Rozporządzenie 1100/2008 w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja ujednolicona)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.304.63

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1100/2008
z dnia 22 października 2008 r.
w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej

(Wersja ujednolicona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 14 listopada 2008 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4060/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej(3) zostało znacząco zmienione(4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jego wersja ujednolicona.

(2) Osiągnięcie swobody świadczenia usług w dziedzinie transportu stanowi ważny element wspólnej polityki transportowej wynikającej z Traktatu. Jednocześnie celem tej polityki jest zwiększenie płynności przepływu różnych środków transportu we Wspólnocie.

(3) Zgodnie z obowiązującymi wspólnotowymi i krajowymi przepisami prawa w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej państwa członkowskie przeprowadzają kontrole, przeglądy i badania, dotyczące właściwości technicznych, zezwoleń i innej dokumentacji, którym muszą odpowiadać pojazdy i statki żeglugi śródlądowej. Te kontrole, przeglądy i badania są powszechnie nadal uzasadnione w celu uniknięcia zakłóceń w organizacji rynku transportowego i dla zapewnienia bezpieczeństwa dróg i śródlądowych dróg wodnych.

(4) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego państwa członkowskie mają swobodę w organizowaniu i przeprowadzaniu wyżej wymienionych kontroli, przeglądów i badań, według ich uznania.

(5) Takie kontrole, przeglądy i badania mogą być przeprowadzane z równą skutecznością na całym terytorium zainteresowanych państw członkowskich i dlatego przekraczanie granicy nie powinno stanowić pretekstu do przeprowadzania tych działań,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie na mocy prawa wspólnotowego lub krajowego w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej, dokonywanego środkami transportu zarejestrowanymi lub dopuszczonymi do ruchu w jednym z państw członkowskich.

Artykuł  2

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) "granica" oznacza albo granicę wewnętrzną we Wspólnocie, albo granicę zewnętrzną, w przypadku gdy przewóz między państwami członkowskimi pociąga za sobą przejazd przez państwo trzecie;

b) "kontrola" oznacza kontrolę, badanie, przegląd lub formalność dokonywane na granicach państw członkowskich przez organy krajowe, które oznaczają zatrzymanie lub utrudnienie w swobodnym przepływie pojazdów lub statków.

Artykuł  3

Kontrole określone w załączniku I, przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego lub krajowego w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej między państwami członkowskimi, nie będą przeprowadzane jako kontrole graniczne, lecz wyłącznie jako część normalnych procedur kontrolnych wykonywanych w sposób niedyskryminujący na całym terytorium państwa członkowskiego.

Artykuł  4

Jeżeli to konieczne, Komisja zaproponuje zmiany do załącznika I w celu uwzględnienia rozwoju technicznego w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  5

Rozporządzenie (EWG) nr 4060/89 zmienione rozporządzeniem określonym w załączniku II zostaje uchylone.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł  6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 22 października 2008 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
H.-G. PÖTTERINGJ.-P. JOUYET
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. C 324 z 30.12.2006, s. 47.

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, s. 599) i decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r.

(3) Dz.U. L 390 z 30.12.1989, s. 18.

(4) Zob. załącznik II.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

CZĘŚĆ  1

PRAWO WSPÓLNOTOWE

Sekcja  1

Dyrektywy

a) Artykuł 6 ust. 4 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym(1), który stanowi, że pojazdy mogą podlegać: kontrolom wyrywkowym w zakresie wspólnych norm ciężaru; kontrolom w zakresie wspólnych norm wymiarów jedynie w przypadku podejrzenia niezgodności z jej przepisami;

b) artykuł 3 ust. 2 dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep(2), który stanowi, że każde państwo członkowskie uznaje dowód zaliczenia przez pojazd badania technicznego wystawiony w innym państwie członkowskim; ten akt uznania oznacza, że weryfikacja przez organy krajowe może być przeprowadzona w dowolnym miejscu na ich terytorium;

c) artykuł 2 ust. 2 dyrektywy 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy(3), który stanowi, że dowód zgodności z dyrektywą stanowią określone dokumenty, które muszą znajdować się w wynajętym pojeździe, tzn. umowa najmu i umowa o pracę kierowcy;

d) artykuł 3 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy Rady 76/135/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej(4), który stanowi, że świadectwo zdolności żeglugowej, świadectwa oraz pozwolenia muszą być okazywane na żądanie władz krajowych;

e) artykuł 17 ust. 1 dyrektywy Rady 82/714/EWG z dnia 4 października 1982 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej(5), który stanowi, że państwa członkowskie mogą w dowolnym czasie skontrolować, czy statek posiada ważne świadectwo zgodne z dyrektywą.

