Rozporządzenie 112/2013 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2014 r. dotyczących deprywacji materialnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.37.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 112/2013
z dnia 7 lutego 2013 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1.177/2.003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych za 2014 r. dotyczących deprywacji materialnej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC)(1), w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 1177/2003 ustanowiono wspólne ramy dla systematycznego tworzenia europejskich statystyk dotyczących dochodów i warunków życia, zawierających porównywalne i aktualne dane przekrojowe i longitudinalne na temat dochodów oraz poziomu i rozmieszczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego na poziomach krajowym i europejskim.

(2) Zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 niezbędne są środki wykonawcze odnoszące się do wykazu docelowych wtórnych obszarów i zmiennych, który ma być corocznie włączany do składnika przekrojowego EU-SILC. Należy ustalić wykaz docelowych zmiennych wtórnych za 2014 r., który ma być włączony do modułu dotyczącego deprywacji materialnej wraz z odpowiednimi numerami identyfikacyjnymi zmiennych.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wykaz docelowych zmiennych wtórnych i numerów identyfikacyjnych zmiennych dla modułu za 2014 r. dotyczącego deprywacji materialnej, który ma być włączony do składnika przekrojowego europejskich statystyk w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC), jest zgodny z treścią załącznika.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące jednostki, sposób zbierania danych oraz okres odniesienia:

1. Jednostki

Zmienne docelowe odnoszą się do różnych rodzajów jednostek:

Zmienna związana ze stresem finansowym ma zastosowanie na poziomie gospodarstwa domowego i odnosi się do gospodarstwa domowego jako całości.

Informacje dotyczące podstawowych potrzeb, zajęć rekreacyjnych i towarzyskich, dóbr trwałego użytku i mobilności w kategorii "dorośli" mają być dostarczane w odniesieniu do każdej osoby aktualnie należącej do gospodarstwa domowego lub, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do wszystkich wybranych respondentów w wieku co najmniej 16 lat.

Wszystkie pozycje dotyczące dzieci odnoszą się do wszystkich członków gospodarstwa domowego w wieku od 1 do 15 lat, z wyjątkiem dwóch zmiennych dotyczących potrzeb edukacyjnych, które odnoszą się tylko do dzieci w wieku szkolnym. Odpowiedzi na pytania udziela respondent gospodarstwa domowego w odniesieniu do całej grupy dzieci. Jeśli przynajmniej jedno dziecko nie posiada rzeczy, której dotyczy pytanie, przyjmuje się odpowiedź "nie" dla całej grupy dzieci.

Wiek odnosi się do wieku na końcu okresu odniesienia dochodu.

2. Sposób zbierania danych

W przypadku zmiennych na poziomie gospodarstwa domowego sposobem zbierania danych jest wywiad bezpośredni z respondentem danego gospodarstwa domowego.

W przypadku zmiennych odnoszących się do poszczególnych osób sposobem zbierania danych jest wywiad bezpośredni przeprowadzany ze wszystkimi aktualnymi członkami gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 16 lat lub, w stosownych przypadkach, z każdym wybranym respondentem.

W przypadku zmiennych dotyczących dzieci sposobem zbierania danych jest wywiad bezpośredni z respondentem danego gospodarstwa domowego.

Z uwagi na rodzaj zbieranych informacji dozwolone są jedynie wywiady bezpośrednie (wyjątkowo zezwala się na wywiady udzielane przez pełnomocnika w przypadku tymczasowej nieobecności lub niezdolności do udzielenia wywiadu).

3. Okres odniesienia

Okresem odniesienia dla wszystkich zmiennych docelowych jest bieżąca sytuacja.

4. Przekazywanie danych

Docelowe zmienne wtórne są przekazywane do Komisji (Eurostatu) w plikach "Dane dotyczące gospodarstw domowych" (plik H) oraz "Dane osobowe" (plik P) po przekazaniu docelowych zmiennych pierwotnych.

MODUŁ DOTYCZĄCY DEPRYWACJI MATERIALNEJ, 2014 R. OBSZARY I WYKAZ ZMIENNYCH DOCELOWYCH

Numer identyfikacyjny zmiennejWartościZmienna docelowa
Artykuły użytku domowego na poziomie gospodarstwa domowego
Stres finansowy
HD080Zastępowanie zużytych mebli(*)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD080_F1Podano dane
- 1Brak danych
Artykuły użytku osobistego na poziomie osób indywidualnych (w wieku 16+)
Podstawowe potrzeby
PD020Zastępowanie zużytych ubrań nowymi (nieużywanymi)(*)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
PD020_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 3Respondent niewybrany
PD030Dwie pary butów w odpowiednim rozmiarze (w tym jedna para butów całorocznych)(*)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
PD030_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 3Respondent niewybrany
Zajęcia rekreacyjne i towarzyskie
PD050Osoba co najmniej raz w miesiącu spotyka się ze znajomymi lub rodziną na posiłek itp.(*)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
PD050_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 3Respondent niewybrany
PD060Osoba regularnie spędza czynnie czas wolny(*)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
PD060_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 3Respondent niewybrany
PD070Osoba w każdym tygodniu wydaje niewielką sumę pieniędzy na własne potrzeby(*)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
PD070_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 3Respondent niewybrany
Dobra trwałe
PD080Dostęp do internetu w domu, do osobistego użytku(*)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
PD080_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 3Respondent niewybrany
Mobilność
PD090Regularne korzystanie z transportu publicznego
1Tak
2Nie, bilety są zbyt drogie
3Nie, przystanek/stacja jest zbyt daleko
4Nie, dostęp jest zbyt trudny
5Nie, transport prywatny
6Nie, z innego powodu
PD090_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 3Respondent niewybrany
Artykuły dziecięce na poziomie gospodarstwa domowego
Podstawowe potrzeby
HD100Nowe ubrania (nieużywane)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD100_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
HD110Dwie pary butów w odpowiednim rozmiarze (w tym jedna para butów całorocznych)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD110_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
HD120Owoce i warzywa raz dziennie
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD120_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
HD140Co najmniej jeden posiłek dziennie zawierający mięso, drób lub ryby (lub równoważny posiłek wegetariański)
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD140_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
Potrzeby w zakresie edukacji i rekreacji
HD150Obecność w domu książek odpowiednich do wieku dzieci
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD150_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
HD160Sprzęt do rekreacji na wolnym powietrzu
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD160_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
HD170Gry do zabawy w domu
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD170_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
HD180Regularne zajęcia rekreacyjne
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD180_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
HD190Uroczystości na specjalne okazje
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD190_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
HD200Od czasu do czasu do domu zapraszane są znajome dzieci na zabawę lub posiłek
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD200_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
HD210Uczestnictwo w wycieczkach i imprezach szkolnych wymagające wydatków
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD210_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
- 4Nie dotyczy (nie ma dzieci uczęszczających do szkoły)
HD220Odpowiednie miejsce do nauki lub odrabiania zadań domowych
1Tak
2Nie
HD220_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
- 4Nie dotyczy (nie ma dzieci uczęszczających do szkoły)
HD240Wyjazd na wakacje z dala od domu na co najmniej 1 tydzień w roku
1Tak
2Nie, z braku pieniędzy
3Nie, z innego powodu
HD240_F1Podano dane
- 1Brak danych
- 2Nie dotyczy (nie ma dzieci w wieku od 1 do 15 lat)
(*) Oprócz obowiązkowego przekazywania danych za rok odniesienia 2014 zmienna ta może być dodatkowo zestawiana dla roku odniesienia 2013 na zasadzie dobrowolności.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.