Rozporządzenie 1114/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do okresu jego stosowania - OpenLEX

Rozporządzenie 1114/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do okresu jego stosowania

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.298.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1114/2013
z dnia 7 listopada 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do okresu jego stosowania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa 1 ,

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia 2 ,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 31 grudnia 2013 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 3 traci moc.

(2) W komunikacie dotyczącym unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa 4 z dnia 8 maja 2012 r. Komisja zainicjowała szerszy przegląd zasad pomocy państwa. W kontekście tego przeglądu rozporządzenie (WE) nr 994/98 zostało już zmienione rozporządzeniem Rady (UE) nr 733/2013 5 . Przeglą-dowi poddano szereg innych instrumentów prawnych, istotnych dla oceny pomocy państwa w sektorze rolnictwa, a w szczególności przyszłe przepisy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, nowe wytyczne dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnictwa oraz nowe ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, zastępujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 6 . Zakończenie dostosowania tych instrumentów nie będzie możliwe przed wygaśnięciem rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 lub też w dniu 1 stycznia 2014 r. nie będą one w pełni stosowane. W celu zapewnienia spój-nego podejścia w ramach wszystkich instrumentów pomocy państwa należy przedłużyć okres stosowania rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 do dnia 30 czerwca 2014 r.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1857/2006.

(4) Ważne jest, aby zapewnić ciągłość wdrażania polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz sprawne przejście z jednego okresu programowania do drugiego. Nakła-danie się realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich i odpowiadających im przepisów prawa okresu programowania 2007-2013 i następnego okresu programowania jest nieuniknione. W tym kontekście państwa członkowskie mogą, pod pewnymi warunkami, nadal podejmować zobowiązania na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 7 , po zakończeniu okresu programowania 2007-2013, do dnia 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym, dla celów pewności prawa należy wyjaśnić, że w przypadku gdy rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 odsyła do kryteriów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005, kryteria te powinny nadal być stosowane do oceny pomocy państwa na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, w czasie przedłużonego okresu stosowania, nawet po wejściu w życie nowego rozporządzenia zastępującego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005.

(5) W świetle przedłużenia okresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 niektóre państwa członkowskie mogą zechcieć przedłużyć stosowanie środków, w odniesieniu do których przedłożono zestawienie informacji zgodnie z art. 20 tego rozporządzenia. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych należy uznać, że zestawienie informacji odnoszące się do przedłużenia okresu obowiązywania tych środków zostało przekazane Komisji, jeżeli do przedmiotowych środków nie wprowadzono istotnych zmian.

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby umożliwić przedłużenie okresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 przed jego wygaśnięciem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.".

Artykuł  2

Jeżeli w wyniku zmiany rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 państwo członkowskie pragnie przedłużyć środki, w odniesieniu do których zestawienie informacji zostało przedłożone Komisji zgodnie z art. 20 tego rozporządzenia, zestawienie informacji dotyczące przedłużenia tych środków uznaje się za przekazane Komisji, pod warunkiem że do przedmiotowych środków nie wprowadzono istotnych zmian.

Artykuł  3

W przypadku gdy rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 odsyła do kryteriów zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005, kryteria te powinny nadal być stosowane do oceny pomocy państwa na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, w czasie przedłużonego okresu stosowania, nawet po wejściu w życie nowego rozporządzenia zastępującego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 142 z 14.5.1998, s. 1.
2 Dz.U. C 227 z 6.8.2013, s. 1.
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 3).
4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa" z 8.5.2012, COM(2012) 209 final.
5 Rozporządzenie Rady (UE) nr 733/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 994/98 dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz.U. L 204 z 31.7.2013, s. 11).
6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3).
7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.