Sekcja  2

Rozporządzenia

a) Artykuły 14 i 15 rozporządzenia Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem(6), które dają każdemu upoważnionemu urzędnikowi kontroli prawo do weryfikacji i kontroli biletu transportowego, zezwolenia lub dokumentu kontrolnego przewidzianego w tym rozporządzeniu;

b) artykuł 18 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego(7), który daje państwom członkowskim prawo do przyjmowania środków obejmujących, między innymi, organizację, procedury i środki systemu kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia;

c) artykuł 19 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym(8), który daje państwom członkowskim prawo do przyjmowania środków obejmujących, między innymi, organizację, procedury i środki przeprowadzania kontroli w celu zapewnienia zgodności urządzeń z przepisami rozporządzenia;

d) artykuł 5 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich(9), który stanowi, że poświadczone za zgodność z oryginałem kopie licencji wspólnotowej przechowywane są w pojazdach i muszą być okazywane na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

CZĘŚĆ  2

PRAWO KRAJOWE

a) Kontrole praw jazdy osób prowadzących pojazdy do przewozu towarów i osób

b) Kontrole odnoszące się do środków transportu towarów niebezpiecznych, w szczególności:

(i) dokumentów

– świadectw szkolenia kierowcy

– instrukcji bezpieczeństwa

– świadectw potwierdzenia (ADR lub normy ekwiwalentne)

– kopii odstąpienia, jeżeli ma to zastosowanie (ADR lub normy ekwiwalentne)

(ii) identyfikacji pojazdu przewożącego towary niebezpieczne

– pomarańczowego pasa

– zgodności

– umieszczenia na pojeździe

– tablicy ostrzegawczej na pojeździe

– zgodności

– umieszczenia na pojeździe

– tablicy identyfikacyjnej cysterny (dla cystern umocowanych, zdejmowanych lub zbiornikowych)

– obecności i czytelności

– daty ostatniej kontroli

– pieczęci organu dokonującego kontroli

(iii) wyposażenia pojazdu (ADR lub normy ekwiwalentne)

– dodatkowej gaśnicy

– wyposażenia specjalnego

(iv) ładunku pojazdu

– przeładowania (zgodne z pojemnością baku)

– zabezpieczenia pakunków

– przestrzegania zakazu ładunków mieszanych

c) Kontrole odnoszące się do środków transportu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności:

(i) dokumentów

– świadectw zgodności dla wyposażenia

(ii) wyposażenia specjalnego używanego do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych:

– tablicy zgodności

– znaków identyfikacyjnych

(iii) działania specjalnego wyposażenia

– warunków temperaturowych

______

(1) Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 59.

(2) Dz.U. L 46 z 17.2.1997, s. 1.

(3) Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 82.

(4) Dz.U. L 21 z 29.1.1976, s. 10.

(5) Dz.U. L 301 z 28.10.1982, s. 1.

(6) Dz.U. L 74 z 20.3.1992, s. 1.

(7) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s.1.

(8) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.

(9) Dz.U. L 95 z 9.4.1992, s. 1.

ZAŁĄCZNIK  II

UCHYLONE ROZPORZĄDZENIE I JEGO ZMIANA

(o których mowa w art. 5)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4060/89 (Dz.U. L 390 z 30.12.1989 s. 18)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3356/91 (Dz.U. L 318 z 20.11.1991 s. 1)

ZAŁĄCZNIK  III

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 4060/89Niniejsze rozporządzenie
Artykuł 1Artykuł 1
Artykuł 2Artykuł 2
Artykuł 3Artykuł 3
Artykuł 3aArtykuł 4
Artykuł 4Artykuł 6
-Artykuł 5
Załącznik część 1, dyrektywy lit. a)Załącznik I część 1 sekcja 1 lit. a)
Załącznik część 1, dyrektywy lit. b)Załącznik I część 1 sekcja 1 lit. b)
Załącznik część 1, dyrektywy lit. c)Załącznik I część 1 sekcja 1 lit. c)
Załącznik część 1, dyrektywy lit. d)-
Załącznik część 1, dyrektywy lit. e)Załącznik I część 1 sekcja 1 lit. d)
Załącznik część 1, dyrektywy lit. f)Załącznik I część 1 sekcja 1 lit. e)
Załącznik część 1, rozporządzenia lit. a)Załącznik I część 1 sekcja 2 lit. a)
Załącznik część 1, rozporządzenia lit. b)-
Załącznik część 1, rozporządzenia lit. c)-
Załącznik część 1, rozporządzenia lit. d)Załącznik I część 1 sekcja 2 lit. b)
Załącznik część 1, rozporządzenia lit. e)Załącznik I część 1 sekcja 2 lit. c)
Załącznik część 1, rozporządzenia lit. f)Załącznik I część 1 sekcja 2 lit. d)
Załącznik część 2Załącznik I część 2
-Załącznik II
-Załącznik III

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.