282Umbria 678
291Lazio 854
292Abruzzo 826
301Molise 462
302Campania 682
303Calabria 882
311Puglia 988
312Basilicata 1.087
320Sicilia 1.306
330Sardegna 1.248
Włochy łącznie17.000"

3) część dotycząca Malty otrzymuje brzmienie:

"780MALTA400"

4) część dotycząca Austrii otrzymuje brzmienie:

"660AUSTRIA1 800"

5) część dotycząca Portugalii otrzymuje brzmienie:

"PORTUGALIA
610Entre Douro e Minho e Beira Litoral 670
620Trás-os-Montes e Beira Interior 563
630Ribatejo e Oeste 351
640Alentejo e Algarve 399
650Açores e Madeira 317
Portugalia łącznie2.300"

6) część dotycząca Finlandii otrzymuje brzmienie:

"FINLANDIA
670Etelä-Suomi 537
680Sisä-Suomi 237
690Pohjanmaa 229
700Pohjois-Suomi 147
Finlandia łącznie1.150"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.