Rozporządzenie 1114/2006 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.199.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1114/2006
z dnia 20 lipca 2006 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej, bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe w celu stosowania środków taryfowych lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku powinny być klasyfikowane do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia określonego w kolumnie 3.

(4) Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 996/2006 (Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 26).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

ZAŁĄCZNIK 

Opis towarówKlasyfikacja (Kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Płynny produkt na bazie

tynktury (nalewki) z arniki

(stosunek arnika/wyciąg

1:10), o objętościowej mocy

alkoholu 45 % obj., pakowany

do sprzedaży detalicznej w

butelkę o pojemności 50 ml.

Zgodnie z opisem na

opakowaniu produkt

przeznaczony jest do

spożycia przez ludzi do

celów innych niż produkcja

likieru.

Zalecana dawka: 30 do 50

kropli rozpuszczonych w

połowie szklanki wody, 2-3

razy dziennie.

2208 90 69Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 1 lit. d) do działu 13 oraz brzmienie kodów CN 2208, 2208 90 i 2208 90 69.

Jako napój produkt nie może być klasyfikowany do działu 13.

Nie może być on uznany za lek objęty pozycją 3004 ponieważ nie spełnia kryteriów określonych w uwadze dodatkowej 1 do działu 30.

Produkt musi być klasyfikowany jako napój spirytusowy objęty pozycją 2208 (Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 2208, akapit trzeci pkt 16).

2. Płynny produkt o

objętościowej mocy alkoholu

68 % obj., pakowany do

sprzedaży detalicznej w

butelkę o pojemności 30 ml,

zawierający:

- liście babki

lancetowatej (Plantago

lanceolata), kwiaty

tymianku pospolitego

(Thymus vulgaris) i

kocanki włoskiej

(Helichrysum italicum)

2,1 g,

- suchy wyciąg z propolisu

84 mg,

- liofilizowany wyciąg z

doględy wielkiej

(Grindelia robusta) 45 mg,

- olejek eteryczny z

eukaliptusa właściwego

(Eucalyptus globulus)

10,5 mg,

- olejek eteryczny z sosny

zwyczajnej (Pinus

sylvestris) 10,5 mg,

- alkohol,

- wodę.

Zgodnie z opisem na

opakowaniu produkt mógłby

być stosowany dla poprawy

funkcjonowania układu

oddechowego i przeznaczony

jest do spożycia przez

ludzi.

Zalecana dawka: 25 kropli

rozpuszczonych w niewielkiej

ilości wody, 3 razy

dziennie.

2208 90 69Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 2208, 2208 90 i 2208 90 69.

Produktu nie można uznać za lek objęty pozycją 3004, ponieważ nie spełnia kryteriów określonych w uwadze dodatkowej 1 do działu 30.

Produkt musi być klasyfikowany jako napój spirytusowy objęty pozycją 2208 (Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 2208, akapit trzeci pkt 16).

3. Płynny produkt o

objętościowej mocy alkoholu

70 % obj., pakowany do

sprzedaży detalicznej w

butelkę o pojemności 30 ml,

zawierający:

- propolis (min. 38 mg/ml

flawonoidów ogółem,

wyrażonych jako galangina)

16 % masy,

- alkohol,

- wodę.

Zgodnie z opisem na

opakowaniu produkt mógłby

być stosowany dla

podniesienia naturalnej

odporności gardła i

przeznaczony jest do

spożycia przez ludzi.

Zalecana dawka: 40 do 60

kropli dziennie na łyżeczce

cukru lub miodu.

2208 90 69Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 1 lit. a) do działu 30 oraz brzmienie kodów CN 2208, 2208 90 i 2208 90 69.

Produktu nie można uznać za lek objęty działem 30.

Produkt musi być klasyfikowany jako napój spirytusowy objęty pozycją 2208 (Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 2208, akapit trzeci pkt 16).

4. Płynny produkt o

objętościowej mocy alkoholu

70 % obj., pakowany do

sprzedaży detalicznej w

butelkę o pojemności 30 ml,

zawierający:

- wodno-alkoholowy wyciąg z

propolisu (standaryzowany

naturalnym suchym

wyciągiem z propolisu)

0,6 g,

- alkohol,

- wodę.

Zgodnie z opisem na

opakowaniu produkt

przeznaczony jest do

spożycia przez ludzi w

zalecanej dawce 25 kropli

raz lub dwa razy dziennie

rozpuszczonych w połowie

szklanki wody. Produkt ten

może być również stosowany

do płukania jamy ustnej - 25

kropli rozpuszczonych w

wodzie.

2208 90 69Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 3 do działu 33 oraz brzmienie kodów CN 2208, 2208 90 i 2208 90 69.

Produktu nie można uznać za płyn do płukania jamy ustnej objęty pozycją 3306, ponieważ nie jest on w postaci wyraźnie przeznaczonej do takiego zastosowania (Noty wyjaśniające do HS, Uwagi ogólne dotyczące działu 33, akapit czwarty lit. b)).

Produkt musi być klasyfikowany jako napój spirytusowy objęty pozycją 2208 (Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 2208, akapit trzeci pkt 16).

5. Płynny produkt na bazie

glicerynowego maceratu z

pączków czarnej porzeczki

(Ribes nigrum) (stosunek

substancja lecznicza/wyciąg

1:20), o objętościowej mocy

alkoholu 38 % obj., pakowany

do sprzedaży detalicznej w

butelkę o pojemności 100 ml.

Zgodnie z opisem na

opakowaniu produkt

przeznaczony jest do

spożycia przez ludzi do

celów innych niż produkcja

likieru.

Zalecana dawka: 50 do 150

kropli dziennie

rozpuszczonych w niewielkiej

ilości wody.

2208 90 69Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 1 lit. d) do działu 13 oraz brzmienie kodów CN 2208, 2208 90 i 2208 90 69.

Jako napój, produkt nie może być klasyfikowany do działu 13.

Produkt musi być klasyfikowany jako napój spirytusowy objęty pozycją 2208 (Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 2208, akapit trzeci pkt 16).

6. Produkt o objętościowej mocy

alkoholu 20 % obj., pakowany

do sprzedaży detalicznej w

butelkę z atomizerem o

pojemności 30 ml,

zawierający:

- wodno-alkoholowy wyciąg z

propolisu 86,75 %,

- miód 13 %,

- naturalny aromat

(cytrynowy) 0,1 %,

- gumę ksantanową 0,1 %,

- cytrynowy (Citrus limonum)

olejek eteryczny 0,05 %.

Produkt pakowany jest jako

płyn w aerozolu do higieny

jamy ustnej. Płyn rozpyla

się bezpośrednio do jamy

ustnej.

3306 90 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 2 do sekcji VI, uwagę 3 do działu 33 oraz brzmienie kodów CN 3306 oraz 3306 90 00.

Produkt jest w postaci wyraźnie przeznaczonej do higieny jamy ustnej (Noty wyjaśniające do HS, Uwagi ogólne dotyczące działu 33, akapit czwarty lit. b)).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.