Rozporządzenie 1119/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1751/2004 ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt na rok obrachunkowy 2005 w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.184.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1119/2005
z dnia 14 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1751/2004 ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt na rok obrachunkowy 2005 w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 z dnia 2 sierpnia 1978 r. ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcję Gwarancji(1), w szczególności jego art. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1751/2004(2) ustaliło stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych na rok obrachunkowy 2005 w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR, na podstawie przepisów art. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 411/88 z dnia 12 lutego 1988 r. w sprawie metody i stopy procentowej stosowanych przy obliczaniu kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt(3).

(2) Artykuł 5 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 i art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 zostały zmienione w odniesieniu do szczegółowych zasad powiadamiania i uwzględniania średnich kosztów odsetek poniesionych przez nowe Państwa Członkowskie w roku budżetowym 2004, a także w odniesieniu do szczegółowych zasad obliczania specjalnej stopy procentowej dla Państw Członkowskich, których średnie koszty odsetek są wyższe od dwukrotności jednolitej stopy procentowej określonej dla Wspólnoty i w związku z tym należy zmienić stopy procentowe ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1751/2004 do obliczania wspomnianych kosztów finansowania środków interwencyjnych.

(3) Zważywszy, że zmiany w rozporządzeniach (EWG) nr 1883/78 i (EWG) nr 411/88 stosuje się od dnia 1 października 2004 r., dla niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć ten sam termin stosowania.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Funduszu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1751/2004 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

W odniesieniu do wydatków poniesionych w ciągu roku obrachunkowego 2005 EFOGR, Sekcja Gwarancji:

1) stopę procentową określoną w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 ustala się na 2,2 %;

2) specjalną stopę procentową określoną w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 ustala się na 2,1 % dla Francji, Austrii, Portugalii i Szwecji oraz na 2,0 % dla Irlandii i Finlandii;

3) specjalną stopę procentową określoną w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 411/88 ustala się na 2,5 % dla Zjednoczonego Królestwa, na 2,9 % dla Łotwy, na 3,1 % dla Słowacji i Słowenii, na 4,0 % dla Cypru, na 4,1 % dla Polski oraz na 9,2 % dla Węgier.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 695/2005 (Dz.U. L 114 z 4.5.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 312 z 9.10.2004, str. 9.

(3) Dz.U. L 40 z 13.2.1988, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 956/2005 (Dz.U. L 164 z 24.06.2005, str. 8).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.