Rozporządzenie 1151/2005 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.185.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1151/2005
z dnia 15 lipca 2005 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe(1). Wspólnotowe zapotrzebowanie na produkty będące przedmiotem niniejszego wniosku powinno być zaspokojone na jak najkorzystniejszych warunkach. W tym celu nowe kontyngenty taryfowe Wspólnoty powinny być otwierane z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych dla właściwych wielkości, unikając jakiegokolwiek zakłócenia rynków tych produktów.

(2) Wielkość kontyngentu w przypadku niektórych autonomicznych kontyngentów taryfowych Wspólnoty jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby przemysłu we Wspólnocie w obecnym okresie kontyngentowym. Dlatego wielkość tych kontyngentów powinna zostać zwiększona.

(3) Dlatego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4) Uwzględniając znaczenie gospodarcze niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, o której mowa w pkt. I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską,

(5) Jako że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od 1 lipca 2005 r., powinno ono natychmiast wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Kontyngenty wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 z mocą od dnia 1 lipca 2005 r.

Artykuł  2

W okresie kontyngentowym obowiązującym od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wielkość kontyngentu w przypadku kontyngentu taryfowego 09.2626 ustala się na 1.600.000 sztuk.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2005 r.

W imieniu Rady
I. LEWIS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2243/2004 (Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 1).

ZAŁĄCZNIK

"Numer porządkowyKod CNPodpodział TaricOpisWielkość kontyngentuStawka celna dla kontyngentu %Okres obowiązywania kontyngentu
09.2002 2928 00 9030Fenylohydrazyna 300 ton01.7.-31.12.2005
09.2003 8543 89 9563Generator częstotliwości sterowany napięciowo, składający się z elementów aktywnych oraz pasywnych na obwodzie drukowanym, w obudowie, której wymiary zewnętrzne nie przekraczają 30 × 30 mm700.000 sztuk01.7.-31.12.2005
09.2004 2926 10 0010Akrylonitryl 40.000 ton01.7.-31.12.2005
09.2009 8504 90 1130Rdzenie ferrytowe o następujących wymiarach:650.000 sztuk0
- górna średnica

wewnętrzna długości 48

mm, wysokość 42 mm;

- górna średnica

wewnętrzna długości 48

mm, wysokość 44 mm;

- górna średnica

wewnętrzna długości 49

mm, wysokość 42 mm;

- górna średnica

wewnętrzna długości 51

mm, wysokość 40 mm

do produkcji zespołu cewek odchylających(a)1.7.-31.12.2005
09.2018 2932 11 0010Tetrahydrofuran zawierający nie więcej niż 40 mg/l tetrahydro-2-metylofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu łącznie, do produkcji α-4-hydroksybutylo-ω-hydroksypoli(oksytetrametylenu)(a) 30.000 ton01.7.-31.12.2005
09.2026 2903 30 80701,1,1,2 tetrafluoroetan, certyfikowany, bezzapachowy, zawierający w masie maksymalnie: 2.000 ton01.7.-31.12.2005
- 600 ppm wagi 1,1,2,2

-tetrafluoroetanu;

- 2 ppm wagi

pentafluoroetanu;

- 2 ppm wagi

chlorodifluorometanu;

- 2 ppm wagi

chloropentafluoroetanu;

- 2 ppm wagi

dichlorodifluorometanu

do produkcji farmaceutycznych gazów pędnych do medycznych inhalatorów ciśnieniowych(a)
09.2028 8545 19 9010Pręty węglowe (elektrody węglowe) do produkcji baterii węglowo-cynkowych(a)400.000.000 sztuk01.7.-31.12.2005
09.2030 2926 90 9574Chlorotalonil350 ton01.7.-31.12.2005
09.2976ex 8407 90 1010Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nieprzekraczającej 250 cm3, przeznaczone do produkcji kosiarek do trawników (podpozycja 8433 11(a)) lub kosiarek samobieżnych (podpozycja 8433 20 10(a)),750.000

sztuk

01.7.2005-30.6.2006
(a) Kontrola stosowania dla tego celu szczególnego odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.