Rozporządzenie 1148/2012 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w... - OpenLEX

Rozporządzenie 1148/2012 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku siarki - siarczynów (E 220-228) i alginianu glikolu propylenowego (E 405) w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.333.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1148/2012
z dnia 4 grudnia 2012 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku siarki - siarczynów (E 220-228) i alginianu glikolu propylenowego (E 405) w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności(1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 oraz art. 30 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2) Wykaz ten może zostać zmieniony zgodnie z procedurą, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących(2).

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(4) Złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie dwutlenku siarki - siarczynów (E 220-228) i alginianu glikolu propylenowego (E 405) w dniu 30 czerwca 2011 r. i udostępniono go państwom członkowskim.

(5) Istnieje technologiczna potrzeba stosowania dwutlenku siarki - siarczynów (E 220-228) i alginianu glikolu propylenowego (E 405) w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowego. Dwutlenek siarki - siarczyny (E 220-228) dodaje się, aby zatrzymać utlenianie i hamować wzrost mikroorganizmów. Zapobiegają one również wzrostowi niepożądanych drożdży podczas drugiej fermentacji w butelkach. Alginian glikolu propylenowego (E 405) dodaje się w celu ustabilizowania piany, tak aby pęcherzyki dwutlenku węgla nie pękały, ale tworzyły bardziej kremową i trwałą pianę.

(6) Komitet Naukowy ds. Żywności określił dopuszczalne dzienne spożycie dla dwutlenku siarki - siarczynów (E 220-228)(3) i alginianu glikolu propylenowego (E 405)(4). Sfermentowane napoje na bazie moszczu gronowego są napojami alkoholowymi, które ze względu na swoje właściwości, są porównywalne do innych napojów alkoholowych, takich jak piwo i napoje słodowe. Spożycie tych napojów można zatem uznać za alternatywne w stosunku do spożycia innych napojów alkoholowych, w szczególności piwa i napojów słodowych. Dodatkowe narażenie na dwutlenek siarki - siarczyny (E 220-228) i alginian glikolu propylenowego (E 405) w wyniku tego nowego zastosowania pozostanie ograniczone i nie doprowadzi do zwiększenia ogólnego spożycia. Należy zatem zezwolić na stosowanie dwutlenku siarki - siarczynów (E 220-228) jako środków konserwujących i alginianu glikolu propylenowego (E 405) jako stabilizatora piany w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowego.

(7) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ zezwolenie na stosowanie dwutlenku siarki - siarczynów (E 220-228) jako środków konserwujących i alginianu glikolu propylenowego (E 405) jako stabilizatora piany w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowego stanowi aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie jest konieczne.

(8) Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011(5) wykaz dodatków do żywności określony w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zasadniczo stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r. Aby umożliwić stosowanie dwutlenku siarki - siarczynów (E 220-228) i alginianu glikolu propylenowego (E 405) w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowego przed tą datą, konieczne jest określenie wcześniejszej daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do tych dodatków do żywności.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(5) Dz.U. L 295 z 12.11.2011, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 dodaje się następujące pozycje w kolejności numerycznej w kategorii żywności 14.2.8 "Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu poniżej 15 %":

"E 220-228Dwutlenek siarki - siarczyny20(3)Tylko w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowegoOkres stosowania:

od 25 grudnia 2012 r.

E 405Alginian glikolu propylenowego100Tylko w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowegoOkres stosowania:

od 25 grudnia 2012 r.

(3): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na SO2 i odnoszą się one do całkowitej ilości, pochodzącej ze wszystkich źródeł; zawartość SO2 nie większa niż 10 mg/kg lub 10 mg/l nie jest uważana za istotną."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.